TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG QUAN hệ sản XUẤT, QUẢN lý KINH tế và PHÂN PHỐI

13 12 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:21

a. Quan niệm của HCM về vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất.Tư tưởng này được thể hiện chủ yếu qua ba tác phẩm: Đường cách mệnh, viết năm 1927; Thường thức chính trị, viết năm 1953; Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi, tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa I, nước VN dân chủ cộng hòa. Thể hiện trên các nội dung: Thứ nhất, HCM cho rằng: “Từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản, đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản) nói chung thì loài người phát triển theo quy luật nhất định như vậy” . Sự phát triển tất yếu đó là do quá trình sản xuất vật chất con người đã làm cho LLSX biến đổi không ngừng và do đó QHSX cũng không ngừng biến đổi để phù hợp với tính chất và trình độ LLSX, Bác viết: “Lịch sử loài người là do người lao động sáng tạo ra. Người lao động sáng tạo ra của cải, luôn luôn nâng cao sức sản xuất. Sản xuất phát triển tức là xã hội phát triển. Chế độ nào hợp với sức sản xuất thì đứng vững. Nếu không hợp thì giai cấp đại biểu của sức sản xuất mới sẽ nổi lên cách mạng lật đổ chế độ cũ”. tưởng Hồ Chí Minh xây dựng QHSX, QLKT phân phối A, tưởng Hồ Chí Minh sở hữu a Quan niệm HCM vấn đề sở hữu liệu sản xuất tưởng thể chủ yếu qua ba tác phẩm: Đường cách mệnh, viết năm 1927; Thường thức trị, viết năm 1953; Báo cáo dự thảo Hiến pháp sửa đổi, kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa I, nước VN dân chủ cộng hòa Thể nội dung: - Thứ nhất, HCM cho rằng: “Từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ bản, đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản) - nói chung lồi người phát triển theo quy luật định vậy” Sự phát triển tất yếu q trình sản xuất vật chất người làm cho LLSX biến đổi khơng ngừng QHSX khơng ngừng biến đổi để phù hợp với tính chất trình độ LLSX, Bác viết: “Lịch sử lồi người người lao động sáng tạo Người lao động sáng tạo cải, luôn nâng cao sức sản xuất Sản xuất phát triển tức xã hội phát triển Chế độ hợp với sức sản xuất đứng vững Nếu khơng hợp giai cấp đại biểu sức sản xuất lên cách mạng lật đổ chế độ cũ” - Thứ hai, sở hữu mặt QHSX Nó phản ánh mối quan hệ tầng lớp, giai cấp XH vấn đề chiếm hữu TLSX Khi xuất chế độ hữu xã hội phân thành giai cấp “Tất cải vật chất XH, công nhân nông dân làm Nhờ sức lao động công nhân nông dân, xã hội sống phát triển Song người lao động suốt đời nghèo khó, mà có số người khơng lao động lại “ngồi mát ăn bát vàng” Vì đâu có nỗi chẳng cơng này? Vì số người chiếm làm hữu liệu sản xuất xã hội” - Thứ ba, với cách mặt mặt quan trọng QHSX, quan hệ sở hữu chi phối hoàn toàn quan hệ quản quan hệ phân phối Trong XH phong kiến, HCM ra: “Địa chủ chiếm liệu sản xuất, tức ruộng đất, nông cụ, vân vân, làm riêng họ không cầy cấy Nông dân buộc phải mướn ruộng đất địa chủ, phải nộp tô cho địa chủ, lại phải hầu hạ lễ lạt địa chủ, nơng dân khơng khác nơ lệ” - Thứ tư, muốn kinh tế phát triển QHSX phải phù hợp với tính chất trình độ LLSX “Lao động tập thể, liệu sản xuất thứ sản xuất ra, phải chung đúng” Dưới chế độ PK chế độ TBCN, lao động tập thể (đã xã hội hóa), TLSX lại địa chủ nhà chiếm giữ Đó ngun nhân dẫn đến tình trạng kinh tế lậc hậu, dẫn đến mâu thuẫn bất cơng xã hội Đó ngun nhân dẫn đến cách mạng xã hội Cách mạng xã hội nhằm thiết lập QHSX phù hợp với LLSX xã hội hóa * tưởng HCM hình thức sở hữu liệu sản xuất Việt Nam - Trong thời đại ngày nay, lên CNXH phát triển tất yếu, nước chậm phát triển VN, HCM cho rằng:“Phải kinh qua chế độ dân chủ mới, tiến lên CNXH” - Về kinh tế, tồn nhiều hình thức sở hữu thực tế Theo HCM: “Trong nước ta có hình thức sở hữu liệu sản xuất sau: - Sở hữu Nhà nước tức toàn dân - Sở hữu HTX tức sở hữu tập thể nhân dân lao động - Sở hữu người lao động riêng lẻ - Một liệu sản xuất thuộc sở hữu nhà bản” - Mục đích nước ta lên CNXH Nền kinh tế CNXH dựa chế độ sở hữu toàn dân sở hữu tập thể Với chế độ sở hữu, Người rõ: “Mục đích chế độ ta xóa bỏ hình thức sở hữu khơng XHCN làm cho kinh tế gồm nhiều thành phần phức tạp trở nên kinh tế nhất, dựa chế độ sở hữu toàn dân sở hữu tập thể” - Để đạt mục đích trên, Nhà nước phải có cách xử khác hình thức sở hữu thời Cụ thể: “Kinh tế quốc doanh hình thức sở hữu tồn dân, lãnh đạo kinh tế quốc dân Nhà nước phải đảm bảo cho phát triển, ưu tiên kinh tế HTX hình thức sở hữu tập thể nhân dân lao động; Nhà nước đặc biệt khuyến khích, hướng dẫn giúp đỡ cho phát triển” “Đối với người làm nghề thủ công lao động riêng lẻ khác Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu TLSX họ, sức hướng dẫn giúp đỡ họ cải tạo cách làm ăn, khuyến khích họ tổ chức hợp tác xã sản xuất theo nguyên tắc tự nguyện Đối với nhà sản cơng thương, nhà nước khơng xóa bỏ quyền sở hữu TLSX cải khác họ; mà sức hướng dẫn họ hoạt động nhằm làm lợi cho quốc kế dân sinh, phù hợp với kế hoạch kinh tế Nhà nước Đồng thời Nhà nước khuyến khích giúp đỡ họ cải tạo theo CNXH hình thức cơng hợp doanh hình thức cải tạo khác” b, tưởng Hồ Chí Minh thành phần kinh tế tưởng HCM TPKT chủ yếu nằm tác phẩm đề cập sở hữu TLSX, ngồi đề cập báo cáo Người trước Quốc hội nước VN dân chủ cộng hòa Khóa I, Khóa II, kỳ Đại hội II, III, Đảng * Về cấu kinh tế nhiều thành phần nước ta (trong vùng tự do) Trong kinh tế tồn nhiều hình thức sở hữu tất yếu tồn nhiều TPKT Mặt khác, nước ta bước vào thời kỳ dân chủ (Thời kỳ chuyển tiếp từ chế độ thực dân lên CNXH) nên tất yếu tồn TPKT chế độ cũ mà chưa cải tạo TPKT xây dựng HCM khẳng định: “Hiện kinh tế nước ta có TPKT sau: - Kinh tế địa chủ phong kiến bóc lột địa tơ - Kinh tế quốc doanh có tính chất chủ nghĩa xã hội Vì tài sản xí nghiệp chung nhân dân, Nhà nước, riêng Trong xí ngiệp quốc doanh xưởng trưởng, cơng trình sư cơng nhân có quyền tham gia quản lý, chủ nhân Việc sản xuất lãnh đạo thống Chính phủ nhân dân - Các HTX tiêu thụ HTX cung cấp, có tính chất nửa CNXH Nhân dân góp để mua thứ cần dùng, để bán thứ sản xuất khơng phải kinh qua người bn, khơng bị họ bóc lột Các hội đổi công nông thôn, loại HTX - Kinh tế cá nhân nông dân thủ cơng nghệ, họ thường tự túc có bán mua Đó thứ kinh tế lạc hậu - kinh tế nhân Họ bóc lột cơng nhân, đồng thời họ góp phần vào xây dựng kinh tế - Kinh tế quốc gia nhà nước hùn vốn với nhân để kinh doanh Nhà nước lãnh đạo Trong loại này, nhân CNTB Nhà nước CNXH” * Về sách Đảng Nhà nước TPKT thời kỳ dân chủ - Đối với kinh tế địa chủ phong kiến sản mại Bản chất giai cấp địa chủ PK sản mại bóc lột phản động Do thái độ rứt khốt Đảng Nhà nước ta phải kiên bước xóa bỏ TPKT thông qua đường cải tạo QHSX cải cách ruộng đất Trong Chính cương vắn tắt Đảng HCM biên soạn năm 1930 thể rõ chủ trương Cụ thể: “a, Thủ tiêu hết thứ quốc trái b, Thâu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng, v.v.) đế quốc chủ nghĩa Pháp giao cho Chính phủ công nông binh quản c, Thâu hết ruộng đất đế quốc chủ nghĩa làm công chia cho dân nghèo…” Trong báo cáo trước Quốc hội nước VN dân chủ cộng hòa, khóa I, Kỳ họp thứ ngày 1/12/1953, HCM trình bày rõ vấn đề cải cách ruộng đất sau: “Ý nghĩa cải cách ruộng đất là: Cách mạng ta cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân chống đế quốc xâm lược chống phong kiến, chỗ dựa đế quốc… Nông dân ta chiến 90% dân số mà chiếm phần 10 ruộng đất, mà quanh năm khó nhọc, suốt đời nghèo nàn Giai cấp địa chủ phong kiến không đầy 5% dân số, mà chúng thực dân chiếm phần 10 ruộng đất, ngồi mát, ăn bát vàng Tình trạng thật khơng cơng bằng… Chỉ có thực cải cách ruộng đất, người cầy có ruộng, giải phóng sức SX nơng thơn khỏi ách trói buộc giai cấp địa chủ phong kiến, chấm dứt tình trạng bần lạc hậu nông dân, phát động mạnh mẽ lực lượng to lớn nông dân để phát triển SX đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hồn tồn Mục đích cải cách ruộng đất là: tiêu diệt chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất, thực người cầy có ruộng, giải phóng sức SX nơng thơn, phát triển SX đẩy mạnh kháng chiến Phương châm cải cách ruộng đất là: Phóng tay phát động quần chúng nhân dân, dựa vào quần chúng, đường lối quần chúng, tổ chức giáo dục lãnh đạo quần chúng nơng dân đấu tranh cách có kế hoạch, làm bước, có trật tự, có lãnh đạo chặt chẽ Cải cách ruộng đất cách mạng nông dân, đấu tranh giai cấp nông thôn, rộng lớn, gay go phức tạp, chuẩn bị phải thật đầy đủ, kế hoạch phải thật rõ ràng, lãnh đạo phải thật chặt chẽ, địa điểm phải định cẩn thận, thời hạn phải nắm chắn” “phải kiên làm cho việc cải cách ruộng đất thành công” Tuy nhiên gần năm thực với nhiều đợt cải cách, trình thực nhiều địa phương có tưởng nóng vội thái độ quan liêu vấp phải sai lầm, chí sai lầm nghiêm trọng Chính phủ HCM đau sót thừa nhận phải tiến hành sửa sai Năm 1957, cải cách ruộng đất vùng tự nước hoàn thành Thành phần kinh tế phong kiến bị xóa bỏ Nền kinh tế dân chủ TPKT: A, Kinh tế quốc doanh (thuộc CNXH, chung nhân dân) B, Các HTX (nó nửa CNXH, tiến đến CNXH) C, Kinh tế cá nhân, nông dân thủ công nghệ (có thể tiến dần vào HTX, tức nửa CNXH) D, nhân E, Nhà nước (như Nhà nước hùn vốn với nhân để kinh doanh) Trong loại ấy, loại A kinh tế lãnh đạo phát triển mau Cho nên kinh tế ta phát triển theo hướng CNXH khơng theo CNTB” - Chính sách TPKT chế độ dân chủ HCM khẳng định sách kinh tế Đảng Chính phủ sau: “1 Cơng có lợi Kinh tế quốc doanh cơng Nó tảng sức lãnh đạo kinh tế dân chủ Cho nên phải sức phát triển nhân dân ta phải ủng hộ Đối với người phá hoại nó, trộm cắp cơng, khai gian lậu thuế, phải trừng trị nhà dân tộc kinh tế cá nhân nơng dân thủ cơng nghệ Đó lực lượng cần thiết cho công xây dựng kinh tế nước nhà Cho nên Chính phủ cần giúp họ phát triển Nhưng họ phải phục tùng lãnh đạo kinh tế quốc gia, phải hợp với lợi ích đại đa số nhân dân 2, Chủ thợ lợi Nhà khơng khỏi bóc lột Chính phủ ngăn cấm họ bóc lột cơng nhân tay Chính phủ phải bảo vệ quyền lợi cơng nhân Đồng thời lợi ích lâu dài, anh chị em thợ chủ số lợi hợp lý, không yêu cầu mức Chủ thợ tự giác tự động, tăng gia SX lợi đội bên 3, Công nông giúp Công nhân sức SX nông cụ thứ cần dùng khác, để cung cấp cho nơng dân Nơng dân sức tăng gia SX để cung cấp lương thực thứ ngun liệu cho cơng nhân Do mà thắt chặt liên minh công nông 4, Lưu thơng ngồi Ta sức khai lâm thổ sản để bán cho nước bạn để mua thứ ta cần dùng Các nước bạn mua thứ ta đưa bán cho ta hàng hóa ta chưa chế tạo Đó sách mậu dịch, giúp đỡ lẫn có lợi cho kinh tế ta Bốn sách mấu chốt để phát triển kinh tế nước ta” Một điều đặc biệt viết, nói, HCM chưa đề cập đến TPKT có vốn đầu nước ngồi Nhưng người khơng có thái độ đối lập, kỳ thị với người nước làm ăn sinh sống VN Trong lời kêu gọi nhân ngày Thủ giải phóng 10/10/1954: “Nhân dịp tơi có vài lời bạn ngoại kiều Các bạn người buôn bán, kinh doanh, tiểu thương, tiểu chủ, cơng nhân trí thức, chung sống với nhân dân Việt Nam, bạn khai lập nghiệp Việt Nam… Vì vậy, tơi khun bạn: Các bạn yên lòng làm ăn thường Nhân dân Chính phủ Việt Nam giúp đỡ bảo hộ bạn” Đó cởi mở tiến c, Phát triển kinh tế hợp tác xã - nội dung trọng tâm tưởng HCM thành phần kinh tế Trong tất TPKT tồn nước ta HCM quan tâm nhiều đến phát triển kinh tế HTX Người dành nhiều thời gian công sức để nghiên cứu luận tuyên truyền, vận động đạo thực phong trào hợp tác hóa nhằm thúc đẩy đời, phát triển củng cố HTX Sự quan tâm đặc biệt người đến TPKT xuất phát từ tình thương nhân dân lao động xuất phát từ tình hình KT CT - XH cụ thể nước ta thời kỳ trước sau CM tháng a, Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám HCM nhận định chắn rằng: Cách mạng thành công sau cách mạng thành công phải xây dựng đời sống Do phần nội dung tác phẩm “Đường cách mệnh” HCM trình bày cách hệ thống, tồn diện chặt chẽ vấn đề luận HTX Trong tác phẩm chia thành nhiều phần nội dung: cách người cách mệnh; Cách mệnh gì?; Lịch sử cách mệnh mỹ; Cách mệnh Pháp; Lịch sử cách mệnh Nga; Quốc tế tổ chức quốc tế; Cách tổ chức công hội; tổ chức dân cày; Hợp tác xã * Về mục đích HTX “Tuy cách làm có khác nhiều, mục đích nước Mục đích Tun ngơn HTX Anh nói: “Cốt làm cho người vơ sản giai cấp hóa anh em Anh em phải làm giùm nhau, nhờ lẫn Bỏ hết thói cạnh tranh”; “HTX trước có ích lợi cho dân, sau bớt sức bóp nặn tụi đế quốc chủ nghĩa” * Về luận hình thành HTX “Tục ngữ An Nam có câu: “Nhóm lại thành giàu, chia thành khó” “Một làm chẳng nên non, nhiều nhóm lại thành núi cao” luận HTX điều ấy” * Về hình thức HTX “HTX có bốn cách: HTX tiền bạc; HTX mua; HTX bán; HTX sinh sản” * Về cách thức tổ chức HTX “Không phải làng lập làng HTX Cũng làng phải lập HTX Cũng có HTX khơng lập HTX Chẳng qua theo hoàn cảnh nơi lập HTX có hai HTX - mua bán - lập chung được… HTX có hội viên hưởng lợi, có hội viên có quyền, việc kỹ thuật tính tốn, xem hàng hóa, cầm máy, v.v, có phép mướn người ngồi Đã vào hội góp nhiều góp ít, vào trước vào sau, bình đẳng nhau” b, Trong thời gian cải tạo xây dựng CNXH miền Bắc Sau hồn thành cơng khôi phục kinh tế (1955 - 1957), miền Bắc bước vào thời kỳ cải tạo xây dựng CNXH, bận nhiều công việc HCM quan tâm đến việc xây dựng củng cố HTX Trên giường bệnh Bác cố gắng viết lời giới thiệu Điều lệ tóm tắt HTX sản xuất nơng nghiệp * Về đường lối xây dựng HTX HCM rõ: “Muốn phát triển nơng nghiệp trước hết phải xây dựng tốt phong trào đổi công khắp nơi sở xây dựng HTX nông nghiệp từ thấp đến cao” “Đường lối cải tạo XHCN Đảng nông nghiệp đưa nông dân làm ăn riêng lẻ dần từ tổ đổi cơng (có mần mống XHCN), tiến lên HTX cấp thấp (nửa XHCN), tiến lên HTX cấp cao (XHCN)” * Về mục đích việc tổ chức HTX “Là cải thiện đời sống nông dân, làm cho nông dân lo ấm, mạnh khỏe, học tập, làm cho dân giàu, nước mạnh Dân có giàu nước mạnh Đó mục địch riêng mục đích chung việc xây dựng HTX” * Về nguyên tắc tổ chức quản HTX - Việc xây dựng tổ đổi công HTX phải làm từ nhỏ đến lớn “phải theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, khơng gò ép” - Việc quản phải dân chủ, tránh quan liêu mệnh lệnh - Việc phân phối “phải ý phân phối cho công bằng” “Phải làm cho xã viên HTX thu nhập nhiều thu nhập nông dân tổ đổi công tổ viên tổ đổi công thu nhập cao thu nhập nông dân làm ăn riêng lẻ” * Về nhiệm vụ HTX “Để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, HTX cần phải làm điều sau đây: Mọi người phải nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần làm chủ, thực cần kiệm xây dựng HTX, chống lãng phí, tham Sản xuất phải tồn diện, sản xuất thóc chính, đồng thời phải coi trọng hoa màu, ăn quả, nông nghiệp, chăn nuôi, thả cá nghề phụ, phải coi trọng tăng vụ, vỡ hoang tăng suất Phát triển SX chung HTX chính, cần chiếu cố mức SX gia đình xã viên Về quy mơ HTX nên có từ 150 hộ đến 200 hộ, không nên nhiều, nhiều khó quản HTX bậc cao SX thu nhập phải cao xứng danh cao Quản trị phải dân chủ, cơng bằng, minh bạch Cán bộ, đảng viên, đoàn viên niên lao động dân quân tự vệ cần phải xung phong gương mẫu công việc Phải ý phát triển công nghiệp địa phương nhằm phục vụ cho nông nghiệp” * Nhà nước HTX “Chính phủ phải cố gắng phục vụ lợi ích HTX nơng dân nhân dân nói chung HTX nơng dân phải bảo đảm làm tròn nghĩa vụ Nhà nước Làm ích nước lợi nhà, xã viên có lợi, HTX có lợi” * Sự lãnh đạo Đảng HTX “Ngày Đảng lãnh đạo nông dân xây dựng HTX Phong trào hợp tác hóa phát triển mạnh mẽ, mở đường cho nông dân tiến tới no ấm Đảng lại đề kế hoạch năm phát triển nông nghiệp… Để hồn thành kế hoạch đó, Đảng phải tăng cường lãnh đạo mình… gốc việc lãnh đạo HTX chi đảng sở” B tưởng Hồ Chí Minh quản kinh tế a, tưởng HCM quản kinh tế quốc dân * Về cấu kinh tế TKQĐ lên CNXH nước ta - Về cấu kinh tế quốc dân Xuất phát từ đặc điểm đất nước, từ đầu, HCM xác định cấu kinh tế nước ta là: cấu công - nông nghiệp đại đưa quan niệm độc đáo cấu công - nông nghiệp vai trò thương nghiệp phát triển KT - XH TKQĐ i, Công nông nghiệp hai ngành SX SP đáp ứng nhu cầu khác kinh tế XH ii, Hai ngành khơng tách rời mà có mối quan hệ hữu với nhau: “Công nghiệp nông nghiệp hai chân kinh tế… Cơng nghiệp phát triển nông nghiệp phát triển Cho nên công nghiệp nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn phát triển, hai chân khỏe tiến bước nhanh nhanh chóng đến mục đích” iii, Tại Hội nghị BCT bàn phương hướng khôi phục phát triển kinh tế sau hòa bình lập lại, có ý kiến muốn tập trung lực lượng vào XD, phát triển CN nặng để nhanh chóng đưa kinh tế tiến lên, HCM cho rằng: “Mấy năm kháng chiến ta có nơng thơn, có thành thị, muốn CNH gấp chủ quan…, kế hoạch phải tăng tiến nông nghiệp… Ta cho nông nghiệp quan trọng ưu tiên, đến thủ công nghiệp công nghiệp nhẹ, sau đến công nghiệp nặng” iiii, HCM lựa chọn đường phát triển kinh tế sau 1954 ưu tiên phát triển nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm gốc Một là, Miền Bắc vừa thoát khỏi hậu chiến tranh, hậu địch lập vành đai trắng, nạn đói xảy nhiều nơi, tỉnh đồng nghiêm trọng nên vấn đề quan trọng hàng đầu giải ăn, mặc, đến vấn đề khác Hai là, phát triển nông nghiệp tạo sở để phát triển nơng nghiệp, nước ta nước nông nghiệp, việc phải dựa vào nông nghiệp “Phải có nơng nghiệp phát triển cơng nghiệp phát triển nhanh”; “Muốn phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nói chung phải lấy phát triển nơng nghiệp làm gốc, làm Nếu khơng phát triển nơng nghiệp khơng có sở để phát triển cơng nghiệp nơng nghiệp cung cấp ngun liệu, lương thực cho cơng nghiệp tiêu thụ hàng hóa cơng nghiệp làm ra” Ba là, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp Đó nhân tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, vây, phải từ nơng nghiệp, phải coi “phát triển nông nghiệp quan trọng” Nhiệm vụ quan trọng suốt TKQĐ lên CNXH CNH để biến nước ta từ nước nông nghiệp lạc hậu thành nước công nghiệp: “Nhiệm vụ quan trọng phải xây dựng tảng vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội” Sự tồn khả tương tác công nghiệp nông nghiệp thực qua mắt khâu trung gian thương nghiệp Vì vậy, việc cải tạo xây dựng nông nghiệp, công nghiệp tách rời cải tạo xây dựng ngành thương nghiệp Vì: “Trong kinh tế quốc dân có mặt quan trọng nơng nghiệp, cơng nghiệp, thương nghiệp Ba mặt công tác quan hệ mật thiết với Thương nghiệp khâu nông nghiệp công nghiệp Thương nghiệp đưa hàng đến nông thôn phục vụ nông dân, thương nghiệp lại đưa nông sản, nguyên liệu cho thành thị tiêu dùng Nếu khâu thương nghiệp bị đứt khơng liên kết nơng nghiệp công nghiệp, không củng cố công nông liên minh Cơng tác thương nghiệp khơng chạy hoạt động nơng nghiệp, công nghiệp bị rời rạc” - Về cấu thành phần kinh tế + HCM người chủ trương phát triển kinh tế với CCNTP TKQĐ lên CNXH nước ta Về luận, Người kế thừa trực tiếp luận điểm Lênin kinh tế nhiều thành phần NEP Cách xếp thứ tự TPKT Lênin làm rõ vận động chế độ sở hữu lịch sử theo hướng từ thấp đến cao, đồng thời tính chất tiệm cận mức độ gần gũi TPKT khác với TPKT xã hội chủ nghĩa (Kinh tế nông dân gia trưởng, có tính chất tự nhiên; SX hàng hóa nhỏ; chủ nghĩa nhân; chủ nghĩa nhà nước; chủ nghĩa xã hội) Theo HCM, chế độ dân chủ mới: “Trong chế độ dân chủ mới, có năm loại kinh tế khác nhau: A Kinh tế quốc doanh (thuộc CNXH…) B Các HTX (nó nửa CNXH…) C Kinh tế cá nhân, nông dân thủ công nghệ… D nhân E nhà nước” Cách xếp TPKT HCM bề ngược với cách xếp Lênin không tạo nên đối lập mà bổ sung hợp HCM vào vai trò thực tế TPKT đời sống KTXH Việt Nam Theo tiêu trí này, TPKT XHCN vị trí cao nhất, tảng kinh tế chế độ mới, chỗ dựa Nhà nước + HCM người Việt Nam dành quan tâm đặc biệt đến phát triển kinh tế hợp tác Trong tác phẩm “Đường cách mệnh” HCM dành hẳn chương viết HTX + Ngoài TPKT xã hội chủ nghĩa, HCM thừa nhận tồn khách quan, tất yếu, lâu dài TPKT khác (Như trình bầy trên) * Về chế quản kinh tế - Hệ thống máy quản kinh tế quốc dân Theo HCM hạnh phúc ND bước nhân lên, trước hết thành lao động họ; song để đem lại hạnh phúc thực sự, lâu bền toàn diện cho tồn XH vai trò Nhà nước to lớn, có ý nghĩa định, nhà nước dân, dân dân + Vai trò thể sách cụ thể phát triển KT - XH gia đoạn, thời kỳ, theo mục tiêu chiến lược… + Thể hệ thống pháp luật đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ, bảo đảm cho người xã hội thực tốt nghĩa vụ công dân, hưởng quyền lợi chung + Đặc điểm quản kinh tế HCM tất thao tác quy nhân tố người lao động Tổ chức SX QLKT xuất phát từ nhân tố người nhằm mục đích phục vụ người Sử dụng người, việc dụng mộc Sử dụng khơng người việc khơng có ĐK để tăng suất LĐ, nâng cao chất lượng Tổ chức lao động hợp việc xếp người, khơng người mà đặt việc i, Quản kinh tế, trước hết phải quản người lao động Quản chặt chẽ phải đôi với giáo dục; giáo dục hệ thống luật, giáo dục tính tự giác cho người lao động “Ở xí nghiệp phải biết quản lý; có quản biết thu vào, tiêu ra, biết lỗ lãi, biết làm tốt, làm xấu, làm vượt mức, không vượt múc, muốn làm phải biết quản lý” ii, Muốn quản tốt phải có người quản giỏi, trước hết người quản phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm đến nơi đến chốn, vượt khó khăn HCM yêu cầu “Cán tham gia lao động, công nhân tham gia quản lý” iii, Tham gia quản lý, người lao động thực thực nghĩa vụ quyền lợi cơng dân mình; có điều kiện phát hợp hay chưa hợp để đề xuất với người quản cách thức phát huy biện pháp khắc phục, giúp người QL điều chỉnh phương pháp, biện pháp kịp thời, làm tốt nhiệm vụ quản iiii, HCM cho công tác cải tiến quản lý, công tác cải tiến kỹ thuật cải tiến tổ chức kiềng ba chân Ba chân phải kiềng đứng vững Muốn làm tốt việc phải thực dân chủ; dân chủ động lực phát triển, dân chủ thái độ thực cầu thị, lắng nghe ý kiến thẳng thắn, làm bàn bạc để tới khẳng định sáng kiến, có khả thực để đem lại nhiều lợi ích cho tập thể Cái yếu xấu người quản bóc nghẹt dân chủ Bác nhắc nhở: ‘Phải tìm cách tổ chức đặt cho hợp lý, để người làm việc người, ngày làm việc ngày, đồng dùng đồng” - Về phương thức tác động + Hệ thống mục tiêu phát triển kinh tế quản kinh tế i, Về mục tiêu phát triển kinh tế Năm 1945, HCM khẳng định: “Chúng ta tranh tự do, độc lập tự mà dân chết đói, chết rét, tự do, độc lập khơng làm Dân biết rõ giá trị tự do, độc lập mà dân ăn no, mặc đủ” , “Tất đường lối, phương châm, sách… Đảng nhằm nâng cao đời sống nhân dân” Sau bàn CNXH, Bác cho rằng: “Làm cho dân giàu, nước mạnh” vậy, phải đẩy mạnh SX, phát triển KT nhằm “Làm cho người nghèo đủ ăn; Người đủ ăn giàu; Người giàu giàu thêm” ii, Về mục tiêu quản Đây lĩnh vực HCM đặc biệt quan tâm coi “Cái chìa khóa” để phát triển kinh tế quốc dân Muốn phát triển LLSX, tăng W phải quản tốt Quan điểm HCM QLKT quan điểm hạch tốn, làm ăn phải có HQKT: “Quản nước quản doanh nghiệp: phải có lãi Cái ra, vào, việc phải làm ngay, việc chờ, hỗn, đáng tiền, người đáng dùng, tất thứ phải tính tốn cẩn thận Về mặt thiếu sót nhiều” + Cơng tác kế hoạch hóa Trước lúc xa, Người dặn Đảng ta: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hóa, nhằm khơng ngừng nâng cao đời sống nhân dân” Công tác KHH phương thức tác động quan trọng đến đối tượng quản i, Kế hoạch phải nhìn xa, thấy rộng: “Khi kế hoạch phải nhìn xa Có nhìn xa định đắn thời kỳ phải làm cơng việc Phải thấy rộng Có thấy rộng đặt ngành hoạt động cách cân đối Khi vào thực ngành, nghề phải tỷ mỷ, chu đáo, thật sát với sở Đó “một ba” để hoàn thành tốt kế hoạch” ii, Phải đảm bảo vấn đề dân chủ việc làm kế hoạch, phải từ xuống từ lên iii, “Phải thiết thực, phải làm Chớ làm kế hoạch đẹp mắt, to tát, kể hàng triệu khơng thực được” iiii, Có tiêu kế hoạch, biện pháp rồi, “Phải có tinh thần cố gắng cao để thực kế hoạch đề Chỉ tiêu kế hoạch phần, biện pháp phải hai phần, cố gắng phải ba phần” + Các công cụ quản kinh tế cụ thể Để kích thích SX phát triển, HCM sớm nhận thấy phải biết tác động vào nhu cầu lợi ích thiết thân người lao động Có chế, sách phải kết hợp lợi ích nhà nước, tập thể cá nhân người lao động Ngồi phải sử dụng cơng cụ đòn bẩy quản kinh tế i, Cơng cụ tiền lương: “Bây anh em mong lên lương có đáng khơng? Có Nhưng lương tăng gấp đơi mà hàng đắt, khơng ăn thua gì… Tiền hàng phải đôi với nhau” ii, Công cụ khoán sản phẩm Người đề cập đến vấn đề khốn nơng nghiệp cơng nghiệp Khốn sản phẩm cơng cụ quản có tính đòn bẩy đem lại lợi ích cho tập thể người lao động Là đòn bẩy kinh tế khốn có tác dụng khuyến khích tăng WLĐ, nâng cao chất lượng hiệu kinh tế “Chế độ khoán điều kiện CNXH, khuyến khích người cơng nhân luôn tiến bộ, cho nhà máy tiến Làm khốn ích chung lại lợi riêng Cơng nhân SX nhiều vải, cố gắng nhiều, hưởng nhiều; làm khốn tốt thích hợp cơng chế độ ta Nếu người công nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu kỷ luật lao động làm cho mau không tốt, không làm khốn phải nâng cao số lượng ln phải giữ chất lượng” iii, Thực hành tiết kiệm Bác mong người hiểu nội dung, ý nghĩa sâu sắc tiết kiệm Tiết kiệm để tích lũy vốn, “Nó giúp dành dụm đồng thành số vốn lớn… Như dồn phần lớn vốn nhà nước vào việc CNH xã hội chủ nghĩa” Để thực hành tiết kiệm “xây” phải liền với “chống” lãng phí, xa hoa Bác kêu gọi thực hành tiết kiệm đôi với chống xa hoa lãng phí: “Trăm năm cõi người ta, Cần kiệm xây dựng nước nhà ngoan, Mừng xuân, xuân gian, Phải đâu lãng phí cỗ bàn xuân” Để thực hành tiết kiệm, ngăn chặn lãng phí, phải có biện pháp quản cách hiệu Theo Bác, tăng cường quản ngân sách nhà nước biện pháp quan trọng hàng đầu “Đúng, chế độ chi tiêu Nhà nước “ràng buộc”, ràng buộc cần thiết hay Nó ràng buộc kẻ lãng phí, người thích phơ trương Nó ràng buộc người biết việc trước mắt mà không thấy việc lâu dài, biết việc phận mà khơng thấy việc chung nước Nhưng nhờ mà lại chặt xiềng, chắp cánh cho kinh tế nước ta tiến lên ngựa thần đường XHCN Nó giúp dành dụm đồng xu thành số vốn lớn Nó vít kín lỗ thủng, khe hở, không để cải dành dụm bị hao hụt, phân tán” Một cách thức khác nhằm thực hành tiết kiệm mở rộng đầu Đó việc khuyến khích tầng lớp nhân dân gửi tiền tiết kiệm Huy động vốn nhàn rỗi dân nhằm đưa vào SX, đồng vốn sinh sôi nảy nở thêm nhiều iiii, Cải cách hành cơng cụ đòn bẩy quan trọng quản kinh tế Bộ máy hành phình trở thành gánh nặng cho ngân sách nhà nước nhiêu Lượng tiền bỏ chi trả lương cho khối hành lớn, lượng tiền đưa vào SX hạn chế Đó chưa kể thất thoát đồng tiền qua việc mua sắm thứ đắt tiền không cần thiết, xây dựng trụ sở làm việc lớn… b, tưởng Hồ Chí Minh quản sản xuất * Quản sản xuất phải toàn diện Để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân cần xây dựng sản xuất vững mạnh Để đạt cần có cố gắng, đóng góp tất ngành, TPKT kinh tế quốc dân - Để phát triển nơng nghiệp hàng hóa cần phải cải tiến quản SXKD “Chúng ta cần phải tập trung lực lượng làm cho nước ta sản xuất ngày nhiều lương thực; trồng nhiều công nghiệp; chăn ni ngày nhiều trâu, bò, lợn, gà…” vậy, “nhất định phải cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật” - Để xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ dựa vào ngành, lĩnh vực mà cần phải tạo phát triển đồng đều, vững Cán quản phải nhận thức: CN nông nghiệp hai chân kinh tế đất nước Chân phải thật vững chắc, thật khỏe kinh tế tiến thuận lợi nhanh chóng i, Đối với ngành CN nặng “Nhiệm vụ công nghiệp nặng nặng nề vẻ vang”, vai trò CN nặng công cụ đắc lực “Để nâng cao không ngừng đời sống nhân dân, để xây dựng thắng lợi CNXH” ii, Đối với ngành công nghiệp nhẹ, Người nhắc nhở: “Ngành công nghiệp nhẹ quan hệ khăng khít với đời sống ngày nhân dân Vì vậy, nhiệm vụ CN nhẹ quan trọng” iii, Lĩnh vực thủ công nghiệp tiểu thủ công nghiệp hàng hóa, coi phận, yếu tố quan trọng với CN địa phương thúc đẩy tăng trưởng kinh tế * Quản sản xuất theo phương châm “nhanh, nhiều, tốt rẻ” Trong báo báo nhân dân số tháng 3/1960, Bác phân tích chữ “nhanh, nhiều, tốt, rẻ”, Người viết “Nhiều, nhanh, tốt, rẻ phương châm công xây dựng chủ nghĩa xã hội Trước hết nói nhiều Vì có làm nhiều cải, vừa tăng tích lũy để mở rộng sản xuất, vừa nâng cao mức tiêu dùng nhân dân lao động Muốn làm nhiều cải phải có hai điều kiện: Một là, phải có nhiều người SX Hai là, người phải SX nhiều Hai điều thật không tách rời nhau” “Chúng ta làm nhiều, làm nhanh cốt tăng nhanh mức sống nhân dân lao động tăng nhanh tích lũy để xây dựng CN, mở mang kinh tế Cho nên, nhiều, nhanh phải đôi với tốt, rẻ Nếu nhiều, nhanh mà khơng nghĩ đến tốt, rẻ kết cuối không nhiều, không nhanh” HCM kết luận: “Làm nhanh mà khơng tốt, Có vẻ vang, Đã người làm chủ, Tính tốn phải đàng hồng, Nhiều, nhanh, tốt, rõ ràng, Lợi dân, lợi nước đôi đàng vẹn đơi » Người nói: «Điều quan trọng trước hết nâng cao W LĐ Tăng WLĐ tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời gian lao động Đó cách làm vừa nhanh, vừa rẻ » ; « Nhưng cách tiết kiệm vốn mà cơng nhân ta thường nghĩ đến Đó việc làm cho vốn « quay vòng nhanh Biết làm cho vốn quay vòng nhanh, có vốn mà dùng nhiều lần, nên SX nhiều » C Quản phân phối phải tiến hành công khai, minh bạch + HCM khẳng định TKQĐ lên CNXH nước ta, tất yếu tồn kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu, kinh tế quốc doanh đóng vai trò lãnh đạo, làm tảng cho xã hội Từ việc nhận thức nhiều hình thức sở hữu đến tất yếu thừa nhận nhiều hình thức quản phân phối khác nhau: “Từ làm chủ liệu sản xuất, họ phải làm chủ việc quản kinh tế, làm chủ phân phối sản phẩm lao động” “Một xã hội bình đảng, nghĩa phải lao động có quyền lao động” + Người rõ, CNXH công bằng, hợp lý, công hợp phải theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, không làm không hưởng, người già yếu, bệnh tật Nhà nước giúp đỡ chăm non Trên sở nguyên tắc phân phối CNXH Người cho “Chế độ khoán điều kiện CNXH”; theo Bác: “Làm khốn ích chung mà lại lợi riêng… làm khốn tốt, thích hợp công chế độ ta nay” + Ngay sau giành quyền tay nhân dân, nhận thức thực trạng nhân dân đói, HCM đưa mục tiêu hàng đầu cứu đói “Một là, nhân dân ta đói - Ngồi kho chứa thóc mà Pháp, Nhật vơ vét nhân dân, bọn Nhật, Pháp bắt đồng bào … làm việc nô lệ Nguyên tắc sinh hoạt là: “Ai khơng làm khơng ăn” làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít” Khơng có đối lập thành thị nông thôn, lao động chân tay lao động trí óc Vì thơn q ngày văn minh, công nông ngày thông thái” + Lợi ích kinh tế, vật chất cá nhân người LĐ nhân tố kích thích quan trọng mà Bác nhắc nhở không xem nhẹ Tại Hội nghị lần thứ bẩy, Ban chấp hành TW Đảng LĐVN người nói: “VN ta có câu tục ngữ “Có thực vực đạo” Trung Quốc có câu tục ngữ “Dân dĩ thực vi thiên” Hai câu đơn giản lẽ Muốn nâng cao đời sống nhân dân trước hết phải giải tốt vấn đề ăn (rồi đến vấn đề mặc vấn đề khác) Muốn giải vấn đề ăn phải làm cho có đầy đủ lương thực Mà lương thực nông nghiệp làm Vì phát triển nơng nghiệp quan trọng” Bởi “Dân lấy ăn làm gốc, có thực vực đạo Nếu bụng đói nói hay khơng nghe” Bác nói: “Nước ta nghèo Muốn sung sướng phải có tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động Phải cố gắng sản xuất Lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc Trong xã hội ta khơng có nghề thấp kém, có kẻ lười biếng, ỷ lại đáng xấu hổ” “Lười biếng kẻ thù chữ cần, lười biếng kẻ thù dân tộc” Bác coi trọng người lao động, coi người lao động vốn quý đòi hỏi phải lao động cho tốt để tiết kiệm lao động: “Phải biết quý trọng sức người vốn quý ta Chúng ta cần hết lòng chăn sóc sức khỏe sử dụng hợp sức lao động nhân dân ta” + Kết hợp hài hòa loại lợi ích Là người VN nêu vấn đề kết hợp hài hòa lợi ích lợi ích Nhà nước, tập thể ND lao động: “Mua bán phải có giá thích đáng… Giá phải bảo đảm cho Nhà nước, HTX xã viên có lợi để xây dựng nước nhà Về thuế phải cho Nhà nước, HTX nơng dân có lợi Thuế phải khuyến khích SX” + Xử đắn mối quan hệ giừa lợi ích chung lợi ích riêng Ln đặt vấn đề thống lợi ích tập thể lợi ích XH: “Lợi ích cá nhân nằm lợi ích tập thể, phận lợi ích tập thể Lợi ích chung tập thể bảo đảm lợi ích riêng cá nhân có điều kiện để thỏa mãn… Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng cá nhân phải phục tùng lợi ích chung tập thể” + Thực công xã hội phân phối lợi ích Để khuyến khích động lực cá nhân, Người yêu cầu phải chống chủ nghĩa bình quân, cào phân phối Dùng biện pháp khoán, thưởng, phạt kinh tế: “Phải thực ba khoán, thưởng Nếu thực vượt mức quy định thưởng Có khuyến khích người cố gắng Thưởng phạt phải công Hơn nữa, làm xấu, làm hỏng, “có phải phải bồi thường lại cho Nhà nước Chính phủ khơng phát lương cho người ngồi ăn không” ... việc lãnh đạo HTX chi đảng sở” B Tư tưởng Hồ Chí Minh quản lý kinh tế a, Tư tưởng HCM quản lý kinh tế quốc dân * Về cấu kinh tế TKQĐ lên CNXH nước ta - Về cấu kinh tế quốc dân Xuất phát từ đặc điểm... thiết, xây dựng trụ sở làm việc lớn… b, Tư tưởng Hồ Chí Minh quản lý sản xuất * Quản lý sản xuất phải toàn diện Để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân cần xây dựng sản xuất... thời họ góp phần vào xây dựng kinh tế - Kinh tế tư quốc gia nhà nước hùn vốn với tư nhân để kinh doanh Nhà nước lãnh đạo Trong loại này, tư tư nhân CNTB Tư Nhà nước CNXH” * Về sách Đảng Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG QUAN hệ sản XUẤT, QUẢN lý KINH tế và PHÂN PHỐI, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG QUAN hệ sản XUẤT, QUẢN lý KINH tế và PHÂN PHỐI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay