Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189 (Luận văn thạc sĩ)

89 11 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:33

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 PHAN M NH LINH LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG PHAN M NH LINH M T S BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG V N T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN 189 NGÀNH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 H i Phòng - 2017 i L Tơi Phan M nh Linh, tác gi lu t s bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty TNHH M t thành viên 189, T ng c c Công nghi p Qu c phòng t c n i dung Lu c uc is Ti ng d n khoa h c c a Th y giáo, phó Giáo p Nh ng s li rõ ràng, trung th c c s d ng lu có ngu n g c c cơng b b t c cơng trình nghiên c Tơi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v nh ng l H c ng H i Phòng, ngày tháng Tác gi Phan M nh Linh ii L IC Qua trình h c t p nghiên c u, cs t c a th y cô khoa Qu n tr i h c, ih c Dân l p H i Phòng; nhà khoa h c, nhà qu n tr toàn th Ban c cán b , nhân viên phòng Tài k tốn Cơng ty TNHH M t thành viên 189 c u lu c nghiên M t s bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i công ty TNHH M t thành viên Tôi xin chân thành c h c Dân l p H nghiên c i h u ki n giúp tài, hồn thi n lu i tơi q trình h c t p t nghi p c a c bi t, xin chân thành c m u ki n t n tình nghiên c p ng d n, ch b o o trình tài Trong trình nghiên c u, m lu uc g hoàn thi n i gian, ki n th c h n ch nên ch c ch n khơng th tránh kh i nh ng thi u sót V i tinh th n c u th , b n thân r t mong nh c nh ng ý ki c a lu lu am i vào n i dung c hồn thi n có th áp d c vào th c t t i Công ty TNHH M t thành viên 189 Xin chân thành c H i Phòng, ngày tháng Tác gi Phan M nh Linh iii M CL C L i L IC .ii M C L C iii DANH M C T VI T T T v DANH M C CÁC B NG BI U vi PH N M U : LÝ LU N CHUNG V V N VÀ HI U QU S D NG V N TRONG DOANH NGHI P 11 1.1.M t s v n v v n 11 1.1.1 Khái ni m v v n 11 m phân lo i v n 12 1.1.2 1.1.3 Vai trò c a v n doanh nghi p 16 1.2.Hi u qu s d ng v n 17 1.2.1 Quan ni m v hi u qu s d ng v n 17 1.2.2 S c n thi t nâng cao hi u qu s d ng v n 18 1.2.3 Các ch u qu s d ng v n 19 1.3.Các y u t ng t i hi u qu s d ng v n doanh nghi p 23 1.3.1 Các y u t khách quan 23 1.3.2 Các y u t ch quan 24 a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n .18 : PHÂN TÍCH HI U QU S D NG V N T I CÔNG TY N 2012-2016 28 2.1.Khái qt tình hình Cơng ty TNHH M t thành viên 189 28 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n c a Công ty 28 iv 2.1.2 c, ngành ngh s n xu t kinh doanh c a Công ty 29 2.1.3 u t ch c c a Công ty 29 2.1.4 M t s ch tiêu kinh t ch y u c a Công ty TNHH M t thành viên 189 n 2012-2016 30 2.2.Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty TNHH M t thành viên 189 n 2012-2016 33 i k tốn c a Cơng ty 33 2.2.1 Phân tích b 2.2.2 Phân tích tình hình hi u qu s d ng v n c a Công ty TNHH M t thành viên 189 40 2.3 hi u qu s d ng v n t i Công ty TNHH M t thành viên 189 60 2.3.1 K t qu c 60 2.3.2 H n ch nguyên nhân 61 :M TS BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG V N T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN 189 64 3.1 ng phát tri n c n t i 64 3.2.M t s bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty TNHH M t thành viên 189 66 3.2.1 Các bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v 3.2.2 Các bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n c ng 66 nh 71 3.2.3 Các bi n pháp khác 75 3.3.M t s ki n ngh v c 82 3.3.1 V i Thành ph H i Phòng 82 3.3.2 V i T ng c c Công nghi p Qu c Phòng qu n c p trên)82 K T LU N 83 DANH M C TÀI LI U THAM KH O v DANH M C T VI T T T T vi t t t Gi i thích DN Doanh nghi p DTT Doanh thu thu n LNST L i nhu n sau thu LNTT L i nhu NVL Nguyên v t li u MTV M t thành viên SX-KD S n xu t kinh doanh TNHH Trách nhi m h u h n TS Tài s n c thu Tài s n c nh TSDH Tài s n dài h n TSNH Tài s n ng n h n V nc VKD nh V n kinh doanh V ng vi DANH M C CÁC B NG BI U S hi u b ng 2.1 Tên b ng M t s ch tiêu kinh t ch y u c a Công ty TNHH MTV 189 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 a Công ty TNHH MTV 189 u ngu n v n c a Công ty TNHH MTV 189 n 2012-2016 u v n c a Công ty TNHH MTV 189 giai n 2012- 2016 M t s ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v n c a Công ty TNHH MTV 189 uv ng c a Công ty TNHH MTV 189 n 2012-2016 M t s ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v ng c a Công ty TNHH MTV 189 u v n c nh c a Công ty TNHH MTV 189 n 2012-2016 M t s ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v n c nh c a Công ty TNHH MTV 189 M t s ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng ngu n v n c a Công ty TNHH MTV 189 PH N M Tính c p thi t c U tài Trong n n kinh t th ng hi n nay, ti n hành ho xu t kinh doanh c a mình, DN c n ph i có u ng, s c ng , nâng cao kh ki n tiên quy ng V n y u t không iv is i v i m i doanh nghi p, v i m i thi t b , công ngh nh tranh c a doanh nghi iv is u n xu t, n không ch u i c a m t doanh nghi p mà m t nh ng y u t gi vai trò quy ng c a DN Vì v nh trình ho th phát tri n ph n sau: u t quan tr ng nh ng phát tri n c a m i DN ki y u t ng th thi u trình SX-KD, ng s n nv ng ng, doanh nghi p mu n t n t i t o l p v n, qu n lý s d ng v n có hi u qu nh m mang l i l i nhu n cao nh t cho doanh nghi p Th c t cho th y doanh nghi p Vi t Nam r t lúng túng vi c qu n lý s d ng ng v n c a Tình hình s d ng v n hi u qu , tình tr ng chi m d ng v n l n gi a DN di n ngày ph bi ch kh n nh tranh, gi m hi u qu s n xu t kinh doanh c a t ng DN Chính v y, v nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p tr thành v r t quan tr ng T c r t nhi u DN quan tâm t nhi u cơng trình nghiên c u v v s bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v t a DN C th nêu m t s cơng trình nghiên c u v Lu c a tác gi Tr n L ov t iH c vi n Công ngh cao hi u qu s d ng v n kinh doanh t i Công ty CP xây l n Hà N i Lu c a tác gi Tr n Th H o b o v t i H c vi v n kinh doanh M t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n kinh doanh t i Công ty CP xây d Lu c a tác gi Võ Th Thanh Th y b o v t i ih u qu s d ng v n t i Công ty CP Công ngh th c ph Lu a tác gi Nguy n Th Hoài Linh b o v t h cH i t s bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty CP Nh Lu a tác gi Ph m Th H ng Hoa b o v t Hàng h ih c t s bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v Lu ng t c a tác gi Ph m Th Thúy Khánh b o v t h c Hàng h i Vi i n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n c a Công ty CP Xây d ng s H i Phòng Lu a tác gi Luy n Th Thanh Hà b o v t i H c vi n Công ngh nh Vi cao hi u qu s d ng v n kinh doanh t i T ng Công ty CP B o hi m Các cơng trình nghiên c c tr ng s d ng VKD t i DN nghiên c u, t i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i c s n SXKD Tuy nhiên, m có nh n khác nhau, m i ngành ngh khác nhau, l i m v v n hi u qu s d ng v n khác cơng trình nghiên c u l i nghiên c ng khác T i Công ty TNHH M t thành viên 189, nh nâng cao hi u qu s d ng v n t t, Cơng ty v n ln hồn thành t t m c tiêu k ho , trình nghiên c u tình hình s d ng v n t n 2012-2016, b n thân v n th y có m t s 73 Cơng ty c n ph i phân c p qu bi i v i t ng b ph n, s d ng khuy ng có ý th c b o qu n, gi gìn máy móc, thi t b n ph i b trí dây chuy n s n xu t m t cách h p lý, phù h su t có th khai thác t ng, gi m chi phí, 3.2.2.2.Bi t máy, nâng cao i nhu n cho Công ty i m i công ngh ph nâng cao ch ng s n nh tranh Tính an tồn, ch ng cao m t nh ng tiêu chí mà khách hàng l a ch n s n ph m c a Cơng ty Chính v y doanh nghi p mu n m r c th c ngồi c n tìm cách nâng cao ch ng hóa ch ng lo c nhu c u phong phú c a khách hàng, t tàu ph c v Qu c phòng n tàu dân d tàu khách, tàu cơng v , tàu du l ch Th ng m r ng s n xu t, hồn thành q trình xây d ng nhà máy m i t b mua m i máy móc thi t máy móc thi t b c dây chuy t tiêu chu n h p kim nhôm, v thép Tuy nhiên, m ts nên n, máy móc thi t b v n thi c yêu c u ph c v cho vi c s n xu t c a DN c n ph i gia công s n ph xác cao nhi c l n, yêu c ng m yêu c u ph c v s n xu t h u h t ph ti c bi t c th i gian, s n xu t T th c t Cơng ty c n ph i có s chi u r ng chi u sâu n khâu gia công l p giáp b ph n thi t b c a tàu c th c hi n th cơng nhi u Vì v y DN c chuy n thi t b ph n m m thi t k tàu, óng tàu m i, hi 74 Vi s giúp C c ch th c ch t th m nh c a C iv i i th c nh tranh ng Vì v y Công ty nên l p k ho hi i tàu mua s m lo i máy móc ph c v cho q trình s n xu t c a Hồn thi n cơng ngh phóng d ng, cơng ngh t ng c t tơn v tàu b ng máy c t CNC M c tiêu c a vi c hồn thi c cơng ngh nh m gi m h n khâu phóng d ng; h li u th i ph i xây d ng sàn phóng d ng theo t l 1/1, chi m di n tích m t b ng l n, t n nhi u nhân công th i gian thi công; t n d ct nh công ngh c t thép t m hi m, ti t ki m nguyên li u i (t l ph li u ch t 6- b khn xoay t nh c hi n công vi c hàn, l p thu n ti n ch ng, an tồn cho cơng nhân thi công Cung c p nhi u thông tin chi ti t c n thi t cho trình cơng ngh n lý s n xu t Và ch ng s n ph m áp d ng cơng ngh hồn thi n ph m ch p thu m chi ti c c ti n hành xây d ng bao g m: quy trình xây d ng n hình 3D ph c v phóng d ng; quy trình phóng d ng, h li u k t c u thân tàu b ng ph n m n Shipconstructor; quy trình l y d u, ký hi u chi ti t th ; quy trình ki m tra c t tôn máy CNC V i nh ng thi t b d ki ,2018 s giúp cho Cơng ty hi i q trình l t, giúp cho doanh nghi p linh ho xu c trình s n xu xác n u nh ng thi t b tiên ti n th gi Nó s giúp doanh nghi p nâng cao ch ng, gi nguyên, nhiên v t li u T ng s n ph ng hao phí v m t nhân công la DN h giá thành s n ph t lao ng, 75 tr n nên DN c n ph i xây d ng k ho Hoàn thi n công ngh th chi ti t ng t ng hóa: Xu t phát t th c tr ng c a khâu công ngh c ti n ti p c n công ngh m i t th a k t qu nghiên c u c p c, c p B , d án m i hi tr ng nh hoàn thi h li u (l p th t n khâu công ngh quan ng áp d ng t c t tôn), hàn t ng hóa - ng bán t ng, ng chi ti n n 3.2.3.Các bi n pháp khác 3.2.3.1.Bi n pháp 1: ng hóa s n ph m, m r ng th Hi n nay, C t c kh th Úc,Singapore, hi v ng tiêu th c c c a ng h c ngồi th c ngồi c nh tranh gay g t, khách hàng ngày khó tính Vì gi v ng m r ng thêm th ng, Công ty c n th c hi n m t s bi n pháp sau: Tìm hi n ch c a s n ph m mà Công ty cung c p i th c m, ym t m nh m ng sách kh c ph c ng th a mãn c yêu c u c a khách hàng M t nh ng h n ch l n nh t c a C c nh ng tàu có tr ng t i l n Vì v y, doanh nghi p c n kh c ph c h n ch thu hút b c nh ng khách hàng l n kí h ng nhi c m t, ng hóa ch ng lo i tàu v a nh mà doanh nghi p có th n thêm lo i tàu tu n tra, tàu tìm ki m c u n n, tàu du l ch cao c ng yêu c ng c a khách hàng Ngoài doanh nghi p c n s d ng dây chuy n thi t b t rút g n th i gian m b o tính xác cao cho s n ph m 76 Doanh nghi p c ng rõ ràng v vi c phát tri n th nh m t i nh ng, ng khách hàng mà doanh nghi c yêu c u V th c, Cơng ty có th m nh c ch , tàu tu n tra, tàu c u h ,tàu công v , tàu v thép, xu ng cao t c T n d ng th m nh công ty ym a vi c tìm ki m h p tác v i khách hàng c quân s C nh Sát bi n, Quân ch ng H i Quân, C ng v i v i th tác c a Th p n, Hà Lan, Singapore, tàu kí k chi i ch d ng l i s i ng i h n ch ch y u tàu v nhôm Trong v i c phát tri n s C ng v i ng b c a Công ty th i gian t i, u ki i nh ng tàu v t chu n qu c t Vì v y công ty nên m nh d n gi i thi u nh ng s n ph m tàu v thép th h m i, hay nh ng tàu có tr ng t i l n c a công ty v i khách hàng th gi i m t s th ng m i khu v c Maylaysia, Hàn Qu c thông qua tri gi i khu v c, h i th o chuyên ngành 3.2.3.2.Bi n pháp 2: Qu n tr chi c marketing C n nâng cao uy tín c a s n ph th c; thông qua ch u c a doanh nghi p ng s n ph m, th i h n cung ng, qua vi c gi i quy t t t m i quan h v i khách hàng c c a s n ph m nh m t c m i quan h v i b n hàng th c s s n xu t kinh doanh, b i tr ti n mang l i l i nhu n cho DN Bên c m lý t t m i quan h v u ki n cho ho a doanh nghi p nh ng c u n khách hàng ti n ng s n xu t kinh doanh c thu n l d ng v n Nhà 77 s d ng chi c Marketing có hi u qu cao, Cơng ty c n n d i u bi t sâu v doanh nghi p c a mình, v ngành ngh , ch m v c a Cơng ty Ngồi ra, b marketing c a doanh nghi p c n hi c a doanh nghi ph n c v th c a doanh nghi p, giá tr i th c nh tranh hi n có ti m n c a doanh nghi p Bên c ph n Marketing c a C nh p lý, sách xã h i h xây d ng hình nh c a DN, gi m i quan h t t v i nh ng khách hàng truy n th ng c a doanh nghi p Ví d , Cơng ty có khách hàng truy n th ng T ng c c D tr i v i khách hàng này, t hàng ch Côn ng cao t c lo i ph c v cho vi c phong ch ng bão l t Chính v y, s n ph m s n xu t s n ph m hàng lo xu t, d c, rút ng n Công ty gi k , Vi ph c th i gian s n c r t nhi u chi phí nhân cơng, chi phí thi t t ph n giúp cho Công ty h c giá thành s n c hi u qu s d ng v n c a 3.2.3.3.Bi n pháp 3:Ti t ki m chi phí, h giá thành s n ph m Rà sốt l i tồn b kho n chi phí: Chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p, giá thành s n ph m C n có m c d tr NVL v c u SXKD, ho cho nhu c giá bán c a s n ph m cho thích h p nh m trì t l h p lý gi a t l i nhu n cho t l ng ngu n v n ch s h u, doanh thu i nhu n ph i b ng ho c l ng c a ngu n v n ch s h u ho t s bi n pháp c t gi m chi phí cho doanh nghi p: a) Gi m chi phí ng Cho dù doanh nghi p không ch n gi i pháp c t gi m s ts phí Vi c yêu c i lao gi m chi phí nhân cơng nh m ti t ki m chi ng làm thêm gi p ph i 78 tr ng cho m i gi làm thêm Thay tr gi , doanh nghi p nên c g ng s p x p l i l ch phân công công vi c cho h p lý tránh ng ph i làm thêm gi Gi i pháp cho phép nhân viên hồn thành cơng vi c gi làm vi c doanh nghi p khơng ph i t n thêm chi phí cho ca làm thêm gi M t cách khác gi m chi phí nhân cơng khuy n khích nhân viên c g ng gi m b t ngày ngh nh i có m t nhân viên ngh , doanh nghi p s ph i tìm cách thay th v ng cách yêu c u nhân viên khác làm thêm gi Dù b ng cách nào, nh ng ngày nhân viên ngh u gánh n ng cho doanh nghi p b) u cho vi nghi p c t gi mb ng s giúp doanh chi phí ho n t t c chi phí t n th t, c tr c ti p gián ti p có t i n ng x y t bao g m: Chi phí thu c thang, chi phí b o hi nhân viên ngh , t n ti n th th t ng gi m u tra nguyên nhân tai n n, tinh ng gi m sút, Do v tai n c, n pháp an tồn phòng ch ng ng s m t nh ng bi n pháp gi m chi phí cho doanh nghi p c) Gi m thi t h i cho máy móc thi t b Thi t h i v máy móc thi t b cách Th nh t, làm gi n chi phí c a DN theo hai t thi t b ph i s a ch a, có th làm cho dây chuy n s n xu t c a DN m t m t kho ng th i gian Th hai, thi t h i v máy móc thi t b s tiêu t n m t kho n phí s a ch a l n, bao g m ti n công s a, th i gian s a ph tùng thay th V v g này, th i gian dài h n, doanh nghi p ph m b o nhân viên c tránh thi t h i cho thi t b , vi c góp ph n vào vi c ti t ki m chi phí cho doanh nghi p Doang nghi p c n 79 ng xuyên ki m tra b ng máy móc ti t b c ih n thay th b ph n h ng hóc nh m ti t ki m chi phí cho doanh nghi p S d ng cơng ngh m có th gi m s ng, giúp gi m b t chi phí v nhân cơng d) Ti t ki m chi phí ngun v t li u Trong trình s n xu t m t lo i s n ph m, d a vào h Công ty nên xây d ng m nh m c s d ng v nguyên v t li u cho s n ph nh m qu nhiên v t li u xu t dùng cho s n ph , tk , nh m c tiêu hao ng v t ch t ch , tránh hi ng lãng phí nguyên v t li u Trong th i gian t i, Cơng ty có th tham kh o m t s bi n pháp ti t ki m chi phí nguyên v t li - Th nh t xem xét gi m tr s n ph ng tinh c a s n ph i v i t, d a công d ng c a s n ph m, Cơng ty có th c i ti n thi t k có th thay th lo i v t li u nh c a nguyên v t li nguyên v t li c gi m m t ph n t n d ng, ti t ki c s n xu t s n ph m khác - Th hai gi ng ph li u t n th t trình s n xu t Ph li u nh ng th phát sinh q trình s n xu t, có lo i: Lo i s d ng l c trình s n xu t s n ph d ng l c i ph li u không s gi m b t ph li u c n ph i c i ti n công c c bi t cơng c chun dùng, c i ti n quy trình công ngh s d ng t i ph li u có th s d ng l c trình s n xu t C i ti n quy trình cơng ngh , t ch c s n xu t h n làm gi m t n th t trình s n xu t Các t n th t trình s n xu t bao g m nhi u khâu, t khâu thi t k n hoàn thi n s n ph m M i lo i s n ph m có nh ng t n th t khác C nhi gi m b t kh n nh ng khâu t n hao ng nguyên nhiên v t li u cho s n ph m ho c chi ti t s n ph m - Th ba bi n pháp s d ng nhi u l n nguyên nhiên v t li u Trong 80 trình s n xu t t i Cơng ty, có nh ng lo i ngun nhiên v t li u có th d c nhi u l n, ví d u nh t, Sau trình s d ng th i c n ph c thu h i s d ng l n pháp r t kinh t , góp ph n gi m b c chi phí nguyên v t li u cho Cơng ty e) Tìm ki m nhà cung c p t t nh t Doanh nghi p c n ch c ch n r cho v n thi c d ch v t t nh t c b th t t nh t có th giúp doanh nghi p ti t ki tìm ki m nhà cung ng c m t kho n chi phí l n Ví d , n u có th mua dây hàn, que hàn r ti t ki c r t nhi u ti n m i m th dây hàn, que hàn c a Cơng ty có th th c ti t ki m có th ng m t kg s ng tiêu n vài ch c t n Rõ ràng, hình c áp d ng hi u qu d a quy mô SXKD c a DN 3.2.3.4.Bi n pháp 4: i m i công tác qu n tr nhân s n hi tr phát tri n b n v ng, doanh nghi p c n ph i n ngu n nhân l c c a Cơng ty TNHH M t thành viên 189 ng phát tri c n có nh ng sách c th Trong th i gian t i, Công ty i m i công tác qu n tr nhân s c a mình: Th nh t sách b o h sách này, Cơng ty c n ph ng, h n ch ng mb n m c th p nh t, ho ng Ngoài ra, c n ph mb b m c b nh ngh nghi p ho c b gây nên Luôn b th c hi c c an toàn thân th cho ng i x y tai n n lao ng m nh kh e, không u ki ng không t t ng ph c h i k p th i trì s c kh e, kh ng Mua b o hi m y t , b o hi m tai n n 24/24 gi cho ng N u Công ty th c hi n t yên tâm cơng tác, tồn tâm tồn ý ph c v lâu dài cho Công ty i lao ng s 81 Th hai sách thu hút, c bi iv i có tài n, có ch th c hi n thành cơng sách ph i c m t q trình lâu dài, ch khơng th thành cơng m t th i gian ng n c Công ty c n ph i tìm nh ng k ng gi i n d ng, th ng ch kh p m i h p lý, c u ki n làm vi c t t, s quan tâm c a doanh nghi v ib ng c kh m o Công ty c n nhìn nh n th u ki trí phù h p nh t, t o ng c sáng ki cách làm vi c t t nh t mà h có th s d h nghi p nh q gò bó c ng c sáng t o c ng hi n h t kh n cu ch c h công vi c , m phát tri x pl c l a ch n t hi u qu công vi c, không nên b t bu c h ph i tuân th theo nh nh i a cho doanh chia s u qu at ng s p ng m t cách h p lý nh t N u áp d ng t t sách này, doanh nghi p có th s c nhi u k , nhi u tay ngh cao v ph c v cho Th ba n ngu n nhân l c có s n c a doanh nghi o cán b t i ch hay g chuyên nghi p C th iv ty nên m t m nên m l n ch n nh ng t ch c thi nâng b c c ng d y ngh cho Công ty ng ng tr c ti t thi ki m tra tay ngh ng có tay ngh o cán b t nâng cao iv ot i v ph c v lâu dài i thi n vào Công ty, Công ty o b sung v ngành hàn, ngành v , n tàu, phù h p v i tình hình th c t t i Công ty, m i trung tâm có uy tín c p ch ng ch cho h nên t iv u ki n cho h qu n lý, c p nh t thêm k c t p, t p hu qu không ng ng nâng cao trình khoa h c cơng ngh tiên ti v áp d ng 82 cho Công ty 3.3 M t s ki n ngh v c 3.3.1.V i Thành ph H i Phòng H i Phòng m t thành ph phát tri n r t m nh ngành cơng nghi tàu c c n có s tr giúp ngành nâng c phát tri h t i t o h th ng giao thông th y n a, h t ng c ng bi n Ngồi thành ph nên t thơng qua vi án giúp phát tri n ngành công nghi tr i công ngh v ng xuyên t ch c bu i h i th o trao c có ngành công nghi 3.3.2.V i T ng C c Công nghi p Qu n qu n c p trên) ngh v i B Qu c phòng giao nhi m v s n ph m Qu c phòng, lo i tàu chuyên d ng C p b sung v ul i t o vi c làm cho ngh B cho phép c mua s m, trang b thêm máy móc thi t b , công ngh m i t ngu n v u c 83 K T LU N V n th c s r t c n thi m t doanh nghi p b u trì ho t ng SXKD c a Doanh nghi p mu n t n t i phát tri n c ho u ph c ti n hành m t cách hi u qu Vi c qu n lý s d ng v n DN ph m, t ng r t l n chi phí SXKD giá thành s n ng không nh t i vi m l i nhu n c a Công ty Vì v y, có th nói vi c qu n lý v n vi c không th thi mb o DN i v i DN Nó c nh ng m Ta có th th 2012- 2016, v l n t ng v n c ng chi m t l uv cs h v i m t Công ty s n xu tàu, m cc ns i i s a ch a nv h t ng máy móc thi t b , dây chuy n s n xu t Vì v y Cơng ty nên có s u ch nh l nc it c t t u v n cho h p v t ch t, công ngh k thu t hi n n xu t nh ng s n ph m có ch ng cao Qua trình tìm hi u nghiên c u, ta th y r ng, t ng v n c a Công ty n 2012th m r ng phát tri a ho uv nc Công ty có ng s n xu t kinh doanh c a c s phù h p v c thù s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p Vi c v n s n xu t kinh doanh c lên m t cách nh m t thành cơng q trình phát tri n c a Cơng ty Q trình phân tích y vi c s d mang l i hi u qu cao m t v ng v ng v n s d ng không hi u qu s kéo theo s trì tr c a trình kinh doanh M i ho c a doanh nghi p s không hi u qu n mb ng v n s d ng có hi u qu nv c s d ng v n ng n s n xu t kinh doanh không i ph i có nh ng quy t 84 Trong lu a mình, tác gi có nghiên c u tồn b q trình s d u qu s d ng v n c a Công ty TNHH M t thành viên 189 n 2012-2016 C th , tác gi n c nh ng n i dung sau: 1: H th c nh lý lu n hi u qu s d ng v n doanh nghi p t qu s n xu t kinh doanh c a Cơng ty Phân tích s li u qu s d ng v n c a Công ty n 2012-2016 ng phát tri n c a Công ty th i gian t i nh ng thành công h n ch c a Công ty th i gian nghiên c t xu t nh ng bi n pháp ki n ngh nh m nâng cao hi u qu s d ng v n i v i Công ty nh ng tài p theo t s bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty k t qu c a trình tìm hi u, nghiên c u v TNHH M th c tr ng s d ng v n c n 2012-2016 V i kh b n thân h n ch , qua trình nghiên c u, tác gi v ng lu ng bi n, mang l i c hi u qu tr c ti p trình qu n lý tài cho Cơng ty mà ch s i chi u, so sánh gi a nh ng ki n th g ng ng gi i quy c th c t t có th hồn thi vi c qu n lý s d ng v n t i Cơng ty b bi có ích cho vi chi d ng v n nh m gi m giá thành s n ph m, góp ph a ng m t s c nâng cao hi u qu s i nhu n cho Công ty Do th i gian nghiên c u ng n, ki n th c có h n nên lu nhi u thi u sót R t mong nh th y cô lu cs c hồn thi nc aH ng, c a 85 Cu i cùng, tác gi xin g i l i c Hi p, gi ng viên tr c ti t u ki ng d tác gi hoàn thành lu Em xin chân thành c , ch b o nhi t tình a DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Báo cáo tài c a Công ty TNHH M 2012 [2] Báo cáo tài c a Cơng ty TNHH M [3] Báo cáo tài c a Cơng ty TNHH M [4] Báo cáo tài c a Cơng ty TNHH M [5] Báo cáo tài c a Cơng ty TNHH M [6] Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Qu c h i ban hành [7] S chi ti t tài kho n c a Công ty TNHH M t thành viên 2012 [8] S chi ti t tài kho n c a Công ty TNHH M 2013 [9] S chi ti t tài kho n c a Công ty TNHH M 2014 [10] S chi ti t tài kho n c a Công ty TNHH M 2015 [11] S chi ti t tài kho n c a Công ty TNHH M 2016 [12] d n ch 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 c a B ng qu n lý, s d ng trích kh [13] ng d n ch s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 c a B Tài K tốn Doanh nghi p [14] Ph m Ng c Ki m (2007), Giáo trình Th ng kê doanh nghi p, NXB i h c kinh t qu c dân [15] Nguy m (2012), Giáo trình Tài doanh nghi p, NXB Tài Chính [16] Nguy n Minh Ki u (2011), Sách Tài doanh nghi p n, NXB ng Xã h i Giáo trình Tài doanh nghi p, NXB Tài [17] chính, Hà N i (2008), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính(ph n [18] Nguy 2) i h c kinh t qu c dân [19] Chu V n (2010), Giáo trình Th ng kê doanh nghi p, NXB Tài [20] (2013), Giáo trình Tài doanh nghi p, NXB Tài ... kinh t ch y u c a Công ty TNHH MTV 189 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 a Công ty TNHH MTV 189 u ngu n v n c a Công ty TNHH MTV 189 n 2012-2016 u v n c a Công ty TNHH MTV 189 giai n 2012-... d ng v n c a Công ty TNHH MTV 189 uv ng c a Công ty TNHH MTV 189 n 2012-2016 M t s ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v ng c a Công ty TNHH MTV 189 u v n c nh c a Công ty TNHH MTV 189 n 2012-2016... Ban c cán b , nhân viên phòng Tài k tốn Cơng ty TNHH M t thành viên 189 c u lu c nghiên M t s bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i công ty TNHH M t thành viên Tôi xin chân thành c h c Dân l
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189 (Luận văn thạc sĩ), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Một thành viên 189 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay