TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ toàn cầu hóa kinh tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến việt nam

29 23 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:21

1. Lịch sử tư tưởng vấn đề toàn cầu hóa kinh tếMặc dù phải đến ngày nay dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, lực lượng sản xuất xã hội loài người mà trước hết là ở các nước tư bản phát triển đạt tới trình độ rất cao thì quá trình toàn cầu hóa kinh tế mới nảy sinh. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng: đó phải là kết quả phát triển lâu dài của lịch sử sản xuất xã hội loài người gắn với vấn đề phân công lao động xã hội và giao lưu hàng hóa giữa các địa phương, dân tộc và các quốc gia với nhau. Vì vậy, trải qua các thời đại kinh tế khác nhau, các nhà tư tưởng đã ít hoặc nhiều, đầy đủ hoặc chưa đầy đủ, nông hoặc sâu phản ánh những khía cạnh, hình thức khác nhau của những mối quan hệ giao lưu kinh tế giữa các quốc gia, những hình thức quan hệ kinh tế quốc tế đầu tiên của toàn cầu hóa kinh tế. ... văn hóa dân tộc dễ bị đe dọa II Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế với xây dựng kinh tế độc lập tự chủ Việt Nam Hội nhập kinh tế quốc tế xu khách quan Hội nhập kinh tế quốc tế trình mở cửa kinh tế. .. hợp tác, vừa có đấu tranh Tuy nhiên, cần phải phân biệt tồn cầu hóa, tồn cầu hóa kinh tế với khái niệm “quan hệ kinh tế quốc tế , “quốc tế hóa đời sống kinh tế Các khái niệm quan hệ kinh tế quốc... quyền nước từ tác động tồn cầu hóa kinh tế Trên quan điểm Mác- xít xem xét tác động tồn cầu hóa kinh tế đến phát triển nước phát triển nói chung nước ta nói riêng khơng nên tuyệt đối hóa mặt tích
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ toàn cầu hóa kinh tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến việt nam, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ toàn cầu hóa kinh tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay