Bài giảng chuyên đề Đạo đức

77 24 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 20:39

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG THỜI KỲ MỚI (CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN) BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG THỜI KỲ MỚI Chuyên đề 1: ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI Chuyên đề 2: TRUYỀN THỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Chuyên đề 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Chuyên đề 4: GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI Chuyên đề ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI NỘI DUNG I Khái niệm, cấu trúc, yếu tố quy định chuẩn mực đạo đức II Vai trò chức đạo đức I Khái niệm, cấu trúc, yếu tố quy định chuẩn mực đạo đức Khái niệm Cấu trúc đạo đức Các yếu tố quy định chuẩn mực đạo đức Chuẩn mực đạo đức lịch sử 1.1 Khái niệm  Đạo đức hình thái ý thức xã hội, bao gồm nguyên tắc chuẩn mực xã hội nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi mối quan hệ người với người người với thiên nhiên, phù hợp với lợi ích, hạnh phúc tiến xã hội 1.2 Cấu trúc đạo đức a Ý thức đạo đức b Hành vi đạo đức c Quan hệ đạo đức a Ý thức đạo đức  “Ý thức đạo đức” toàn quan niệm thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công bằng… quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử cá nhân với xã hội, cá nhân với cá nhân xã hội, người với thiên nhiên  Tình cảm đạo đức yếu tố thẩm thấu sâu vào cá nhân, trở thành nhân tố thường trực ứng xử hàng ngày người b Hành vi đạo đức  Hành vi đạo đức ứng xử thực tế người, thể ý thức đạo đức mối quan hệ người với người, người với thiên nhiên, hình thức trực tiếp lẫn hình thức gián tiếp c Quan hệ đạo đức Quan hệ đạo đức quan hệ xã hội, tác động qua lại người với người, cá nhân xã hội  Quan hệ xã hội biểu hình thức bổn phận, lương tâm, nghĩa vụ, trách nhiệm ứng xử người  Quan hệ đạo đức vận động, biến đổi theo trình phát triển xã hội  NỘI DUNG I Sự tác động xu hướng phát triển đạo đức thời kỳ II Mục tiêu, phương hướng giáo dục đạo đức III Một số giải pháp I Sự tác động xu hướng phát triển đạo đức thời kỳ Sự tác động trình tồn cầu hố hội nhập quốc tế đến đạo đức, lối sống Sự tác động trình cơng nghiệp hố, đại hố đến đạo đức, lối sống Dự báo nét chủ yếu đạo đức, lối sống 1.1 Sự tác động trình tồn cầu hố hội nhập quốc tế đến đạo đức, lối sống    Cuộc cách mạng khoa học cơng nghệ Tồn cầu hố Hội nhập quốc tế, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ 1.2 Sự tác động q trình cơng nghiệp hố, đại hoá đến đạo đức, lối sống        Những biến đổi theo hướng tích cực là: Tính đại ngày tăng lên Tính văn minh đời sống xã hội có điều kiện chuyển biến tốt Hội nhập với giới sâu, ý thức giữ gìn sắc dân tộc ngày quan tâm Những biểu mới, thách thức lĩnh vực đạo đức Lối sống độc thân, chủ nghĩa cá nhân Tình trạng pha tạp lối sống, đạo đức 1.3 Dự báo nét chủ yếu đạo đức, lối sống    Q trình cơng nghiệp hố, đại hố chắn làm cho đời sống vật chất ngày tốt hơn, dân cư giàu có Hoạt động lao động nói riêng, hoạt động kinh tế nói chung chủ yếu hướng vào giá trị “làm giàu” vật chất Trong hoạt động xã hội sinh hoạt thường nhật, tính dân chủ nhận thức, vận dụng nhuần nhuyễn 1.3 Dự báo nét chủ yếu đạo đức, lối sống (tiếp)    Tác phong công nghiệp, ý thức pháp luật, ý thức cá nhân sở hữu, kể tư hữu làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức lối sống “tiểu nông” Trong quan hệ xã hội, quan hệ công dân biểu rõ nét chi phối quan hệ gia đình, họ mạc, làng xóm Xã hội ta trì lẽ sống nhân truyền thống, ý thức tự tơn quốc gia dân tộc, u nước, thương nòi, khoan dung, hoà hợp, hướng thiện II Mục tiêu, phương hướng giáo dục đạo đức Mục tiêu Phương hướng chủ yếu 2.1 Mục tiêu a Xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh b Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu cán bộ, đảng viên c Góp phần xây dựng văn hố Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc d Thúc đẩy mạnh mẽ trình xây dựng người mới, chủ thể tích cực cơng đổi đất nước 2.2 Phương hướng chủ yếu a Kế thừa phát triển giá trị đạo đức truyền thống, tiếp thu giá trị mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, làm phong phú, lành mạnh đời sống tinh thần, đạo đức xã hội b Nội dung giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống toàn Đảng, cán nhân dân thực Cuộc vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" c Xây đựng đạo đức cho cán bộ, đảng viên nhân dân phải gắn với việc thực phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" d Kết hợp chặt chẽ xây chống, lấy xây làm III Một số giải pháp Quán triệt quan điểm giáo dục đạo đức nhiệm vụ tổ chức đảng, đoàn thể thân cán bộ, đảng viên người Nêu gương người tốt, việc tốt, đề cao tính gương mẫu, nêu gương cán chủ chốt cấp Tạo dư luận đề cao giá trị đạo đức mới, phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân Kiên đấu tranh, ngăn chặn xử lý kịp thời biểu xuống cấp, suy thoái đạo đức, lối sống, bị quần chúng lên án 3.1 Quán triệt quan điểm giáo dục đạo đức nhiệm vụ tổ chức đảng, đoàn thể thân cán bộ, đảng viên người      Giáo dục đường, biện pháp hình thành phẩm chất, nhân cách cán bộ, đảng viên Chủ thể giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trước hết tổ chức có trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên Chủ thể giáo dục đạo đức thân cán bộ, đảng viên Kết hợp chặt chẽ giáo dục tổ chức đảng, đoàn thể với tự giáo dục thân cán bộ, đảng viên Trong giáo dục đạo đức, giáo dục gia đình, bạn bè lực lượng khác có vai trò tác dụng quan trọng, hệ trẻ 3.2 Nêu gương người tốt, việc tốt, đề cao tính gương mẫu, nêu gương cán chủ chốt cấp    Giáo dục đạo đức tổ chức học tập gương điển hình tiên tiến hình thức, biện pháp giáo dục sinh động, có tác dụng giáo dục lớn Hình thức phương pháp nêu gương người tốt, việc tốt phải kịp thời, xác, thật; thực trước hết quan, đơn vị, từ sở đến phạm vi địa phương nước Cán chủ chốt cấp quan, đơn vị, tổ chức có vai trò quan trọng, có trách nhiệm nặng nề việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên 3.3 Tạo dư luận đề cao giá trị đạo đức mới, phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân    Dư luận tập thể, dư luận xã hội có vai trò sức mạnh to lớn, điều chỉnh nhận thức, hành vi cá nhân; Tạo dư luận hỗ trợ trực tiếp việc giáo dục tập thể, tổ chức tự giáo dục cán bộ, đảng viên Dư luận lành mạnh, tích cực, ủng hộ, đề cao đúng, tốt, thiện, giá trị đạo đức mới, phê phán xấu, ác, biểu chủ nghĩa cá nhân có tác dụng quan trọng hình thành đạo đức 3.4 Kiên đấu tranh, ngăn chặn xử lý kịp thời biểu xuống cấp, suy thoái đạo đức, lối sống, bị quần chúng lên án    Sự suy thoái đạo đức phận cán bộ, đảng viên, có hại tới uy tín Đảng, đến việc thực đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quan, đơn vị Những biểu suy thoái đạo đức quan hệ xã hội, nhãng cơng việc, thiếu gắn bó quan hệ đồng chí, quan hệ gia đình xã hội, Những biểu xuống cấp đạo đức ảnh hưởng đến kết hoàn thành nhiệm vụ cán bộ, đảng viên suy giảm uy tín tập thể, quần chúng, bị dư luận phê phán 3.4 Kiên đấu tranh, ngăn chặn xử lý kịp thời biểu xuống cấp, suy thoái đạo đức, lối sống, bị quần chúng lên án (tiếp)   Các biểu xuống cấp đạo đức vi phạm quy định sinh hoạt đảng, chấp hành kỷ luật lao động, chia rẽ đoàn kết nội bộ, Các biểu suy thoái đạo đức vi phạm pháp luật, sa đoạ lối sống, tham nhũng, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm điều cấm đảng viên không làm, bị quần chúng lên án mạnh mẽ ... II Vai trò chức đạo đức Vai trò đạo đức Chức đạo đức 2.1 Vai trò đạo đức       Đạo đức cốt lõi văn hoá Đạo đức định hướng cho phát triển người đời sống tinh thần xã hội Đạo đức động lực phát... với lợi ích, hạnh phúc tiến xã hội 1.2 Cấu trúc đạo đức a Ý thức đạo đức b Hành vi đạo đức c Quan hệ đạo đức a Ý thức đạo đức  “Ý thức đạo đức toàn quan niệm thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm,... định chuẩn mực đạo đức II Vai trò chức đạo đức I Khái niệm, cấu trúc, yếu tố quy định chuẩn mực đạo đức Khái niệm Cấu trúc đạo đức Các yếu tố quy định chuẩn mực đạo đức Chuẩn mực đạo đức lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chuyên đề Đạo đức, Bài giảng chuyên đề Đạo đức

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay