TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của NHÀ nước với TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH tế bền VỮNG

12 34 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:34

Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên đầu người (PCI) trong một thời gian nhất định.Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của GDP hoặc GNP hoặc thu nhập bình quân đầu người trong một thời gian nhất định. Tăng trưởng kinh tế thể hiện sự thay đổi về lượng của nền kinh tế. Tuy vậy ở một số quốc gia, mức độ bất bình đẳng kinh tế tương đối cao nên mặc dù thu nhập bình quân đầu người cao nhưng nhiều người dân vẫn sống trong tình trạng nghèo khổ. ... dung hòa lĩnh vực chính: phát kinh tế - phát triển xã hội - bảo vệ môi trường Vai trò nhà nước với tăng trưởng phát triển kinh tế bền vững Phát triển kinh tế - phát triển xã hội - bảo vệ mơi trường... quản lý nhà nước xã hội - Đối với nước chậm phát triển nước ta, tăng trưởng kinh tế điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước phát triển Như vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh mục... đề đưa nước ta phát triển lên cách bền vững nỗ lực người, tổ chức vai trò chủ đạo thuộc nhà nước Vai trò thể số khía cạnh sau: Một là, vai trò nhà nước xây dựng sở hạ tầng ổn định kinh tế vĩ mô:
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của NHÀ nước với TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH tế bền VỮNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ VAI TRÒ của NHÀ nước với TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH tế bền VỮNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay