TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ thể chế kinh tế và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế

4 37 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:13

1. Thể chế, thể chế kinh tế Lý luận về thể chế nói chung và thể chế kinh tế nói riêng rất phong phú và được phát triển dựa trên nhiều tư tưởng nhiều học thuyết, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau và cho đến nay vẫn đang được hoàn thiện. Thể chế kinh tế là hệ thống những quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và các quan hệ kinh tế. Thể chế kinh tế bao gồm các yếu tố chủ yếu: các đạo luật, luật lệ, quy định, quy tắc,.. về kinh tế gắn với các chế tài xử lý vi phạm; các tổ chức kinh tế; cơ chế vận hành nền kinh tế. ... thể chế kinh tế tạo tảng kinh tế xã hội kinh tế như: chế độ sỡ hữu, thành phần kinh tế hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh kinh tế Ba là, thể chế kinh tế đóng vai trò chủ thể quản lý kinh tế, ... chất lượng thể chế kinh tế, thể chế người tạo lập Các tập tục thơng lệ có tác động mạnh tới thể chế thức quốc gia, chế kinh tế Thể chế kinh tế thị trường có vai trò to lớn phát triển kinh tế – xã... động kinh tế Chính vậy, hệ tư tưởng có tác động lớn tới hệ thống thể chế nói chung, thể chế quản lý kinh tế nói riêng - Mơ hình kinh tế có tác động mạnh tới thể chế Sự khác biệt mơ hình kinh tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ thể chế kinh tế và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế, TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ thể chế kinh tế và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay