ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2

2 63 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 19:03

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2 ... Khi gửi gói tin mạng cần có ? a Dữ liệu độ dài b Địa gửi, địa nhận c Thơng tin kiểm sốt lỗi d.Tất ý Câu 27 Làm để gói tin đến người nhận ? a Thư phải ghi địa người nhận b Độ dài thơng tin c Phải... Câu 17 Dùng kiểu gõ Telex (Truwowngf) chữ ngoặc là: a Trương b Truong c Trướng d Trường Câu 18 Ta muốn cắt đoạn văn chọn sử dụng thao tác sau a Shift +C b Ctrl + C c Ctrl +X d Shift + X Câu 19 ... Muốn dán phần văn Copy ta sử dụng lệnh : a Edit / Paste b Ctrl + X c File / Paste d Shift +V Câu 21 Mạng LAN mạng kết nối máy tính: a Ở khoảng cách lớn b Ở gần c Cùng hệ điều hành d Không dùng chung
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2, ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 10 LÝ THUYẾT HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay