Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

109 17 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:47

Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng ... ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2008 20 1.3.1 Khái quát v tiêu chu n ISO 9001: 2008 20 1.3.2 Nguyên t c qu n lí ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2008 21 1.3.3 Tri t lý v qu n lý ch ng theo. .. n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2008 t i C c H i quan thành ph H i Phòng 74 3.3.4 K t qu tri n khai h th ng qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2008 t i C c H i quan thành ph H i Phòng. .. 1.4.2 Nguyên t c qu n lí ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2015 27 iii 1.4.3 Tri t lý v qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2015 28 1.4.4 N i dung tiêu chu n ISO 9001: 2015 28 U
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay