TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ thể chế kinh tế và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:13

1. Thể chế, thể chế kinh tế Lý luận về thể chế nói chung và thể chế kinh tế nói riêng rất phong phú và được phát triển dựa trên nhiều tư tưởng nhiều học thuyết, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau và cho đến nay vẫn đang được hoàn thiện. Thể chế kinh tế là hệ thống những quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế. Thể chế kinh tế bao gồm các yếu tố chủ yếu: các đạo luật, luật lệ, quy định, quy tắc,.. về kinh tế gắn với các chế tài xử lý vi phạm; các tổ chức kinh tế; cơ chế vận hành nền kinh tế. Thể chế kinh tế vai trò phát triển kinh tế Thể chế, thể chế kinh tế Lý luận thể chế nói chung thể chế kinh tế nói riêng phong phú phát triển dựa nhiều tư tưởng nhiều học thuyết, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử khác hoàn thiện Thể chế kinh tế hệ thống quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh chủ thể kinh tế, hành vi sản xuất kinh doanh quan hệ kinh tế Thể chế kinh tế bao gồm yếu tố chủ yếu: đạo luật, luật lệ, quy định, quy tắc, kinh tế gắn với chế tài xử lý vi phạm; tổ chức kinh tế; chế vận hành kinh tế Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa loại hình thể chế kinh tế có thống biện chứng chung kinh tế thị trường với đặc thù định hướng xã hội chủ nghĩa Thuộc chung có yếu tố như: đa dạng chủ thể kinh tế chủ thể tự sản xuất kinh doanh, cạnh tranh theo pháp luật; thừa nhận phạm trù hàng hoá, tiền tệ, thị trường, cạnh tranh, cung cầu, giá thị trường, lợi nhuận; hoạt động quy luật kinh tế thị trường; kinh tế vận hành theo chế thị trường Thuộc đặc thù có yếu tố: tư tưởng kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm Đảng cộng sản; mục tiêu, nguyên tắc nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với mục tiêu đặc trưng chủ nghĩa xã hội Trong kết hợp chung đặc thù chúng tạo thành giao thoa, chung khơng nằm ngồi ngồi mà nằm đặc thù, không bao quát hết đặc thù, kinh tế thị trường động lực phương tiện để phát triển kinh tế, định hướng xã hội chủ nghĩa giữ vai trò dẫn dắt q trình phát triển kinh tế Như vậy, nội dung cốt lõi thực chất thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là: - Phát triển kinh tế hàng hoá dựa đa dạng hình thức sở hữu thành phần kinh tế, sở hữu cơng hữu xã hội chủ nghĩa giữ vai trò tảng, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế Các thành phần kinh tế tồn phát triển, cạnh tranh hợp tác với - Hình thành đồng vận hành thơng suốt, có hiệu hệ thống thị trường trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Phân phối theo lao động hiệu sản xuất kinh doanh chính, đồng thời áp dụng hình thức phân phối khác; coi trọng hiệu kinh tế, đồng thời đảm bảo tiến công xã hội phân phối phân phối lại - Có hệ thống bảo hiểm an sinh xã hội theo hướng bước thực chế độ bảo hiểm cho người lao động, tầng lớp nhân dân, quan tâm hỗ trợ người nghèo yếu thế, đối tượng hưởng sách xã hội - Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mơ sở tôn trọng tác động khách quan thị trường chế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể kinh tế hoạt động - Có hệ thống pháp luật thích ứng thúc đẩy vận hành có hiệu thể chế kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế Như vậy, hiểu cách chung nhất: Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tổng thể đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống pháp luật, sách, hệ thống đảm bảo xã hội, quy tắc, quy chế mà Đảng, Nhà nướccó nghệ thuật ban hành nhằm đảm bảo phát triển đất nước theo mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa lựa chọn Vai trò thể chế kinh tế với phát triển kinh tế xã hội Một là, định hướng, hướng dẫn, tạo khung khổ cho việc tổ chức, hoạt động kinh tế Thể chế kinh tế luật lệ, qui tắc nên vai trò hàng đầu định hướng, hướng dẫn hành vi tạo khung khổ pháp lý cho việc tổ chức hoạt động kinh tế, tác động lớn đến lựa chọn việc định sản xuất gì, đầu tư vào lĩnh vực nào, đâu chủ thể kinh tế Ngồi thể chế có tác dụng hướng dẫn mối quan hệ qua lại người để làm việc gì, người biết cách thức thực việc Hai là, thể chế kinh tế tạo tảng kinh tế xã hội kinh tế như: chế độ sỡ hữu, thành phần kinh tế hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh kinh tế Ba là, thể chế kinh tế đóng vai trò chủ thể quản lý kinh tế, công cụ quản lý kinh tế thị trường định hướng XHCN Nhà nước với tư cách thể chế kinh tế, trình tổ chức quản lý vĩ mơ kinh tế, đóng vai trò chủ thể quản lý kinh tế KTTT định hướng XHCN Hệ thống pháp luật, công cụ kế hoạch hố, tài chính, tiền tệ KTTT ln có vai trò quan trọng việc tạo khung khổ pháp lý, tác động đến điều tiết, định hướng kinh tế Bốn là, thể chế kinh tế hình thành góp phần đồng hố hệ thống thị trường, bước hoàn thiện phát triển hệ thống thị trường KTTT nước ta Theo quan niệm hệ thống thị trường đồng bao gồm hai vấn đề: Thứ nhất, phải có đẩy đủ loại thị trường sản phẩm thị trường yếu tố hay thị trường đầu vào hay thị trường đầu Thứ hai, bảo đảm cho loại thị trường phát triển cân đối qui mơ, trình độ Tính đồng hộ hệ thống thị trường có vai trò to lớn q trình phát triển hệ thống thị trường kinh tế Nếu thiếu loại thị trường mặt, chủ thể sản xuất kinh doanh khó có hội điều kiện thuận lợi, bình đẳng việc tiếp cận sử dụng nguồn lực cho phát triển; mặt khác, tính đồng hộ, tính ràng buộc tính cân đối chúng bị vi phạm cản trở, chí làm phá vỡ chiến lược kinh doanh định Trong KTTT, thị trường có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau, dựa vào tác động lẫn Thị trường đầu ngành này, doanh nghiệp có lại thị trường đầu vào ngành khác, doanh nghiệp khác Do đó, thị trường khơng phát triển đầy đủ trì trệ có ảnh hưởng tới phát triển phát huy vai trò, chức thị trường khác, ảnh hưởng đến hiệu tổng thể hệ thống thị trường Năm là, thể chế kinh tế góp phần tạo tiền đề điều kiện hạn chế khuyết tật kinh tế thị trường, kinh tế thị trường bên cạnh mặt tích cực tạo chế động, sáng tạo hiệu thường xuyên xảy tiêu cực cần hạn cạnh tranh phủ, chạy theo lợi nhuận mà quên mục tiêu xã hội, phân hoá giàu nghèo thơng qua hệ thống pháp luật, hệ thống sách mà tác động điều chỉnh, hạn chế mặt tiêu cực Các nhân tố tác động đến thể chế kinh tế Có nhiều nhân tố tác động tới việc hình thành phát triển thể chế kinh tế, nhân tố coi quan trọng - Phương thức sản xuất yếu tố quan trọng làm thay đổi phần lớn thể chế thức, chế kinh tế Việc chuyển từ phương thức sản xuất sang phương thức sản xuất khác làm thay đổi thể chế nói chung thuốc gia, khác biệt tính chất trình độ lực lượng sản xuất, thay đổi quan hệ sở hữu, phân phối, trao đổi tiêu dùng, khác biệt cấu máy nhà nước, thay đổi địa vị người ban hành người thực thi thể chế - Chế độ sở hữu cấu quyền tài sản yếu tố quan trọng tác động tới thể chế mà trước hết thể chế kinh tế - Hệ tư tưởng tảng tinh thần làm thay đổi nhận thức người giới quan, nhân sinh quan Hệ tư tưởng có tác động lớn tới việc giải thích giới xung quanh hoạt động kinh tế Chính vậy, hệ tư tưởng có tác động lớn tới hệ thống thể chế nói chung, thể chế quản lý kinh tế nói riêng - Mơ hình kinh tế có tác động mạnh tới thể chế Sự khác biệt mô hình kinh tế, chẳng hạn mơ hình kinh tế thị trường với mơ hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung tạo khác biệt lớn thể chế kinh tế Ngoài ra, khác mơ hình kinh tế thị trường (kinh tế thị trường tự do, kinh tế thị trường xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ) tạo khác biệt lớn thể chế kinh tế - Cơ cấu quyền lực trị, tập trung quyền lực hay phân quyền tạo khác dẫn tới khác đáng kể tổ chức nhà nước lẫn thể chế kinh tế - Trình độ chủ thể quản lý vĩ mơ thể trình độ nhận thức quy luật khách quan, nhận thức kinh tế - xã hội, người, nhận thức đối tượng điều chỉnh Điều có tác động lớn đến chất lượng thể chế kinh tế, thể chế người tạo lập Các tập tục thông lệ có tác động mạnh tới thể chế thức quốc gia, chế kinh tế Thể chế kinh tế thị trường có vai trò to lớn phát triển kinh tế – xã hội Đặc biệt phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Nghiên cứu thể chế kinh tế nhân tố ảnh hưởng tới thể chế kinh tế, kinh tế thị trường định hướng XHCN có chủ trương, sách hợp lý để xây dựng phát triển nó./ ... thể chế kinh tế tạo tảng kinh tế xã hội kinh tế như: chế độ sỡ hữu, thành phần kinh tế hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh kinh tế Ba là, thể chế kinh tế đóng vai trò chủ thể quản lý kinh tế, ... chất lượng thể chế kinh tế, thể chế người tạo lập Các tập tục thơng lệ có tác động mạnh tới thể chế thức quốc gia, chế kinh tế Thể chế kinh tế thị trường có vai trò to lớn phát triển kinh tế – xã... động kinh tế Chính vậy, hệ tư tưởng có tác động lớn tới hệ thống thể chế nói chung, thể chế quản lý kinh tế nói riêng - Mơ hình kinh tế có tác động mạnh tới thể chế Sự khác biệt mơ hình kinh tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ thể chế kinh tế và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ thể chế kinh tế và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay