TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG QUAN hệ sản XUẤT, QUẢN lý KINH tế và PHÂN PHỐI

13 47 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:21

a. Quan niệm của HCM về vấn đề sở hữu tư liệu sản xuất.Tư tưởng này được thể hiện chủ yếu qua ba tác phẩm: Đường cách mệnh, viết năm 1927; Thường thức chính trị, viết năm 1953; Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi, tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa I, nước VN dân chủ cộng hòa. Thể hiện trên các nội dung: Thứ nhất, HCM cho rằng: “Từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến chế độ tư bản, đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản) nói chung thì loài người phát triển theo quy luật nhất định như vậy” . Sự phát triển tất yếu đó là do quá trình sản xuất vật chất con người đã làm cho LLSX biến đổi không ngừng và do đó QHSX cũng không ngừng biến đổi để phù hợp với tính chất và trình độ LLSX, Bác viết: “Lịch sử loài người là do người lao động sáng tạo ra. Người lao động sáng tạo ra của cải, luôn luôn nâng cao sức sản xuất. Sản xuất phát triển tức là xã hội phát triển. Chế độ nào hợp với sức sản xuất thì đứng vững. Nếu không hợp thì giai cấp đại biểu của sức sản xuất mới sẽ nổi lên cách mạng lật đổ chế độ cũ”. ... việc lãnh đạo HTX chi đảng sở” B Tư tưởng Hồ Chí Minh quản lý kinh tế a, Tư tưởng HCM quản lý kinh tế quốc dân * Về cấu kinh tế TKQĐ lên CNXH nước ta - Về cấu kinh tế quốc dân Xuất phát từ đặc điểm... thiết, xây dựng trụ sở làm việc lớn… b, Tư tưởng Hồ Chí Minh quản lý sản xuất * Quản lý sản xuất phải toàn diện Để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân cần xây dựng sản xuất... thời họ góp phần vào xây dựng kinh tế - Kinh tế tư quốc gia nhà nước hùn vốn với tư nhân để kinh doanh Nhà nước lãnh đạo Trong loại này, tư tư nhân CNTB Tư Nhà nước CNXH” * Về sách Đảng Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG QUAN hệ sản XUẤT, QUẢN lý KINH tế và PHÂN PHỐI, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về xây DỰNG QUAN hệ sản XUẤT, QUẢN lý KINH tế và PHÂN PHỐI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay