Biện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

114 11 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:19

Biện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải PhòngBiện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải PhòngBiện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải PhòngBiện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải PhòngBiện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải PhòngBiện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải PhòngBiện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải PhòngBiện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải PhòngBiện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng ISO 9001:2008 - 2017 B TS N i ii - BIDV , Q iii iii iv ix x xi xii 1.1 1.1.1.1 Hàng hóa gì? 1.1.2 Các (The Insured): (Subject-matter Insured): 1.1.2.4 Các hàng hoá có liên quan: hành trình 1.1.2.6 Phí 10 có 11 12 1.2.3.1 Hàng hóa 13 1.2.3.2 Hàng hóa 15 Quy áp bao 15 iv 1.2 hóa 17 17 18 21 23 23 23 23 24 24 24 25 26 28 2.1 28 29 2.3 34 2.3.1.Quy trình khai thác 34 2.3.1.1 36 37 2.3 39 39 40 v 41 44 44 45 47 2.4 50 50 50 51 2.4.4 52 2.4.5 53 2.4.6 53 2.4.7 53 2.5 54 2.5.1 54 2.5.2 54 2.5.2 54 2.5.2 58 2.5.2.3 2.5.2 61 61 64 64 vi 65 2.7 66 2.7.1 Nguyên nhân pháp lý 66 2.7.2 67 2.7.3 68 2.7.4 68 2.7.5 68 69 69 69 engths) 69 69 70 71 72 72 72 hàng 73 73 74 - 74 76 76 vii 77 80 83 84 84 thác 85 86 90 91 91 91 92 92 93 97 viii so chi phí tác viên trò 3.2.6 kinh 86 - viên Cơng kinh doanh nói ty chun trách công 87 trách công ty au xa Cùng Phòng Kinh doanh Phòng Kinh doanh phòng ban, 88 - - - n - 89 có liên quan 3.2.7 cơng ty hau ngồi BIDV cơng ty có mìn bán qua ngân 90 3.2.8 3.2.8 - phòng ban phòng kinh doanh - lao tài chính; - lí, nâng hàng hóa viên 3.2.8 ng tái BIC 91 mà 3.2.8.3 3.2.9 BHHH 92 BIC BIC BIC BHHH g khai th khác, tài cho khách hàng 93 hàng hóa Quan hàng hóa Cơng ty ngày phát dân giàu, hàng hóa 94 1607/CV-HH -HH hàng hóa (A) (CL252-1.1.1982) hàng hóa (B) (CL253-1.1.1982), hàng hóa (C) (CL254-1.1.1982) , Báo cáo tài 10 - HH 11 PHH 12 - BT 13 (2012 2015) 95 14 2020 15 16 hóa ICC 1982 17 18 H 19 20 21 -CP 22 Website: www.mof.gov.vn 23 ông ty B www.bic.vn; www.baohiemtructuyen.com.vn 96 A1 ( ) khách hà Không quan Stt 10 97 quan Khá quan quan hàng hóa Stt Trung bình khác 5 Phòng ( vào 01 ): Qua ngân hàng BIDV ng 98 A2 ( ) Khi Không quan Stt quan Khá quan quan 10 Khơng Có 99 Qua ngân hàng BIDV Cơng Stt Trung bình T ! 100 khác ... BHHH KTV Khai thác viên STBH VAT ICC TBH 10 DNBH 11 TMCP 12 TNHH 13 HCTT 14 LC 15 16 XNK xii ngày tài: v , giúp Công ty doanh thu cao tr ty công tác khai thác - khai thác P hân rúc khai thác 1.1... tính c a hàng i thành: hàng b giao hàng; ơxi hóa, sét 1.1.2 Các 1.1.2.1 hàng hóa (The Insured): hàng 1.1.2.2 sau: hàng hàng hàng 1.1.2.3 (Subject-matter Insured): 1.1.2.4 Các Hoá hàng hố có... lý cho hàng, kho ; hàng ; chung; chung cho ba A B-C: hoá nhân Hàng h n: Hàng x ng d u ch r i Hàng th c ph m ông l nh: p áp d ng cho th t mát, th t t i): hàng 14 Hàng than ch r i Hàng hóa : phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Biện pháp khai thác sản phẩm bảo hiểm hàng hóa tại Công ty Bảo hiểm BIDV Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay