Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân (Luận văn thạc sĩ)

116 29 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:14

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân ... ; - ; 08/05/2016 có tá, TS - , áy X70 Trên - Phân tích cơng tác máy X70 Nhà máy - CKT QCHQ - : nhân pháp , nhi Nhà máy X70 CKT QCHQ 2012 : công t pháp h máy X70 1.1 [1, trang 7] Ngoài ra, t...V M TS inh Tơi xi ngh ình ng Nhà máy X70 - - báu su Nhà máy X70 Q quân n -N TS gày tháng Hà CKT iii iv... .12 16 16 20 26 .26 29 30 NHÀ MÁY X70 32 X70 CKT QCHQ 32 32 .33 33 - CKT QCHQ 40 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân (Luận văn thạc sĩ), Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay