Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

109 5 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:47

Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải PhòngHiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 PH LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH HI U QU C A H TH NG QU N LÝ CH NG THEO TIÊU CHU N ISO 9001 T I C C H I QUAN H I PHÒNG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: TS Nguy n Ti n Thanh i L u c a riêng Các k t qu nêu lu c cơng b b t k cơng trình khác ng thơng tin trích d n lu c ch rõ ngu n g c H i Phòng H C VIÊN Ph ii L IC T dân l p H i Phòng Em xin g i l i c n TS Nguy n Ti ng d H i Phòng Tác gi Ph m Thiên ii M CL C L L IC ii M C L C iii DANH M C CH VI T T T vi DANH M C CÁC B NG vii DANH M C CÁC HÌNH viii PH N M U NG QUAN V QU N LÝ CH QU N LÝ CH NG ISO 9001 1.1 T ng quan v ch ng h th ng qu n lí ch 1.1.1 Ch m c a ch 1.1.2 Qu n lý ch NG VÀ H TH NG ng ng ng 1.1.3 Các nguyên t c qu n lí ch ng 1.2 Các mơ hình qu n lý ch 1.2.1 Mơ hình qu n lý ch ng 13 ng s n ph m toàn di n TQM 13 1.2.2 Mô hình t ch c qu n lý ch ng ISO 9000 15 1.2.3 So sánh mơ hình qu n lý ch ng TQM ISO 9000 17 1.3 H th ng qu n lí ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 20 1.3.1 Khái quát v tiêu chu n ISO 9001:2008 20 1.3.2 Nguyên t c qu n lí ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 21 1.3.3 Tri t lý v qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 21 1.3.4 N i dung tiêu chu n ISO 9001:2008 22 1.4 H th ng qu n lí ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2015 26 1.4.1 Khái quát v TCVN ISO 9001:2015 26 1.4.2 Nguyên t c qu n lí ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2015 27 iii 1.4.3 Tri t lý v qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2015 28 1.4.4 N i dung tiêu chu n ISO 9001:2015 28 U 33 u kh o sát thu th p s li u 33 2.1.1 Quy trình kh o sát 34 ng, ph m vi nghiên c u 35 2.3 Cách th c xây d ng b câu h i nghiên c u 35 2.4 Quy trình th c hi n nghiên c u 37 2.5 K t qu kh o sát 38 u qu h th ng qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i C c H i quan H i Phòng 49 m 49 2.6.2 Nh ng m t h n ch 52 C TR NG ÁP D NG H TH NG QU N LÝ CH T NG THEO TIÊU CHU N QU C T ISO 9001 T I C C H I QUAN THÀNH PH H I PHÒNG 56 3.1 Khái quát v C c h i quan thành ph H i Phòng 56 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 56 u t ch c 60 3.1.3 V trí, ch m v , quy n h n 61 3.1.4 K t qu ho 3.2 M 3.2.1 M n 64 ng phát tri n c a C c h i quan H i Phòng 69 ng phát tri n chung 69 ng phát tri n h th ng qu n lý ch 3.3 Th c tr ng áp d ng h th ng qu n lý ch ng 72 ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i C c h i quan thành ph H i Phòng 72 iv 3.3.1 M c tiêu áp d ng h th ng qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 72 3.3.2 L i ích c a áp d ng H th ng qu n lý ch ng theo TCVN ISO 9001:2008 73 3.3.3 Quá trình tri n khai xây d ng h th ng qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i C c H i quan thành ph H i Phòng 74 3.3.4 K t qu tri n khai h th ng qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i C c H i quan thành ph H i Phòng 77 M TS QU N LÝ CH GI I PHÁP NH M HOÀN THI N H TH NG NG THEO TIÊU CHU N ISO 9001:2008 T I C C H I QUAN H I PHÒNG 84 xu t m t s gi i pháp hoàn thi n h th ng qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001 t i C c H i quan H i Phòng 84 4.1.1 Gi i pháp nâng cao s o 84 4.1.2 Gi i pháp nâng cao tính h th ng, c i ti n liên t c 86 4.1.3 Gi i pháp chuy i H th ng qu n lý ch ng ISO 9001:2008 sang phiên b n m i 9001:2015 87 4.2 Ki n ngh xu t 92 i v i Ban ch o ISO C c H i quan H i Phòng 92 i v i C c H i quan H i Phòng 93 K T LU N 94 TÀI LI U THAM KH O 95 PH L C 97 v DANH M C CÁC CH VI T T T VÀ KÝ HI U Ch vi t t t Gi i thích HTQLCL H th ng qu n lý ch TCVN Tiêu chu n Vi t Nam vi ng DANH M C CÁC B NG S b ng Tên b ng Trang 1.1 B ng so sánh mơ hình qu n lý ch 9000 2.1 T ng h p k t qu phát, thu phi u kh o sát 2.2 K t qu kh o sát v ng TQM ISO ng l c áp d ng qu n lý ch t 18 38 42 ng ISO t 2.3 K t qu kh o sát v hi u qu c a h th ng ISO 9001 43 3.1 K t qu ho 2017 65 ng C c H i quan H i Phòng t 2015 - 3.2 79 vii DANH M C CÁC HÌNH S hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình t ng h 9001:2008 u kho n c a ISO 1.2 Mơ hình qu n lý ch theo q trình 1.3 Mơ hình t ng h u kho n c a ISO 9001:2015 29 1.4 Mơ hình qu n lý ch trình ng theo nguyên t c ti p c n theo 30 ng theo nguyên t c ti p c n 2.1 2.2 u kh o sát 23 24 33 quy trình kh o sát 34 2.3 K t qu kh o sát v v trí cơng tác 39 2.4 K t qu kh o sát v kinh nghi m làm vi c 40 2.5 K t qu kh o sát v m v n 41 3.1 a t ch c C c H i quan thành ph H i Phòng viii 61 áp d ng HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i C c H i quan H a C c c o chuyên sâu v HTQLCL, nh t công ch c ph i b , CBCC tr c ti p th c hi n vi c áp d ng tiêu chu n ISO c n ph i n m nh ng n n sau: - Nh n th c HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008 - Cách th c xây d ng áp d ng quy trình HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008 - Cách th i b HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008 - C i ti n h HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008 C n làm aC cn mv a vi c th c hi n HTQLCL vào DVHCC t i C c H i quan H i Phòng; cách th c th c hi n vai trò c a m i h th ki n th u ph o n công vi c h ph i th c hi n HTQLCL Ngoài vi o, b ng CBCC theo yêu c u áp d ng c th c hi o, b a C c c n ý: N ob i v ng công ch c ph ng c, th i vào tiêu chu n ch c danh, ch c o, qu n lý, tiêu chu n c a ng ch công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v ; l oc công tác, xây d ng k ch ct c k t qu th c thi c hành cho CBCC ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chính sách ng, M c tiêu ch toàn C c Xây d ng ch Y u t quan tr ng nh ng c a C mb os o th ng nh t ng ph t ISO áp d ng thành công HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008 CQHCNN s quy t tâm nh n th c c a lãnh o xây d ng áp d ng HTQLCL S quy t tâm c 85 o th hi n b ng cách tr c ti p ch trì cơng vi c: phân cơng b ph n chu n b làm vi c v ; ch o b ph n liên quan phân tích cơng vi c m b o Chính sách ch ng, M c tiêu ch th ng nh t toàn C o C c ph ng th c hi n ng cơng tác ki m tra, giám sát Phòng ban, Chi c c tr c thu c thông qua vi c yêu c u , Ban ch o ISO báo cáo tình hình th c hi n M c tiêu ch ng xuyên ch ki ng oC c v vi c th c hi n công vi ban hành Ch ng quy ch vi c áp d ng H th ng qu n lý ch ng v ng theo tiêu chu thu hút s tham gia c a t t c thành viên khơng ch hồn thành t t nhi m v c tính t ch ng, sáng t o c CBCC Nh ng công hi n c ng x c cơng nh n có ch ng ngu ph c ng viên r t l n, khuy n khích CBCC l c h t c ng hi n cho s phát tri n c a C c Nh nh x ph u rõ trang nhi m c a khơng x y sai ph m, gi c nh ng l i sai x y quy trình n s th ng nh ng hi u qu ho ng QLCL c a o, c a cán b qu n lý chuyên môn 4.1 ib b sung, c p nh t k p th i, n quy ph m pháp lu t, th t c hành vào quy trình, ho c khơng ti sách ch nh k c qu ng kh c ph c, c i ti n, kh c ph c nh ng h n ch nêu c n nên: 86 -S i th c hi i b 06 tháng/l n i b m t nh ng ho quy n ho ng quan tr ng l i ích c a HTQLCL theo tiêu chu n ISO c áp d ng, nh p v i nh ng yêu c u c a tiêu chu th c s v n hành trì có hi u qu khơng, c n ph i có nh ng ho c i ti n HTQLCL ng ng n i b c c th c hi n trình ho t t c phòng ban, b ph n, chi c c, m i quy ng c a C c nh m tìm nh h p v i h th nhi nh c th c hi n 06 tháng/l n, m không phù h n, cách th c qu n lý, ý th c trách nhi m c a Ban o, cán b công ch a ng c a nh ng ho ng th i tìm nguyên nhân trách i v i nh m không phù h p nh ng m c trình ho ng c a C p, có nh ng bi n pháp kh c ph c k p th i ib m khơng phù h có bi gái ch n phân lo i o C c có th d dàng n m b t tình hình u ch nh phù h ng n i b c hi a xem xét báo cáo k t qu ng th i v o phòng th ng nh t th c hi n kh c ph c c i ti n 4.1 1:2008 Trong b i c nh t hóa, tồn c gia tham gia t ch c, di u ki n thu n l i qu c t , qu c c t khu v u ph i t o m i i, d ch v h p pháp ho ng phát tri n 87 Các t ch c qu c t hi n r t tr ng t n hóa, hài hòa hóa th t c h i quan, gi m thi u t nâng cao kh nh tranh c a doanh nghi ngày ph t p, bi t c, góp ph n i quan i m t v i nhi u thách th ng làm vi c ph c i liên t c, kh chuy c v n ng, hi i, áp l c t o thu n l i cao (x lý hàng hóa th i gian ng n h n ch can thi p tr c ti p v ph m vi ho ng c a h i quan m r ng chuyên sâu (b o v quy n s h u trí tu n vi c xu t kh u, nh p kh u, c nh b t h p pháp lo i rác th ch ng vi ph m pháp lu t h i quan tinh vi ph c t p; ngu n l c h n ch gi i quy t t ng th nh ng thách th c vi c c i cách th t c hành ngành H i quan nói chung, vi c áp d ng h th ng qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO nói riêng m t th c ti n phát tri n kinh t - xã h i h i nh p c it ty u ng th i xu t phát t th c tr ng, ngu n l c qu n lý c a ngành H i quan n ISO 9001:2015 phiên b n m i nh t v H th ng qu n lý ch ng, v c T ch c Tiêu chu n hóa Qu c t (ISO) ban hành Tiêu chu c phù h p v i nhu c t hi n nay, thay th cho tiêu chu n ISO 9001:2008 ng d n c a Di ch n qu c t (IAF), t ch chu n ISO 9001:2008 c chuy t ngày tiêu chu n m i sang tiêu chu y ch ng nh n theo tiêu chu n ISO 9001:2015 ch có th c c p sau ngày 15/09/2015 m i Gi y ch ng nh n theo tiêu chu n ISO 9001:2008 s h t hi u l c sau ngày 14/09/2018 88 Tiêu chu c i to l n v cơng ngh i tồn c u Phiên b n s tr thành tiêu chu n hi u l c, d s d ng chuyên sâu v h th ng qu n lý ch ng H th ng ISO 9001:2015 d s d ng b i phiên b n m ck th p v i tiêu chu n qu n lý khác yêu c u b t bu m ng th i d s d b u s h ng ng n hóa Phiên sát tri t lý c t lõi "k t qu m i quan tr ng" nên n i dung tr ng tâm trình c a t ch c k t qu d ki n không h th ng th c t t H th ng m i k t h p thành c nh cơng "ti p c n q trình" v i khái ni m m i i ro" thông qua áp d ng vòng tròn PDCA (Plan-Do-Check-Act) vào t t c c p c a t ch c qu n lý trình h th t t ng th ISO 9001: 2015 nêu b t t m quan tr ng c a ho c thù c a ngành h i quan; nh ng r i ro liên quan y u t n i b bên nh ng t i ho ng h i quan Phiên b n m i b t bu c C c H i quan ph i xem xét tình hình c th ch không ph i mô t m t "công th c" v thi t k m t h th ng qu n lý QMS C c H i quan H i Phòng s l l a ch n cách th c áp d Bên c c s linh ho t u c n thi t n m i Tiêu chu n ISO 9001:2015 s ti p t c mang l i l i ích giá tr nh th ph n c, trình h i nh p t + H th ng qu n lý g n nh , ch t ch , v n hành hi u qu nhanh chóng, ng yêu c u hi n t i dân, doanh nghi p ng vi c tuân th yêu c + Làm vi c hi u qu nh hi n hành t ki m th i gian, chi phí ngu n l c 89 + C i ti n k t qu ho u hành s làm gi m sai sót u qu ho y khuy n khích cán b , cơng ch c tham gia vào trình n i b m t cách hi u l , cơng ch c hi a t ch c, bi t rõ trách nhi m quy n h n c ng th c hi n công vi ng l c làm vi c s tham gia nhi c a nhân viên vào qu n lý ch + T o giá tr ng i dân, doanh nghi i dân, doanh nghi p, nâng cao uy tín c Q trình chuy i quan v d ch v công i H th ng qu n lý ch phiên b n m i 9001:2015 c s hài lòng c a ng ISO 9001:2008 sang c tri n khai theo c 1: Chu n b Tìm hi u v ISO 9001:2015: Tìm hi u k v ISO 9001:2015 kh ng vào C c H i quan H i Phòng Thành l p ban ch o ISO: Nh m b o vi c áp d ng ISO 9001:2015 hi u qu thông su t, c n thành l p m t Ban ch g i di o Ban ch o o C c b ph n n m ph m vi áp d ng ISO 9001:2015 Phân rõ trách nhi m c a thành viên Ban ch nh b i c nh c a t ch c c a C c, nhu c bên liên quan, ph m vi c a HTQLCL Vi v ISO 9001:2015 th c hi o ISO i c a i có ki n th c nh công vi c c n th c hi xây d ng HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2015 L p k ho ch chuy i: Xây d ng m t k ho ch c th , chi ti th c hi n vi c xây d ng, áp d ng tiêu chu n ISO 9001:2015 o: Bao g o nh n th c chung v ISO 9001:2015 cho ng h th nhân th c hi n ch c v qu n lý v ISO 9001:2015 90 n cho nh ng cá c 2: L p h th Xá n ch nh h ng u c n thi th c tr ng c a C c H i quan H i Phòng yêu c u c a ISO 9001:2015 v vi nh h m i ho c s u, quy trình ph i xây d ng i cho phù h p v i yêu c u; thi t l chu n hóa cách th c th c hi n, ki m soát trình h th ng Xây d ng h th tiêu ch n c a HTQLCL: Xây d ng sách, m c ng; quy trình c n thi t kèm theo m u, bi u m u ng d n th c hi n c 3: Áp d ng HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2015 Ph bi ng d n áp d ng: C n ph bi trình, tài li u, nh i c n th c hi c cán b , công ch ng d n áp d ng quy áp d ng ISO 9001:2015 cho t t ng Ban hành áp d ng HTQLCL vào th c t : Chính th c áp d ng ISO 9001:2015 vào ho ng t i C c H i quan H i Phòng Ban ch giám sát vi c áp d m v , th t HTQLCL Xem xét c i ti n quy trình, tài li u nh o ISO c n c mô t mb o ki m sốt cơng vi c m t cách thu n ti n, hi u qu ib i b : Ti giá vi c th c hi n ISO 9001:2015 t i C i b ) i b l n: T ch c cu s phù h p c a h th phù h ib ng kh c ph ib c i v i s không m b o uôn tuân theo yêu c u mà tiêu chu Th c hi ng kh c ph c, phòng ng a sau m i l b 91 i Xem xét c o c 5: Ti ng nh n L a ch n t ch c ch ng nh n: T ch c ch ng nh n t ch c th c hi n vi p ch ng nh n phù h p v i tiêu chu n ISO 9001:2015 V nguyên t c, m i ch ng ch u có giá tr phân bi t t ch c ti n hành c p c ch ng nh n: Th c hi Ti ng nh n kh c ph ch ng nh n ti l c ch ng nh n ch c Chu n b v m t t ch c ngu n ti c 6: Duy trì h th ng sau ch ng nh n: Ch ng ch ISO 9001:2015 có hi u l Trong th i gian t ch c ch ng nh n s ti k nh m b o HTQLCL tuân th yêu c u c a tiêu chu n ISO 9001:2015 ln có hi u l c Chu k giám sát có th tháng, tháng ho c t nh ho c th a thu n gi a khách hàng t ch c ch ng nh n H u v n mu n ch ng nh n, C c s ph Cu c ti i cu Ch ng ch c p l ng nh n l u ul 4.2 4.2 Ph i h p v i t ch ch c l p t p hu n, t ch c ch ng nh o v HTQLCL theo tiêu chu n ISO 9001:2008 công c c i ti n ch ng cho cán b , công ch c Bên c nh vi t o ki n th c chung v HTQLCL c ng c th ng xuyên t ok i di c hành cho t i b ) 92 i HTQLCL v i ng d ng CNTT s cho hi u qu i v i d ch v hành cơng: H th ng ISO c n thi t ph i có m t ph n m m h tr cho vi c theo dõi, c p nh t, th ng c a h th ng; t nh ng s li u th c t ph c thi o s quy a tình hu ng nh bi kh c ng x u ng ki m tra, giám sát vi c xây d ng áp d ng ISO t i C c; ki m tra ch ng ti n c a t ch n 4.2 L p k ho ch th c hi n vi c chuy i H th ng qu n lý ch t ng theo tiêu chu n ISO 9001 sang phiên b n m 2018 Xây d ng quy ch làm vi c n i quy, quy ch c ng xuyên ki m tra, giám sát vi c th c thi công v iv pháp, gi i pháp ch n ch nh k p th i, nh m nâng cao hi u qu , ch cơng v c cơng v có bi n ng th c thi i v i CBCC Xem xét, áp d ng công c KPI (Key Performance Indicator-ch s ho t ch ; c hi n công vi c) vào công tác l p k t qu công vi c t i C c H i quan H i Phòng 93 K T LU N Qua nghiên c u, kh o sát th c t có th kh chu nh HTQLCL theo tiêu ng t i C c H i Quan thành ph H i Phòng mang l i hi u qu qu n lý thi t th c ho ng CCHC HTQLCL theo tiêu chu c khâu, trình ho ng c a C c m t cách có h th ng, t n pháp t i ng ngày cao s hài lòng c i dân i v i d ch v hành công C c H i quan H i Phòng cung c p Tuy nhiên, hi u qu áp d ng HTQLCL theo tiêu chu n qu c t 9001 t i C c H i quan H i Phòng hi n v n m t s h n ch : S h th ng tính c i ti n liên t c th c hi ng b o, tính t, c n có nh ng gi i pháp hoàn thi n vi c áp d u c tiên ph i có s cam k t, quy t tâm c o s n l thu n ph i h p gi a công ch c tri ng th ng ISO ph i n t t c công ch c c u hi th c hi n, i có trách nhi m cao nh t vi c th c hi n ki m tra tính sát h p th c t c a quy trình th t ib h nh k N thông qua công không quy t tâm th c hi n h th ng s không phát huy hi u qu qu n lý ch ng T ch c c n ph i trì c i ti n liên t giá n i b HTQLCL áp d ng công c c i ti n M n i b xem tính hi u l c c a h th ng, phát hi n nh h p (n Lu c i ti n h th ng ngày sát h p nâng cao hi u qu xu t m t s gi i pháp phù h p v i yêu c u c a C c H i quan H gi m không phù u ki nêu lu ; tác gi hy v ng góp ph n hồn thi n h th ng qu n lý ch t ng theo tiêu chu n ISO 9001:2008 t i C c H i quan H i Phòng 94 TÀI LI U THAM KH O nh (2010), Qu n lý ch TS Nguy ng, NXB Tài chính, TP.HCM TS Nguy n Ng c Hi n (2003), Hành cơng, NXB Khoa h c k thu t - H c vi n Hành Qu c Gia Qu n tr ch qu c t , ng theo tiêu chu n i h c Qu c gia TPHCM Chính ph c C ng hoà xã h i ch t Nam (2011), ng th c n 2011-2020 ban hành kèm theo Ngh quy t s 30c/NQ-CP c a Chính ph v ban hành ng th c B n 2011 - 2020 Khoa h c Công ngh 01/2010/TT- Vi t Nam nh v ho h th ng qu n lý ch ng nh n ng theo tiêu chu n qu c gia TCVC ISO 9001:2008 iv c TCVC ISO 9000:2000 - H th ng qu n lý ch t l TCVC ISO 9000:2005 - H th ng qu n lý ch ng - Các yêu c u ng - t v ng TCVN ISO 9001:2008 - H th ng qu n lý ch ng TCVC ISO19011:2011- th ng qu n lý ch t ng d Các yêu c u ng 10 TCVN ISO 9001:2015 H th ng qu n lý ch 11 ISO 9001 12 Ph H th ng qu n lý ch ng - c Trù (2015), Gi i thi u ISO 2015 95 ng Các yêu c u ng d n chuy i 13 Dr Debby Willar, Improving quality management system implementation in Indenosian construction companies, Queensland University of Technology NT 14 Website http://www.mangthuvien.com 15 Website http://www.voer.edu.vn 16 Website http://kienthucxaydung.info/ 17 Website http://www.i-tsc.vn/iso-9001-2015/tu-van-iso-9001- 2015/tieu-chuan-iso-9001-2015-la-gi-tu-van-iso-9001-2015.html 18 Website http:// www.customs.gov.vn 19 Website B Khoa h c Công ngh , C Khoa h c Công ngh a ch http://www.most.gov.vn 96 nt B PH L C N i dung b ng h i kh o sát Ph n 1: CÂU H I CHUNG ngh Anh/Ch vui lòng cho ý ki n b ng vào ô phù h p câu h u cơng tác c a anh/ch ? Phòng t ch c cán b Phòng qu n lí r i ro nh p kh u Phòng tài v qu n tr c Anh/ch ho c gán giá tr Phòng thu xu t khác hi n bao lâu? T M ch v n vi c xây d ng H th ng qu n lý c a Anh/Ch ? ng t i 5% T T i 75% i 25% nh rõ ch i 50% Trên 75% ngh Anh/Ch x p th t t (th p nh d ng th ng qu n lý ch ng ISO 9001 t Xác T n (cao nh t) v mình: m v , trách nhi m, quy n h n c ng l c áp thu c C c Chu n hóa, quy trình hóa ho Nâng cao nh n th c tr ng tác nghi p c c a cán b công ch c áp d ng tuân th quy trình C i ti n h th ng qu n lý ch thu c C c ng t ng th c a C c Theo yêu c u c a T ng C c H i quan Nâng cao uy tín c a C c H i quan H i Phòng 97 Ph n CÂU H I V HI U QU C A H TH NG ISO 9001 ngh Anh/Ch vui lòng cho ý ki n v ho ng c a C c H i quan H i Phòng b u gán m c giá tr vào ô phù h p câu h i sau v i: 1- y th c t 4- - Ít th y th c t ng th y th c t - Luôn th y th c t - Th nh tho ng có th y th c t m c Stt N i dung câu h i 1 Các ho ng c a C ph c v yêu c u c a khách hàng Các ho ng c a C ng m t cách th ng nh t T t c cán b , công ch c c a C u tham gia tích c c v i n l c cao nh t m c tiêu chung Các ho trình Các quy trình cơng vi c c a C c có tính h th ng t ng th Ch ng, k t qu ho ng c a H th ng qu n lý theo ISO 9001 c a C c liên t cc i ti n, hoàn thi n Vi c quy nh c C c d a k t qu phân tích s li u có liên quan Quan h v i tác c a C c d a nguyên tác hai bên có l i Các ho aC n vi c oC nh c t ch c theo quy ng g n k t v i M c tiêu ch ng ngu n l c c n thi th c hi n 10 c ban hành cung c p 98 11 Các quy trình cơng vi y c th c hi Vi c hi u ch nh tài li u qu n lý ch 12 tuân th ch t ch th t hành ng ng kh c ph c, phòng ng a t p trung 13 vào x lý v theo nguyên nhân t o v 14 M c tiêu công tác th c t c a m i i linh ho t theo s ch oc ti p thay o tr c 15 H th ng quy trình ISO 9001 th t c, hành ph i tuân th nghiêm túc Các sai l i, m khuy t ho ng hàng 16 c x lý theo s ch o c a cán b lãnh o tr c ti p 99 ... ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2008 20 1.3.1 Khái quát v tiêu chu n ISO 9001: 2008 20 1.3.2 Nguyên t c qu n lí ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2008 21 1.3.3 Tri t lý v qu n lý ch ng theo. .. n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2008 t i C c H i quan thành ph H i Phòng 74 3.3.4 K t qu tri n khai h th ng qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2008 t i C c H i quan thành ph H i Phòng. .. 1.4.2 Nguyên t c qu n lí ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2015 27 iii 1.4.3 Tri t lý v qu n lý ch ng theo tiêu chu n ISO 9001: 2015 28 1.4.4 N i dung tiêu chu n ISO 9001: 2015 28 U
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay