lời giải chinh phục lí thuyết sinh học bức phá thi đại học

17 10 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 20:17

Ở bò tính trạng không sừng là trội so với có sừng. Lông có thể có màu đỏ, trắng hoặc lang do đỏtrội không hoàn toàn so với trắng. Cả hai gen qui định tính trạng này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thểthường khác nhau. Tiến hành lai một con bò đực với một con bò cái, cả hai đều có lông lang và đều là dịhợp tử với tính trạng không sừng. Điều giải thích nào dưới đây là đúng đối với đời con của phép lai trên? Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 THANH QUANG - LÊ ĐẠT KHÓA CHINH PHỤC THUYẾT SINH HỌC ĐỀ THI THỬ LẦN 01 (Đề thi gồm trang) Bài thi: Khoa học tự nhiên - Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 35 phút_không kể thời gian phát đề Mã đề: 001 Họ tên: Số báo danh: Câu 1: Ở bò tính trạng khơng sừng trội so với có sừng Lơng có màu đỏ, trắng lang đỏ trội khơng hồn tồn so với trắng Cả hai gen qui định tính trạng nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác Tiến hành lai bò đực với bò cái, hai có lơng lang dị hợp tử với tính trạng khơng sừng Điều giải thích đời phép lai trên? I Xác suất để sinh bò trắng có sừng bò trắng khơng sừng II Xác suất sinh bò lang khơng sừng cao gấp lần bò lang có sừng III Xác suất sinh bò đỏ khơng sừng bò trắng khơng sừng IV Về mặt thống kê số lượng bò lang có sừng phải nhiều kiểu hình khác V Xác suất để sinh bò lang khơng sừng nhiều gấp hai lần bò trắng khơng sừng Số phát biểu A B Đáp án: C Ta có: tính trạng đơn gen, nằm NST thường C D.4  A khơng sừng > a có sừng  B lơng đỏ ≥ lơng trắng (kiểu hình trung gian Bb lang) - P: AaBb x AaBb F1: (3A- : 1aa) x (1BB : 2Bb : 1bb) Các giải thích : II, III, V I Sai vì: A-bb = aabb sai II Sai bò lang không sừng (A-Bb) chiếm tỉ lệ cao nhất: 3/4 x 2/4= 3/8 Câu 2: Cho nhận định sau: I Tương tác gen tác động qua lại gen trình hình thành kiểu hình II Các gen tế bào khơng tương tác trực tiếp với mà có sản phẩm chúng tác động qua lại với để tạo nên kiểu hình III Tương tác gen gen đa hiệu phủ nhận học thuyết truyền Menđen IV Nhiều cặp gen tác động đến biểu tính trạng gọi gen đa hiệu Có bao nhiều nhận định khơng đúng? A B Đáp án: A - Các nhận định không : III, IV C D I Đúng tương tác gen tác động qua lại gen thuộc locut khác (gen không alen) trình hình thành kiểu hình II Đúng thực tế, gen trog tế bào không trực tiếp tương tác với mà sản phẩm chúng tác động qua lại với để tạo kiểu hình Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 III Sai tương tác gen gen đa hiệu không phủ nhận học thuyết truyền Menđen Nó bổ sung thêm mà Menden chưa nghiên cứu IV Sai gen đa hiệu gen tham gia vào chi phối biểu nhiều tính trạng Câu 3: Trong q trình hình thành lồi đường địa lí, số phát biểu khơng ? I Trong điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên tích luỹ đột biến biến dị tổ hợp theo hướng khác tạo thành nòi địa thành lồi II Trong q trình có tham gia nhân tố biến động di truyền phân hố kiểu gen loài gốc diễn nhanh III Khi lồi mở rộng khu phân bố, điều kiện khí hậu địa chất khác vùng lãnh thổ khu phân bố bị chia cắt vật cản địa làm cho quần thể loài bị cách li IV Điều kiện địa nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi tương ứng thể sinh vật A Đáp án: D B C D I Đúng điều kiện địa lý khác nhau, chọn lọc tự nhiên tích lũy đột biến biến dị tổ hợp theo hướng khác nhau, tạo thành nòi địa lý tới lồi (ví dụ trường hợp lồi chim sẻ ngơ) II Đúng III Đúng loài mở rộng khu phân bố, chiếm thêm vùng lãnh thổ có điều kiện địa chất, khí hậu khác khu phân bố bị chia cắt vật cản địa làm cho quần thể loài bị cách li Ở vùng địa lý khác nhau, chọn lọc tự nhiên tích lũy biến dị di truyền theo hướng khác Những biến dị tích lũy vùng địa lý nhân rộng lên tạo thành nòi địa lý tạo thành nhóm sinh vật cách li sinh sản Như lồi hình thành IV Sai điều khiện địa lý nguyên nhân trực tiếp dẫn đến biến đổi thể sinh vật Những biến đổi thể sinh vật kiểu gen định, hình thành nhờ trình đột biến giao phối Điều kiện tự nhiên nhân tố chọn lọc kiểu hình thích nghi với sinh cảnh Câu 4: Khi nói tâm động nhiễm sắc thể, có phát biểu đúng? I Tâm động trình tự nuclêơtit đặc biệt, nhiễm sắc thể có trình tự nuclêơtit II Tâm động vị trí liên kết nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào trình phân bào III Tâm động nằm đầu tận nhiễm sắc thể IV Tâm động điểm mà ADN bắt đầu tự nhân đơi V Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái nhiễm sắc thể khác A B C D Đáp án: C - Mỗi NST điển hình chứa trình tự nucleotit đặc biệt gọi tâm động Tâm động vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển cực tế bào trình phân bào Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái NST khác I Đúng tâm động trình tự nuclêơtit đặc biệt, nhiễm sắc thể có trình tự nuclêơtit II Đúng tâm động vị trí liên kết nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào trình phân bào Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 III Đúng tâm động nằm vị trí NST, khơng nằm đầu tận đầu tận có Telomere – trình tự đầu mút NST, giúp bảo vệ NST IV Sai tâm động vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển cực tế bào trình phân bào Tùy theo vị trí tâm động mà hình thái NST khác nhau.Còn điểm mà ADN bắt đầu nhân đơi trình tự khởi đầu nhân đôi tâm động V Đúng tuỳ theo vị trí tâm động mà hình thái nhiễm sắc thể khác Câu 5: Xét kết luận sau: I Liên kết gen, hoàn toàn hạn chế xuất biến dị tổ hợp II Các cặp gen nằm vị trí gần tần số hoán vị gen cao III Số lượng gen nhiều số lượng NST nên liên kết gen phổ biến IV Hai cặp gen nằm hai cặp NST khác khơng liên kết với V Số nhóm gen liên kết số NST đơn có tế bào sinh dưỡng Có kết luận ? A B Đáp án: A - Các kết luận III, IV C D I Sai, liên kết gen có: liên kết gen hồn tồn liên kết gen khơng hồn tồn ( hốn vị gen ) Ngồi ra, biến dị tổ hợp xuất đời cá thể mang cặp gen dị hợp phân li độc lập : AaBb x AaBb có đời có kiểu hình A-bb biến dị tổ hợp II Sai, cặp gen nằm gần tần số hoán vị gen nhỏ lực liên kết chúng lớn V Sai, tế bào sinh dưỡng, pha G1 NST tồn dạng đơn Do có số NST đơn 2n Trong số nhóm gen liên kết n Câu 6: Khi nói điều kiện nghiệm định luật Hacđi – Vanbec, có nội dung sau: I Quần thể phải có kích thước cá thể lớn II Các cá thể phải giao phối tự ngẫu nhiên III Các loại giao tử, hợp tử có sống IV Có di nhập gen V Không chịu áp lực chọn lọc VI Đột biến xảy tần số đột biến thuận lớn tần số nghịch biến VII Quần thể không cách li với quần thể khác Có nội dung điều kiện nghiệm định luật Hacđi - Venbec? A B C D Đáp án: B - Năm 1908, Hacđi (người Anh) Vanbec (người Đức) độc lập với đồng thời phát quy luật ổn định tỉ lệ phân bố kiểu gen kiểu hình quần thể ngẫu phối, sau gọi định luật Hacđi - Vanbec - Theo định luật Hacđi - Vanbec, thành phần kiểu gen tần số tương đối alen quần thể ngẫu phối ổn định qua hệ điều kiện định - Định luật Hacđi - Vanbec nghiệm điều kiện định quần thể như: số lượng cá thể lớn, diễn ngẫu phối, loại giao tử có sức sống thụ tinh nhau, loại hợp tử có sức sống nhau, khơng có đột biến chọn lọc, khơng có di nhập gen - Các điều kiện II, III, V Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 I Sai kích thước cá thể lớn hay nhỏ khơng ảnh hưởng đến tần số tương đối alen thành phần kiểu gen quần thể IV Sai quần thể có di nhập gen tần số tương đối alen quần thể bị thay đổi, phá vỡ trạng thái cân Hacđi-Vanbec quần thể VI Sai quần thể có xảy đột biến gen tần số tương đối alen quần thể bị thay đổi, phá vỡ trạng thái cân Hacđi-Vanbec quần thể VII Sai quần thể khơng cách li với quần thể khác xảy trao đổi gen quần thể với nhau, làm thay đổi tần số tương đối alen quần thể, phá vỡ trạng thái cân Hacđi-Vanbec quần thể Câu 7: Cho phát biểu ưu lai: I Ưu lai biểu đời F1 sau giảm dần đời II Ưu lai biểu lai phép lai dòng chủng III Các lai F1 có ưu lai cao thường sử dụng làm giống chúng có kiểu hình giống IV Ở dòng chủng, q trình tự thụ phấn khơng gây thối hóa giống Số phát biểu A B C D Đáp án: A I Đúng ưu lai biểu đời F1 sau giảm dần đời tỉ lệ đồng hợp tăng lên, tỉ lệ dị hợp giảm II Sai Ví dụ: AABBCC x AABBCC → lai không biểu ưu lai III Sai F1 có kiểu gen dị hợp, sử dụng làm giống đời sau có phân li IV Đúng ví dụ minh chứng cho loài chim bồ câu, chúng giao phối cận huyết khơng dẫn đến thối hóa giống Câu 8: Trên thảo nguyên, ngựa vằn di chuyển thường đánh động làm côn trùng bay khỏi tổ Lúc chim diệc bắt côn trùng bay khỏi tổ làm thức ăn Việc côn trùng bay khỏi tổ, việc chim diệc bắt côn trùng không ảnh hưởng đến ngựa vằn Chim mỏ đỏ (một lồi chim nhỏ) thường bắt ve bét lưng ngựa vằn làm thức ăn Mối quan hệ loài đươc tóm tắt hình bên Khi xác định mối quan hệ (1), (2), (3), (4), (5), (6) cặp lồi sinh vật, có kết luận (1) Quan hệ ve bét chim mỏ đỏ mối quan hệ vật - mồi (2) Quan hệ chim mỏ đỏ ngựa vằn mối quan hệ hợp tác (3) Quan hệ ngựa vằn côn trùng mối quan hệ ức chế cảm nhiễm (hãm sinh) (4) Quan hệ côn trùng chim diệc mối quan hệ vật - mồi (5) Quan hệ chim diệc ngựa vằn mối quan hệ hội sinh Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 (6) Quan hệ ngựa vằn ve bét mối quan hệ ký sinh – vật chủ Số phát biểu là: A B C D Đáp án: B (1) Đúng quan hệ ve bét chim mỏ đỏ: SV ăn SV (vật - mồi), chim mỏ đỏ sử dụng ve bét làm thức ăn (2) Đúng quan hệ chim mỏ đỏ ngựa vằn: Hợp tác, hai bên có lợi khơng bắt buộc Chim mỏ đỏ giúp ngựa vằn loại bỏ loài ký sinh hút máu ngựa, ngựa vằn giúp chim mỏ đỏ kiếm nguồn thức ăn (3) Đúng quan hệ ngựa vằn côn trùng: Ức chế cảm nhiễm (hãm sinh), ngựa vằn khơng ảnh hưởng gì, ngựa vằn vơ tình giúp chim diệc tóm côn trùng côn trùng bị ăn thịt bị hại (4) Đúng quan hệ côn trùng chim diệc: SV ăn SV (vật - mồi), chim diệc sử dụng trùng làm thức ăn (5) Đúng quan hệ chim diệc ngựa vằn: Hội sinh, chim diệc lợi, ngựa vằn khơng ảnh hưởng (6) Đúng quan hệ ngựa vằn ve bét: Ký sinh - vật chủ, ve bét bám lưng ngựa hút máu ngựa để sinh sống Câu 9: Khi nói số lần nhân đôi số lần phiên mã gen nhân tế bào nhân thực, trường hợp khơng có đột biến có phát biểu sau: I Các gen có chế điều hòa có số lần phiên mã giống II Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đôi số lần phiên mã thường khác III Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác IV Các gen nằm tế bào có số lần nhân đôi số lần phiên mã Số nội dung là: A Đáp án: A B C D I Đúng ADN, gen có liên quan chức thường phân bố thành cụm, có chung chế đièu hòa Opêron chúng có số lần phiên mã giống II Đúng gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đơi số lần phiên mã thường khác III Sai gen NST khác phải có số lần nhân đơi tế bào phân chia lần tất NST tế bào nhân đơi lần, tất gen NST khác nhân đơi lần IV Sai gen tế bào có số lần phiên mã khác khơng phải Câu 10: Khi nói liên kết gen với hốn vị gen, có phát biểu sau: I Liên kết gen tượng phổ biến tế bào số NST mà số gen lại nhiều II Các gen nằm NST di truyền tạo thành nhóm gen liên kết III Hốn vị gen xảy kì đầu giảm phân I bắt chéo cromatit nguồn gốc Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 IV Tần số hoán vị gen thường xác định nhờ phép lai phân tích V Hốn vị gen xảy q trình nhân đơi ADN VI Liên kết gen hồn tồn, khơng làm xuất biến dị tổ hợp Số phát biểu có nội dung là: A B C D Đáp án: A I Đúng liên kết gen tượng phổ biến vì: tế bào loài sinh vật, số lượng gen nhiều nhiều so với số lượng NST nên NST mang nhiều gen II Sai gen nằm NST liên kết hồn tồn (ln di truyền nhau) có hốn vị gen chúng vị trí xa NST III Sai hốn vị gen xảy kì đầu giảm phân I bắt chéo cromatit khác nguồn cặp NST tương đồng IV Đúng để xác định tần số hoán vị gen người ta thường dùng phép lai phân tích (lai với cá thể có KG đồng hợp lặn): tần số HVG tính tỷ lệ % số cá thể có kiểu hình tái tổ hợp V Sai hốn vị gen xảy trình tiếp hợp trao đổi chéo NST Còn đột biến gen xảy q trình nhân đơi ADN VI Sai liên kết gen hồn tồn làm xuất biến dị tổ hợp phép lai: Ab/ab x aB/ab Câu 11: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết theo bảng sau: Thế hệ F1 Kiểu gen AA 0,04 Kiểu gen Aa 0,32 Kiểu gen aa 0,64 F2 0,04 0,32 0,64 F3 0,5 0,4 0,1 F4 0,6 0,2 0,2 F5 0,65 0,1 0,25 Từ kết trên, bạn Quang rút nhận xét sau: I Tần số alen trội tăng dần qua thể hệ II Chọn lọc tự nhiên tác động từ F3 đến F4 theo hướng loại bỏ kiểu hình trội III Ở hệ F3 có tượng kích thước quần thể giảm mạnh IV Ở hệ F1và F2 quần thể trạng thái cân V Hiện tượng tự phối xảy hệ F3 Số nhận xét là: A Đáp án: B B C D I Sai tần số alen A : F1 = F2 = 0,2 F3 = F4 = F5 = 0,7 II Sai từ F3 đến F4, kiểu hình trội A- giảm (từ 0,9 → 0,8) chọn lọc tự nhiên tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội tăng (từ 0,5 → 0,6) Nguyên nhân giảm tỉ lệ dị hợp (0,4 → 0,2) nhiều tăng tỉ lệ đồng hợp trội (từ 0,5 → 0,6) dẫn dến giảm chung kiểu hình A- Nguyên nhân sâu xa giao phối không ngẫu nhiên quần thể III Đúng F3 có thay đổi cách đột ngột, mạnh cấu trúc quần thể, điều thường xảy quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên khiến quần thể giảm mạnh Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 IV Đúng V Đúng Câu 12: Khi nói cấu trúc tuổi quần thể, xét kết luận sau đây: I Cấu trúc tuổi quần thể bị thay đổi có thay đổi điều kiện mơi trường II Dựa vào cấu trúc tuổi quần thể biết thành phần kiểu gen quần thể III Cấu trúc tuổi quần thể phản ánh tỉ lệ đực:cái quần thể IV Trong tự nhiên, quần thể lồi sinh vật có cấu trúc tuổi gồm nhóm tuổi: tuổi trước sinh sản, tuổi sinh sản tuổi sau sinh sản Có kết luận ? A B Đáp án: D C D I Đúng - Cấu trúc tuổi quần thể thay đổi theo chu kỳ (chu kỳ ngày đêm, chu kỳ tuần trăng chu kỳ mùa ) liên quan với hình thành hệ theo chu kỳ - Trong điều kiện thuận lợi, cấu trúc tuổi thay đổi theo hướng nâng cao vai trò nhóm tuổi trẻ, điều kiện khó khăn thay đổi theo hướng ngược lại - Trong điều kiện môi trường không ổn định, tỷ lệ nhóm tuổi thường biến đổi khác chúng phản ứng khác với cường độ tác động yếu tố môi trường Khi điều kiện mơi trường ổn định, tỷ lệ nhóm tuổi quần thể xác lập cách ổn định vững mang đặc trưng loài II Sai dựa vào cấu trúc tuổi để xác định kiểu gen quần thể III Sai cấu trúc tuổi không phản ánh tỉ lệ đực : IV Sai, số lồi sinh vật khơng chia nhóm ví dụ vi khuẩn : khơng có nhóm tuổi sau sinh Câu 13: Nhận định thể tam bội (3n): I Cơ thể tam bội khơng có khả sinh sản hữu tính II Trong tế bào sinh dưỡng thể tam bội, NST tồn thành có hình dạng, kích thước giống III Thể tam bội thường khơng có hạt nên có lợi cho lấy IV Thể tam bội có số lượng NST tế bào sinh dưỡng số lẻ V Thể tam bội tạo giao phối tứ bội với lưỡng bội gây đột biến giảm phân Số đáp án là: A Đáp án: C B C D I Đúng tam bội giảm phân tạo giao tử cân gen ⇒ giao tử chết ⇒ không sinh sản hữu tính II Đúng III Đúng thể tam bội khơng tạo hạt khơng sinh sản hữu tính,ứng dụng tạo loại khơng hạt, làm tăng kích thước (dưa hấu không hạt, cam không hạt ) IV Sai Ví dụ lồi có 2n=24 3n=36 Chun luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 V Đúng giao tử 2n 4n kết hợp giao tử n 2n tạo 3n Hoặc giao tử 2n bị đột biến trình hình thành giao tử kết hợp giao tử n 2n bình thường tạo 3n Câu 14: Khi nói khó khăn nghiên cứu di truyền học người, có phát biểu sau: I Con người nhanh nhẹn, sống di chuyển nên khó nghiên cứu II Thể thức cấu tạo thể người khác với loài khác Do đó, di truyền tính trạng người không tuân theo quy luật di truyền III Người sinh sản muộn, đẻ IV Vì đạo đức xã hội áp dụng phương pháp lai gây đột biến V Số lượng NST tương đối nhiều, kích thước nhỏ VI Tuổi thọ người dài nhiều loài sinh vật khác Có phát biểu có nội dung đúng? A Đáp án: B B C D - I, II, VI Sai - III, IV, V Đúng - IV Sai tuổi thọ khơng ảnh hưởng có vòng đời ảnh hưởng Câu 15: Trong nhận định sau đây, có nhận định nói hệ động, thực vật vùng khác Trái Đất? I Đặc điểm hệ động, thực vật vùng khác Trái Đất khơng phụ thuộc vào điều kiện địa sinh thái vùng mà phụ thuộc vùng tách khỏi vùng địa khác vào thời kì q trình tiến hóa sinh giới II Hệ động thực vật đảo đại dương thường phong phú đảo lục địa Đặc điểm hệ động, thực vật đảo đại dương chứng q trình hình thành lồi tác dụng cách li đại III Các lồi phân bố vùng địa khác lại giống nhiều đặc điểm chủ yếu chúng sống điều kiện tự nhiên giống chúng có chung nguồn gốc IV Điều kiện tự nhiên giống chưa phải yếu tố chủ yếu định giống loài vùng khác trái Đất A Đáp án: A B C D I Đúng -Hệ động thực vật lục địa Úc có đặc trưng tính địa phương cao, lồi thú bậc thấp (thú nhím mỏ vịt), 200 lồi thú có túi (chuột túi, sóc túi, kanguru), bạch đàn keo, - Sở dĩ ngày thú có túi có lục địa Úc lục địa bị tách rời lục địa châu Á vào cuối đại Trung sinh đến kỉ Đệ tam tách khỏi lục địa Nam Mĩ Vào thời điểm chưa xuất thú có lục địa Úc giữ thú có túi Trên lục địa khác thú có túi bị thú bậc cao xuất sau tiêu diệt dần Những dẫn liệu chứng tỏ đặc điểm hệ động, thực vật vùng phụ thuộc vào điều kiện địa sinh thái vùng mà phụ thuộc vùng tách khỏi vùng địa khác vào thời kì q trình tiến hóa sinh giới II Sai, hệ động thực vật đảo đại dương nghèo nàn đảo lục địa Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 III Sai, điều kiện tự nhiên phần chủ yếu, điều phụ thuộc vào hệ gen qui định IV Đúng Câu 16: Cho khâu sau: (1) Trộn loại ADN với cho tiếp xúc với enzim ligaza để tạo ADN tái tổ hợp (2) Tách thể truyền (plasmit) gen cần chuyển khỏi tế bào (3) Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận (4) Xử plasmit ADN chứa gen cần chuyển loại enzim cắt giới hạn (5) Chọn lọc dòng tế bào có ADN tái tổ hợp (6) Nhân dòng tế bào thành khuẩn lạc Trình tự bước kĩ thuật di truyền là: A (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6) C (2)→(4)→(1)→(5)→(3)→(6) B (2)→(4)→(1)→(3)→(5)→(6) D (2)→(4)→(1)→(3)→(6)→(5) Đáp án: D - Để tạo ADN tái tổ hợp, cần phải tách chiết thể truyền gen cần chuyển khỏi tế bào -Khi có loại ADN cần xử lý chúng loại enzim giới hạn (restrictaza) để tạo loại đầu dính khớp nối đoạn ADN với sau dùng loại keo dính enzim ligaza để gắn chúng lại thành ADN tái tổ hợp - Sau đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → Nhân dòng tế bào thành khuẩn lạc → Chọn lọc dòng tế bào có ADN tái tổ hợp nhờ gen đánh dấu Ví dụ: Gen đánh dấu gen kháng kháng sinh - ni mơi trường có kháng sinh → chọn lọc dòng ADN mang ADN tái tổ hợp Câu 17: Cho phát biểu sau: I Phân tử ARN vận chuyển có chức vận chuyển axit amin để dịch mã vận chuyển chất khác tế bào II Mỗi phân tử ARN vận chuyển có nhiều ba đối mã, ba đối mã khớp đặc hiệu với ba mARN III Mỗi phân tử ARN gắn với loại axit amin, axit amin gắn vào đầu 3’ chuỗi polipeptit IV Phân tử ARN vận chuyển có cấu trúc mạch đơn cuộn xoắn lại với hình dâu xẻ thùy V Trên phân tử tARN có liên kết hidro theo nguyên tắc bổ sung Số phát biểu là: A B C D Đáp án: B - Cấu tạo tARN: tARN pôlinuclêôtit cuộn lại đầu, có đoạn cặp bazơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung, có đoạn tạo nên thuỳ tròn, đầu mang axit amin đặc hiệu thuỳ tròn mang ba đối mã (anticơđon): + Chiều dài khoảng 73-93 Nu + Cấu trúc gồm MẠCH cuộn lại hình chẻ ba nhờ bắt cặp bên phân tử + đầu tARN có ba đối mã, gồm nucleotit đặc hiệu đối diện với axit amin mà vận chuyển → Mỗi phân tử ARN gắn với loại axit amin, axit amin gắn vào đầu 3’ chuỗi polipeptit Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 → tARN loại ribơnuclêơtit A,U,G,X có số biến dạng bazơnitric (trên tARN có đoạn xoắn giống cấu trúc ADN, ribơnuclêơtit liên kết với theo NTBS (A-U, G-X) Có đoạn khơng liên kết với theo NTBS chứa biến dạng bazơnitric, đoạn tạo thành thuỳ tròn Nhờ cách cấu tạo nên tARN có phận quan trọng: ba đối mã đoạn mang axit amin có tận ađenin tARN (ARN vận chuyển): Có chức mang axit amin tới riboxom đóng vai trò "1 người phiên dịch" tham gia dịch mã mARN thành trình tự axit amin chuỗi Polipeptit → Để đảm nhiệm chức này, phân tử tARN có ba đối mã đặc hiệu (anticodon) nhận bắt đôi bổ sung với codon mARN Trong tế bào có nhiều loại tARN khác nhau, loại tARN vận chuyển loại axit amin tương ứng I Sai chức tARN vận chuyển aa để tham gia dịch mã II Sai tARN có ba đối mã đặc hiệu IV Sai tARN có cấu trúc gồm mạch cuộn lại hình chẻ ba nhờ bắt cặp bên phân tử → mạch sai Câu 18: Cho phương pháp sau: I Phương pháp nghiên cứu phả hệ II Phương pháp ngiên cứu đồng sinh III Phương pháp nghiên cứu tế bào IV Phương pháp lai hữu tính V Phương pháp lai phân tích Số phương pháp dùng để nghiên cứu di truyền người A Đáp án: C B C D Người có NST lớn, có nhiều gen, thời gian phát dục dài, số lượng sinh lại Vì vấn đề xã hội nên khơng thể áp dụng phương pháp lai người với Các phương pháp nghiên cứu di truyền người là: + Phương pháp nghiên cứu phả hệ: Nghiên cứu phả hệ nghiên cứu di truyền tính trạng định người có quan hệ họ hàng qua nhiều hệ (tính trạng alf dị tật bệnh di truyền) + Nghiên cứu trẻ đồng sinh: nhằm xác định tính trạng kiểu gen định hay phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường sống Nội dung: phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh nghiên cứu trẻ đồng sinh trứng trẻ đồng sinh khác trứng + Nghiên cứu tế bào tìm khuyết tật kiểu gen bệnh di truyền để chẩn đoán điều trị kịp thời Nội dung: Quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi NST tế bào ng mắc bệnh di truyền với NST tế bào ng bình thường Vậy phương pháp dùng để nghiên cứu di truyền người là: phả hệ, nghiên cứu đồng sinh, nghiên cứu tế bào I, II, III Câu 19: Trong phát biểu sau, có phát biểu đặc trưng di truyền quần thể? I Mỗi quần thể có vốn gen đặc trưng, đặc điểm vốn gen thể qua tần số alen tần số kiểu gen quần thể Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 10 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 II Tần số alen gen tính tỉ lệ số lượng alen tổng số alen loại alen khác quần thể thời điểm xác định III Tần số kiểu gen tính tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể IV Tùy theo hình thức sinh sản lồi mà đặc trưng vốn gen yếu tố làm biến đổi vốn gen quần thể lồi có khác A B Đáp án: C C D - Quần thể tập hợp cá thể loài, sinh sống không gian xác định, tồn qua thời gian xác định, giao phối để sinh hệ sau I Đúng quần thể đặc trưng vốn gen: thể tần số alen thành phần kiểu gen quần thể II Sai tần số alen gen tính tỉ lệ số lượng alen tổng số alen loại alen khác gen khơng phải gen khác III Đúng tần số kiểu gen quần thể tính tỉ lệ số cá thể có kiểu gen tổng số cá thể có quần thể IV Đúng tùy hình thức sinh sản loài mà đặc trưng vốn gen nhưu yếu tố làm biến đổi vốn gen quần thể lồi có khác Câu 20: Cho phát biểu sau đây: I Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm so với trường hợp chống lại alen trội II Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đổi III Đột biến di nhập gen nhân tố tiến hóa làm xuất alen quần thể sinh vật IV Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định V Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể VI Chọn lọc tự nhiên đào thải hồn tồn alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Số phát biểu theo quan điểm đại tiến hóa A B C D Đáp án: D I Đúng chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn chậm alen trội alen lặn tồn trạng thái dị hợp quần thể, khơng bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể II Sai chọc lọc tự nhiên liên tục tác động để hình thành đặc điểm thích nghi III Đúng đột biến tạo alen mới, di nhập gen - cá thể mang alen vào quần thể IV Đúng yếu tố ngẫu nhiên lũ lụt, hạn hán, làm chết cá thể sinh vật quần thể → thay đổi tần số alen cách ngẫu nhiên không theo hướng định V Đúng VI Đúng Chọn lọc tự nhiên đào thải alen trội tác động nhanh đến trình biến đổi số alen alen trội biểu trạng thái đồng hợp dị hợp Câu 21: Cho phát biểu sau: I Nếu lồi ưu bị lồi thay loài chủ chốt Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 11 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 II Lồi ngẫu nhiên thay cho nhóm lồi khác nhóm suy vong III Nhóm lồi ưu lồi có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã IV Nhóm lồi ngẫu nhiên nhóm lồi có tần suất xuất độ phong phú thấp, có mặt chúng lại làm tăng mức đa dạng cho quần xã V Vai trò nhóm lồi chủ chốt định chiều hướng phát triển quần xã VI Loài đặc trưng lồi có vài quần thể, có số lượng nhiều có vai trò quan trọng so với loài khác Số phát biểu có nội dung là: A B C D Đáp án: B I Sai lồi thứ yếu đóng vai trò thay cho lồi ưu nhóm suy vong ngun nhân khơng phải lồi chủ chốt II Đúng mơi trường sống bị thay đổi làm cho nhóm lồi ưu bị suy vong, lồi ngẫu nhiên quần xã thích nghi với điều kiện mơi trường mới, sinh trưởng phát triển nhanh, chiếm số lượng lớn, thay cho lồi ưu trước III Sai lồi ưu có tần suất xuất độ phong phú cao, sinh khối lớn, định chiều hướng phát triển quần xã Còn lồi chủ chốt có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã IV Đúng V Sai lồi chủ chốt một vài lồi (thường vật ăn thịt đầu bảng) có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã Nếu lồi bị khỏi quần xã quần xã rơi vào trạng thái bị xáo trộn dễ rơi vào trạng thái cân Còn lồi ưu có vai trò định chiều hướng phát triển quần xã VI Sai lồi đặc trưng có quần xã lồi có số lượng nhiều hẳn lồi khác có vai trò quan trọng quần xã so với lồi khác Câu 22: Khi nói phân bào nguyên nhiễm cho phát biểu sau, số phát biểu là: I Xảy quan sinh dưỡng vùng sinh sản quan sinh dục II AND nhân đơi kì trung gian dẫn đến NST nhân đơi kì (Giai đoạn G1) III NST đóng xoắn kì trước, đến tối đa kì vào kì sau NST kép bị tách thành hai NST đơn, phân li hai cực Sau thóa xoắn kì cuối IV NST tồn dạng kép vào đầu kì trung gian trước AND nhân đơi, kì sau kì cuối; NST tồn dạng đơn kì trung gian trước, V Kì trung gian thời kì sinh trưởng tế bào, chuẩn bị cho trình phân bào VI Thoi vô sắc xuất kì bị phá hủy hồn tồn kì cuối A B C D Đáp án: D I Đúng nguyên phân trình phân bào, xảy quan sinh dưỡng, xảy vùng sinh sản quan sinh dục Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 12 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 II Sai ADN nhân đơi vào giai đoạn S thuộc kì trung gian chu kì tế bào Kì trung gian có giai đoạn chính: G1, S, G2 Cụ thể, tế bào vượt qua điểm R (điểm cuối pha G1) bước vào S nhân đôi ADN, dẫn đến nhân đôi NST III Đúng, kì đầu 2n NST kép bắt đầu đóng xoắn → Đến kì giữa, 2n NST tiếp tục đóng xoắn tối đa cuối kì sau tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc.→ Đến kì sau, NST kép 2n tách thành NST đơn, NST phân li cực TB sau NST bắt đầu tháo xoắn IV Sai, NST tồn trạng thái kép kì trung gian, sau ADN Nhân đôi làm 2n NST đơn thành 2n NST kép NST đơn tồn kì sau kì cuối NST kép tồn kì trung gian, kì trước, kì V Đúng, kì trung gian gồm pha (G1, S; G2) chiếm đến 90% thời gian chu kì tế bào Trong kì trung gian xảy hoạt động sống mạh mẽ: Trao đổi chất, tổng hợp phân giải chất, hình thành bào quan mới, tế bào tăng lên kích thước.→ Kì trung gian thời kì sinh trưởng tế bào để chuẩn bị cho trình phân bào VI Sai, kì trước màng nhân nhân dần biến mất, thoi vơ sắc phân hố hai cực tế bào Đến kì giữa, 2n NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc Câu 23: Xét khu hệ sinh học sau: I Hoang mạc sa mạc II Đồng rêu III Thảo nguyên IV Rừng địa trung hải V Savan VI Rừng mưa nhiệt đới VII Rừng rụng ôn đới VIII Rừng kim phương bắc Trong khu sinh học nói trên, vùng khí hậu ơn đới bao gồm khu hệ sinh học A Đáp án: C B C D - Trong khu sinh học nói trên, vùng khí hậu ơn đới bao gồm khu hệ sinh học là: Thảo nguyên, rừng rộng, rừng địa trung hải - Vùng nhiệt đới có rừng hỗn tạp, savan, Hoang mạc sa mạc - Vùng hàn đới có đồng rêu, Rừng kim phương bắc Vậy có khu sinh học thuộc vùng ơn đới Câu 24: Cho phát biểu sau: I Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt II Ổ sinh thái loài giống nơi chúng Cả hai nơi cư trú lồi III Động vật nhiệt ổn định nhiệt độ thể chủ yếu qua thích nghi hình thái, cấu tạo giải phẫu, hoạt động sinh thể tập tính lẫn tránh nơi có nhiệt độ khơng phù hợp IV Cây ưa sáng có phiến mỏng, khơng có mơ giậu, nằm ngang V Các lồi khác phản ứng giống với tác động nhân tố sinh thái Số phát biểu đúng: A Đáp án: A B C D I Sai khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt II Sai ổ sinh thái lồi khác với nơi chúng Nơi nơi cư trú ổ sinh thái biểu cách sinh sống loài Chun luyện thi đại học online mơn sinh - Sinh học ocean Trang| 13 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 III Đúng có hai quy tắc thể thích nghi mặt hình thái sinh vật với nhiệt độ mơi trường - Quy tắc kích thước thể: động vật nhiệt sống vùng ôn đới có kích thước thể lớn so với động vật lồi hay lồi có quan hệ họ hàng gần sống vùng nhiệt đới ấm áp - Quy tắc kích thước phận tai, chi thể: (quy tắc ngược lại với quy tắc trên) Động vật nhiệt sống vùng ôn đới có tai, đuôi, chi thường bé tai, đi, chi lồi động vật tương tự sống vùng nóng IV Sai ưa sáng phải có đặc điểm chịu ánh sáng mạnh có phiến dày, mơ giậu phát triển, xếp nghiêng so với mặt đất, nhờ tránh tia nắng chiếu thẳng vào bề mặt V Sai lồi khác phản ứng khác với tác động nhân tố sinh thái Câu 25: Loại cá thể tứ bội có kiểu gen BBbb xuất chi phối chế sau đây? I Tự đa bội II Dị đa bội III Loại giao tử bất thường Bb gặp qua thụ tinh IV Loại giao tử bất thường BB thụ tinh với bb V Lai hữu tính cấy tứ bội quần thể Số đáp án A B C D Đáp án: A Cá thể có kiểu gen BBbb xuất chi phối chế: + Tự đa bội: Bb đa bội hoá → BBbb + Giao tử Bb × giao tử Bb → BBbb giao tử BB × giao tử bb → BBbb + Lai hữu tính tứ bội quần thể Ví dụ: Lai P: BBBB × bbbb → BBbb → Các phương án I, III, IV, V Câu 26: Cây vườn có cường độ thoát nước qua cutin mạnh đồi vì: I Cây vườn sống mơi trường có nhiều nước đồi II Cây đồi có q trình trao đổi chất diễn mạnh III Cây vườn có lớp cutin biểu bì mỏng lớp cutin biểu đồi IV Lớp cutin mỏng nên khả thoát nước qua cutin mạnh Số phát biểu chưa sát là: A B C D Đáp án: A - Loài sống vườn thường thoát nước qua cutin mạnh hơn, lồi có tầng cutin mỏng Bản chất lớp cutin chống lại nước cho cây, đồi ánh sáng mạnh nên lớp cutin phát triển mạnh, dày làm khó nước II sai đồi có q trình trao đổi chất diễn mạnh → lượng tinh bột tạo nhiều hơn, áp suất thẩm thấu tăng → nước qua khí khổng diễn mạnh vườn Câu 27: Cho nhận định sau hô hấp thực vật với vấn đề bảo quản nông sản, thực phẩm: I Hô hấp làm tiêu hao chất hữu đối tượng bảo quản II Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng III Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí mơi trường bảo quản IV Hô hấp làm thay đổi khối lượng nông sản, thực phẩm Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 14 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Số nhận định không nhận định nói là: A B C D Đáp án: D Hậu hô hấp q trình bảo quản nơng sản I Đúng hô hấp làm tiêu hoa chất hữu đối tượng bảo quản, làm giảm số lượng chất lượng qua trình bảo quản II Đúng hơ hấp làm tăng nhiệt độ môi trường bảo quản, làm tăng cường độ hơ hấp chất cần bảo quản III Đúng hô hấp làm tăng dộ ẩm đối tượng cần bảo quản, làm tăng cường độ hô hấp chất cần bảo quản Hơ hấp làm thay đổi thành phần khí mơi trường bảo quản: Khi hô hấp tăng → O2 giảm, CO2 tăng O2 giảm mức, CO2 tăng q mức hơ hấp đơi tượng cần bảo quản chuyên sang phân giải kị khí IV Đúng Câu 28: Khi nói chuỗi truyền điện tử xảy màng tilacôit lục lạp màng ty thể, số phát biểu sai I Chuỗi truyền điện tử màng tilacôit lục lạp điện tử e đến từ diệp lục màng ty thể điện tử e đến từ chất hữu II Năng lượng tham gia chuỗi truyền điện tử xảy màng tilacơit có nguồn gốc từ ánh sáng, lượng tham gia chuỗi truyền điện tử xảy màng ty thể có nguồn gốc từ chất hữu III Chất nhận điện tử cuối ôxi IV Năng lượng dòng vận chuyển điện tử dùng để chuyển tải H+ qua màng A B C D Đáp án: B I Đúng màng tilacôit điện tử e đến từ diệp lục màng ty thể điện tử sinh từ q trình dị hóa (q trình phân hủy chất hủy cơ) II Đúng lượng tham gia chuỗi truyền điện tử xảy màng tilacôit có nguồn gốc từ ánh sáng, lượng tham gia chuỗi truyền điện tử xảy màng ty thể có nguồn gốc từ chất hữu III Sai màng tilacôit chất nhận điện tử cuối NADP+ màng ti thể chất nhận điện tử cuối oxi IV Năng lượng dùng để chuyển tải H+ qua màng, dòng H+ chuyển ngược lại ATP hình thành Câu 29: Có yếu tố sau giúp hỗ trợ dòng máu tĩnh mạch chat tim I Hệ thống van tĩnh mạch II Hoạt động co bóp tim III Sự đóng mở van tim IV Hoạt động bao quanh mạch máu V Hoạt động cử động hô hấp lồng ngực A Đáp án: D B C D Những yếu tố hỗ trợ máu chảy tim là: + Do hệ thống tĩnh mạch có van cho máu chảy chiều Bao quanh mạch có cơ co bop thành tĩnh mạch đẩy máu tĩnh mạch di chuyển + Hoạt động cử động hô hấp lồng ngực Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 15 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 - Còn đóng mở van tim giúp máu động mạch chủ động mạch phổi khong chảy ngược trở lại tim Vậy có yếu tố I, II, IV, V Câu 30: Cho phát biểu sau đây, số phát biểu vai trò quang hợp I Tổng hợp gluxit, chất hữu giải phóng oxi II Biến đổi lượng ánh sáng thành lượng hóa học III Oxi hóa hợp chất hữu để giải phóng lượng IV Điều hòa tỉ lệ khí O2/CO2 khí A B Đáp án: A - Quang hợp có vai trò chính: C D + Tạo chất hữu cơ: Quang hợp tạo toàn chất hữu trái đất từ chất vô nhờ hoạt động thực vật vi sinh vật quang tự dưỡng + Tích lũy lượng: Quang hợp biết đôit lượng ánh sáng thành lượng hóa học chất hữu + Quang hợp khí quyển: Quang hợp hấp thụ CO2 thải O2 giúp điều hòa khơng khí - Vai trò oxi hóa hợp chất hữu để giải phóng lượng vai trò hơ hấp Vậy số phát biểu vai trò I, II, IV Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 16 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 THƠNG BÁO CÁC KHĨA HỌC HIỆN CĨ CỦA NHĨM SINH HỌC OCEAN  Khóa chinh phục kiến thức sinh học học lớp 11  Tóm tắt kiến thức sinh học lớp 11 theo bài, chương  Tổ chức thi online hàng tuần theo  Có file PDF đề đáp án + lời giải chi tiết tải  Trao đổi trực tiếp vấn đề thắc mắc  Giá khóa học: Giá gốc: 100K Khuyến mãi: 50K  Khóa chinh phục thuyết hướng tới kì thi THPT Quốc gia  Khóa gồm 20 đề ơn luyện tồn thuyết sinh học phục vụ kì thi THPT Quốc gia năm 2018  Tổng quát kiến thức theo chuyên đề  Các tập có lời giải chi tiết rõ ràng  Phân tích lỗi dễ bị nhầm lẫn  Có video chữa tập sau kiểm tra  Được kiểm tra hệ thống chất lượng tốt  Có file PDF tải đề lời giải  Khóa admin nhiệt tình - tận tâm - vững kiến thức phụ trách:  Admin: Nguyễn Thanh Quang  Admin: Lê Hồng Đạt  Giá khóa học: 100K  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia  Khóa gồm 20 đề ơn luyện có cấu trúc chuẩn giáo dục  Tổ chức thi online hàng tuần  Có file PDF đề đáp án + lời giải chi tiết tải  Trao đổi trực tiếp vấn đề thắc mắc  Giá khóa học: 50K  Khóa luyện đề nâng cao chinh phục điểm 9-10 mơn sinh học  Khóa gồm 15 đề ôn luyện giúp em đạt điểm cao kì thi  Tổ chức thi online hàng tuần  Có file PDF đề đáp án + lời giải chi tiết tải  Trao đổi trực tiếp vấn đề thắc mắc  Giá khóa học: 50K Em đăng kí khóa học liên hệ anh qua facebook số điện thoại: 01648220042 (A Quang) Hình thức nạp phí thẻ cào điện thoại đơn giản em Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 17 ... 01648220042 THÔNG BÁO CÁC KHÓA HỌC HIỆN CÓ CỦA NHÓM SINH HỌC OCEAN  Khóa chinh phục kiến thức sinh học học lớp 11  Tóm tắt kiến thức sinh học lớp 11 theo bài, chương  Tổ chức thi online hàng tuần theo... khác với nơi chúng Nơi nơi cư trú ổ sinh thái biểu cách sinh sống lồi Chun luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 13 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn Thanh Quang - Liên... hóa hợp chất hữu để giải phóng lượng vai trò hơ hấp Vậy số phát biểu vai trò I, II, IV Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh - Sinh học ocean Trang| 16 Ngày 28/02/2018 - Thi thử lần 01 Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: lời giải chinh phục lí thuyết sinh học bức phá thi đại học, lời giải chinh phục lí thuyết sinh học bức phá thi đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay