Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

43 7 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 20:35

Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên PhủBài thuyết trình Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trình bày các nội dung chính như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, kế hoạch Nava, chiến lược Đông Xuân (19531954), chiến dịch Điện Biên Phủ (1954),... Trường Đại Học Văn Hiến Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953-1954) chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ GV: NGƠ QUANG TY Danh sách nhóm 6: Nguyễn Khánh Luân : Nguyễn Khánh Duy : Phan Quang Trường : Nguyễn Quang Vinh : Xa Công Khương : Nguyễn Văn Tiến : Phan Võ Hải Triều : Nguyễn Hoàng Hải Âu : Trương Thị Thanh Thảo : 151A010207 151A010206 151A010190 151A030393 151A030669 151A110128 161A090016 161A140194 161A150372 I Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II II Kế hoạch Nava III Chiến lược Đông Xuân (1953-1954) IV Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) I Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hoàn cảnh lịch sử a Quốc tế - Từ năm 1950, phong trào cách mạng giới phát triển mạnh mẽ - Hệ thống xã hội chủ nghĩa củng cố tăng cường mặt - Phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển làm rung chuyển hậu phương chủ nghĩa đế quốc - Về phía chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu Mỹ - Cho tới lúc này, Mỹ hoàn thành việc chia lại thị trường giới tư khống chế Mỹ - Mỹ sức tiếp tay cho đế quốc khác chiến tranh xâm lược thuộc địa, chuẩn bị điều kiện hất cẳng bọn thực dân cũ, thay chủ nghĩa thực dân Mỹ - Để cứu nguy cho Pháp sa lầy chiến tranh thực ý đồ can thiệp sâu vào Đông Dương, Mỹ định tăng cường viện trợ cho Pháp quân đội bù nhìn - Sự ủng hộ tinh thần giúp đỡ vật chất củu nước XHCN cho kháng chiến ba nước Đông Dương nhân tố tích cực - Song việc Mỹ cấu kết với Pháp, tăng cường can thiệp vào Đông Dương… gây cho kháng chiến nhân dân ta nhiều phức tạp =>Điều đòi hỏi Đảng ta phải có chủ trương, sách phù hợp b Trong nước: - Sau 16 năm kể từ Đại hội lần thứ I Đảng, tình hình có chuyển biến - Thắng lợi Cách mạng tháng Tám đưa nhân dân ta từ người nước lên người làm chủ đất nước - Nhưng dã tâm xâm lược thực dân Pháp, nhân dân ta lại phải tiếp tục cầm súng đứng lên đánh giặc để bảo vệ tự do, độc lập - Qua năm chiến đấu, kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân ta liên tiếp thu nhiều thắng lợi, thực dân Pháp ngày sa lầy vào chiến khó tránh khỏi thất bại - Tuy nhiên, kháng chiến bước sang giai đoạn lại có yêu cầu mới, đòi hỏi Đảng ta phải giải vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách để đưa cách mạng tiến lên Hình 1: Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng (2-1951) Nội dung: - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Đảng triệu tập nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết - Đại hội họp xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến ngày 19/2/1951 - Về dự Đại hội có 158 đại biểu thức 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 766.349 đảng viên sinh hoạt Đảng tồn Đơng Dương - Đến dự Đại hội có đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Xiêm (Thái Lan) - Sau diễn văn khai mạc đồng chí Tơn Đức Thắng, Đại hội nghiên cứu thảo luận kỹ báo cáo trình trước Đại hội: Báo cáo Chính trị Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo cáo Bàn cách mạng Việt Nam Tổng Bí thư Trường Chinh, Báo cáo Tổ chức Điều lệ Đảng Đồng chí Lê Văn Lương, nhiều báo cáo bổ sung Mặt trận dân tộc thống nhất, Chính quyền dân chủ nhân dân, Quân đội nhân dân, Kinh tế tài Văn hố, văn nghệ… tham luận khác - Báo cáo trị Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát chuyển biến tình hình giới nước năm nửa đầu kỷ XX, dự đoán triển vọng tốt đẹp nửa kỷ sau - Về trình lãnh đạo cách mạng Đảng năm qua, Báo cáo khẳng định thắng lợi to lớn cách mạng, kiểm điểm lãnh đạo Đảng học kinh nghiệm thời kỳ vận động cách mạng Đảng - Căn vào phân tích cụ thể tình hình giới nước, Báo cáo Chính trị nêu hiệu ta tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình giới - Bản Báo cáo nêu lên nhiệm vụ nhiệm vụ cách mạng Việt Nam: Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn Tổ chức Đảng Lao động Việt Nam - Để thực nhiệm vụ thứ cần phải đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang (quân đội, dân quân, du kích) mặt (bao gồm nâng cao giác ngộ trị nâng cao chiến thuật kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác; tổ chức, huấn luyện, đạo sức chiến đấu), - Củng cố phát triển Mặt trận dân tộc thống (Mặt trận Liên Việt Việt Minh); phát huy tinh thần yêu nước đẩy mạnh thi đua quốc (trước hết, đội thi đua giết giặc lập công; hai là, nhân dân thi đua tăng gia sản xuất), triệt để giảm tô, giảm tức, tịch thu ruộng đất thực dân Việt gian chia cho dân cày nghèo, thực công hợp lý thuế khố; tích cực giúp đỡ kháng chiến Cao Miên Lào, tiến tới thành lập Mặt trận thống Việt-Miên-Lào - Muốn làm tốt nhiệm vụ trên, cần phải có Đảng hoạt động cơng khai, tổ chức phải phù hợp với tình hình giới nước để lãnh đạo toàn dân kháng chiến đến thắng lợi - Mục đích trước mắt Đảng đồn kết lãnh đạo toàn dân kháng chiến thắng lợi hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực dân chủ mới, xây dựng điều kiện để tiến tên chủ nghĩa xã hội - Ở Việt Nam, Đại hội định xây dựng Đảng Lao động Việt Nam - Kế thừa truyền thống Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam đảm nhận sứ mệnh lịch sử trọng đại vừa tiếp tục lãnh đạo kháng chiến nhân dân ta, vừa có nghĩa vụ giúp đỡ Đảng cách mạng Lào Campuchia đấu tranh thắng lợi - Nhiệm vụ chống đế quốc nhiệm vụ chống phong kiến khăng khít với Nhưng trọng tâm cách mạng giai đoạn giải phóng dân tộc - Kẻ thù trước mắt cách mạng chủ nghĩa đế quốc xâm lược bè lũ tay sai Mũi nhọn cách mạng chủ yếu chĩa vào bọn đế quốc xâm lược - Nhiệm vụ phản phong kiến định phải làm đồng thời với nhiệm vụ phản đế, làm có kế hoạch, có bước Lực lượng cách mạng Việt Nam bao gồm giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản giai cấp tư sản dân tộc - Cuộc cách mạng nhằm đánh đổ đế quốc phong kiến nhân dân tiến hành, đó, cơng nơng động lực chủ yếu giai cấp công nhân lãnh đạo gọi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Hình 9: Sân bay Pháp Điện Biên Phủ - Đầu tháng 12-1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp , thông qua kế hoạch tác chiến Bộ Tổng tư lệnh định mở chiến dịch Điện Biên Phủ Mục tiêu chiến dịch tiêu diệt lực lượng địch đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào Hình 10: Bộ đội Đại đoàn 316 lực lượng địa phương mở đường động Tuần Giáo-Điện Biên Phủ - Đầu tháng 12-1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp , thơng qua kế hoạch tác chiến Bộ Tổng tư lệnh định mở chiến dịch Điện Biên Phủ Mục tiêu chiến dịch tiêu diệt lực lượng địch đây, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào Hình 11: Bộ đội hành qn tham gia chiến dịch ĐBP - Ta huy động lực lượng lớn chuẩn bị cho chiến dịch, gồm đại đồn binh, đại đồn cơng pháo nhiều tiểu đồn binh cơng, thơng tin, vận tải, quân y v.v…với tổng số khoảng 55 000 quân; hàng chục nghìn vũ khí đạn dược, 27 000 gạo với 628 ô tô vận tải, 11 800 thuyền bè, 21 000 xe đạp, hàng nghìn xe ngựa, trâu, bò v.v chuyển mặt trận Hình 12: Đội hình vận tải xe thồ phục vụ Chiến dịch - Đầu tháng 3-1954, công tác chuẩn bị mặt hoàn tất Ngày 13-31954, quân ta nổ súng cơng tập đồn điểm Điện Biên Phủ Hình 13: Đội thuyền độc mộc chiến dịch Về phía nhân dân ta: Nhận rõ âm mưu tham vọng Pháp mặt trận Điện Biên Phủ, từ đầu tháng 12 năm 1953, Trung ương Đảng, Quân ủy trung ương Hồ Chủ Tịch định chấp nhận chiến đấu - định mở chiến dịch Điện Biên Phủ Điện Biên Phủ trở thành điểm “quyết chiến chiến lược” ta Pháp Bộ trị định thành lập huy, Đảng ủy mặt trận Hội đồng cung cấp cho mặt trận Đại tướng Võ Nguyên Giáp Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng phụ trách Hình 14: Đồn xe giới tiến vào trận địa Diễn biến: - Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ: chiến dịch ngày 13-3 kết thúc thắng lợi ngày 7-5, công ta chia làm đợt: - Đợt từ 13 đến 17-3-1954: Quân ta tiêu diệt điểm Him Lam toàn phân khu bắc (bao gồm Độc Lập, Bản Kéo), 2.000 địch bị diệt bắt sống, 26 máy bay bị phá hủy Ta phá tan cánh cửa sắt địch phía bắc, đường đến Điện Biên Phủ bị ta cắt đứt hồn tồn Hình 15: Bộ đội ta xuất kích tiến vào cụm điểm Him Lam - Đợt từ 30-3 đến 26-4-1954: vào lúc 18h00 ta đồng loạt công điểm phía đơng khu trung tâm Mường Thanh đồi E1, D1, C1, C2, A1 ta chiếm phần lớn điểm địch Tại đồi A1, ta địch giành tấc đất, chiến đấu diễn liệt suốt 36 ngày đêm Ta xiết chặt vòng vây hệ thống giao thơng hào dài hàng trăm km, cắt đứt đường tiếp tế lại đường khơng địch Đế quốc Mĩ tăng viện gấp cho Điện Biên Phủ muộn Hình 16: Pháo ta bắn vào khu trung tâm đợt - Đợt từ 1-5 đến 7-5-1954: Quân ta đánh chiếm điểm lại phía đơng, địch tháo chạy sang Lào Đêm 6-5, tiếng nổ khối bộc phá nặng 1.000kg chân đồi A1 làm rung chuyển vùng rừng núi pháo lệnh xung phong cho tồn mặt trận Hình 17: Tiến cơng điểm phía Bắc Mường Thanh Hình 18: Xe tăng địch bị bắn cháy đồi A1 Hình 19: Bộ đội ta tiêu diệt cao điểm cuối địch chuyển sang tổng cơng kích - 17giờ 30 phút ngày 7-5-1954, tướng Đờcátxtơri toàn bộ tham mưu Pháp Điện Biên Phủ bị bắt sống Chiến dịch Điện Biên Phủ tồn thắng Hình 20: 17h30 ngày 7/5/1954, cờ "Quyết chiến thắng" Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay hầm tướng De Castries Các chiến trường toàn quốc phối hợp chặt chẽ nhằm phân tán, tiêu hao, kìm chân địch, tạo điều kiện cho Điện Biên Phủ giành thắng lợi Cuộc Tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, quân dân ta loại khỏi vòng chiến đấu 128 200 tên địch, thu 19 000 súng loại, bắn cháy phá hủy 162 máy bay, 81 đại bác, giải phóng nhiều vùng rộng lớn nước Hình 21: Địch đầu hàng sau đợt tổng cơng kích ta - Thắng lợi nhân dân ta Điện Biên Phủ thắng lợi oanh liệt kháng chiến chống xâm lược Thắng lợi đập tan hồn tồn kế hoạch Nava, giáng đòn định vào ý chí xâm lược thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao ta giành thắng lợi góp phần định vào việc buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954), chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thằng lợi: - Nguyên nhân thắng lợi: + Trước tiên, lãnh đạo đắn Đảng Cộng sản Đông Dương + Sự đoàn kết toàn dân Mặt trận dân tộc thống hệ thống quyền dân chủ nhân dân nước + Thắng lợi toàn quân, toàn dân ta đoàn kết lòng, chiến đấu độc lập tự do, với tinh thần “Thà hy sinh tất định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” + Sự vững mạnh hậu phương + Sự ủng hộ giúp đỡ loài người tiến giới vật chất tinh thần - Ý nghĩa lịch sử + Với thắng lợi kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta bảo vệ phát triển thành Cách mạng tháng Tám năm 1945, giải phóng hồn tồn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, tạo sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống đất nước + Giáng đòn nặng nề vào chủ nghĩa thực dân kiểu cũ thực dân Pháp âm mưu kéo dài mở rộng chiến tranh đế quốc Mĩ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng giới trước hết châu Á, châu Phi Mĩlatinh 43 ... 1953-1954 IV Chiến dịch Điện Biên Phủ: - Điện Biên Phủ thung lũng rộng lớn nằm phía tây rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào, có vị trí chiến lược then chốt Đông Dương Đông Nam Á nên quân Pháp... 1953-1954 với tâm giữ vững chủ động chiến lược toàn chiến trường Đông Dương -Phương hướng chiến lược đề là: “Tập trung lực lượng mở công vào hướng quan trọng chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm... Âu - Phi tinh nhuệ nhảy dù xuống Điện Biên Phủ vừa để bảo vệ Điện Biên Phủ, vừa bảo vệ Thượng Lào - 11/1953 quân ta công lên thị xã Lai Châu, bao vây Điện Biên Phủ Sau 10 ngày, quân ta giải phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (19531954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay