Đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

96 8 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:42

Đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải PhòngĐánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải PhòngĐánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải PhòngĐánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải PhòngĐánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải PhòngĐánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải PhòngĐánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải PhòngĐánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng ISO 9001:2008 P - 2017 P TS N ngày 28 tháng 10 nh nghiên nông môn, s ngày 28 tháng 10 iii iv viii ix 1.1.1 1.1.2 .5 1.2 .7 .7 1.2.2 1.2.3 11 1.2.4 12 1.3 14 1.3.1 14 1.3.2 .15 1.3 16 1.4 .18 1.4.1 18 1.4.2 19 1.4.3 .20 1.4.4 21 1.4.5 .22 1.4.6 22 1.4.7 22 1.4.8 .23 1.5 24 .24 1.5.2 .27 1.6 29 29 ISO 9001:2008 29 - .32 .32 32 32 33 34 .35 -2016 38 2.2.1 38 43 9001:2008 50 2.2 53 60 60 3.1.1 60 60 61 61 .62 64 -2016 64 4.1 64 66 -2020 .69 thôn 69 72 73 4.2 5S/ .75 .76 78 .80 81 83 ATMT CTCP CRM ERP khách hàng (Customer Relationship Management) Planning) HTQLCL PCCC QLCL SXKD TQM TCVN XD VSMT PDCA Chu trình Deming (Plan-Do-Check-Action) Trang 2.1 40 -2016 2.2 -2016 2.3 41 44 -2016 2.4 -2016 51 2.5 53 2.6 55 4.1 74 Trang 1.1 1.2 17 Các ISO 9001:2008 25 1.3 26 2.1 34 am gia vào HT 2.2 43 2-2016 2.3 50 -2015 4.1 4.2 4.3 69 Quy trình Deming 70 79 4.2 nh giá - QLCL - - + Có kinh ng - - QLCL 4.2 Hồn t hình - nhân viên - viên - viên h QLCL thành viên viên cơng trình hình 4.3 Hình 4.3: ; - q; - Phòng Hành - quan dõi - theo 4.2.4 5S/ , , ban :2008 12 12 VP 4.2.5 a Phòng - - cơngs nhân viên Phòng; i Phòng Quy g nguy ; t - cá nhân; nhân viên; - tích xu h - 4.3 19/6/2015; - - -BKHCN ngày 31/1 - 9001:20 9001:2015 -BKHCN ngày 31/12/2015 - ; :L Tháng 2/2018 9001:2015 ng Tháng 3/2018-tháng 11/2018 12/2018 LCL ISO 9001:2015 WQA h -2016 L Phòng Cơng tác theo dõi - - QLCL Nông :2008 -2020 TS T Th Ki u An (2004), Qu n ch ng t ch c, Nhà xu t b n th ng kê, Hà N i B khoa h c công ngh (2007), TCVN ISO 9000:2007 H th ng qu n ch t ng - t v ng, Hà N i B khoa h c công ngh (2008), TCVN ISO 9001:2008 H th ng qu n ch t ng - yêu c u, Hà N i B khoa h c công ngh (2000), TCVN ISO 9004:2000 H th ng qu n ch t ng - ng d n c i ti n, Hà N i B khoa h c công ngh (2002), TCVN ISO 19011:2002 H th ng qu n l ch t ng- ng d th ng quàn ch ng h th ng qu n ng, Hà N i S nông nghi p phát tri n nông thôn H i Phòng (2016), S tay ch h th ng tài li u n i b h nông thôn H i Phòng ng c a S nơng nghi p phát tri n n 2012-2016, H i Phòng Nguy n Chí Cơng (2007), Qu n ch xu t b ng, ng xây d n, Nhà ng MASAAKIIMAI (1992), Kaizen - chìa khố c a s thành công v qu n c a Nh t B n, Nhà xu t b n TPHCM Nguy n Quang Toàn (2001), ISO 9000 TQM, thi t l p h th ng qu n t p trung vào ch ng vào khách hàng, Nhà xu t b i h c Qu c gia TP H Chí Minh 10 - 11 Webiste: http://vnpi.vn/ 12 Improving Quality Management System Implementation In Indonesian Construction Companies- by Debby Willar, S.T (Civil), MEngSc (Project Management) 13 14 http://www.iso.org/iso/home.html 15 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization 16 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 17 https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9000 18 http://www.slideshare.net/odouroflove/tiu-chun-quc-gia-tcvn-iso-9001-2008-hthng-qun-l-cht-lng-cc-yu-cu 19 https://voer.edu.vn/m/vai-tro-cua-viec-nang-cao-chat-luong/ad9ee99b SÁT :2008 hoàn 9001 0936090999 e-mail: phamtienthanhsv@gmail.com Ph m Ti n Thành I Phòng ban Phòng QLXD cơng trình nhân viên ? Có liên quan Khơng II 1- 4- 2- 5- 3Stt 1 Các ho ng c a S yêu c u c liên quan Các ho ng c a S ng m t cách th ng nh t n vi c ph c v , t ch c có oS nh Cán b , công ch c c a S tham gia tích c c ho ng v i n l c cao nh t m c tiêu chung Các ho ng c a S c t ch c theo quy trình Các quy trình cơng vi c c a S có tính h th ng t ng th Ch ng, k t qu ho ng c a H th ng qu n theo ISO 9001 c a S liên t cc i ti n, hoàn thi n Các sai l i h th ng ISO 9001 ch y u o c p phòng ban tr lên phát hi n Vi c quy nh c a S d a k t qu phân tích s li u có liên quan Các ho ng c a S g n k t v i M c tiêu ch t ngu n l c c n thi th c hi n Ý ki ng c a cán b , nhân viên S 10 c l ng nghe tôn tr ng K t qu công tác chung c a S c coi tr ng 11 t qu công tác c a cá nhân m thu c S Các s li u th n ho ng 12 c a S c thu th c phân tích c n th o S x t t v 13 Cán b , nhân viên S hu n chuyên môn, nghi p v o, t p Cá nhân, m thu c S ch u trách nhi m 14 toàn di n v k t qu th c hi n k ho ch công tác c 15 Các v ph c m tính c c x theo quy nh 16 Quan h v i tác c a S d a nguyên t c hai bên có l i o ... thơn Thành ISO 9001:2008 Phòng, xác trình áp lý theo tiêu ISO 9001:2008 tìm nguyên nhân So sánh 9001:2008 so pháp giá phiên QLCL ISO 9001:2015 hoàn sang áp QLCL ISO QLCL ISO 9001:2008 QLCL ISO. .. - - - h gia - - ng TCVN ISO 9001:2008 giaPhát - 3.1 +H 9001:2008; liên quan Phòng TCVN ISO 9001:2008 3.2 nay; : 2-2016 cao nâng công tác - N : TCVN ISO 9001:2008 - Phòng 1.1 1.1.1 - Juran)... Các ISO 9001:2008 25 1.3 26 2.1 34 am gia vào HT 2.2 43 2-2016 2.3 50 -2015 4.1 4.2 4.3 69 Quy trình Deming 70 79 P - Lý có vai trò hính - TCVN q sinh h 2.1 tiêu nghiên quát giá Nông và Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay