ĐỀ CHUYÊN đề lý THUYẾT

12 12 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 20:37

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về vật chất di truyền ở động vật?(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa gen quy định giới tính.(3) Hợp tử mang cặp NST giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành thể đực.(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 2: ​Khi nói về đột biến gen có bao nhiêu phát biểu sau đúng?(1) Nucleotid hiếm có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trình nhân đôi AND gây đột biến thay thế một cặp Sinh Học BeeClass Ấu Bất Học Lão Hà Vi (Đề gồm có 12 trang ) CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ THUYẾT Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Biên Soạn : Trương Cơng Kiên Admin : Hồng Thị Thu Trang Họ tên thí sinh: ……………………………….SBD: ……………………… Mã Đề : 001 Câu 1​: ​Trong phát biểu sau, có phát biểu vật chất di truyền động vật? (1) Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục (2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định giới tính (3) Hợp tử mang cặp NST giới tính XY phát triển thành thể đực (4) Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng A B C D Câu 2: ​Khi nói đột biến gen có phát biểu sau đúng? (1) Nucleotid dẫn đến kết cặp sai q trình nhân đơi AND gây đột biến thay cặp nucleotid (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Cá thể mang gen đột biến gọi thể đột biến (4) Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hóa (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào môi trường tổ hợp gen (6) Hóa chất – Brom Uraxin gây đột biến thay cặp A-T thành G-X G-X thành A-T (7) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nucleotid A B C D Câu 3: ​Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: (1) Bộ ba đối mã phức hợp met – tARN gắn bổ sung với codon mở đầu mARN (2) Tiểu đơn vị lớn riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh (3) Tiểu đơn vị bé riboxom gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (4) Codon thứ mARN gắn bổ sung với anticodon với phức hệ acid amin thứ – tARN (5) Riboxom dịch codon mARN theo chiều 5’ – 3’ (6) Hình thành liên kết peptid acid amin mở đầu acid amin thứ Trình tự đúng: A 3-1-2-4-5-6 B 5-2-1-4-6-3 C 1-3-2-4-6-5 D 2-1-3-4-6 Câu 4: ​Cho nguyên nhân sau: (1) Do NST đứt gãy, sau nối lại cách khơng bình thường (2) Do phân li khơng bình thường NST, xảy kì sau trình phân bào (3) Do rối loạn trình trao đổi chéo xảy kì đầu giảm phân I (4) Do phá hủy không xuất thoi phân bào SINH HỌC BEECLASS Số nguyên nhân gây nên đột biến cấu trúc NST là: A B C D Câu 5: ​Lấy hạt phấn loài A (2n = 18) thụ phấn cho loài B (2n = 26) người ta thu số lai có nhận định lồi này? (1) Khơng thể trở thành lồi khơng sinh sản (2) Có thể hình thành lồi có khả sinh dưỡng (3) Có khả trở thành lồi thơng qua sinh sản hữu tính (4) trở thành lồi có đa bội hóa tự nhiên thành hữu thụ Có nhận định đúng? A B C D Câu 6: ​Cho trường hơp sau: (1) Gen tạo sau tái ADN bị cặp nucleotid (2) Gen tạo sau tái AND bị thay cặp nucleotid (3) mARN tạo sau phiên mã bị nucleotid (4) mARN tạo sau phiên mã bị thay nucleotid (5) Chuỗi polipeptid tạo sau dịch mã bị acid amin (6) Chuỗi polipeptid tạo sau dịch mã bị thay acid amin Có trường hợp chắn đột biến gen gây nên? A B C D Câu 7: ​Có trình tự ARN sau: 5’-AUG GGG UGX XAU UUU-3’ mã hóa cho đoạn polipeptid sơ khai gồm axit amin Trong trường hợp sau, có trường hợp dẫn đến việc đoạn polipeptit sơ khai từ trình tự ARN lại axit amin? (1) Thay G ba nucleotit thứ A (2) Thay A ba nucleotit X (3) Thay U ba nucleotit A (4) Thay X ba nucleotit thứ A A B C D Câu 8: ​Cho phát biểu sau gen cấu trúc: (1) Gen cấu trúc gồm trình tự điển hình: vùng điều hòa – vùng mã hóa – vùng kết thúc (2) Vùng điều hòa nằm đầu 5’ mạch mang mã gốc mang tín hiệu khởi đầu kiểm sốt phiên mã (3) Vùng điều hòa nằm đầu 5’ mạch mang mã gốc mang tín hiệu khởi đầu kiểm soát dịch mã (4) Những đoạn nucleotit vùng điều hòa gen thường phản ứng với tín hiệu hóa học bên ngồi tế bào (5) Những tương tác vùng điều hòa với tín hiệu bên ngồi gây nên bất hoạt gen cấu trúc (6) Vùng điều hòa gen gồm vùng khởi động, vùng vận hành, vùng suy giảm, vùng tăng cường (7) Vùng mã hóa mang thơng tin mã hóa axit amin (8) Vùng kết thúc nằm đầu 5’ mạch mã gốc mang thông tin kết thúc phiên mã (9) Mạch mã gốc mang thông tin di truyền mạch bổ sung khơng mang thơng tin di truyền Có phát biểu đúng? A B C D SINH HỌC BEECLASS Câu 9: ​Cho phát biểu tác nhân gây đột biến: (1) Tia UV làm cho hai bazo nito Timin mạch liên kết với (2) Nếu sử dụng 5BU, sau ba hệ codon XXX bị đột biến thành codon GXX (3) Guanin dạng tạo nên đột biến thay G – X A-T (4) Virut tác nhân gây đột biến gen (5) Để tạo đột biến tam bội người ta xử lí hợp tử 2n côxixin (6) Tần số đột biến gen không phụ thuộc vào tác nhân gây đột biến (7) Trong điều kiện nhân tạo, người ta sử dụng tác nhân gây đột biến tác động lên vật liệu di truyền làm xuất đột biến với tần số cao nhiều lần (8) Acridin chèn vào mạch khuôn cũ tạo nên đột biến cặp nucleotit Có phát biểu đúng? A B C D Câu 10: ​Cho biết số hệ dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau: (1) Làm thay đổi trình tự gen phân bố nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm liên kết (4) Làm cho gen hoạt động ngừng hoạt động (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến (6) Có thể làm thay đổi chiều dài phân tử AND cấu trúc nên nhiếm sắc thể Trong hệ trên, số hệ gây đột biến đảo đoạn là? A B C D Câu 11: ​Cho phát biểu sau: (1) Ở tế bào sinh vật nhân thực, q trình dịch mã khơng thể đồng hành với q trình phiên mã (2) Ngun tắc khn mẫu thể chế phiên mã dịch mã (3) AND tế bào nhân sơ có cấu trúc dạng vòng, AND tế bào nhân thực có cấu trúc dạng thẳng (4) Kết thúc trình dịch mã, mARN phóng thích sử dụng lại (5) Hai tiểu đơn vị riboxom liên kết với tế bào chất (6) Mã di truyền mang tính thối hóa, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin trừ AUG UGU (7) Ở sinh vật nhân sơ, mARN dịch mã thành chuỗi polipeptit có cấu trúc hoàn toàn khác (8) Ở sinh vật nhân sơ, mARN có mã mở đầu mã kết thúc (9) Trong tế bào, thường có loại tARN (10) Đột biến gen tạo locut gen mới, làm tăng tính đa dạng di truyền cho lồi (11) Mỗi nucleotit gồm ba thành phần liên kết với nhau: nhóm phosphat, đường 5C gốc bazo (12) Ở sinh vật nhân sơ, gen mã hóa cho nhiều chuỗi polipeptit có cấu trúc hồn tồn khác Số phát biểu là: A B C D Câu 12: ​Cho kiện sau: SINH HỌC BEECLASS (1) Diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn (2) Cần xúc tác enzim (3) Trên phễu tái mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn (4) Sự nhân đôi phân tử ADN xảy đồng thời với phân bào (5) Tốc độ lắp ráp nucleotit thường chậm SVNT (6) Xảy cố đầu mút Có phát biểu đề cập đến nhân đôi sinh vật nhân sơ? A B C D Câu 13: ​Cho phát biểu sau đột biến gen, có phát biểu đúng? (1) Trong tự nhiên, tần số đột biến gen thấp hầu hết có hại biểu thành kiểu hình (2) Khơng phải lồi sinh vật xảy đột biến gen, đột biến gen xảy số loài định (3) Hầu hết đột biến gen đột biến gen trội xuất vô hướng, riêng lẻ (4) Đột biến phụ thuộc vào tác nhân, liều lượng cường độ tác nhân gây đột biến (5) Chất màu da cam (dioxin) ví dụ tác nhân hóa học gây đột biến gen (6) Đột biến xoma nhân lên (7) Đột biến cấu trúc gen đòi hỏi số điều kiện biểu kiểu hình thể mang gen đột biến A B C D Câu 14: ​Khi nói đặc điểm điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân thực, có phát biểu sau: (1) Cơ chế điều hòa phức tạp sinh vật nhân sơ (2) Phần ADN khơng mã hóa đóng vai trò điều hòa hoạt động yếu (3) có nhiều mức điều hòa, qua nhiều giai đoạn: từ NST tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã (4) Điều hòa dịch mã điều hòa lượng mARN tạo (5) Điều hòa sau dịch mã q trình làm biến đổi protein thực chức định Những protein không cần thiết, dư thừa phân giải tạo acit amin dự trữ làm ổn định pH huyết tương Trong phát biểu trên, cí phát biểu sai? A B C D Câu 15: ​Xét phát biểu sau: (1) Mã di truyền có tính thối hóa, tức mã di truyền mã hóa cho acit amin (2) Tất ADN có cấu trúc mạch kép (3) Phân tử tARN có cấu trúc mạch kép có liên kết hidro (4) Trong loại ARN sinh vật nhân thực mARN có hàm lượng cao (5) Ở tế bào, ADN loại acit nucleic có kích thước lớn (6) ARN thông tin dùng làm khuôn để tổng hợp phân tử protein nên có cấu trúc mạch thẳng Có phát biểu đúng? A B C D Câu 16: ​Cho phát biểu sau thể đa bội: (1) Thể đa bội lẻ thường khơng có khả sinh giao tử bình thường (2) Đa số lồi thực vật thể dị đa bội SINH HỌC BEECLASS (3) Thể dị đa bội hình thành lai xa kết hợp với đa bội hóa (4) Phần lớn lồi thực vật có hoa hạt kín thể tự đa bội chẵn (5) Dạng đột biến làm tăng số nguyên lần nhiễm sắc thể đơn bội loài lớn 2n gọi thể dị đa bội (6) Các giống ăn không hạt thường đa bội chẵn (7) Conxixin tác động vào pha S chu kì tế bào tạo thể đa bội lẻ (8) Khơng có lồi động vật mang thể đa bội Có phát biểu đúng? A B C D Câu 17: ​Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nucleotit phân tử mARN (3) Trong q trình nhân đơi ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nucleotit mạch đơn (4) Trong trình phiên mã, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nucleotit mạch gốc vùng mã hóa (5) Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái bản, enzim ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 18: ​Cho phát biểu sau nhiễm sắc thể: (1) NST sinh vật nhân thực cấu tạo tứ chất nhiễm sắc gồm chủ yếu protein histon ADN (2) NST nhìn rõ kì đầu nguyên phân chúng co xoắn xực đại (3) Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ NST (4) Ở sinh vật nhân sơ, chưa có cấu trúc NST điển tế bào nhân thực (5) Tâm động vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST co xoắn trình phân bào (6) Đột biến cấu trúc NST thường làm hỏng gen, làm cân gen tái cấu trúc lại gen NST nên gây hại cho thể đột biến (7) Số lượng NST nhiều hay nhân tố quan trọng phản ánh mức độ tiến hóa cao hay thấp Trong số phát biểu trên, có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 19: ​Giống thỏ Himalaya cố lơng tắng muốt tồn thân, ngoại trừ đầu mút thể tai, bàn chân, đi, mõm có lơng đen Tại tế bào thể, có kiểu gen lại biểu màu lông khác phận khác thể? Để lí giải tượng này, nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: cạo phần lơng trắng lưng thỏ buộc vào cục nước đá; vị trí lơng mọc lên lại có màu đen Từ kết thí nghiệm trên, có kết luận kết luận sau: SINH HỌC BEECLASS (1) Các tế bào vùng thân có nhiệt độ cao tế bào vùng đầu mút thể nên gen quy định tổng hợp sắc tố melanin khơng biểu lơng có màu trắng (2) Gen quy định tổng hợp sắc tố melanin biểu điều kiện nhiệt độ thấp nên vùng đầu mút thể lơng có màu đen (3) Nhiệt độ ảnh hưởng đến biểu gen quy định tổng hợp sắc tố melanin (4) Khi buộc cục nước đá vào vùng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen vùng làm cho lông mọc lên có màu đen A B C D Câu 20​: Khi nói số lần nhân đơi số lần phiên mã gen nhân tế bào nhân thực trường hợp đột biến, có phát biểu sau: (1) Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đôi cà số lần phiên mã thường khác (2) Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác (3) Cácgen nằm tế bào có số lần nhân đơi số lần phiên mã (4) Các gen thể có số lần nhân đơi nhau, số lần phiên mã khác (5) Các gen nằm nhiễm sắc thể có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác Số nội dung là: A B C D Câu 21: ​Khi nói hoạt động enzim ADN polimeraza q trình nhân đơi ADN, có nội dung sau: (1) ADN polimeraza tham gia nối đoạn okazaki để thành mạch hoàn chỉnh (2) ADN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 3' => 5' tổng hợp mạch theo chiều 5' => 3' (3) ADN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 5' => 3' tổng hợp mạch theo chiều 3' => 5' (4) ADN polimeraza tham gia tháo xoắn tách mạch đơn ADN mẹ (5) ADN polimeraza tác dụng lên hai mạch ADN mẹ Số nội dung là: A B C D Câu 22: ​Một vi khuẩn bị đột biến gen có khả tổng hợp enzim phân giải lactoza môi trường có khơng có lactoza Có ngun nhân dẫn đến tượng trên? (1) Đột biến xảy vùng vận hành làm cho protein ức chế không bám (2) Đột biến xảy vùng khởi động làm cho enzim ARN pol không bám vào (3) Đột biến xảy vùng điều hòa làm cho protein ức chế chức (4) Đột biến xảy nhóm gen cấu trúc A B C D Câu 23: ​Trong phát biểu sau đây, có phát biểu nói đột biến gen? (1) Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen (2) Đột biến gen phát sinh tái qua chế nhân đôi ADN (3) Đột biến gen dạng đột biến giao tử biểu thành kiểu hình thể phát sinh đột biến (4) Đột biến gen lặn biểu kiểu hình thể mang đột biến (5) Đột biến gen dạng đột biến xôma không di truyền cho đời sau thể chết (6) Đột biến trình giảm phân gọi đột biến giao tử SINH HỌC BEECLASS A B.2 C D Câu 24: ​Phân tích thành phần nucleotit hai chủng virut, người ta thu số liệu sau: Chủng 1: A = 15%; G= 35%; X = 35%; T = 15% Chủng 2: A = 15%; G = 40%; X = 30%; U = 15% Vật liệu di truyền hai chủng virut gì? A Cả chủng chủng ADN mạch kép B Chủng ADN mạch đơn; chủng ADN mạch kép C Chủng ADN mạch kép; chủng ADN mạch đơn D​ ​Chủng ADN mạch kép; chủng ARN mạch đơn Câu 25: ​Cho nhận định sau vùng đầu mút NST: (1) Vùng đầu mút NST điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi (2) Vùng đầu mút NST có tác dụng bảo vệ NST làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào (3) Vùng đầu mút NST nơi liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển cực tế bào trình phân bào (4) Vùng đầu mút NST vị trí có khả xảy trao đổi chéo giảm phân I số nhận định là: A B C D Câu 26: ​Xét cấu trúc NST số dòng khác vị trí địa lí: Dòng 1: DCBEIHoGFK Dòng 2: BCDEFGoHIK Dòng 3: BCDHoGFEIK Dòng 4: BCDEIHoGFK Từ dòng trên, người ta rút kết luận trình tự đột biến: (1) Từ dòng sang dòng 2, thuộc dạng đột biến đảo đoạn EFGoH => HoGFE (2) Từ dòng sang dòng 4, thuộc đột biến đảo đoạn FGHI => IHGF (3) Từ dòng sang dòng thuộc đột biến đảo đoạn FGoH =>HoGF (4) Từ dòng sang dòng 1, thuộc dạng đột biến đảo đoạn BCD => DCB (5) Từ dòng sang dòng 1, thuộc dạng đột biến đảo đoạn DEF => FED Số kết luận là: A B C D Câu 27: ​So với đột biến NST đột biến gen nguồn ngun liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa Sở dĩ do: (1) Mặc dù đột biến gen xảy với tần số thấp, tế bào số lượng gen lớn Vì vậy, đột biến gen thường xuyên xảy (2) Các alen đột biến thường trạng thái lặn trạng thái dị hợp, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp vào kiểu gen tần số gen lặn có hại khơng thay đổi qua hệ (3) Đột biến gen dạng đột biến trội thường biểu kiểu hình, nên nguồn nguyên liệu chủ yếu cho tiến hóa (4) Đa số đột biến gen có hại, chọn lọc tự nhiên loại bỏ chúng nhanh chóng, giữ lại đột biến có lợi SINH HỌC BEECLASS (5) Alen đột biến có lợi hay có hại khơng phụ thuộc vào tổ hợp gen mơi trường sống, chọn lọc tự nhiên tích lũy gen đột biến qua hệ (6) Đột biến gen phổ biến đột biến NST ảnh hưởng đến sức sống, sinh sản thể sinh vật Số nội dung là? ​A B C D Câu 28: ​Cho phát biểu sau đột biến cấu trúc NST: (1) Đột biến chuyển đoạn lớn thường gây chết khả sinh sản (2) Nếu đảo đoạn đột biến đảo đoạn NST rơi vào gen quan trọng ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản cá thể (3) Trong đột biến đoạn, đoạn đột biến không chứa tâm động bị tiêu biến (4) Lặp đoạn có ý nghĩa tiến hóa tạo vật chất di truyền bổ sung, nhờ đột biến chọn lọc tự nhiên hình thành gen (5) Cùng với đột biến chuyển đoạn, đột biến đảo đoạn tham gia vào trính hình thành lồi Số phát biểu có nội dung là: A B C D Câu 29: ​Ở loài lưỡng bội, xét cặp alen D d Alen D có số nucleotit loại A 270; alen d có số nucleotit loại A 540 Người ta thấy có tế bào có tổng số nucleotit loại T có alen D d 1080 Từ kết trên, có kết luận kiểu gen tế bào sau: (1) Kiểu gen tế bào tạo hình thức nguyên phân (2) Kiểu gen tế bào tạo lai xa kết hợp với đa bội hóa (3) Kiểu gen tế bào hình thành đột biến tự đa bội lẻ (4) Kiểu gen tế bào hình thành đột biến tự đa bội chẵn (5) Kiểu gen tế bào tạo đột biến lệch bội (6) Kiểu gen tế bào tạo đột biến gen Số kết luận có nội dung là: A B C D Câu 30: ​Ở cà độc dược (2n = 24), người ta phát dạng thể ba 12 cặp NST Các thể ba này: A có số lượng NST tế bào xoma giống có kiểu hình khác B có số lượng NST tế bào xoma giống có kiểu hình giống C có số lượng NST tế bào xoma khác có kiểu hình giống D có số lượng NST tế bào xoma khác kiểu hình khác Câu 31: ​Cho phát biểu đây: (1) Ở sinh vật nhân thực, đoạn intron gen không mang thông tin di truyền (2) Mã di truyền ln có tính thối hóa (3) Trong lần phiên mã, đoạn gen khác phiên mã tạo đoạn ARN khác (4) Nguyên tắc bổ sung khơng thể q trình dịch mã Số phát biểu A B C D Câu 32: ​Cho tượng sau: SINH HỌC BEECLASS (1) Gen điều hòa Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian chức sinh học (2) Vùng khởi động Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc không khả gắn kết với enzim ARN pol (3) Gen cấu trúc Z bị đột biến dẫn tới protein gen quy định tổng hợp bị biến đổi cấu trúc không gian không trở thành enzim xúc tác (4) Vùng vận hành Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với protein ức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN pol Trong trường hợp trên, có trường hợp khơng có đường lactozo Operon Lac phiên mã? A B C D Câu 33: ​Nhiệt độ làm tách hai mạch phân tử ADN gọi nhiệt độ nóng chảy Dưới nhiệt độ nóng chảy ADN số đối tượng sinh vật khác kí hiệu từ A đến E sau: A = 36​O​C; B = 78​O​C; C = 55​O​C; D = 83​O​C; E = 44​O​C Trình tự xếp lồi sinh vật liên quan đến tỉ lệ loại (A+T)/tổng nucleotit loài sinh vật nói theo thứ tự tăng dần? A​ ​D => B => C => E => A ​B​ A => E => C => B => D C​ A => B => C => D => E ​D​ D => E => B => A => C Câu 34: ​Khi nói q trình dịch mã, có nội dung sau đúng? (1) Quá trình dịch mã kết thúc tARN mang ba đối mã đến khớp với ba kết thúc mARN (2) Sự kiện dịch mã tARN có ba đối mã 3'AUG5' liên kết với ba khởi đầu mARN (3) Ở giai đoạn kéo dài, riboxom dịch chuyển mARN theo chiều từ 3' đến 5' (4) Hoạt động giai đoạn tổng hợp chuỗi polipeptit tiểu phần nhỏ riboxom tiếp xúc với phân tử mARN vị trí liền kề mã mở đầu (5) Q trình tổng hợp chuỗi polipeptit thực bắt đầu tARN có ba đối mã 3'UAX5' liên kết với ba mở đầu mARN A B C D Câu 35: ​Trong lần nguyên phân tế bào lưỡng bội, nhiễm sắc thể cặp số nhiễm sắc thể cặp số không phân li, nhiễm sắc thể khác phân li bình thường Kết q trình tạo tế bào cố nhiễm sắc thể là: (1) 2n+1-1 2n-2-1 (2) 2n+1+1 2n-1+1 (3) 2n+1+1 2n-1-1 (4) 2n+1-1 2n-1+1 (5) 2n+2 2n-2 (6) 2n+1+1 2n-2-1 (7) 2n+1+1 2n-2 (8) 2n+2 2n-1-1 Số kết qủa là: A B C.1 D Câu 36: ​Trong trình giảm phân thể đực có kiểu gen AaBb, số tế bào, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, cặp NST mang cặp gen Bb phân li bình thường; giảm phân II diễn bình thường Ở cớ thể có kiểu gen AABb, trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai AABb * AaBb cho đời có tối đa loại kiểu gen? SINH HỌC BEECLASS A 12 B C D Câu 37: ​Cho phát biểu sau hậu đột biến đảo đoạn NST: (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST (2) Làm giảm tăng số lượng gen NST (3) Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết (4) Làm cho gen vốn hoạt động khơng hoạt động giảm mức độ hoạt động (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến Số phát biểu có nội dung là? A B C D Câu 38: ​Khi nói đột biến cấu trúc NST có phát biểu sau: (1) Có thể làm thay đổi hình thái NST (2) Có thể làm giảm số lượng NST tế bào (3) Có hai dạng đột biến lệch bội đột biến đa bội (4) Thường có lợi cho thể đột biến Số phát biểu có nội dung là? A B C.1 D Câu 39: ​Khi cá thể quần thể lượng bội giao phối, tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực cái, số tế bào sinh giao tử, cặp NST thường số không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Sự giao phối tự cá thể tạo kiểu tổ hợp NST (1) 2n; (2) 2n-1; (3) 2n+1; (4) 2n-2; (5) 2n-1-1; (6) 2n+1+1; (7) 2n+2; (8) 2n+1-1; (9) 2n-1+1 Số trường hợp là: A B.7 C D Câu 40: ​Thể đột biến lồi sinh vật có NST lưỡng bội 2n+1 = 25 Tế bào thể phát sinh giao tử tạo tối đa loại giao tử khơng bình thường? A​ 25 loại giao tử thừa NST B​ 12 loại giao tử thừa NST C​ 12 loại giao tử thiếu NST D​ 25 loại giao tử thiếu NST Câu 41: ​Người ta không phát bệnh nhân thừa thiếu NST số số người do: A​ Thường gây chết giai đoạn sơ sinh B​ Biến đổi số lượng cặp NST gây nên cân lớn hệ gen C​ Các NST thường mang gen qui định tính trạng khơng quan trọng D​ Biến đổi số lượng cặp NST không gây ảnh hưởng đến thể Câu 42: ​Khi nói biểu đột biến gen, điều sau không đúng? A​ Đột biến xảy giai đoạn -8 phôi bào goi đột biến xoma B​ Đ ​ ột biến thành gen trội biểu kiểu hình thể mang đột biến C​ Đột biến gen lặn thường không biểu hệ D​ Đột biến xoma nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng Câu 43: ​Khi nói đột biến cấu trúc NST, có phát biểu sau: (1) Đột biến cấu trúc NST xảy tác nhân vật lí tia phóng xạ (2) Đột biến cấu trúc NST xảy rối loạn trình phân li tổ hợp NST (3) Ở người, hội chứng mèo kêu hội chứng Đao đột biến cấu trúc NST gây SINH HỌC BEECLASS 10 (4) Lặp đoạn lúa đại mạch làm tăng hoạt tính enzim amilaza có ý nghĩa sản xuất rượu bia (5) Đột biến đảo đoạn dạng đột biến làm cho đoạn NST đứt đảo ngược 180 độ nối lại Có phát biểu có nội dung đúng? A B C D Câu 44: ​Điểm khác biệt gen cấu trúc gen điều hòa chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ là? A​ Về khả phiên mã B​ V ​ ề chức protein gen tổng hợp C​ Về chức nhân đôi D​ Về khả đột biến Câu 45: ​Phát biểu sau xác đột biến gen? A​ Phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính B​ P ​ hát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính C​ Phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể D​ Thường xuất đồng loạt cá thể lồi sóng điều kiện sống Câu 46: ​Đặc điểm có đột biến NST mà khơng có đột biến gen? A​ Biến đổi vật chất di truyền nhân tế bào B​ Phát sinh mang tính chất riêng lẻ không xác định C​ Di truyền qua sinh sản hữu tính D​ ​Ln biểu kiểu hình thể mang đột biến Câu 47: ​Để cho tinh trùng người mang NST giới tính YY, rối loạn phân li NST giới tính phải xảy ra: A​ Ở kì đầu lần phân bào giảm phân B​ Ở kì sau lần phân bào giảm phân C​ Ở kì đầu lần phân bào giảm phân D​ Ở kì sau lần phân bào giảm phân Câu 48: ​Nếu sản phẩm giảm phân tế bào sinh giao tử gồm ba loại: n; n+1; n-1 mà từ sinh người mắc bệnh hội trứng siêu nữ, chứng tỏ xảy không phân tách cặp NST ở: A​ giảm phân II tạo tinh trùng B​ giảm phân I tạo trứng C​ Giảm phân II tạo trứng D​ ​giảm phân II tạo tinh trùng trứng Câu 49: ​Sự trao đổi chéo bất thường (không cân) cromatit cặp NST tương đồng đầu giảm phân I làm xuất hiện: A​ Đột biến lặp đoạn đột biến đoạn NST B​ Đột biến đảo đoạn đoạn NST C​ Hoán vị gen D​ Đột biến dị bội SINH HỌC BEECLASS 11 Câu 50: ​Gen M sinh vật nhân sơ có cấu trúc sau: Mạch bổ sung 5’ ATG AAA GTG XAT XGA GTA TAA 3’ Mạch mã gốc 3’ ​T​AX TTT XA​X G​TA ​G​XT X​AT ATT 5’ Số thứ tự nucleotit 63 64 88 91 mạch mã gốc Biết axit amin valin mã hóa triplet là: 3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’ chuỗi polipeptit gen M quy định tổng hợp có 31 axit amin Căn vào liệu trên, cho biết ccacs dự đốn sau, có dự đốn đúng? (1) Đột biến thay cặp nucleotit G-X vị trí 88 cặp nucleotit A-T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi polipeptit ngắn so với chuỗi polipeptit gen M quy định tổng hợp (2) Đột biến thay cặp nucleotit vị trí 63 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi polipeptit giống với chuỗi polipeptit gen M tổng hợp (3) Đột biến cặp nucleotit vị trí 64 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi polipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ đến axit amin thứ 21 so với chuỗi polipeptit gen M quy định tổng hợp (4) Đột biến thay cặp nucleotit vị trí 91 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi polipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi polipeptit gen M quy định tổng hợp A B C D -Hết SINH HỌC BEECLASS 12 ... thời với phân bào (5) Tốc độ lắp ráp nucleotit thường chậm SVNT (6) Xảy cố đầu mút Có phát biểu đề cập đến nhân đôi sinh vật nhân sơ? A B C D Câu 13: ​Cho phát biểu sau đột biến gen, có phát biểu... phân II diễn bình thường Ở cớ thể có kiểu gen AABb, q trình giảm phân diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai AABb * AaBb cho đời có tối đa loại kiểu gen? SINH HỌC BEECLASS A 12 B C D Câu 37:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CHUYÊN đề lý THUYẾT, ĐỀ CHUYÊN đề lý THUYẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay