Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

103 12 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:57

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải PhòngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải PhòngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải PhòngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải PhòngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải PhòngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải PhòngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải PhòngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải PhòngTạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng B GIÁO D C V O I H C DÂN L P H I PHÒNG NGUY T V NG L C LÀM VI C NG T I CÔNG TY C PH N NÔNG NGHI P XÂY D NG H I PHÒNG LU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C C H i Phòng 2017 L u c a riêng tơi Các s li u ghi lu c Nh ng k t lu n khoa h c c a lu c công b b t k cơng trình khác TÁC GI LU Nguy Tinh M CL C M U ng quan tình hình nghiên c lý lu n v t ng l c làm vi c ng doanh nghi p .4 1.1 T ng quan tình hình nghiên c u .4 1.1.1 T ng quan tình hình nghiên c c 1.1.2 T ng quan tình hình nghiên c c .6 lý lu n v t ng l c làm vi 1.2.1 Các khái ni n 1.2.2 M t s lý thuy t t 1.3 Quy trình t ng doanh nghi p.8 ng l c làm vi ng l c làm vi c ch ng 12 ng doanh nghi p .16 nh nhu c u c ng .16 1.3.2 Phân lo i nhu c u c ng 19 1.3.3 Thi t k bi n pháp t 1.3.4 Tri n khai t ng l c làm vi ng l c làm vi i lao ng l c làm vi 1.4 Y u t ng t nh c a pháp lu ng .20 ng 26 ng 27 ng l c làm vi ng doanh nghi p 29 c 29 m c a ngành ngh kinh doanh 29 i m c a nhà qu n tr doanh nghi p 29 1.4.4 Chi c kinh doanh c a doanh nghi p .30 mc ng doanh nghi p 30 u 34 2.1 Thi t k nghiên c u 34 nh v , m c tiêu c a nghiên c u .34 2.2.2 Quy trình nghiên c u 34 nh mơ hình nghiên c u 34 2.1.4 K t lu n v k t qu nghiên c u 37 u 37 u thu th p d li u nghiên c u 37 lý d li u 43 c tr ng t ng l c làm vi ng t i Công ty c p xây d ng H i Phòng .45 ph n v 3.1 T ng quan v Công ty c ph n v p xây d ng H i Phòng 45 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n công ty 45 3.1.2 B máy t ch c c a Công ty 46 3.1.3 K t qu ho ng c a Công ty .46 3.2 Th c tr ng t ng l c làm vi ng t i Công ty 48 3.2.1 T ng l c làm vi c thơng qua sách tài .48 3.2.2 T ng l c thơng qua sách phi tài .55 công tác t t s gi i pháp t ng l c làm vi c 74 ng l c làm vi ng t i Công p xây d ng H i Phòng .77 ty c ph n v ng m t s m c tiêu phát tri n ho Công ty C ph n v p xây d ng H ng s n xu t kinh doanh c a 77 ng phát tri n c a công ty 77 4.1.2 M t s m c tiêu phát tri n ch y u c a công ty 77 y m nh t ph n v ng l c làm vi ng t i Công ty c p xây d ng H i Phòng 78 4.2.1 T ng l c làm vi 4.2.2 T ng l c làm vi 4.2.3 T ng l c làm vi ng c n ph i th c hi n t ng h p 79 4.2.4 T ng l c làm vi ng c n ph i th c hi n th ng nh t 80 xu t gi i pháp t v ng ph c coi bi n pháp lâu dài .78 c th c hi n h th ng l c làm vi ng b 79 ng t i Công ty c ph n p xây d ng H i Phòng .81 4.3.1 C i thi nh nhu c u phân lo i nhu c u c 4.3.2 Hoàn thi n thi t k ng t i Công ty 81 ng l c làm vi ng t i Công ty 82 4.3.3 Hoàn thi ng d n th c hi n t o ng l c làm vi i ng t i công ty 90 4.3.4 Chú tr ng l c làm vi ng t i Công ty 91 K T LU N .92 TÀI LI U THAM KH O .93 o n hi n ngu n nhân l c c a t ch c quan tr quy nh nên s thành b i kinh doanh c a t ch c ng l c làm vi c m t nh ng v b ts c doanh nghi p quan tâ ng u ng, nâng cao ch ngu n l t ng ng l c làm vi c ng m t nh ng n i dung quan tr ng c a công tác qu n tr nhân s doanh nghi ng Công ty 125 v tri t ng phát m C t nà t uy tín ty M m v nghiên c u M u xu t gi i pháp ng l c làm vi kh c ph c nh ng h n ch ng t i Công ty c ph n V t t o p xây d ng H i Phòng Nhi m v nghiên c u: M t là, h th ng hóa lý lu nv t ng l c làm vi i lao ng l c làm vi i lao ng doanh nghi p c tr ng t ng t i Công ty c ph n V t p xây d ng H i Phòng xu t gi i pháp ki n ngh t ng t i Công ty c ph n V t i lao p xây d ng H i Phòng ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: vi ng l c làm vi ng nghiên c u c a lu ng Công ty c ph n V t ng l c làm p xây d ng H i Phòng Ph m vi nghiên c u: hông gian: t Công ty c ph n V t p xây d ng H i Phòng tr s chính: S 125, Tr n Thành Ng , qu n Ki n An, thành ph H i Phòng t i gian: kê :H liên m t th c ti n: Phân tích th c tr ng vi c t ng t i Công ty c ph n V t xu t gi i pháp nh m t c ph n V t ng l c làm vi c p xây d ng H i Phòng ng l c làm vi ng t i Cơng ty p xây d ng H i Phòng K t c u c a lu Ngoài trang bìa chính, bìa ph , m c l c, danh m c t vi t t t, danh m c b ng, tài li u tham kh o, c u trúc c a lu T ng quan v tình hình nghiên c làm vi i lý lu n v t ng l c ng doanh nghi p u Th c tr ng t c ph n V t ng l c làm vi p xây d ng H i Phòng t s gi i pháp t Cơng ty c ph n V t ng t i Công ty ng l c làm vi p xây d ng H i Phòng ng t i 1.1 T ng quan tình hình nghiên c u 1.1.1 T ng quan tình hình nghiên c Trong nh c r t nhi u cơng trình nghiên c u khoa h c mang tính ch nt ng c cơng b k n m t s cơng trình sau: c (2011), T p chí Khoa h Kinh t Kinh doanh 27, trang 240m t ng d ng l c làm vi ERICSSON t i Vi t ng Công ty trách nhi m h u h n , thông qua vi c ki nh mơ hình h i quy tác gi t lu n nhà qu n lý c a h t n, t ng m c thu nh p c n m c ti c iv nghi t i h c Qu c gia Hà N i, is c ng S quan tâm u ki n làm vi c quan h ng l c làm vi ng Tác gi n ngh nhà qu n lý c n xây d ng quy trình, quy ch làm vi c rõ ràng c nh ng sai l c V ng i lao u ki n làm vi c, nhà qu n lý v t ch t, thi t b ng y u t ng h ng thú làm vi c Áp l c công vi c ý N u áp l c công vi c cao ho c công vi c nhàm chán s gây chán n n cơng viêc c ng h Bích Ng c c ng s (2013), T p chí Khoa h thành ph H Chí Minh s 49 làm vi c c ng th ng nhân t ng khách s ng l t ch r ih m ng l c ng ng l c bên V qu n lý nên s d ng m t h n h - bao g m c ti ng i công nhân hi u qu ng, khen i, t o s hài lòng công vi c, nh m khuy ng c pháp tác gi i làm vi c hi u qu i c m t quy trình t ng th Lê Anh Tu ng l c làm vi C ph n ng Bí - ti p c n v t o u ng h cs ng l c t i h c Kinh t qu nhu c u c ng Tác gi phân tích t nhu c nt v i cách ti p c n t t ch c, tác gi i pháp v t c bi t tác gi n công tác t ng ng t i Công ty Mai Qu c B n công tác t ng l c làm vi ng t i T Th c s qu c dân Lu pc nv phân tích r ik giá công vi ng l c ng l c làm vi c tác gi ng hi n h u t n ho nt ng l c ng v h th ng thù lao, phúc l i v i ph n gi i pháp, tác gi mc i h c Kinh t h th ng h c thuy t c a ng l c Trong ph n phân tích n i dung v t t p trung vào ho i nghiên c u t vai trò c i v i doanh nghi p Tác gi t ng l c T ng Tuy nhiên, n y u t l c làm vi i p trung r t sâu gi i pháp v s th a mãn nhu c u cá nhân c nghiên c u này, tác gi ng l n i dung v t ng l Công ty ã o Công ty v v t chi ti t v nghiên c u t xu t gi i pháp h ng l c cho nghi p nhà Kinh t v a bàn thành ph Hà N i h c Kinh t qu c dân Lu ng qu n lý vai trò c doanh c a doanh nghi p H th ng l c, bi n pháp t lý doanh nghi ng qu ng qu n lý doanh n án ti n s th ng hóa nh ng lý lu ng qu n lý ho xu t v ng l ng l c làm vi ng s n xu t kinh ng, y u t t o ng ng qu n y, lu n án t p trung ch y m khác bi t v tài mà tác gi n ng lao u c V V ng 84 v i m âm niên c ng 85 n h u c ì n u t 86 ng n th c ng nên yê mô m 87 theo Công ty la sau: 88 c 89 Ph i Công ty p y 90 Công ty Chu k c a 91 K T LU N T ng Trong khn kh u só 92 TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T Mai Qu c B o, 2010, Hoàn thi n công tác t ng t i T ng công ty ng l c làm vi c cho i t Nam Lu cs i h c Kinh t Qu c dân i, 2010 Giáo trình qu n tr nhân l c Hà N i NXB Th ng kê m Nguy n Ng c Quân, 2010 Giáo trình Qu n tr Nguy nhân l c Hà N i: NXB Kinh t qu c dân c, 2010 t ng d ng l c làm vi ng Công ty Trách nhi m h u h n FRICSSON t i Vi t Nam T p chí khoa h ng i h c Qu c gia Hà N i, Kinh t Kinh doanh, s 27, trang 240-247 Nguy n H u Lam, 2006, Giáo trình hành vi t ch c TP H Chí Minh NXB Giáo d c Nguy n Xuân Lan, 2010, Giáo trình qu n tr h c TP H Chí Minh: n, 2008, Qu n tr doanh nghi Ph i Hà N i NXB i h c Qu c gia Hà N i Bích Ng c c ng s , 2013 Nh ng nhân t ng khách s n T p chí khoa h l c làm vi c c h ng d ng i m Thành ph H Chí Minh, s 49, trang 22-30 H Bá Thâm, 2004, ng l c t ng l c phát tri n xã h i Nhà xu t b n tr Qu c gia 10 Bùi Anh Tu n, 2011, Giáo trình hành vi t ch c, Hà N ih c kinh t Qu c dân 11 Lê Anh Tu n, 2009 T ty C ph ng l n Uông Bí TKV Lu kinh t Qu c dân 93 ng Công ih c 12 V Th Uyên, 2007 T nghi ng l ng qu n lý doanh a b n thành ph Hà N i Ti Lu n án i h c Kinh t Qu c dân TI NG ANH 13 Buelens, Marc and Van den Broeck, Herman, 2007, An Annalysis of Differences in Work Motivation between Public and Private Qrganizations Public Administration Review, 67: 65-74 14 Denibutun, S Revda, 2012 Work Motivation: Theoretical Framework, Journal on GSTF Business Review, 4: 133-139 94 PH L C 01 PHI U U TRA KH O SÁT NG L C LÀM VI C C NG : THÔNG TIN H tên Gi i tính: tu i: : Nam N 18-22 tu i Trungh c PT 23-35 tu i Trung c p 36-55 tu i ih c PH N II: ÁNH GIÁ TH C TR NG MƠ HÌNH T Trên CH C í lòng khơng hài hài lòng) ng ý ng ng ý ng ý ng ý N i TT M u tra I 55 tu i ih c Chính sách ti ng t ng l c làm vi c Chính công ty 95 công ty c hi n công vi c II ng t n kh ng l c làm vi c ng làm vi tiêu chu n rõ rang, c th c hi n công vi c công b ng , khách quan H th ng th mc a vi c th c hi n cơng vi c ng làm t t h nh Khuy i ng phát tri n ngh nghi Th p lý, k p th i khuy ng III B trí s d ng nhân s B trí công vi c phù h p v ng t c, s ng l c làm vi c ng c a Nhi m v công vi c giao rõ rang, c th Cơng vi c giao tính thách th c khuy n khích tơi phát tri n ngh nghi p chuyên môn Công vi c giao cho so v i m i cơng b ng, khách quan 96 c Tơi th ch ng th c hi n công vi c giao, phát huy tính sang t o cá nhân Cơng vi c giao giúp tơi th tang them thu nh p V trí cơng vi c c a tơi th giúp tơi h c h i kinh nghi m c a nh i ng nghi p Kh ng công vi c giao m ng v i M ng c a công vi c ch p nh c Tôi hài long v i công vi c hi n t i 10 Tôi th cân b ng gi a cu c s ng cá nhân công vi c 11 o nhân l c IV ng t i m ng l c làm vi c o phù h p v i nhu c u công vi c c a ih c o tiên ti n hi i khuy n khích tơi h c h i g n k t v i công vi o c th , c n thi t v i công vi c hi n t i c a u ki n phát tri n ngh nghi Công u rõ v trí, vai trò, trách nhi m c a doanh nghi Ho n k t v i t p th công ty 97 oc u ki n su ng tang thu nh p c a b n than ng sang t o công vi c c a o phù h p v nh n th c c a Th 10 o p phù h p v ih c v t ch t h tr 11 l o ng nhu c u c o phát tri n nhân i h c XIN TRÂN TR 98 ... c làm vi i lao ng l c làm vi i lao ng doanh nghi p c tr ng t ng t i Công ty c ph n V t p xây d ng H i Phòng xu t gi i pháp ki n ngh t ng t i Công ty c ph n V t i lao p xây d ng H i Phòng ng ph... tri n c a công ty 77 4.1.2 M t s m c tiêu phát tri n ch y u c a công ty 77 y m nh t ph n v ng l c làm vi ng t i Công ty c p xây d ng H i Phòng 78 4.2.1 T ng l c làm vi 4.2.2... l c làm vi ng b 79 ng t i Công ty c ph n p xây d ng H i Phòng .81 4.3.1 C i thi nh nhu c u phân lo i nhu c u c 4.3.2 Hoàn thi n thi t k ng t i Công ty 81 ng l c làm vi ng t i Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp và Xây dựng Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay