BÀI GIẢNG QUAN hệ QUỐC tế, SAU đại học CHUYÊN đề NHỮNG XU THẾ CHỦ yếu và CHIẾN lược đối NGOẠI của một số nước lớn TRONG QUAN hệ QUỐC tế HIỆN NAY

25 31 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 21:05

Mục đích yêu cầu Làm rõ đặc điểm tình hình quốc tế và những xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay. Quán triệt, nắm vững quan điểm, chính sách đối ngoại hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Nội dung 1. Xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay2. Chiến lược đối ngoại của một số nước lớn trong QHQT hiện nay ... Chiến lược đối ngoại số nước lớn tác động đến Việt Nam 2.1 Chiến lược đối ngoại số nước lớn Các nước lớn khái niệm dùng để quốc gia có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất, mà trước hết sức mạnh kinh tế, . .. trò chủ đạo Liên Hợp Quốc việc giải vấn đề quốc tế sở Hiến chương Liên Hợp Quốc nguyên tắc, chuẩn mực luật pháp quốc tế - Ủng hộ việc đổi dân chủ hoá Liên Hợp Quốc, dân chủ hoá quan hệ quốc tế Chiến. .. gần đây, Trung Quốc thiết lập loạt khung quan hệ với nước lớn giới Quan hệ Trung – Mỹ: Là quan hệ đối tác chiến lược mang tính xây dựng Quan hệ chịu chi phối nhân tố - Hai bên xu t phát từ lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG QUAN hệ QUỐC tế, SAU đại học CHUYÊN đề NHỮNG XU THẾ CHỦ yếu và CHIẾN lược đối NGOẠI của một số nước lớn TRONG QUAN hệ QUỐC tế HIỆN NAY, BÀI GIẢNG QUAN hệ QUỐC tế, SAU đại học CHUYÊN đề NHỮNG XU THẾ CHỦ yếu và CHIẾN lược đối NGOẠI của một số nước lớn TRONG QUAN hệ QUỐC tế HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay