Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân (Luận văn thạc sĩ)

116 10 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 18:14

Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải QuânMột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân ISO 9001:2008 V - 2017 V M TS inh Tôi xi ngh ình ng Nhà máy X70 - - báu su Nhà máy X70 Q quân n -N TS gày tháng Hà CKT iii iv vii viii viii .2 .3 .5 1.1.3 Vai trò .6 .12 16 16 20 26 .26 29 30 NHÀ MÁY X70 32 X70 CKT QCHQ 32 32 .33 33 - CKT QCHQ 40 40 47 48 .52 52 52 56 .56 58 65 65 .65 66 66 2.3.1.4 C 67 .67 .67 .67 69 70 gian 70 .70 70 .70 71 .71 .71 .71 73 .81 82 82 86 3.2 86 87 88 .90 .107 CÁC CB-CNV CKT - QCHQ DN QTNL SP SX SXKD - Công nhân viên CÁC Trang 2016 38 40 41 42 43 44 45 - 2016 46 55 56 64 2012 2016 3.1 74 CÁC U Trang 2.1 2.2 2016 39 41 41 43 44 45 46 ôtô, uân nhân dân , NHÀ MÁY X70 HOÀ XÃ T NAM phúc , ngày 14 tháng 01 n T Kính : cơng Sau rà sốt I u danh: Mơ cơng - Gia công Các yêu - 3-5 2017 02 II /01/2017 ngày 01/0 08/02/2017 ,T vòng 1: + Ngày Lao + dung : vòng 2: + Ngày 12 tháng 02 2017 ,t + dung: ,t HOÀ XÃ NAM NHÀ MÁY X70 phúc , thành - - quy trình - Xét Giám Nhà máy; Nhà máy; phòng Thành thành viên có tên sau - - - TP K Các - TP Tài - - - - - - - viên khơng Phòng , có t Phó CT qui theo Nhà máy có tên trách thi hành GIÁM - ; VT; T11 n 02 Các yêu - Môi làm - theo - thân 7, CN ngày , an toàn theo quy - 01 - * 08/02/2017 Email: nhamayX70@gmail.com a : 0904251592 CÂU N gian: sinh: trí xin Câu Anh có nh xét Nhà máy chúng tơi? thích thú Theo anh cơng Hãy gian, cơng mà anh có u xin làm? gì? cho nghe anh làm tên công dung, Anh liên quan Anh có cơng xun hồn thành công ? không? Tiêu cho công Anh làm Anh xung 10 Anh có 11 Anh vui lòng gì? Tiêu quan hay theo nhóm thích nào? khó xét xúc thân anh quen không? gian : _ 1N G Hài lòng 3-4 mơn Kinh 5-6 Hài lòng 7-8 9-10 i PHỊNG BÁO CÁO Kí tên Ngày tháng : sinh : gian Cơng giao trình : K : Trình tay Thái Tinh trách , ngày tháng TV/2017 CP ; Hôm nay, ngày tháng 2017, Bên A: Nhà máy X70 Nhà máy X70, quân : 356A P Q An Do Ông Bùi Xuân TP Phòng Giám Làm Sinh ngày Bên B: Ơng tháng trú: CMTND: c sau ngày / / lao cam làm y: : - lao gian: làm 03 tháng ngày 15 tháng 02 : Phân danh chuyên môn: 2017 ngày 30 tháng hàn 2017 - Công - làm : làm : 8h/ngày phát làm theo công ng: - làm túc cơng : - Hình - Không - vào ngày - hàng tháng - : Không nâng Không - phép xã - .): Khơng y : lao óng cam lao Khơng - khác: Khơng - Hồn thành - cơng hành hành - kinh doanh, quy lao ã cam an toàn lao - vi - làm n lao - Thanh toán theo úng lao cho lao - hành lao hồn thành cơng theo trí, t - hoãn, pháp lao ) quy lao - lao theo quy pháp lao khơng ghi áp có giá lao lao lao nhau, ngày Khi hai bên dung theo quy Nhà máy làm thành 02 có i lao có gía bên lao dung n) ( n) a TL Hôm nay, ngày tháng , Bên A: Nhà máy X70 : 356A Nhà máy X70, quân P Q Do Ông Bùi Xuân An TP Giám Làm Sinh ngày Bên B: Ông tháng trú: CMTND: ngày sau : - lý / lao Phòng - - - (Ký, ghi rõ T Giáo trình PGS.TS ), , NXB , ( 29/11/2012) (15/102013) 08/05/2016) Nhà máy X70 - CKT QCHQ ( 2016), quân (30/12/1976 30/12/2016), Nhà máy X70 - CKT QCHQ (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), K Nhà máy X70 - CKT QCHQ (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), , ... ; - ; 08/05/2016 có tá, TS - , áy X70 Trên - Phân tích cơng tác máy X70 Nhà máy - CKT QCHQ - : nhân pháp , nhi Nhà máy X70 CKT QCHQ 2012 : công t pháp h máy X70 1.1 [1, trang 7] Ngoài ra, t...V M TS inh Tơi xi ngh ình ng Nhà máy X70 - - báu su Nhà máy X70 Q quân n -N TS gày tháng Hà CKT iii iv... .12 16 16 20 26 .26 29 30 NHÀ MÁY X70 32 X70 CKT QCHQ 32 32 .33 33 - CKT QCHQ 40 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân (Luận văn thạc sĩ), Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay