Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Luận văn thạc sĩ)

101 8 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:44

Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền PhongPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 PH M TH THANH THÙY LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH M TH THANH THÙY PHÁT TRI T I CÔNG TY C P PH N NH A THI U NIÊN TI N PHONG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: TS Phan Th Công i L CAM OAN lu t t nghi Phát tri nghi p t i Công ty C ph n nh a Thi u Niên Ti n Phong hi is lu th c ng d n c a TS Phan Th Công M i s li u thông tin u tr c ti p thu th cs ng ý c a Ban Giám c Công ty C ph n nh a Thi u Niên Ti n Phong hoàn thành lu ghi tài li u tham kh o s d ng nh ng tài li cu i lu d ng b t c tài li u khác N u sai sót, tơi xin hồn toàn ch u trách nhi m H c viên Ph m Th Thanh Thùy ii c L IC cg il ic d o th n t t c quý th n tr Dân l p H i Phòng, nh ng ih c t cho nh ng ki n th c h u ích v qu n tr cho tơi hồn thành t t lu Tơi xin bày t lòng c ng d n cho th c hi n lu Tôi ng chân thành c c Công ty C ph n nh a Thi u Niên Ti n Phong v n v th c tr ng ho t vi c thu th p d li ng c pc doanh nghi p t i công ty Trong trình làm lu m th i gian h n ch nên nh ng bi nh c th c c s góp ý c a th c nh ng thi u sót Tơi r t mong lu Xin chân thành c iii a tơi hồn thi MUC L C L L IC iii DANH M C CÁC CH VI T T T VÀ KÝ HI U viii DANH M C B NG ix DANH M , HÌNH V x DANH M C BI M x U 1 Tính c p thi t c tài T ng quan v tình hình nghiên c u 2.1.Tình hình nghiên c u th gi i 2.2.Tình hình nghiên c u t i Vi t Nam 3 Ph m vi m c tiêu nghiên c u c ên c u c tài tài Ngu n s li u d li u nghiên c u 7 C u trúc c tài: N V P VÀ PHÁT TRI N P 1.1 N I DUNG VÀ CÁC MÔ iv 1.1.1 Khái ni 1.1.2 N i dung c p hóa doanh nghi p 12 1.1.3 C u trúc c p 13 p 19 22 1.2 24 1.2.1 Công c p OCAI 24 1.2.2 Công c p CHMA 25 1.2.3 Công c p Denison 27 1.3 N I DUNG V PHÁT TRI P 29 1.3.1 Khái ni m v phát tri 1.3.2 Các nhân t p 29 n phát tri p 30 32 Honda 32 Unilever Vi t Nam 34 37 TH C TR P T I CÔNG TY C PH N NH A THI U NIÊN TI N PHONG 37 CÔNG TY C PH N NH A THI U NIÊN TI N PHONG 37 v 2.1.1 Gi i thi u chung v công ty 37 2.1.2 L ch s hình thành phát tri n 38 2.1.3 M t s k t qu kinh doanh c a Công ty th i gian qua 39 u t ch c 41 2.1.5 Ngu n nhân l c t i Công ty 43 2.2 HI N TR P C A CÔNG TY C PH N NH A THI U NIÊN TI N PHONG 46 2.2.1 Mô t y u t c u thàn a Công ty c ph n Nh a Thi u niên Ti n Phong 46 2.2.2 Nh n d ng mơ hình v hóa c a Cơng ty Nh a Thi u niên Ti n Phong 54 P HI N T I C A CÔNG TY NH A TI N PHONG 62 2.3.1 Nh ng thành côngCông ty C ph n Nh a Ti c trình xây d t anh nghi p 62 2.3.2 Nh ng h n ch t n t i v p c a Công ty Nh a Ti n Phong 63 2.3.3 M t s nguyên nhân c a nh ng h n ch 65 HÓA DOANH NGHI P T I CÔNG TY C PH N NH A THI U NIÊN TI N PHONG 66 cho vi xu t gi i pháp 66 ng xây d a công ty Nh a Ti n Phong 66 vi 3.1.2 M c tiêu xây d a công ty Nh a Ti n Phong 67 i 67 3.1.4 Phân tích kho ng cách nh h ng gi i pháp: 68 P T I CÔNG TY NH A TI N PHONG 69 77 NG VI T 78 TÀI LI U THAM KH O TI NG ANH 80 NG CÂU H I KH O SÁT 81 PH L C 2: M T S HÌNH NH MINH H A V NGHI P CÔNG TY NH A TI N PHONG 88 vii DANH M C CÁC CH viii VI T T T VÀ KÝ HI U B ng 2.1: K t qu s n xu t kinh doanh c n 2013-2016 40 B ng 2.2: S B ng 2.3: ty NTP ng t i Công ty Nh a Ti n Phong 44 ánh giá c a cán b nhân viên v c p hố mà cơng ng xây d ng 55 B ng 2.4 : T ng h p k t qu kh o sát nh n d ng mơ hình VHDN t i Nh a Ti n Phong 58 B ng 2.5: B ng m so sánh ánh giá mơ hình VHDN gi a ý ki n c a nhà qu n lý nhân viên 60 B ng 3.1: B ng phân tích kho ng chênh l ch v giá hi n t i mong mu n c a cán b nhân viên công ty 69 ix Nh ng hình t ng n hình ln c n thi t cho trình xây d ng VHDN c a m t cơng ty ây nh ng ng nét tiêu bi u nh ng k c coi ng c n thi t nh ng b ng ch ng v i th hi n c nh ng thành công công ty H vi c th c thi nh ng giá tr chung công ty, v y vi c l a ch n nh ng nhân v t th ng g n li ni v i ch c n ng c a cơng ty Ví d : Khi giá tr VHDN c a công ty nh n m nh tinh th n m t ng n s n xu t nhân v t n hình s nên i b ph n s n xu t nhà máy Vi c l a ch n hình t ng n hình th c ti n hành u n hàng tháng, hàng quý hay hàng n m th nhi u cách tơn vinh nh ng thành viên bu i báo cáo t danh hi u n trao ph n th ng tr M t cách m i hi n vi t gi i thi u v nh ng nhân v t t báo cáo, b n tin n i b hình t ng c cơng ty, nh ng L a ch n ng n hình, tơn vinh r ng rãi nh ng nhân v t s c th hoá nh ng giá tr c a công ty m t khách hàng nhân viên công ty t o s c s ng cho VHDN C n l u ý r ng, nh ng vi c c n su t th i gian ho t ng c a công ty c ti n hành liên t c luôn c ng c b i p cho VHDN, cho nhân viên m i nh m xây d ng trì m t n n VHDN v ng m nh 76 K Trong th i k h i nh p kinh t qu c t hi n nay, vai trò c doanh nghi p ngày quan tr i v i s phát tri n c a doanh nghi p V i m t doanh nghi p tiên phong ngành Nh a Vi Nh a Ti n Phong, vi c xây d ng, trì phát tri n n nghi p v ng m nh m t y u t c t lõi d nghi n nh ng thành công c a doanh ng Lu c th c hi n v Phát tri Nh a Ti p t i công ty u t thu c c nghi p; s d ng công c ph n ánh hi n tr doanh nghi p hi n t i c a doanh nghi c p mà cán b a nh y u ng t i K t qu nghiên c u cho th y Công ty Nh a Ti k vi theo nh t m nhìn, s m nh, giá tr c t lõi chi i t m nhìn s m Ti n Phong v n thiên v n t i c a Nh a p b c cán b nhân viên công ty mong mu n m t n T o xu t m t s bi n pháp nh m hoàn thi n phát tri n n n p t i công ty 77 Andrian Gostick Chester Elton (2015), Xây d cd p, n thành cơng NXB Thanh Hóa o Bùi Xn Phong (2009), c kinh doanh hoá doanh nghi p Hà N i: NXB Thông tin Truy n thông a doanh nghi Công Th ng (2016), khách hàng, truy c p l n cu i m tin c a ngày 17/4/2017, t < http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/van-hoa-cua-doanh-nghiep-cung-chinhla-niem-tin-cua-khach-hang-608966.bld> D ng Li u (2009), V n hóa kinh doanh Hà : NXB t lý kinh doanh Hà N i: NXB Chính tr Qu c gia p doanh nghi p Ti n Long (2015), nh v a Vi t Nam T p chí Khoa h Kinh doanh, t p 31, s p s Edgar H Schein (2010), o, Nhà xu t b n Tri th c Fons Trompenaars (1980), Chinh ph Nguy n L c d ch, NXB Khoa h c xã h i p t i Công ty c ph n xu t Tuy t Nga (2011) kh u lâm th y s n B n Tre Lu i h c Kinh t thành ph H Chí Minh Nguy n M nh Quân (2011), N Hà i h c Kinh t Qu c dân 78 p doanh nghi p Nguy n Vi công ngh a bàn thành ph Hà N i Lu i h c kinh t - i h c Qu c gia Hà N i Phát tri Nguy n Th i, b o v lu i h c kinh t - n tr p t i T p Qu n lý kinh t ng i h c Qu c gia Hà N i t Nam b i c nh h i Nguy n Vi t L c (2012), nh p qu c t Lu n án ti n tr i h c kinh t - i h c Qu c gia Hà N i Thu Lê (2017), T c Nh a Ti n Phong Nguy n Qu i truy n l ng: ,truy c p l n cu i ngày 8/9/2017 t Tr n Th Huy n (2013), Duy trì phát tri phát tri n b n v ng h i nh p qu c t Lu ngh c vi n Công n Thông Tr nh Qu c Tr (2013), ng v p, truy c p l n cu i ngày 16/10/2017, t 79 -luong-van- Deal, Terence, Allen Kenedy (1988), Corporate cultures London:Penguin G., Hofstede, G.J., & Minkow, M (2010) Cultural Organizations: Software of the Mind 3rd ed., New York: Mc-Graw-Hill Daniel R Denison (1990) Corporate culture and Organizational Effectiveness New York Edgar H.Schein, 2004 Organizational Culture and Leadership 3rd de San Francisco CA: Wiley Publishing K Cameron, R Quinn (2011), Diagnosing and changing organizational culture: based on competing value framework, Third edition, Jossey Bass G., Hofstede, G.J., & Minkow, M (2010), Cultural Organizations: Software of the Mind 3rd ed., New York: Mc-Graw-Hill 80 Kính g i Anh/Ch , Tôi tên là: Thùy, hi n ang h c viên cao h c khoá ngành Qu n tr kinh doanh thu c tr ng i H c Dân L p H i Phòng Hi n t i ang th c hi n lu n v n t t nghi p v i tài l a ch n: N V N HOÁ DOANH NGHI P T I CÔNG TY C PH N NH A THI U NIÊN TI N PHONG N m kh o sát ánh giá hi n tr ng v n hoá kinh doanh c a Công ty a gi i pháp i u ch nh phù h p Kính mong Anh/ Ch dành chút th i gian n vào phi u kh o sát d i ây Xin chân thành c m n s giúp h p tác c a Anh/Ch Cam k t b o m t thông tin: Các d li u ánh giá Anh/Ch cung c p ch c s dung ph m vi m t nghiên c u khoa h c c a m t tài lu n v n Th c s kinh t , hồn tồn khơng muc ch kinh doanh hay muc ch khác Tôi xin cam k t b o m t phi th ng m i hoá d li u thu th p c phi u kh o sát H ng d n i n phi u: i v i câu h i ho c muc l a ch n ánh d u chéo [ x ] vào l a ch n t g ng i v i câu h i ho c muc ghi thông tin xin ghi rõ thơng tin vào ph n ch tr ng t 81 g ng 82 PH N II: CÂU H I THAM KH O SÁT NH N D NG MƠ HÌNH V N HĨA NH A TI N PHONG Anh/Ch vui lòng cho i m t n 10 vào hai c t d i ây C t hi n t i: V i m i mơ t , Anh/Ch vui lòng cho thang i m t n 10 theo m c gi ng v i tình tr ng hi n c a Cơng ty (1 = hồn tồn khơng gi ng, không gi ng, ) C t mong mu n: v i m i mô t , Anh/ Ch vui lòng xác nh m c lý t ng mà Anh/ Ch mong mu n cho Công ty theo thang i m t n 10 (1 = hồn tồn khơng nên có, 10 = hồn tồn c n có) 83 84 85 PH N III: THAM KH O Ý KI N V CÁC Y U T THÀN CÔNG TY NH A TI N PHONG Anh/Ch vui lòng ánh d u chéo [ x ] vào l a ch n t 86 ng ng C U 87 DOANH nh 1: H i di nh 2: L c a CBNV công ty Nh a Ti n Phong n sách dành cho CBNV công ty 88 nh 3: Chung k t cu c thi Miss Nh a Ti n Phong 2017 nh 4: H i ngh trao quà cho CBNV h c gi i 89 nh 5: Công ty Nh a Ti nh 6: Công ty Nh a Ti n Phong trao quà cho tr m côi 90 ... v n hóa doanh nghi p , i hóa cơng ty, v n hóa t p ồn, hay v hóa t ch c M i doanh nghi p i có m t b n s c v n hóa doanh nghi p c a riêng T ng t hóa, có r t nhi u quan i m khác bàn v v n hóa doanh. .. u thàn a Công ty c ph n Nh a Thi u niên Ti n Phong 46 2.2.2 Nh n d ng mô hình v hóa c a Cơng ty Nh a Thi u niên Ti n Phong 54 P HI N T I C A CÔNG TY NH A TI N PHONG ... TR P T I CÔNG TY C PH N NH A THI U NIÊN TI N PHONG 37 CÔNG TY C PH N NH A THI U NIÊN TI N PHONG 37 v 2.1.1 Gi i thi u chung v công ty 37 2.1.2 L ch s hình thành phát tri
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Luận văn thạc sĩ), Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay