Đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

92 6 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:23

Đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải PhòngĐẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng ISO 9001:2008 T - 2017 T TS N 2018 ên Tôi xin tài g môn, s h Duyên CAM iii iv vii viii .1 .3 .3 1.1 1.1.1 1.1 14 14 .15 1.4 17 17 22 23 23 quan) .26 1.6 28 28 31 32 .37 38 38 2.1.1 Q .38 39 .42 44 44 .44 48 2.2.3 Quá trìn 49 52 hòng 56 56 59 .62 63 2020 63 63 66 66 3.2.1 n thông 66 70 71 72 .75 75 78 79 82 CNTT HS QLRR XNK WTO WCO Trang 20 42 2014 44 2016) (2012 Hình 2.1 53 55 -2016 2016) 57 43 Ngày 11/01 kinh hóa, tiêu lý, góp hóa chung -T nâng - - lý - t - - cho hàng khu máy tâm phép thông qua port security, VLAN access control list - 3.2.2 nay, - hóa V thu V tốn cho khách hàng, thu hút thêm khách 3.2.3 -VASSCM" -VASSCM" lý -VASSCM" lý 3.2.2.1 2020 i 3.2.2.2 gia trái dành cho 3.2.2.3 QLRR CNTT XNK XNK, hàng hóa XNK XNK quan CNTT QLRR quan - nh v cách hành chung óng vai trò - - Kho - XNK an quan ngành ánh giá nhanh, ngành kinh doanh T K doanh t , ngành tra công tác XNK V khai doanh doanh ng chi phí phát sinh pháp T gia i quan thơng quan hàng hóa xã -TTg ngày 25/0 - -BTC-BCT-BGTVT ngày 26/6/2013 - - - - - 10 11 -2015 12 13 14 -BTC ngày 15/11/2012 quy -TCHQ ngày -TCHQ ngày 28/3/2014 15 5), 16 2011-2015 17 18 - 19 20 21 22 23 24 25 26 , www.mof.gov.vn www.customs.gov.vn www.haiphong.gov.vn , www.baohaiquan.vn mô ... t hóa XNK Hai Ba , , /ngày 7ngày/ thông quan - - - : - - Hai Ba : 1.4 n 1.4.1 1.4.1.1 quan [19, tr.35] hành cam song trí (TRIPS) 1.4.1.2 CNTT quan CNTT quan quan sau: CNTT N ban hành, phí 1.4.1.3... kinh hóa, tiêu lý, góp hóa chung nên y - hàng hóa - Trên c 2012-2016 - t bi n ch ng v t l ch s : V n d v t bi n ch ng v t l ch s trình bày v n lý lu n th c ti n ng n i dung nghiên c u theo quan. .. Thơng quan [17, tr.10] mà [9, tr.27] - sau: , + + -CP ngày t : [8, tr.15] (CNTT) CNTT CNTT h CNTT (XNK) CNTT X CNTT CNTT CNTT p 1.1 th 25/NQ-CP 68/NQ-CP -TTg theo - - quan 15/TT-BTC quan thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay