Chức năng của các protein huyết tương

4 12 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 19:38

Chức năng của các protein huyết tương: dùng kỹ thuật điện di ta có thể tách huyết tương thành: albumin, globulin(a1, a2, b1, b2 và g) firinogen.1. Albumin(54%) là protein huyết tương quan trọng nhất của huyết tương, tham gia 2 chức năng: duy trì 7080% áp lực thẩm thấu keo trong huyết tường,(b)đóng vai trò như protein mang của huyết tương liên két vận chuyển các chất có phân tử nhỏ như bilirubin( sản phẩm thải do thoái hoá heme của hemoglobin của hồng cầu , đc loại bỏ bởi gan, nên xét nghiệm đo lượng bilirubin để đánh giá chức năng ganchẩn đoán thiếu máu do tan huyết tăng bilirubin), acid béo, hormone steroid( hormone sinh dục nam và nữ, hormone tuyến vỏ thượng thận), các thuốc(penicilin) có trong máu.Trong một số bệnh như suy dinh dưỡng nặng, bệnh gan, bệnh thận, nồng độ albumin huyết tương giảm, áp suất keo giảm làm cho dịch từ máu đi vào khoảng kẽ và gây phù.( nên trong các trường hợp choáng do cô đặc máu do mất nc và chất điện giải như trong bỏng nặng, ngta truyền albumin)( Ap suất keo?? do kích thước lớn nên các protein ko thấm qua các lỗ của thành mao mạch, chúng ở lại tạo 1 áp lực 28 mmHg, gọi là áp suất keo, có khuynh hướng kéo nước vào thành mạch) Ch ức n ăng c protein huy ết t ươ n g: dùng k ỹthu ật ện di ta có th ểtách huy ết t ươ n g thành: albumin, globulin(a1, a2, b1, b2 g) firinogen Albumin(54%) protein huy ết t ươ n g quan tr ọng nh ất c huy ết t ươ n g, tham gia ch ứ c n ăng: trì 70-80% áp l ực th ẩm th ấu keo huy ết t ườ n g,(b) đóng vai trò nh ưprotein mang c huy ết t ươ n g liên két v ận chuy ển ch ất có phân t ửnh ỏnh ưbilirubin( s ản ph ẩm th ải thoái hoá heme c hemoglobin c h ồng c ầu , đc lo ại b ỏb ởi gan, nên xét nghi ệm đo l ượ n g bilirubin để đá nh giá ch ức n ăng gan/ch ẩn đo án thi ếu máu tan huy ết t ăng bilirubin), acid béo, hormone steroid( hormone sinh d ục nam n ữ , hormone ến v ỏth ượ n g th ận), thu ốc(penicilin) có máu Trong m ột s ốb ệnh nh ưsuy dinh d ưỡ n g n ặng, b ệnh gan, b ệnh th ận, n ồng độ albumin huy ết t ươ ng gi ảm, áp su ất keo gi ảm làm cho d ịch t ừmáu vào kho ảng k ẽvà gây phù.( nên tr ườ ng h ợp chống đặc máu m ất nc ch ất ện gi ải nh ưtrong b ỏng n ặng, ngta truy ền albumin) ( Ap su ất keo?? kích th ướ c l ớn nên protein ko th ấm qua l ỗc thành mao m ạch, chúng l ại t ạo áp l ực 28 mmHg, g ọi áp su ất keo, có khuynh h ướn g kéo n ước vào thành m ạch) 2.globulin(38%) lo ại protein bao g ồm enzym, kháng th ể +)alpha1 - globulin : 4%: glucoprotein, m ột lipoprotein t ỉ tr ọng cao ( v ận chuy ển lipid)(v ận chuy ển m ỡđến TB t ạo n ăng l ượ n g, màng t ếbào, ng ăn ch ặn l ắng đọn g cholesteron thành độn g m ạch) +)alpha2 - globulin : 8% bao g ồm hatoglobin( g ắn v ới hemoglobin t ựdo huy ết t ươ n g có hi ện t ượ n g v ỡh ồng c ầu), Erythropoietin( hormon thi ết y ếu t ạo h ồng c ầu t ừmơ dòng h ồng c ầu tu ỷx ươ n g) +)beta1 - globulin : 7%,beta2- globulin : 4%: v ận chuy ển lipid lipoprotein t ỷtr ọng th ấp ng vai trò l ắng độn g cholesteron ng vai trò b ệnh tim m ạch gama - globulin : 17% ch ứ a protein mi ễn d ịch (kháng th ể) IgA,IgG, IgM, IgD, IgE.> 95% globulin mi ễn d ịch thu ộc lo ại G,A,M có vai trò b ảo v ệc ơth ể -T ỷ l ệalbumin/globulin (A/G): n ồng độ protein huy ết t ươ n g toàn ph ần(A+G) h ằng định T ỷl ệA/G bình th ườ n g 1-1.5 Tu ỳlo ại b ệnh ản h h ưở n g đến t ỉ l ệ: * t ỷ l ệA/G th ấp s ản xu ất Globulin m ứ c nh ưđa u tu ỷ, b ệnh t ựmi ễn d ịch, ho ặc gi ảm l ươ ng albumin nh ưx ơgan, th ận h *T ỷ l ệA/ G cao cho th không s ản xu ất đu ̉ nhu câu ̀ c globulin mi ễn d ịch có th ểđược nhìn th m ột s ốthi ếu sót di truy ền m ột s ốb ệnh b ạch c ầu fibrinogen: y ếu t ốđơ ng máu gan s ản xu ất Bình th ườ n g protein hồ tan huy ết t ươ n g Khi fibrinogen chuy ển thành s ợ i fibrin ko hoà tan, s ợ i fibrin s ẽtrùng h ợ p thành m ạng l ướ i giam gi ữu thành ph ần c máu, làm ng máu Hóa ứng động gì? Hiện tượng xuyên mạch bạch cầu? Bạch cầu xuyên mạch • Là chui qua thành mạch bạch cầu vào ổ viêm • Sau dính vào tế bào nội mơ, bạch cầu chuyển động nhẹ dọc theo bề mặt nội mô, luồn chân giả vào kẽ hở tế bào nội mô Chúng xuyên qua vùng nối giãn rộng tế bào nội mô để xen vào tế bào nội mơ màng đáy, nhanh chóng vượt qua màng đáy để vào khoang gian bào ngồi mao mạch • Diễn biến q trình gồm pha: • Bạch cầu áp sát vào thành mạch • Bạch cầu lách qua thành nội mạc • Bạch cầu vận động tới ổ viêm • BC hình thành giả túc, khởi đầu nhú lồi nhỏ nguyên sinh chất cắm vào lớp nội mạc, luồn sâu vào màng đế sau nhơ ngồi thành mạch phình to ra, chĩa nhiều phía để cuối tồn khỏi mạch quản tiến ổ viêm • BC chui qua thành mạch nhiều cách: • Luồn qua kẽ hở tế bào nội mạc bị tách thành mạch bị tổn thương • Nhờ lỏng lẻo tế bào nội mạc hay thành phần tb thành mạch chất gắn tb bị biến chất xảy viêm • Do tác dụng enzyme từ bạch cầu tách làm hư hại thành mạch khiến cho bạch cầu dễ dàng xuyên trực tiếp qua tế bào nội mạc màng đế vào ổ viêm Hóa ứng động • Sau xun mạch, bạch cầu chuyển động có hướng phía ổ viêm • Hóa ứng động chuyển động có hướng bạch cầu kích thích hóa học gây Đơn giản vận động theo gradient hóa học • Tất loại bạch cầu đa nhân, bạch cầu đơn nhân mức độ thấp lympho đáp ứng với kích thích hóa ứng động với tốc độ khác • Hóa ứng động dương: có tác dụng thu hút, tập trung bach cầu tới ổ viêm như: VK, xác VK sản phẩm sinh trình rối loạn chuyển hóa (polysaccarit, leucotaxin, pepton, polypeptide,… • Hóa ứng động âm: tác dụng đẩy lùi bạch cầu xa đối tượng VK nhiệt thán, quinin, chloroform, cồn, benzen,… Chất gây hóa ứng động • Sản phẩm VK: chất lọc mơ trường ni cấy VK • Các thành phần hệ thống bổ thể C3a, C5a, C5b6b7b,… • Các sản phẩm chuyển hóa acid arachidonic theo đường lipoxygenase, đặc biệt leucotrien ... màng đế vào ổ viêm Hóa ứng động • Sau xuyên mạch, bạch cầu chuyển động có hướng phía ổ viêm • Hóa ứng động chuyển động có hướng bạch cầu kích thích hóa học gây Đơn giản vận động theo gradient hóa... Tất loại bạch cầu đa nhân, bạch cầu đơn nhân mức độ thấp lympho đáp ứng với kích thích hóa ứng động với tốc độ khác • Hóa ứng động dương: có tác dụng thu hút, tập trung bach cầu tới ổ viêm như:... polypeptide,… • Hóa ứng động âm: tác dụng đẩy lùi bạch cầu xa đối tượng VK nhiệt thán, quinin, chloroform, cồn, benzen,… Chất gây hóa ứng động • Sản phẩm VK: chất lọc mô trường ni cấy VK • Các thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng của các protein huyết tương, Chức năng của các protein huyết tương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay