ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 19:03

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN KHỐI 10 I Phần trắc ngiệm :7 điểm Câu Đơn vị nhỏ văn là: a từ b câu c dòng d kí tự Câu Định dạng kí tự văn sử dụng lệnh: a Insert / Font… b Format / Font… c Format / Columns… d Tất sai Câu Lệnh Exit nằm bảng chọn : a File b Edit c Insert d Format Câu Chèn ngắt trang sử dụng lệnh: a Insert / Break… b View / Hearder and Footder c Insert / Hearder and Footder d View / Break… Câu Nút lệnh Print Preview dùng để: a In văn b Đặt kích thước trang in c Xem văn trước in d Ngừng việc in văn Câu Định dạng kí tự định dạng: a Phơng chữ b Cỡ chữ c.Kiểu chữ d Tất Câu Trong Microsoft Word, lệnh Copy nằm menu lệnh : a File b Edit c View d Format Câu Lệnh Format / Bullets and Numbering / Numbered…sử dụng để: a Tao5danh sách liệt kê dạng kí tự b Tạo danh sách liệt kê dạng số thứ tự c Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu số thứ tự d Tạo tiêu đề trang Câu Trong Microsoft Word, lệnh Picture nằm menu lệnh nào: a Tools b.Table c Insert d Format Câu 10 Lệnh Format / Paragraph….Dùng để : a.Định dạng cột b Định dạng đoạn văn c Định dạng chữ đầu dòng d Định dạng văn Câu 11 Lệnh Insert / Page Numbers dùng để : a Ngắt trang b Đánh số trang c Chèn tiêu đề trang d Ngắt đoạn Câu 12 Muốn chép liệu Windows sử dụng thao tác : a Xác định đối tượng cần chép chọn Edit / Copy b Xác định đối tượng cần chép nhấn phím Ctrl + C c Xác định đối tượng cần chép, chọn nút Copy công cụ d.Tất đềuđúng Câu 13 Lệnh File / Open sử dụng để : a Tạo tệp b Lưu văn c.Mở tệp có d Sao chép văn Câu 14 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn là: a HTML b.HTTP c HTTP HTML d HMLT Câu 15 Khi soạn thảo văn bản, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím a Ctrl + Z b Ctrl + X c Ctrl + V d Ctrl + Y Câu 16.Muốn lưu văn ta nhấn tổ hợp phím a Ctrl + X b Ctrl +V c Ctril + S d Ctrl + Z Câu 17 Dùng kiểu gõ Telex (Truwowngf) chữ ngoặc là: a Trương b Truong c Trướng d Trường Câu 18 Ta muốn cắt đoạn văn chọn sử dụng thao tác sau a Shift +C b Ctrl + C c Ctrl +X d Shift + X Câu 19 Để định dạng trang văn ta thực sau: a File / Print Preview b Edit / Print Preview c File / Page Setup d Edit / Page Setup Câu 20 Muốn dán phần văn Copy ta sử dụng lệnh : a Edit / Paste b Ctrl + X c File / Paste d Shift +V Câu 21 Mạng LAN mạng kết nối máy tính: a Ở khoảng cách lớn b Ở gần c Cùng hệ điều hành d Không dùng chung giao thức Câu 22 Mạng máy tính gồm thành phần ? a b c d Câu 23 Thiết bị sau thiết bị kết nối mạng ? a giắc cắm b Chuột c Bàn phím d Máy in Câu 24 Giao thức truyền thông Internet là: a IP b TCP c IP / TCP d TCP/ IP Câu 25 Menu Table / Merge Cells dùng để : a Chèn thêm ô vào bảng b Tách thành nhiều c Xóa chọn d Trộn nhiều ô thành ô Câu 26 Khi gửi gói tin mạng cần có ? a Dữ liệu độ dài b Địa gửi, địa nhận c Thơng tin kiểm sốt lỗi d.Tất ý Câu 27 Làm để gói tin đến người nhận ? a Thư phải ghi địa người nhận b Độ dài thông tin c Phải có địa máy đích d Địa người gửi Câu 28 Thông tin Internet tổ chức dạng ? a Văn b Hình ảnh c Video d Siêu văn II Phần tự luận: điểm Câu Trình bày khái niệm hệ soạn thảo văn Câu Trình bày cách khởi động Câu Internet ? Bài làm ... Khi gửi gói tin mạng cần có ? a Dữ liệu độ dài b Địa gửi, địa nhận c Thơng tin kiểm sốt lỗi d.Tất ý Câu 27 Làm để gói tin đến người nhận ? a Thư phải ghi địa người nhận b Độ dài thơng tin c Phải... Câu 17 Dùng kiểu gõ Telex (Truwowngf) chữ ngoặc là: a Trương b Truong c Trướng d Trường Câu 18 Ta muốn cắt đoạn văn chọn sử dụng thao tác sau a Shift +C b Ctrl + C c Ctrl +X d Shift + X Câu 19 ... Muốn dán phần văn Copy ta sử dụng lệnh : a Edit / Paste b Ctrl + X c File / Paste d Shift +V Câu 21 Mạng LAN mạng kết nối máy tính: a Ở khoảng cách lớn b Ở gần c Cùng hệ điều hành d Không dùng chung
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay