Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông Bắc (Luận văn thạc sĩ)

111 9 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:36

Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông BắcBiện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông BắcBiện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông BắcBiện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông BắcBiện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông BắcBiện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông BắcBiện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông BắcBiện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông BắcBiện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông Bắc B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH M XUÂN TH Y LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PH M XUÂN TH Y BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU KHAI THÁC THAN T I CÔNG TY TNHH MTV 397 T NG CÔNG TY C LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: TS Nguy n Th 10 i , 2015 cho tôi, cô chúng tơi, Cơng ty TNHH 397 khóa hồn thành ngày 06 tháng 10 ii i ii vi vii viii M U KHAI THÁC THAN 1.1.2 Vai trò 1.2 Quy trình 12 1.2.1 Quy trình khoan 12 14 15 1.2.4 Quy trình xúc than 16 17 18 20 1.4 Các nhân t n hi u qu khai thác than 22 khai thác than 27 1.5.1 Cơng ty than ng Bí - 27 KTV 28 29 iii TH CÔNG TY TNHH MTV 397 2016 30 TNHH MTV 397 T c 30 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a Công ty TNHH MTV 397 T ng c 30 TNHH MTV 397 - T ng công ty c 32 TNHH MTV 397 34 2016 38 n tr ng ho TNHH MTV 397 ng qu n lý khai thác than t i Công ty T ng n 2012 2016 38 2.2.2 2016 49 Công ty TNHH MTV 397 58 2.3.1 Thành công 58 59 63 3.1 63 3.1.1 D báo xu h ng c a ngành than tron ng ho T gian t i 63 ng khai thác than c a Công tyTNHH MTV 397 c 66 iv MTV 397 68 68 3.2.2 Bi n pháp v ngu n nhân l c 73 3.2.3 Bi n pháp ng d ng khoa h c k thu t vào qu n lý khai thác than 77 79 3.2.5.Nhóm bi n pháp khai thác b n v ng, ch ng ô nhi K ng 83 LU N 97 100 v TT TSNH TSDH TNHH VAT TNDN 10 TNCN Thu vi Trang 2.1 35 2.2 -2016 2.3 2.4 than 39 45 397 2.5 - 2016 2.6 51 54 - 2016 2.7 - 2016 2.8 3.1 37 54 57 D ki n s n 75 3.2 87 3.3 90 vii TT Tên hình Trang 1.1 12 2.1 33 2.1 - 2016 2.2 - 2016 2.3 40 - 2016 2.4 36 - 2016 52 55 3.1 84 3.2 85 3.3 85 3.4 92 3.5 92 3.6 92 viii * - - o QCVN 24(B): TT pH TSS Fe Mn 3,0 100 mg/l mg/l mg/l - 5,5 1000 15 3,5 5,5 - 9,0 100 m3 - 87 /h) - - - 3.2.5 o áp 88 Trên hình 3.2 ì 32 vòi phun Các vò Hình 3.2 Hình 3.3 89 có 3 TT (%) 25,2-145 5,2 79-96 90-127 7,3 92-94 100-127 11,2 88,8-91 88,2-112,2 5,7 94-95 75,1-87 11,07 85-87 ( BVMT - g, 2016) BVMT áp sau: quanh 80% Có ba 90 2) 2, NOx, b ng than cám 91 H th ng vòi phun (2 H th ng vòi phun (2 Cám th c p H th ng vòi phun (2 c p C m sàng th H th ng vòi phun (2 H nh n than t ô tô Bunke th c p H th ng vòi phun (2 H th ng vòi phun (2 vòi) Bunke p B tr c u hành h th ng ch ng b i Hình 3.4 Trên hình 3.5 3.6 ò Hình 3.5 Hình 3.6: Vò 92 3.2.5 có ), EIS ( 93 ), GIS ( ) thoái tài nguyên thiên nhiên au: nhiên 94 BVMT có liên quan - khai thác than 95 T nh ng nghiên c u v than t i Công ty TNHH MTV 937 lý lu n th c ti n công tác khai thác T , tác gi xu t bi n pháp nh m nâng cao hi u qu khai thác than c a Công m b o khai thác ti t ki m, an tồn gi m thi u nhi M i bi ng u có vai trò, v trí khác công tác nâng cao hi u qu khai thác than Các bi n pháp có m i quan h ch t ch b sung cho Vi c th c hi ng qua l i ng b bi n pháp ch c ch n s t o nên s chuy n bi n tích c c công tác nâng cao hi u qu khai thác than h p lý, gi m s c n ki t ngu n tài nguyên ch ng ô nhi 96 ng K th LU N MTV 397 tr ng khai thác bình quân 300 nghì trình 97 i 98 trì QLMT c pháp qu - 99 [ - 2016 Giáo trình - lý - Nam, - [8] Lê Th Hoa (2015), M t s bi n pháp nâng cao hi u qu khai thác h th ng cơng trình th y l i c a Cơng ty TNHH MTV Khai thác Cơng trình Th y l , H i Phòng, Lu i h c Hàng H i Vi t Nam Nghiên [9] c u khai thác tr than b o v su i Tây Phay K-K m than Hà L m, [10] , [11] , [12 100 [14] [15] lò, [16] Nhà [17] [18] http://cafef.vn/gia-than-nhap-tu-trung-quoc-tang-121 20170911135920393.chn, xem 11/09/2017 [19] http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/29975302-tai-cau-truc- de-nang-cao-hieu-qua-nganh-than.html [20] http://nangluongvietnam.vn/news/vn/than-khoang-san-viet-nam/5giai-phap-phat-trien-ben-vung-nganh-than.html [21] http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bien-kien- nghi/phan-bien-kien-nghi/mot-so-van-de-ve-cung-cau-than-cho-nen-kinh-teviet-nam.html [22] http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201705/cham-dut-khai- thac-dung-tan-thu-than-va-trien-khai-dot-cao-diem-dam-bao-antt-trong-quanly-khai-thac-van-chuyen-kinh-doanh-than-tai-tx-dong-trieu-2342734/ 101 ... hóa nh ng v lý lu n v hi u qu khai thác than c tr ng khai thác than t i Công ty TNHH MTV 397 T c xu t bi n pháp nâng cao hi u qu khai thác than t i Công ty TNHH MTV 397 T c ng ph m vi nghiên c... vi t nói v bi n pháp nâng cao hi u qu khai thác than t i Cơng ty TNHH MTV 397 c Chính v y mà tác gi nh ch tài T ng Bi n pháp nâng cao hi u qu khai thác than t i Công ty TNHH MTV 397 T c tài nghiên... dung: Nh ng v u 2017 n công tác tác qu n lý, khai thác hi qu khai thác than t i Công ty TNHH MTV 397 T ng công c Nh ic tài Lu c tr ng hi u qu khai thác than c a Công ty TNHH MTV 397 2016 Nghiên c
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông Bắc (Luận văn thạc sĩ), Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác than tại Công ty TNHH – MTV 397 – Tổng công ty Đông Bắc (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay