Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

118 10 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:38

Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải PhòngMột số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải PhòngMột số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải PhòngMột số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải PhòngMột số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải PhòngMột số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải PhòngMột số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải PhòngMột số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải PhòngMột số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 PH M TRUNG LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH M TRUNG M TS BI N PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG T T NAM CHI NHÁNH H I PHÒNG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: TS u Quý i L n lu u khoa h l p c a Các s li u, k t qu nêu lu c có ngu n g c ràng TÁC GI LU Ph m Trung ii c L IC cg il ic d n t t c Quý th o th ng n tr l p H i Phòng, nh i h c Dân t cho nh ng ki n th c h u ích v qu n tr kinh doanh, nh ng ti cho th c hi n t t lu Tôi xin chân thành c inh H u Quý ng d n cho th i gian th c hi n lu Tôi xin chân thành c Ngân hàng TMCP Công th Chi nhánh H i Phòng nhánh ng Vi t Nam - tơi vi c thu th p d li u Chi tìm hi u sâu h n v tình hình ho t ng kinh doanh c a Chi nhánh Sau xin g i l i bi u ki n t t nh t cho su t trình h Trong trình làm lu m th i gian h n ch nên nh ng bi nh c s góp ý c a th c hi n lu c nh ng thi u sót Tơi r t mong lu Xin chân thành c iii a tơi hồn thi L L IC iii iv DANH M C T VI T T T .viii DANH M C B NG ix DANH M M - BI x U 1 Tính c p thi t c tài M c tiêu nghiên c u ng ph m vi nghiên c u u K t c u c a nghiên c u Lu N V R I RO TÍN D NG TRONG HO T C 1.1 Ho NG I ng tín d ng ngân hàng 1.1.1 Khái ni m b n ch ttín d ng ngân hàng 1.1.2 Vai trò c a tín d ng ngân hàng 1.1.3 Phân lo i tín d ng 1.1.4 Nguyên t u ki n c p tín d ng 11 1.2 R i ro tín d ng ngân hàng 12 1.2.1 Khái ni m b n ch t r i ro tín d ng ngân hàng 12 m c a r i ro tín d ng ngân hàng 14 1.2.3 Phân lo i r i ro tín d ng ngân hàng 14 1.2.4 Nguyên nhân c a r i ro tín d ng ngân hàng 16 1.2.5 ng c a r i ro tín d ng ngân hàng 20 1.3 Qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 22 iv 1.3.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 22 1.3.2 S c n thi t qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 22 1.3.3 Quy trình qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 23 C TR NG R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG T NAM CHI NHÁNH H I PHÒNG 42 2.1 Khái quát chung v t Nam Chi nhánh H i Phòng 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 42 u t ch c 44 2.1.3 Ch m v : 45 2.2 Tình hình ho ng kinh doanh c Vi t Nam Chi nhánh H i Phòng 47 ng v n 47 2.2.2 Tình hình s d ng v n 49 2.2.3 K t qu kinh doanh c t Nam chi nhánh H i Phòng 51 2.2.4 ng quan ho ng tín d ng n r i ro tín d ng ng c a nhân t môi i v i doanh nghi p t i Ngân hàng t Nam Chi nhánh H i Phòng 52 2.3 Th c tr ng r i ro tín d ng t t Nam Chi nhánh H i Phòng 58 2.3.1 N h i theo k h n 58 2.3.2 N h n theo nhóm n 59 2.3.3 M t s t n t i nguyên nhân d n phát sinh RRTD t i Vietinbank H i Phòng: 62 2.4 Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t Vi t Nam Chi nhánh H i Phòng 63 v 2.4.1 Xây d ng, t ch c b máy qu n tr r i ro tín d ng 63 ng r i ro tín d ng 64 2.4.3 Áp d ng linh ho c cho vay 67 2.4.4 Giám sát, ki m tra tín d ng 70 2.4.5 Phòng ng a, h n ch r i ro tín d ng 71 2.4.6 X lí r i ro tín d ng 73 2.4.7 K t qu c c a cơng tác qu n tr r i ro tín d ng cho vay t i t Nam Chi nhánh H i Phòng 75 2.4.8 Nh ng t n t i h n ch c a công tác qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân t Nam Chi nhánh H i Phòng 76 2.4.9 Nguyên nhân c a nh ng h n ch qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân t Nam Chi nhánh H i Phòng 78 M T S BI N PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG T I T NAM CHI NHÁNH H I PHÒNG 82 3.1 M c tiêu phát tri ng ho ng tín d ng t i ngân hàng t Nam Chi nhánh H i Phòng 82 ng tín d ng chung c a h th i v i Khách hàng 82 ng tín d ng chung c a Vietinbank H i Phòng 83 ng tín d i v i Doanh nghi p c a Vietinbank H i Phòng 84 3.2 M t s bi n pháp nh m h n ch r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP t Nam Chi nhánh H i Phòng 85 3.2.1 Xây d ng hồn thi n mơ hình t ch ng qu n lý r i ro 85 3.2.2 Xây d ng chi c qu n tr r i ro tín d ng sách tín d ng h p i v i doanh nghi p 88 3.2.3 Xây d ng m t h th ng c nh báo s m d u hi u r i ro tín d ng 91 vi cán b tri n khai th c hi n quy trình cho vay t 92 3.3 M t s ki n ngh nh m hồn thi n cơng tác qu n tr r i ro tín d ng t i t Nam Chi nhánh H i Phòng 99 3.3.1 Ki n ngh iv t Nam 99 3.3.2 Ki n ngh iv c Vi t Nam 101 3.3.3 Ki n ngh i v i Chính ph m quy n liên quan 102 K T LU N 105 TÀI LI U THAM KH O 107 vii DANH M C T VI T T T NH Ngân hàng KH Khách hàng DN Doanh nghi p SXKD S n xu t kinh doanh NHNN c NHTM i RRTD R i ro tín d ng CBTD Cán b tín d ng KHDN Khách hàng doanh nghi p TMCP i c ph n NHCT NHCTVN t Nam QTRR Qu n tr r i ro QHKH Quan h khách hàng DNVVN Doanh nghi p v a nh Qu n lý r i ro n có v H TMCP ng tín d ng Th i c ph n viii DANH M C B NG B ng 1.1: X p h ng khách hàng 36 B ng 1.2: X p h ng r i ro kho n vay 38 B ng 1.3: X p h ng tài s B m b o .39 c a Vietinbank H i Phòng 49 B ng 2.2: Tình hình n h n c a Vietinbank H i Phòng t 2012 - 2016 50 B ng 2.3:K t qu tài c a c a Vietinbank H i Phòng t 2012 - 2016 51 B ng 2.4: Hi u su t s d ng v n 53 B u theo ngành ngh kinh doanh 54 B ng 2.6: N h n theo k h n 58 B ng 2.7: Tình hình phân lo l n h n n x u 59 B ng 2.8: X p h ng tín d ng khách hàng 66 B ng 2.9 : Phân lo i nhóm n t l trích l p d phòng r i ro 72 B ng 2.10: Tình hình trích l p d phòng RRTD cho vay 73 ix nghi m th c t gi a Tr s Chi nhánh, gi o nhân viên b sung thông tin c bi t b ph n qu n tr r i ro, ph i có m t tiêu chu n ràng v , kinh nghi m th c t , th i gian tr i qua công tác c a b ph n quan h khách hàng Kiên quy t lo i b , thuyên chuy n sang b ph n khác nh ng cán b thi c, thi u trung th c, nh ng cán b tín d ng thi u ki n th c chuyên môn Bên c ng n d ng, s d o, b b t cán b thích h p v i yêu c u trách nhi m công vi c B nhi m ch c danh ph m b o k nh, l a ch n c ph m ch c giao Bên c t nhi m v ch c cán b ph lo i b nh ng cán b c h i bi n ch c bi t quan tâm, h n ch th p nh t r i ro x y ng th i có sách ràng phân quy n c th thu n x lý n n cho vay, t ng nhân viên b ph n hi u trách nhi m quy n h n c a Có sách khuy n khích cán b làm vi c tích c c tìm ki m tiêu chu giao kh n ph i ng công vi c phù h p v i kh a cán b , b i l ngu n l c i quan tr ng nh t trình ho không nên l m d ng s qu ng c ng gây tình tr ng làm vi c khơng hi u u có th gây nh ng phán xét sai l m vi c c p tín d ng mang l i nh ng r ng cho Ngân hàng Ngoài Chi nhánh H i Phòng c n tr ng t i v + ng xuyên tuyên truy n ph bi i hi u ch ng cho cán b pv cán b : 93 sau: m i o, nâng L p T n xu t K tháng/l n Phân tích BCTC th tháng/l n Pháp lý v x tháng/l n Chia s kinh nghi m tín d ng tháng/l n Gi ng viên o Vietinbank Các th y cô t o Vietinbank o Vietinbank, Các cán b có kinh nghi m + Ngay t khâu n ch n ph i có nh ng chu n m c nh nh, ph i có chun mơn nh chuyên ngành; có kh i ng , tin h ph c v cho vi c nghiên c u tài li u, giao d ch s d ng máy tính vi c tính tốn, th nh d án; hi u bi t xã h i có kh p t t, v i kh p t t cán b tín d ng tìm hi c nhi u thơng tin v khách hàng ph c v cho vi c th + M i chuyên gia v n gi i kinh nghi m tình hu ng, v Cán b QHKH, QLRR có thêm kinh nghi m, hi u bi t v pháp lu m b o ho ng cho vay an toàn 3.2.4.2 Nâng cao ch ng phân tích th Cơng tác th Th nh tín d ng m nh tín d ng ng ch ng tín d ng h n ch r i ro tín d ng, v y c n ph i th c hi n nghiêm túc hi u qu n bi n pháp sau : ch thành nhóm khác ph trách i v i DN thu c ngành ngh khách nhau, t 94 u ki n cho cán b tín d ng có ki n th th ngành ngh nh cho vay, nâng cao ch ng th nh Phân tích báo cáo tài m hình tài chính, tình hình ho n hành quan tr xem xét tình ng kinh doanh c a khách hàng Do th c tr ng hi n nay, báo cáo tài c a DN khơng theo chu n m c k tốn c a B tài chính, thi u nhi u thơng tin quan tr th ph c v cho công tác nh, v y ngân hàng c n yêu c u DN n p báo cáo tài có xác nh n c ng tài s n BCTC, ki ngu n v n c a tin c y tính trung th c h p lý c cho ch ng th n thi t ph i có quy trình ng d n Phân tích BCTC ph bi n t ng cán b th ki m tra ki m soát m l o b sung k Trong vi u này, cán b th n kh C y r i ro c a d c nh c n hi u v ngành ngh kinh doanh c a khách hàng, tình hình kinh t xã h i tác n hi u qu c t qu phân tích s d nh, n xu t kinh doanh c a DN, Chi nhánh c bi t tr án, d nh, tái th n có gi nh tín phòng ng a r i ro 3.2.4.3 Ki m tra, ki m soát tín d ng ch t ch m b o an tồn q trình cho vay, cán b tín d ng ph i ng xuyên ki m tra, giám sát ho ng kinh doanh c a khách hàng, kh i h n m c tín d ng c cs d nhi m v c mb ov n u qu mơ hình t ch c b ki m sốt - 95 nh ch ti n hành ki m tra, - b 3.2.4.4 Hoàn ch nh h th ng thơng tin QTRR tín d ng, nâng cao ch t ng thông tin ph c v cho công tác th nh nh hi u qu kho m b o qu n lý r i ro c a kho n vay c h t Chi nhánh ph ng công c hi i h tr vi c khai thác thông tin cho phòng ban H th ng thơng tin RRTD ph d m b o cung c , ràng d li u v ho c bi t ph H th ng thông tin RRTD g m lo i : 96 c xây ng tín d ng m t ng xuyên c p nh t - : sách kinh t c a nhà c, tình hình th n ho ng kinh doanh c a khách hàng c a ngân hàng - Các thông tin v khách hàng vay v n :h chính, tài s n b Ngân hàng c n ph ng ngu n thu th thơng tin mang tính xác th i quy mb o i phân tích, x lý thông tin k ng nh cho vay hay t ch i Trong cơng tác tín d ng, thơng tin y u t NH quy phía khách hàng cung c p nhi u thi thi u xác, v y cán b tín d ng khơng th d a hồn tồn vào lu ng thơng tin khách hàng cung c p, mà c n n m b t x lý thông tin v m i v án t nhi u ngu n khác M t khác, t ch khách hàng, thông tin v th cung c p thông tin, ch , thu th p thông tin v ng, thông tin công ngh , xây d ng h th ng m x p h ng tín d ng khách hàng, d a vi c s d ng ph n m m tin h khách hàng vay v n nâng cao kh quy x lý, u 3.2.4.5 qu n tr r i ro H th ng công ngh thông tin h n ch t i Chi Nhánh m t nh ng nguyên nhân làm gi m hi u qu c a công tác qu n tr r i ro tín d ng ho ng cho vay Vì v y ngân hàng c cơng ngh thơng tin hi i Chú tr ng ph c v cho vi a h th ng thông tin nh m ng r i ro Trong th c t , vi c qu n lý kho n vay c a cán b tín d ng g nâng cao cơng tác giám sát kho n vay, Ngân hàng c ng ng d ng thơng 97 tin ho kho ng tín d ng nh m c p nh ng xuyên m i bi c a KH t ng v p h th ng máy móc tin h c, truy n thơng thích h ng th i nâng cao ch ng r i ro ti p t c áp d ng nh ng công c ngh ng công c ng r i ro m i Công ng r i ro cho bi t xác tr ng thái r i ro kho n vay danh m NH có sách phòng ng a k p th i Vi công tác qu n tr r i ro tín d ng nên n thi t k b i m c cung c p chuyên nghi p v gi i t hàng v i công ty l n th gi i thi t k vay Công ngh i ro kho n i k t qu xác, khách quan, gi m thi u th i gian cho CBTD vi c qu n lý s 3.2.4.6 ng l n kho n vay c a KH ng hi u qu m b o tín d m b o tín d ng c coi ngu n thu n th hai c a ngân hàng x y r i ro, th c t chi nhánh c n quan tâm t i vi c s d ng hình th m b o ti n vay Hình th c c m c th ch p tài s n: ngân hàng nh n c m c c n ph i nh tính s h u c nh giá tr , giá tr s d ng c kh bi ng c a th i tài s ng mua bán tài s phù h p Bên c t nm c n theo dõi ch t ch t n t i Hình th c b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba : Khi th c hi n hình th c c n quan tâm t i v i có tài s n, c tài c s n sàng tốn c i có tài s c i có tài s n, quan tâm t i trình t , th t c ti n nh c a pháp lu t 98 M t khác, chi nhánh c có hi i giá tr ng hao mòn t nhiên, m ng, l c h u, m t giá tr hay yêu c u khách hàng b mb 3.2.4.7 xem c gi cb b ng tài s n ng m i quan h v i hi p h i, ban ngành Xây d ng m i liên k t v i hi p h i DN, hi p h i làng ngh , hi p h i doanh nghi p tr , n m b t thông tin v doanh nghi xu t kinh doanh, nhu c u v v n, d ch v ình s n ng th i truy n t i thông tin ho t ng c a NH t i DN, t o m i quan h qua l ng xuyên gi a NH KH Thông qua hi p h i, NH tham gia cung c p d ch v t n KH, t o s dài h n, ngo i t ng v ngu n v c bi t ngu n v n trung h n, án s n xu t hàng xu t kh u M r ng h p tác, h c t p kinh nghi m v mơ hình qu n lý tín d u c th gi i, t i nh n tài tr , h c h i kinh nghi m, góp ph n nâng cao k K th pv n, hi p h i doanh nghi c p, t p hu n lý qu n lý cho doanh nghi p 3.3 M t s ki n ngh nh m hồn thi n cơng tác qu n tr r i ro tín d ng t i 3.3.1 Ki n ngh t Nam Chi nhánh H i Phòng iv t Nam 99 - th ng d n c th v th nh, tái nh cho t ng lo i cho vay, theo t ng lo i KH theo t ng ngành ngh KD So n th o cung c n có v nh, Quy trình ch t ch , c th v x lý , x lý tài s n b m n t ng b ph n, cá nhân liên quan Các ng d nh, Quy trình ph có s liên k t v i nhau, d a s nghiên c u k ph i s i b sung liên t c, d n, d hi u ng th c t tránh n vi c c p nh t không k p th i c a cán b d gây r i ro cho vay - H tr o l i cán b kinh doanh ngân hàng hi h th ng, nh t cán b k m i, c n ban hành v tiêu chu n cán b toàn u hành CBTD Tiêu chu n cán b c n xem xét c ngh nghi p, am hi u nghi p v chuyên môn, hi u bi t pháp lu t kinh t th b t cán b ph i nên xem xét t hi u qu công tác th c t nh m giúp nâng cao ch - c bi t nghi p v ng tín d ng v t ch t cho trang thi t b ng hi n m m hi i hóa i ph c v cho ho ng qu n lý kho n vay c a khách hàng - Luôn ch ng d n c th , k p th i ch c a Chính ph , NHNN vi c h tr cho nh t thông tin, di n bi n th sung k ho ng xuyên c p ng phát tri ng th nh, b ng phát tri n tín d ng theo ngành ngh , th i gian, quy mơ, lo i hình doanh nghi 100 n t ng Chi nhánh - Th ng xuyên ti n hành ki m tra, ki m sốt tồn h th ng ngân hàng nh m phát hi n k p th i thi u sót, sai ph m, y u q trình cho vay t có bi n pháp kh c ph c, tránh nh ng h u qu không mong mu n x i v i ngân hàng - Thành l p b ph n thu h i n h n chuyên trách Hi n nay, CN v n ch c b ph n thu n h n riêng bi t, mà vi c thu n b ph m nh n Do v y, m i quan h gi ng i cho vay u h n ch , v y nên có m t b ph thu n h n 3.3.2 Ki n ngh iv c Vi t Nam Trung tâm CIC m t kênh thông tin h u hi u giúp b sung thơng tin tín d ng cho TCTD Tuy nhiên, thông tin t CIC cung c p v nhu c u v c s ng ch ng NHNN c n phát tri n h th ng thơng tin tín d ng m cung c ng p lo i DN d a theo nhi u tiêu th mơ, kh tín d ng, hi u qu SXKD thu th p thêm thông tin qua t ch c qu c t , t o l p thông tin di n r ng, ph i h p v m toán UBND t nh, thành ph l p mã s thu c t ch c tín d ng truy c NHNN c n t u ki n thu n l c d dàng s m có th xây d ng h th ng c nh báo s d li m t cách xác v vi c x p h ng tín d có th i v i kho n vay ng bi n pháp qu n lý tín d ng NHNN c n s , th l c th i, b sung t o l p m t khung pháp lý hoàn thi n cho ho t ng tín d ng Hi n quy ch , th l c a NHNN t chung chung, mang tính ch c ng nhi ên i có nh ng bi n pháp h u hi u vi c bu c 101 , th l ph ng sai sót vi ph m quy ch c x lý nghiêm túc k p th i Ngoài ra, NHNN ph i t u ki n thu n l i cho ho NHTM thông qua vi c nâng cao hi u qu ho n ch th ng c a th ng c a ng liên NH ng d n c a NHNN c n ph i xây d ng m t cách c th , ràng, d hi u ph i nghiên c u k t i liên hàng Hồn thi n mơ hình t ch c b máy tra ngân hàng t xu có s cl iv u hành ho t ch c b máy c a NHNN ph i ho Cu i cùng, NHNN c n có nh ng phân tích, d ng ti n t , tín d ng t ng th i k s kinh t ng nghi p v ng xuyên báo v di n bi n th g n k t bi n ng phù h p di n bi n th ti n t , tín d ng v i ch cách tin c y ho 3.3.3 Ki n ngh ng tham kh o m t nh chi c qu n tr RRTD i v i Chính ph m quy n liên quan - 102 - - Hoàn thi n khn kh m b o an tồn cho ho ngân hàng Chính ph c n ph i xem xét s ib ng tín d ng nh ràng v nh c th v vi c x lý, phát m i tài s n th ch p, c m c , b o th c hi n a th t c hành chính, pháp lý khơng c n thi t, rút ng n th i gian trình x lý ng h p vơ hi u hóa h kinh t Bên c nh vi c xem xét s c n nghiên c ki m toán t i nh ng tín d ng, h ng u lu u lu t m u ki n thu n l i cho ho 103 t s h u tài s n, lu t ng tín d ng ngân hàng + Hoàn thi n h th ng lu biên tài s n quy n s h u tài s ch p, tuyên h y Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà, s d m quy n c pháp lu t, hay có gi y ch ng nh n quy n s h th ch nb k t lu n không h p pháp có ngu n g c hành thành trái pháp lu t - ng th i ph i h p, ki n ngh c có liên quan: tòa án, thi hành án, b u ki n h tr trình th c hi n bi n pháp x lý n - ng kinh t : Trong nh kinh t ng v n th p L m phát cao, lãi su t bi ng không ng c a DN ho tr ng l ng m n ho ng c a ngân hàng Vì v ng, phát tri n n n kinh t ng SXKD n v i k ho c c n bình n th t o m t ch c tín d ng ho - a qua m c dù n n ng lành m nh, ng, h n ch tình nh cho DN ng an toàn b n v ng y m nh vi c thành l p trung tâm thông tin d li u qu qu n lý thông tin v doanh nghi p, qu n lý vi ch b Vi c xây d ng trung tâm thơng tin s thơng tin m c xác v khách hàng - T o l p m t h th ng k tốn có hi u qu c c n ban hành sách có tính b t bu c doanh nghi p nghiêm ch nh th c hi n ch th quan tr c a khách hàng trình cho vay 104 k tốn K T LU N Ho ng tín d ng m t ho ng có tính quy n s thành công hay th t b i c a m i v i n n kinh t y u c a Vi t Nam, vi c phát huy nh ng ngu n l c ti m tàng vô quan tr ng V i m t n n kinh t có nhi u bi tri ng hi n nay, vi c phát ng tín d ng b n v p r t nhi Qu n tr r i ro tín dung nói chung tín d nghi p nói riêng m t v i v i khách hàng doanh vơ quan tr ng mang tính s v i Ngân th ng i c ta hi i s phát tri n c a n n kinh t cơng tác qu n tr r i ro tín d nh s c n thi t t m quan tr i v i n n kinh t s t n t i phát tri n c a b n thân ngân hàng Yêu c t cho i nói chung Vietinbank H i Phòng nói riêng v ho t ng tín d ng là: -T c m i quan h t t v i khách hàng giúp cho Ngân hàng có m t ng l - có th m b o t t ch nh c m c l i nhu n cao ng kho n tín d i v i doanh nghi p c kho n l Trong th i gian công tác t i Vietinbank H i Phòng, v i mong mu n phân tích th c tr tìm nguyên nhân gây r i ro tín d m t s gi ng th i hồn thi n cơng tác Qu n tr r i ro tín d ng nh m b o an toàn ngu n v n kinh doanh cho Vietinbank H i Phòng, lu t s bi n pháp h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCPCông t nam nh ng v Chi nhánh H i Phòn n v tín d ng, vai trò c a tín d r i ro tín d ng qu n tr r i ro tín d ng t i 105 n 2014i v i doanh nghi p, ng th i lu n th c tr ng v ho r n tr r i ro ng tín d ng t i Vietinbank H phân tích nh ng k t qu c, nh ng t n t i h n ch t nh ng h n ch i a c a lu i pháp nh m giúp Vietinbank H i Phòng hồn thi n cơng tác Qu n tr r i ro tín d ng i v i doanh nghi p th i gian t c p tài ph c t p th c s c n thi t tình hình kinh t khó x n M c d l c h t nghiên c u ng gi nh t ng th nghi p v qu n tr r i ro tín d ng hi n Tuy nhiên v n phát huy hi u qu b ph n th c hi nhvà vi c v n d ng linh ho t gi i pháp trình th c hi n , kinh nghi m th i gian nghiên c u có h n nên lu không tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y, tơi r t mong nh góp ý ki n c a th y cô h lu ng, nhà khoa h c c hoàn thi cs n c hoàn thi n cơng tác Qu n tr r i ro tín d ng t i Vietinbank H i Phòng Tơi xin trân tr ng c Dân l p H ns u Quý, Th y, Cô ih c n th cán b nhân viên t i Vietinbank H i t u ki n thu n l i cho tơi hồn thành b n lu 106 TÀI LI U THAM KH O A Tài li n: [1] TS H Di u Tín d ng ngân hàng, NXB Th [2] TS Nguyên Du , Qu n tr ngân hàng, NXB Th [3] TS Nguy n Minh Ki u, Giáo trình Tín d ng th nh tín d ng ngân hàng, NXB Th ng kê, 2009 Qu n tr tác nghi p ngân hàng [4] PGS.TS Nguy n Th i ih M [5] PGS.TS Nguy n Th Mùi, Qu n tr i, NXB Tài n, Qu n tr r i ro kinh doanh ngân hàng, [6] PGS.TS Nguy NXB Th [7] PGS.TS Nguy i, NXB Th n 2009 [8] Qu c H i (2010), Lu t t ch c tín d ng s 47/2010/QH12 [9] NHNN (2001), quy c a t ch c tín d nh s - NHNN v quy ch cho vay i v i khách hàng [10] t Nam, n hi n hành liên quan n công tác tín d ng, r i ro tín d ng [11] Tài li u t i chi nhánh Vietinbank H i Phòng [12] A.Saunders and Marcia M Cornett, Financial Institutions Management - A modern perspective B Tài li u m ng: [13] Website: www.dankinhte.vn [14] Webside: www.sbc.gov.vn c Vi t Nam [15] Website: www.Vietinbank.vn [16].Website: www.vneconomy.vn Th i báo kinh t Vi t Nam [17] Webside: vietnambankers.edu.vn 107 ... i ro tín d ng ngân hàng 22 1.3.3 Quy trình qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng 23 C TR NG R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG T NAM CHI NHÁNH H I PHÒNG 42 2.1 Khái quát chung v t Nam Chi nhánh. .. r i ro tín d ng t i Ngâ t nam Chi nhánh H i Phòng K t c u c a nghiên c u Lu N V R I RO TÍN D NG TRONG HO T NG C I C TR NG R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG T NAM CHI NHÁNH H I PHÒNG M T S BI N PHÁP... PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG T T NAM H I PHÒNG CHI NHÁNH N V R I RO TÍN D NG TRONG HO 1.1 Ho NG C I ng tín d ng ngân hàng 1.1.1 Khái ni m b n ch ttín d ng ngân hàng Trong n n kinh t hàng hố, m t
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay