Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

100 12 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 19:00

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải PhòngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải Phòng ISO 9001:2008 NGU - 2017 N TS Hoàng Ch 2017 L IC cô giáo giáo v Bên c o VNPT H i Phòng, phòng KHKT, phòng Nhân s c a VNPT H i Phòng s li tác gi có th hoàn thành lu t u ki n, cung c p 2017 Tôi, 28 2017 16 .16 19 20 20 21 22 22 23 23 26 .29 29 30 36 36 36 38 40 .40 40 43 2017 qua 45 45 47 2.3.3 53 2.3.4 56 2.3.5 59 2.3.6 66 72 72 2.4 74 77 .77 78 78 3.2.2 ng doanh thu 82 3.2.3 84 95 2017 DTT NVL TCF TSDH TSNH TSLD LNST VCSH TSBQ HTK CNV Công nhân viên HP KD Kinh doanh 2017 - 40 2017 42 45 48 56 59 62 65 69 81 81 85 85 86 86 86 87 87 87 2017 10 2017 Stt Thành 30 90 2 30 60 30 30 - - 180 Stt (tháng) Cung 12 10 120 12 11 132 12 13 156 408 Stt Thành gian/giây giá Chi phí làm Clip 30 3.33 Chi phí QC khung h vàng THHP 30 30 100 36 1.080 1.180 86 2017 Stt Chi phí 4.750 5.580 1.768 12.098 Ghi : 909.459 x 11% = Stt Doanh thu Ghi 50.000 10.000 20.000 20.040,49 DT Vinaphone VNPTTracking ) 100.040,49 So sánh Sau Stt % 909.459 1.009.499 100.040 11 748.476 760.576 12.098 1,58 140.417 186.692 46.274 32,4 ROA 0,27 0,35 0,08 29,62 ROE 0,38 0,49 0,11 28,94 87 2017 3.2.3 3.2.3.1 - giá thành 3.2.3 88 2017 bình qn Chính nh nhân cơng khai 89 2017 + Module Giao 90 2017 trình hình thành ph 3.2.3.3 - - 91 2017 - - - 92 2017 93 2017 94 2017 95 2017 96 2017 TÀI , Phòng 97 2017 I- III- bán IV- V- III- - Nguyên giá - - Nguyên giá - 1.434.120 1.549.577 1.171.564 846.333 75.410 190.249 109.825 72.877 75.410 190.249 109.825 72.877 1.113.299 1.057.747 863.908 676.406 976.636 913.010 796.425 695.726 24.409 63.078 87.145 6.671 161.839 107.352 78.937 98.594 -49.585 -25.693 -98.599 -124.585 192.636 246.576 139.660 63.005 207.755 276.695 161.693 90.902 -15.118 -30.118 -22.033 -27.897 52.775 55.005 58.171 34.046 45.913 43.234 49.283 24.986 6.862 11.771 8.888 9.059 7.002.705 6.433.564 5.401.469 4.364.112 0 6.717.174 6.291.710 5.275.362 4.163.378 6.598.346 6.094.106 5.155.703 4.085.115 17.037.187 17.665.490 17.834.318 17.779.433 -10.438.841 -11.571.385 -12.678.614 -13.694.318 3.898 65.333 65.180 68.025 26.814 91.994 91.994 95.471 -22.915 -26.661 -26.814 -27.446 98 2017 III- 114.930 132.271 54.478 10.237 285.531 141.854 126.107 200.734 285.531 141.854 126.107 200.734 8.436.825 7.983.141 6.573.033 5.210.445 2.702.025 2.688.843 1.834.568 1.473.402 2.488.481 2.534.333 1.742.213 1.471.731 47.160 47.160 352.695 279.536 268.852 125.151 34.676 33.836 49.665 31.696 79.421 27.833 46.325 41.553 126.429 255.442 369.650 456.129 70.603 129.471 103.023 91.634 1.679.460 1.644.449 634.784 596.944 1.584.941 1.479.491 583.304 596.883 94.519 164.958 51.480 60 122.166 86.299 148.837 112.119 23.031 30.307 73.917 16.505 213.545 154.509 92.355 1.672 0 197.079 133.821 86.661 0 10.299 10.299 0 Doanh 6.168 99 10.390 5.694 1.672 2017 Ngân sách 5.734.799 5.294.298 4.738.465 3.737.042 5.734.799 5.294.298 4.738.465 3.737.042 5.722.886 5.280.658 4.738.465 3.737.042 45.997 16.878 7.366 17.687 5.676.889 5.263.779 4.731.098 3.719.355 5.267.599 4.935.999 4.474.354 3.527.344 409.290 327.780 256.745 192.011 0 9.336 11.063 0 0 2.578 2.578 8.436.825 7.983.141 - 100 6.573.033 5.210.445 ... i pháp nâng cao hi u qu kinh doanh th i gian t gi u phân tích th c tr nâng cao hi u qu kin a ch n nghiên c u v i mong mu vi xu t n nh bé cho Công ty b ng t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu kinh. .. thi pháp nh t ch c th c c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi ng tr c ti ng có tác n hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p B i mơi ng pháp lu t n m t hàng s n xu t ngành ngh c kinh doanh. .. qu u t k kinh doanh, ch tiêu cao ch ng t hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p t t K t qu u ra, y u t giá tr tùy theo m u vào có th nv a vi c phân tích K t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của VNPT Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay