Một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

129 18 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:49

Một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải PhòngMột số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải PhòngMột số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải PhòngMột số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải PhòngMột số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải PhòngMột số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải PhòngMột số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải PhòngMột số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải PhòngMột số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 CÁP TH LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG CÁP TH M TS GI I PHÁP PHÁT TRI N B O HI M H BÀN HUY H I PHÒNG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: PGS.TS N A uc ng d n khoa h c c a PGS.TS N c t qu cs Các n i dung nghiên tài trung th b t k hình th c cơng b i li u b ng bi u ph c v cho vi c phân tích nh c tác gi thu th p t ngu n c ghi rõ ph n tham kh o Ngồi ra, lu s d ng m t s nh li u c a tác gi ch u có trích d n thích ngu n g c rõ ràng N u phát hi n có b t k s gian l n tơi xin hồn tồn ch u trách nhi m v n i dung lu L pH c i h c Dân n nh ng vi ph m tác quy n, b n quy n gây trình th c hi n (n u có) Cáp Th L V i nh ng ki n th c su t th i gian h c t p nghiên c u t i H c Dân L p H cs nhi t tình c a Ban Giám Hi v i s nhi c nghi c toàn th ch na ng, Quý Th y/Cô, b a bàn huy ng n t nghi p c a mình, v i s trân tr ng tơi xin chân thành c n: PGS.TS Nghiêm S T , c ti su t th i gian hoàn thành Lu uy n ng d n il ic n tình cung c p tài li u c n thi góp nhi u ý ki tơi hồn thành Lu M t l n n a xin chân thành c c nhi u s c kh y/Cô c bi t PGS.TS N c d i s c kh e công tác t c nhi u thành công công tác giáo d c ng g i l i c nghi n t t c b ng t nhi t tình h tr tơi th i gian qua Cáp Th M CL C L i L IC ii DANH M C B NG BI U vii DANH M M , HÌNH V ix U LÝ LU N V BHXH VÀ PHÁT TRI N BHXH 1.1 Khái quát v B o hi m h i 1.1.1.Khái ni m v b o hi m h i 1.1.2 Vai trò c a b o hi m h i 1.1.3 Các lo i hình b o hi m h i 10 1.1.4 Qu B o hi m h i ngu n hình thành qu 11 1.2 L ch s phát tri n c a B o hi m h i 14 1.2.1 L ch s hình thành phát tri n c a B o hi m h i th gi i 14 1.2.2 L ch s hình thành phát tri n c a B o hi m h i Vi t Nam 15 1.3 N n c a B o hi m h i 16 1.3.1 Nghiên c u kh 1.3.2 Xây d ng ch u tham gia B o hi m h i 16 b o hi m h i ( lo i hình b o hi m, o hi m phí b o hi m) 18 1.3.3 T ch c m i phát tri n B o hi m h i 21 1.3.4 Tuyên truy n h tr B o hi m h i 22 1.3.6 Qu n lý n ng tr 30 1.3.7 Khi u n i, t cáo x lý vi ph m v BHXH 30 1.3.8 Công tác nhân s b o hi m h i 32 1.4 Các y u t n phát tri n b o hi m h i 33 1.4.1 Các y u t bên 33 1.4.2 Các y u t bên 36 n b o hi m h i 39 TH C TR NG PHÁT TRI N B O HI M H I TRÊN A BÀN HUY H I PH N 2012 2016 41 u ki n t m kinh t h i c a huy 41 u ki n t nhiên 41 m kinh t h i 42 2.2 Khái quát v b o hi m h i huy 44 2.2.1 Gi i thi u v b o hi m h i huy 2.2.2 V trí, ch huy 44 m v quy n h n c a b o hi m h i 45 u t ch c c a b o hi m h i huy 2.2.4 K t qu phát tri n, th c hi n b o hi m h 47 a bàn huy n n 2012 2016 49 2.3 Th c tr ng v công tác phát tri n b o hi m h a bàn huy n 70 2.3.1 Nghiên c u kh u tham gia b o hi m h i 70 2.3.2 Xây d ng ch BHXH (các lo i hình b o hi o hi m phí b o hi m) 74 2.3.3 T ch c m i phát tri n BHXH 77 2.3.4 Tuyên truy n h tr B o hi m h i 79 2.3.5 T ch c th c hi n BHXH ( B máy t ch c, quy trình th t c, ng d n th c hi n) 82 2.3.6 Qu n lý n ng tr 83 2.3.7 Khi u n i, t cáo x lý vi ph m v BHXH 86 2.3.8 Công tác nhân s BHXH 87 công tác qu a bàn huy n An 92 2.4.1 Nh ng k t qu c 92 2.4.2 Nh ng h n ch nguyên nhân 92 TS H GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N B O HI M A BÀN HUY H I PHÒNG 94 ng m c tiêu phát tri n b o hi m h a bàn huy n An 94 3.1.1 M c tiêu chung 94 3.1.2.M c tiêu c th 94 3.2 M t s gi i pháp nh m phát tri n b o hi m h a bàn huy n H i Phòng 96 3.2.1 Hoàn thi n b máy t ch c, quy trình th t c t i BHXH huy n 96 nh nhu c u tham gia BHXH 99 3.2.3 Hoàn thi o phát tri n ngu n nhân l c: 101 3.2.4 Hoàn thi n, nâng cao công ngh v t ch t ph c v BHXH 104 3.2.5 Phát tri n d ch v b o hi m 105 3.2.6 Phát tri n h th i lý 108 ng công tác tuyên truy n h tr sách BHXH 110 3.3 Ki n ngh 112 3.3.1 Ki n ngh v i BHXH thành ph H i Phòng 112 3.3.2 Ki n ngh v i quy n huy 114 K T LU N 115 DANH M C GIÁO TRÌNH THAM KH O 116 DANH M C CH VI T T T BHXH B o hi m h i BHYT B o hi m y t BHTN B o hi m th t nghi p BNN B nh ngh nghi p CNTT Cơng ngh thơng tin DNNQD Doanh nghi p ngồi qu c doanh ng Tai n CBVC Cán b viên ch c UBND y ban nhân dân TB & XH ng i ih KCB ng Khám ch a b nh H ng ng is d Tai n ng ng KTTT Kinh t th ng KT- XH Kinh t h i TTHC Th t c hành Trang 2.1 Tình hình tham gia BHXH b t bu c t i huy S 2.2 50 n 2012 - 2016 ng doanh nghi BHXH b t bu c c tham gia a bàn huy n 52 2012 2016 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Tình hình tham gia BHXH t nguy a bàn huy n An n 2012 2016 Tình hình tham gia BHYT t nguy n a bàn huy n An n 2012 2016 K t qu a bàn huy giai n2012 2016 T l hoàn thành k ho a bàn huy n n 2012 Công tác qu n lý ch 2016 sách BHXH t i huy n An n 2012- 2016 Tình hình th c hi n công tác ti p nh n h huy n 2012 2016 i BHXH 55 56 58 60 63 65 Tình hình th c hi n cơng tác BHYT t i huy 2.9 n 2012- 2016 67 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 Tình hình phát tri ng tham gia BHXH t i huy n n 2012- 2016 Th ng kê t l 74 T ng qu i huy 76 n 2012 2016 Tình hình phát tri n m huy a bàn n 2012 2016 Công tác tuyên truy n h tr BHXH huy n An n 2012 2016 Tình hình thu BHXH, n ng BHXH huy n 2012 2016 u ngu n nhân l t i BHXH huy n An n 2012 2016 u ngu n nhân l c theo gi i tính t i BHXH huy n An n 2012 2016 u ngu n nhân l c theo tu i t i BHXH huy n An n 2012 2016 3.1 3.2 3.3 73 78 80 83 87 89 90 102 B ng phát d ch v b o hi m h i tr c n b sung nh Phát tri n h th n 2017 2020 a bàn huy n An i a bàn huy n An 107 107 o T trí, tron nói chung Ch ngành q i s ng v t ch tinh th n c a cán b , t o s hài lòng c a nhân viên v c uy tín c i s ng , góp ph n khơng nh vào vi c nâng cao 3.2.4 Xây d ng phát tri n h th ng ng d ng công ngh thông tin k t n i v i ngành, c p y quy n xã, th tr v , doanh nghi p, is d ng nhân dân a bàn huy n ph c v cho công tác qu n lý gi i quy t ch b o hi m th t nghi c k p th nh pháp lu t c Hoàn thi n h t ng công ngh thông tin (m ng máy tính, máy ch , máy tr m, an ninh m ng, trung tâm d li u ngành h th ng ph n m li u, d ch v công tr c n m ch gi i quy t sách, b o hi m h i, b o hi m y t Xây d ng c i t o v t ch t ph c v BHXH Xây d ng h th ng tr s làm vi c khang trang, hi giao d ch ph c v , i, thu n l i cho m b o yêu c u v quy mô, T d ng lâu dài c nhu c u s r ng tr s chu d mb it om di n tích làm vi c c n thi nh v tiêu nh m c s d ng tr s làm vi c C i t xu ng c p không c nhu c u làm vi c c a cán b cơng nhân viên Hồn thi n ch ng ph c v b ng cách lý nh thi t b không c n thi thi t b m dùng trang tiêu chu n, thay m i b ng nh ng trang t tiêu chu n 3.2.5 Hoàn thi n pháp lý v phát tri n d ch v BHXH C n có s h tr , th ho ng b gi a ban ngành liên quan giúp ng BHXH th c hi n nhi m v cách d dàng C n xây d d ng, quy M r nh c th ph u ch ch th tham gia quan h BHXH ng tham gia d ch v BHXH ng áp BHXH huy n c n ph i h p gi a t phát tri n d ch v BHXH ng c n nh n th c tham gia BHXH l ng m r ng d ch v BHXH ng công tác thông tin tuyên truy n v BHXH, BHYT, BHTN S i thu ng công tác ki m soát v i t ng m r ng m B trí cán b ng tham gia i cung c p d ch v BHXH n tr c ti p doanh nghi p gi i thích, v ch doanh nghi Xây d ng ch m b o cân b ng tham gia BHXH c u có l i, th c hi o hi m nhân th M r ng cung c p d ch v khám ch a b nh ng B ng 3.2 B ng d ch v b o hi m h i a bàn huy n An c n b sung nh STT i C nb Lo i hình d ch v sung Th c hi n khai báo h X Th c hi ng, m X nt Th c hi n h t s b ng d li Th c hi n gi i quy t ch nt X b ng h X nt Th c hi n chi tr ch BHXH l n qua X chuy n kho n ATM Th c hi n phát s BHXH, th nt n X nhà Hoàn thi n t ch c b cc làm công tác BHXH V is ng nhân viên cơng vi c hi n n u khơng có m t ch c phù h p khơng th gi i quy p th i ch u BHXH cho ng tham gia BHXH S d ng hi u qu công ngh thông tin vi c phát tri n d ch v BHXH ng công tác ki m tra, nâng cao hi u qu ho ph m pháp lu t ng x lý vi 3.2.6 M r ng m i thu: B ng 3.3 Phát tri n h th a bàn huy n An n 2016 2020 STT i lý 2016 2017 2018 2019 2020 UBND xã, th tr n 16 16 16 16 16 Trung tâm y t 16 16 16 16 16 H i nông dân 16 16 16 16 16 1 1 16 16 16 16 49 53 63 81 81 n huy n, T B nh vi T ng Xây d ng, phát tri sách an sinh h i lý thu bi n pháp h u hi nv i dân, nh t nh i có hồn c i vùng BHXH huy n ph i h p v i BHXH thành ph s t p hu n c p ch ng ch i lý thu BHXH, BHYT cho cán b v nghi p v qu n lý k làm c i lý thu BHXH, BHYT t nguy n; th c hi n vi c qu n lý Bên c nh nh ng k t qu ho ch m ts ; t p hu n nv i lý thu BHYT, BHXH t nguy nh a bàn huy n nh c a BHXH Vi t Nam ng tích c i lý m t s h n n Lu t BHXH, BHYT c nh; m t s a bàn r i lý m ng vi c ti p c p trung n T u ki n thu n l i n p: Th c t cho th y, vi c th c hi n thu BHXH t nguy n, BHYT h m t s t ch c khác t th ng, th tr n u ki n thu n l khai thác, phát tri u kênh i tham gia BHXH t nguy n, BHYT h gia i lý thu nh m b t tình hình, c ti p xúc v v a bàn nên có th tri n khai i dân tham gia BHXH t nguy n, BHYT h nt n ng, Vi c phát tri n h th m y c yêu c u k truy n Lu ti p c n thi i lý tuyên i lý thu BHXH ch nm ts M a bàn r p trung a bàn huy c nhu c u tham gia BHXH c ng vi c i lý thu BHXH tr ng i dân M t khác, cán b i lý thu làm công tác c n có nhi u sáng t o, sáng ki n công tác thu n p Nâng cao trách nhi m cán b M t s cán b i lý i lý thu làm công tác kiêm nhi sáng t o, sáng ki n công tác thu n t p hu n nghi p v u nh công tác tuyên truy n, i lý thu bi n pháp h u hi u phát tri n s gia b o hi ch truy n v i g i tham i ngh tuyên i dân tham gia tìm hi u sách pháp lu t v BHXH, BHYT, BHTN BHXH thành ph ph i h p v i H i Nông dân thành ph ch c t p hu n nghi p v t p trung vào m t s k a i lý thu t ph c, k lý ph p v thu BHXH, BHYT Qu n lý ho ng C n lý ch t ch ho nh k h c ký h ng c i lý thu; th m i lý thu; g n v i trách nhi m c a Giám c BHXH qu n, huy n vi c qu ký h ng i lý thu BHYT ng xuyên t p hu thác, công tác tuyên truy n, v o v k ng cho h th quy i ng công tác ch thu n l h th i lý thu BHYT ho o t o m u ki n t hi u qu cao 3.2.7 y m nh xây d ng thông tin tuyên truy n Nên ph i h p v i cán b có th i gian kinh nghi t ng r ov a ph bi n v t m quan tr ng c n ng Công tác tuyên truy n ph i sâu r tuyên truy n sách ch ng d n th c hi n ch truy n c n nh n m u s t s c bi t cán b tuyên n b n ch a sách c giúp g b tâm lý b t bu c ph t giác, t nguy n tham gia BHXH ng t ch c h i ngh tuyên truy i tho i sách BHXH, BHYT v i doanh nghi a bàn qu n lý, nh m nâng cao nh n th c v quy n l d , trách nhi m c ng xuyên ki m t ký tham gia, k p th i x nh ng, m r ng v ph m vi, hình th c n i dung s Thơng tin tun truy n v sách, ch t ng l p nhân dân h i, t v nm i ng ng doanh nghi p qu n ph i d hi u, d nh , phù h p v i t ng lo ng Giúp nhân dân hi u rõ v b o hi m h t m i công dân t giác th c hi i c p, m i ngành, , pháp lu t c c, t v BHXH, B o hi m h i huy t p trung tuyên truy n m c a sách BHXH, BHYT Ph i h p th c hi n Nhi m v ti p t c ch c i ti ng ph i h p v c, n i dung tuyên truy n, nâng cao nh n th c cho a bàn v BHXH, BHYT, th c hi n t t sách BHXH, BHYT i lao tham gia, góp ph n th c hi n th ng l i ch gi i phóng m t b h m b o an sinh h y kinh t y m nh m tr t t , an toàn ng nhanh b n v ng K ho ch ph i h p nh y m nh vi c phát tri ng tham gia a bàn huy n góp ph n th c hi n hoàn thành m c tiêu v t l tham gia BHXH t nguy n, BHYT h n 2016 2020 T ch c h i ngh tuyên truy n sách BHXH t nguy n , BHYT a bàn huy n, xây d ng h th nguy n, BHYT h tr a lý thu BHXH t th ng t ch c, ph u t i m i xã, th i lý thu BHXH, BHYT c BHXH huy n ban hành Quy nh thành l p t tuyên truy n chuyên trách công tác tuyên truy n, bên c cán b B o hi m h i m t tuyên truy n viên i ng xuyên tuyên truy n ch sách v BHXH, BHYT nh m nâng cao nh n th d ng m r ng tham gia BHXH huy n ph i k t h p v i, TT Y t , phòng Giáo d ng huy n i dân hi u bi t nâng cao ý th c c m t o, Liên ng, phát huy tinh th i, m BHXH huy n v c th c hi n k ho ch tuyên truy phát tri ng phù h p v v i n i dung, bi n pháp tuyên truy n, v n c thù t a bàn; hình thành, nhân r ic ng nguy th i BHXH huy n th c hi n nhi m v ph c v nhân dân t ph i h p v i ngành Y t nâng cao ch ng ng ng ph c v b nh nhân có th khám ch a b nh BHYT T ng tích c c, t giác, t nguy n tham gia Phòng Nh l h th ng t ch c, chu n hóa nhân s ngh nghi p th c hi n chuy i m i, ki n toàn c bi c công v , i tác phong làm vi c t hành th ng sang ph c v Tuy nhiên, l ng cán b c a BHXH huy n ít, m t s c ng k p v i nhi m v công tác, trang thi t b ph c v cơng tác thi u.Vi c phát tri n ngu n nhân l c ngành BHXH nhi m v c a c p, ngành toàn h i, nh t ph i có tính chi n c lâu dài ngh BHXH thành ph quan tâm, s m b sung cán b , c kinh phí ho ng trang thi t b làm vi c cho BHXH huy n th c hi n t t sách, pháp lu t c n nâng cao hi u qu s ph i h p ch t ch gi a u c BHXH c p vi c th c hi n ch , sách BHXH Qu n lý t t ch C ng c nâng cao hi u qu qu n lý qu BHXH b Bên c m thu chi y m nh công tác tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v BHXH, k p th i phát hi n x lý hành vi vi ph m, nh t có hành vi tr ng ch ti n BHXH hành vi tiêu c c, gian l tr c l i BHXH Nâng cao hi u qu o, ch pháp lu t, sách, ch ph c ti o công tác tuyên truy n ph bi n BHXH Công tác tuyên truy cm c nh t phá ng vào nh n th c, làm thay , hành vi v BHXH v t ch t, bao g m c vi c nâng c p Tr s làm vi c trang b h th ng máy m b o m i cán b , cơng ch c có máy BHXH huy n, th xã, thành ph r ng, phát tri n ngu n thu u có máy ch nh khu v c kinh t ng yêu c u m c Xây d ng ph n m m qu n lý BHXH phù h p , xác v i quy trình tác nghi p c a BHXH tránh nh y qu n lý ngh BHXH thành ph quan tâm phân c p ch nghi p v theo t o Phòng BHXH huy n hoàn thành xu t s c nhi m v Ph i h p v i S , ban, ngành có liê tác tra ki m tra liên ngành C p nh c th c thi sách BHXH th c hi n công xu t t n t i ngh UBND huy n s m thành l ng qu a bàn huy tiêu phát tri n BHYT toàn dân c a xã, th tr im cao ch c làm vi y m nh c i cách hành chính, nâng ng ph c v gi m phi c nhanh chóng, k p th m b o quy n l i ng , công ch c, viên ch c huy n An in l m i m t, c v h c t chuyên môn nghi p v , rèn luy n ph m ch c, tác phong ý th c t ch c, k lu t, nêu cao tinh th n trách nhi m ph c v , x b a nhân dân ngh ng huy huy ng xuyên ki n ngh v i UBND c thu c huy n vè vi c ch p hành th c hi n Lu t BHXH, Lu ng v i t ch iv ngh khen n ng qu BHXH, N BHXH n n t ng cho s qu c gia ch có th nh phát tri n h i Kinh t c a m i ng m t cách b n v c phân ph i cơng b c th BHXH m ng t o s công b ng Vì v y, qu ng thành qu c a kinh t n, v n ti p t c hoàn thi n, ti p t c i m i sách BHXH Trong b i c nh n n kinh t Vi n h i nh p sâu vào n n kinh t th gi i, s c ép th ng ngày m t c ta b ng b i cu c tình hình hi n nay, mà n n kinh t kh ng ho ng kinh t th gi i BHXH s c n thi t khách quan không th thi ch ng t iv ng Ho c vai trò quan tr ng vi c gi m nh ngu n v n l ng phát tri n kinh t BHXH huy n m thành nhi m v c p giao, th c hi n t t ch ng góp ph quy n l m b o công tác an sinh h Nhìn l i ch ng BHXH huy n k t qu nghiên c u c gi i pháp khuy n ngh ph n giúp BHXH huy n i a bàn r t t hào v i nh ng thành qu c hoàn thành nhi m v nh ng ch iv p xây d ng phát tri n, ng r ng nh ng k t qu hành trang quý c hi u qu ct o c tin BHXH huy n v ng ng ti p theo tài Em hy v ng r ng báo cáo th c t p t t nghi p s góp xây d ng bi n pháp qu n lý nh công cu c xây d ng phát tri n BHXH t DANH M C GIÁO TRÌNH THAM KH O Nguy n Huy Ban (2007), Hồn thi n sách BHXH, BHYT th i k h i nh p phát tri n , T p chí BHXH s 2/2007 BHXH Vi t Nam t Ban h p tác qu c t (2009), H th ng an sinh h i c khu v B ng i( hi n hành v B ), H th ng , vi c làm ti ng n ng kê i (2010), Vai trò c a sách T BHXH, BHYT v i an sinh h i c c, BHXH NXH Th ng Kê ( 2012- 2016), Báo cáo k t qu th c hi n nhi m BHXH huy n v ng nhi m v t i BHXH huy 2016, H i Phòng ( 2016), Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v BHXH huy n ng nhi m v , H i Phòng TS.Hồng M nh C , , ng, Ths.Nguy n Th Thu Hà, Ths.Nguy n Ánh Nguy t ( BHXH ( xu t b 2011), Giáo trình , H c vi n Tài nh ( 2008), Giáo trình B o hi m, PGS TS Nguy ih c Kinh t Qu c dân ng (2008), Giáo trình Lu ng Vi t Nam (xu t b n i h c Lu t Hà N i ng - h i (2010), H th 10 nh hi n hành v sách BHXH 11 NXB L ng h Giáo trình BHXH I ih c ng h i 12 NXB L ih ng h i ng h i Giáo trình Qu n tr BHXH, Tr ng 13.Quang Minh ( 2014), Lu t BHXH, Lu d n m i nh t ng ng Giáo trình 14.TS Tr n Tr B o hi m , i h c Kinh doanh Cơng ngh Hà N Hồn thi n qu n lý qu BHXH 15 án Ti Vi t Nam n H i th o qu 16 qu c t n trình h i nh p p chí BHXH 17 Võ Thành Tâm (2013), Giáo trình BHXH - T i h c Kinh t HCM 2013 18 PGS.TS Nguy n Vi ng ( 2009), Giáo trình Kinh t b o hi m, NXB ng 19.Nguy n Th Thúy ( ch hi m th c ti tài 2014), BHXH b t bu c lu t b o a bàn thành ph Hà N i ih c qu c gia Hà N i 2014 20.Nhà xu t b n Chính tr Qu Lu t BHYT s 2014 21 Website: http://www.tapchibaohiemxahoi.org.vn 22 Website: https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx i ... nh m phát tri H i Phòng a bàn huy n LÝ LU N V BHXH VÀ PHÁT TRI N BHXH 1.1 Khái quát v B o hi m xã h i B o hi m xã h i m t b ph n c u thành quan tr ng c a v sinh xã h BHXH an h th ng an sinh xã. .. hi m xã h i ngu n hình thành qu 11 1.2 L ch s phát tri n c a B o hi m xã h i 14 1.2.1 L ch s hình thành phát tri n c a B o hi m xã h i th gi i 14 1.2.2 L ch s hình thành. .. qu a bàn huy n An 92 2.4.1 Nh ng k t qu c 92 2.4.2 Nh ng h n ch nguyên nhân 92 TS H GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N B O HI M XÃ A BÀN HUY H I PHÒNG 94 ng m c tiêu phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay