Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

88 15 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:55

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng NinhGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ISO 9001:2008 P - 2017 P TS N i L I CAM OAN cá nhân , ngày 10 tháng 01 Chi n ii L C N T - Qu Yên, th Qu cán b UBND ph Yên T gia , nghi / , ngày 10 tháng 10 Chi n iii M L iii iv T vii NG 10 13 21 28 Ê NINH 32 32 32 33 36 38 38 iv 2.2 40 2.2 42 45 46 46 46 47 Yên 48 3.2.1 48 48 50 3.2.4 B g 52 54 56 57 58 v 60 3.2.10 - 62 63 64 67 vi DANH M CH VI CBCC T Cán b cơng ch CNH- Cơng nghi H ND hố - Hi H UBND nhân dân y ban nhân dân QTNNL Qu vii tr ngu nhân l hoá tài â ) , liên nhân dân , nâ , Là Yên, nhiên nên n cách m u tiên c a mi n B c tài l 2.2 - - p - - phát p u CBCC u chung giai 9001- ho cán 66 (2001), , Nhà -BNV ngày 16/01/2004 N khóa 13 -BNV ngày 24/01/2011 - -BNV ngày 30/10/2012 - CP -CP - 67 chuyên -CP ngày 05/03/2010 v -CP ngày 15/4/2010 -CP ngày 01/07/2014 , 17 68 18 19 , (2003) 20 21 Gary Hamel, Bill Breen (2010), (Hoàng Anh Ra 24 G Phòng , 69 àn (2012), (2003) 32 - 35 36 37 - 70 38 - Hành chính, 39 41 hành 42 43 44 71 I THÔNG TIN CHUNG Nam THCS T - - liêm - - chí cơng - T - 72 THPT - 73 I THÔNG TIN CHUNG Nam THCS N - Khá - Trung bình - Kém tin - Khá - Trung bình - Kém - Khá - Trung bình - Kém - Khá - Trung bình - Kém 74 THPT - Khá - Trung bình - Kém - Khá - Trung bình - Kém - Khá - Trung bình - Kém - Khá - Trung bình - Kém 75 C I THÔNG TIN CHUNG Nam THCS GIÁ C - 76 THPT - N 77 N I THÔNG TIN CHUNG Nam THCS GIÁ ÀI LÒ - Cao - Trung bình 78 THPT ÂN CBCC - 6.3 CBCC - CBCC - N 79 + + + : : Lý : Lý do: + : Lý do: Khác: : 80 ... 67 vi DANH M CH VI CBCC T Cán b công ch CNH- Công nghi H ND hoá - Hi H UBND nhân dân y ban nhân dân QTNNL Qu vii tr ngu nhân l hoá tài â ) , liên nhân dân , nâ , Là Yên, nhiên nên n cách m u... p u CBCC xã u chung xã giai phân tích: : Yên: ,5) so sánh ánh giá l al - tình hình phân tích m - - - (2017) , thành LÝ LU N V NÂNG CAO CH NG NGU N NHÂN L C CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ NG - bao... tiên phong công tác n , , xã chuyên môn, công tác, 11 Nâng CBCC ng vai trò M CBCC thơng qua sách CBCC 12 1.2.3 Các h 1.2.3.2 - CBCC CBCC CBCC xã, , - dân CBCC nói 13 CBCC nói riêng nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ, công chức trên địa bàn phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay