Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

117 10 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:58

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 V PHONG H I LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG V PHONG H I TH C TR NG GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY C PH NG QU NG NINH LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: TS Nguy n Ng i n t nghi p th s c c th c hi tình hình th c ti is u th c nghiên c u lý thuy t, nghiên c u kh o sát ng d n khoa h c c a T.S Nguy n Ng n Các s li u, b ng bi u nh ng k t qu lu t phát t th c ti n kinh nghi m, k t qu nghiên c u lu trung th c công b b t k công trình nghiên c u khác M t l n n a xin kh nh v s trung th c c a l i cam k t H H c viên i ii hoàn thành Lu t nghi p này, th c r t nhi u s L n c a quý th n bè u tiên Tơi xin chân thành bày t lòng bi Ng n T.S Nguy n i th Nh ng d n n bi n, lý gi i c a Th tơi tìm tòi, b sung nh ng nghiên c m thi u sót q trình hồn thành lu Tôi xin chân thành c i h c Dân l p H i c bi t Quý th y khoa qu n tr kinh doanh H gi ng d y, truy h ct pt ih t lòng t nh ng ki n th c c n thi t b ích cho tơi su t th i gian ng v Lu n t ng cho trình nghiên c u th c hi n c c a sau ng th i xin chân thành c công ty C ph p th ng Qu o, công nhân viên c a u ki n thu n l i ln t n tình cung c p nh ng tài li p thông tin c n thi t cho Lu Tôi xin chân thành c n bè, t p th l p cao h c MB 02 ng viên t u ki n cho h c t p nghiên c u hoàn thành Lu M t l n n a xin trân tr ng c b n m nh kh y cô, quý Anh ch y h nh phúc! H H c viên i iii L L IC iii M C L C iv DANH M C CÁC T DANH M VI T T T viii ix DANH M C B NG , HÌNH x PH N M U 1 Tính c p thi t c tài M tài ng ph m vi nghiên c u ên c u N i dung c a Lu NG V LÝ LU N V QU N TR NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P 1.1 M t s v v qu n tr nhân l c 1.1.1 Khái ni m 1.1.2.Vai trò c a qu n tr nhân l c 1.2 Nh ng n i dung c a công tác qu n tr nhân l c 1.2.1 Ho nh ngu n nhân l c 1.2.2 Phân tích cơng vi c 1.2.3 Tuy n d ng nhân l c o phát tri n nhân l c 12 c th c hi n công vi c 15 ng 17 1.2.7 Phúc l 1.3 Các y u t ng 20 n công tác qu n tr nhân l c t i doanh nghi p 22 1.3.1 Y u t bên c a doanh nghi p 22 1.3.2 Y u t bên doanh nghi p 22 1.4 Kinh nghi m v qu n tr nhân l c c a m t s doanh nghi p h c cho công ty c ph ng Qu ng Ninh 24 iv 1.4.1 Kinh nghi m v qu n tr nhân l c c a m t s doanh nghi p 24 1.4.2 Bài h c rút v công tác qu n tr nhân l c cho công ty c ph xây d ng Qu ng Ninh 29 1.5 S c n thi t ph i hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i doanh nghi p 30 TÓM T 31 TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY C PH NG QU NG NINH 32 2.1 Khái quát chung v công ty c ph ng Qu ng Ninh 32 c v trình hình thành phát tri n c a công ty c ph xây d ng Qu ng Ninh 32 2.1.2 Ch m v c a công ty 33 2.1.3 Ngành ngh kinh doanh c a công ty 34 u t ch c c a công ty 35 2.1.5 K t qu ho ng s n xu t kinh doanh c ng t i công ty c ph 2.2.1 S n 2014 36 ng Qu ng Ninh 37 ng t i công ty c ph ng Qu ng Ninh giai 2016 37 ng theo gi i tính c a cơng ty 38 ng theo b ng c a công ty 39 tu i 40 u la 40 2.3 Th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty c ph xây d ng Qu ng Ninh 42 2.3.1 Th c tr ng công tác ho nh nhân l c 42 2.3.2 Th c tr ng công tác phân tích cơng vi c 43 2.3.3 Th c tr ng công tác n d ng nhân l c 44 2.3.4 Th c tr ng vi c th c hi n ch o, phát tri n ngu n nhân l c 49 2.3.5 Th c tr ng công tác t qu th c hi n công vi c c a nhân viên 54 2.3.6 Th c tr ng công tác tr i công ty 58 2.3.7 Th c tr ng côn khác 59 v 2.4 Các y u t n công tác qu n tr nhân l c c a công ty c ph n xi ng Qu ng Ninh 63 2.4.1 Các y u t bên 63 2.4.2 ng y u t bên 64 công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph xây d ng Qu ng Ninh 67 2.5.1 Nh ng m c 67 2.5.2 Nh ng h n ch t n t i 67 2.5.3 Nguyên nhân c a nh ng h n ch t n t i 68 TÓM T 69 NG GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY C PH NG QU NG NINH 70 ng ho ng m c tiêu phát tri c a công ty C ph n 2017 -2020 ng Qu ng Ninh 70 ng ho ng c a công ty 70 3.1.2 M c tiêu phát tri n c a công ty 70 m m c tiêu phát tri n ngu n nhân l c c xây d ng Qu ng Ninh 71 m phát tri n ngu n nhân l c 71 3.2.2 M c tiêu phát tri n ngu n nhân l c 72 3.3 M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph ng Qu ng Ninh 72 3.3.1 Hồn thi n cơng tác ho nh ngu n nhân l c 72 3.3.3 Hồn thi n sách n d ng nhân l c 78 3.3.4 Hồn thi n vi c b trí s d ng nhân viên 80 3.3.5 Hoàn thi o phát tri n nhân l c 81 3.3.6 Hoàn thi c hi n công vi c 85 3.3.7 Hoàn thi ng 87 TÓM T 94 K T LU N 95 vi TÀI LI U THAM KH O 96 PH L C 98 vii DANH M C CÁC T STT T vi t t t CBCNV Cán b công nhân viên VI T T T o PT Phát tri n t qu th c hi n công vi c NNL Ngu n nhân l c QTNL Qu n tr nhân l c TNHH Trách nhi m h u h n T ch viii ng ti D u t ch c c 2.2 xây d ng Qu ng Ninh .35 c c a quy trình n d ng c ng Qu ng Ninh 47 D Hình 2016 37 Hình 2 38 Hình 39 Hình 40 Hình 41 ix B ng B ng ch i m chu i dung STT K t qu H ng ph n I Th c h n nh m v chuyên môn Hoàn thành m nhi m v c giao; m b o ch t l th gian, hi u q c a cơng vi c; Khơng sai sót t c hi n nhi m 40 Hồn thành nhi m un mơn c giao, nhiên th c a m b o m t th i gian hay ch t l 30 th c hi n nh ng ch a hoàn thành nhi m chuyên 10 môn giao Không th c hi n nhi m v chuyên môn giao II Ch hành n quy, quy nh c a Công ty, c a n v , pháp l Ch p hành Ch p hành Ch p hành m c trung bình vi ph m III Tham gia công tác th , q 20 10 n chúng, phong trào thi ua Tích c c tham gia công tác phong trào thi ua phí, ồn phí úng h n àn th , qu n chúng, ng phí, cơng ồn 20 tham gia cơng tác ồn th , qu n chúng, n ng ch a tích c c ng phong trào phí, cơng ồn phí, phí úng h n 10 Khơng tham gia cơng tác ồn th , qu n chúng, phong trào thi m c th v thành Trong IV tích: sáng ki n th s yêu c áp d ng, h 20 khen t p trung công vi c ng b ph cH t c a Nhà n i t ch vào k t qu ho b ph n khác, phòng ban ch a quy m cu i 92 t nh k t qu ch m ng hình th ng Ngồi hình th c áp d xun, Cơng ty th áp d ng m t s hình th - ng theo k t qu ho ng ng sau: ng kinh doanh chung c a Công ty: áp d ng vào m nhu n chia cho cán b t l i nhu i hình th c ti - nh k ng: Vi trích m t ph n l i ng ng áp d ng hoàn thành xu t s i v i nh ng lao ng lo i ng m t s ng th quy ng nh nh ngh cv nh S ngày công ti n as - ng sáng ki n: áp d thu ng sáng ki n c i ti n k c m i, phát minh s n ph m, d ch v m i tr thành s n ph m s n xu t c ng, gi m giá thành s n ph m ho c làm phong phú thêm s n ph m nâng cao ch t ng c a s n ph m, d ch v u ki n th c hi n gi i pháp - s ng h c o Cơng ty - Công tác thông tin n i b t này, nh m t ng l mb ot tc it tc u hi u rõ quy ch ng - S nghiêm túc c t p th 93 TÓM T V i vi c phân tích th c tr ng công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph n ng Qu ng Ninh, nh nh nh ng m nh ng h n ch t n t i nguyên nhân c a nh ng h n ch lu a ng gi i pháp nh m hoàn thi n nâng cao ch qu công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph ng, hi u ng Qu ng Ninh - Hồn thi n cơng tác phân tích cơng vi c - Hồn thi n vi c b trí s d ng nhân viên - Hồn thi o phát tri n nhân l c - Hoàn thi c hi n cơng vi c - Hồn thi ng - Hoàn thi n quy ch ng - Duy trì c i thi cu iv ng xu t c a tác gi nh m mong mu n công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph ng Qu ng Ninh s t c ngu n l c nhân viên gi th phát tri n, c nh tranh v c ngu n l i th th 94 ng hi n m thu hút Ngày nay, v i s phát tri n c a khoa h c k thu t, s phát tri n l n m nh c a n n kinh t th gi i, m t qu c gia nói chung hay m t doanh nghi p nói riêng mu n hòa nh c ph i phát tri n t bên n i b c a doanh nghi p mà xu m vi c phát tri n ngu n nhân l c Trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, nhân l c m t y u t quan tr ng quan h tr c ti ng nhân qu i v i l i nhu n c a doanh nghi p V im c tr ng gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c t i công ty C ph ng Qu ng c n i dung : + Khái quát h th lý lu n v công tác qu n tr nhân l c nd lý lu áp vào tình hình th c t ph i v i ho ng ch c m v c a Công ty C ng Qu ng Ninh + T ng h p, phân tích tồn di c tr ng công tác qu n tr nhân l c c a Công ty C ph qua ng Qu ng Ninh th i gian c tr ng, tác gi my u t n t i công tác qu n tr nhân l c c a công ty ng th i t nh ng nh m t s gi i pháp chi ty nh nh v m y u t n t i tác gi nâng cao công tác qu n tr nhân l c cho Công s pt i nh, n d công vi Nh tài th hi n hy v ng góp m t ph n khơng nh vào vi c nâng cao công tác qu n tr nhân l c c a Công ty C ph ng nhu c nhân l c ch ng Qu ng ng cao, góp ph n hồn thành m c tiêu s m ng c a Công ty Do th thi u sót, em r t mong nh h n nên lu c s góp ý c a quý th thi 95 i nh ng vi c hoàn Nguy n Th Liên Di p (2003), Chi c sách kinh doanh, NXB Th ng kê, Thành ph H Chí Minh Tr n Kim Dung (2006), Qu n tr ngu n nhân l c, NXB Th ng kê, Thành ph H Chí Minh Lê Thanh Hà (2003), Tâm lý qu n lý ngh thu t o b o c Nguy n Thanh H i (2002), Qu n tr nhân s , NXB Th ng kê, Thành ph H Chí Minh Qu n tr h c, NXB Th ng kê, Thành Nguy n Thanh H ph H Chí Minh ng Th n Xuân Th y, Nguy n Vi t Ánh, Tr n Th Vi t Hoa (2006), K n lý c a t ng s n xu t qu ng, NXB ng, Thành ph H Chí Minh Nguy n H u Thân (2008), Qu n tr nhân s , NXB Th ng kê, Thành ph H Chí Minh Thomas J Peter, Robert H Waterman Jr 1992 h c rút t t h o Nh ng c qu n lý t t nh t c a M , NXB Thành ph H Chí Minh, Tr n Xuân Kim d ch Báo cáo K ho a Công ty C ph n xi ng Qu ng a Công ty ty C ph ng Ninh 10 Báo cáo Qu n tr Qu ng Ninh 11 Báo cáo Tài c a Cơng ty ty C ph 2016 96 ng Qu ng Ninh 12 Các trang web: - http://www.voer.edu.vn/module/nhung-dieu-kien-dam-bao-cong-tac-dao- tao-va- phat-trien-nguon-nhan-luc-trong-doanh-nghiep - http://old.voer.edu.vn/module/kinh-te/cac-nhan-to-anh-huong-va-su-can- thiet- hoan-thien-quan-tri-nhan-su.html - http://acro.vn/kien-thuc/quan-tri-nhan-su/cong-thuc-quan-ly-nhan-su-cua- cac- cong-ty-nhat-ban.aspx - http://www.uef.edu.vn/resources/newsletter_uef/2013_09/11.pdf - http://tc-consulting.com.vn/vi/thu-vien/bai-viet-chuyen-gia/kinh-nghiem- quan- ly-nguon-nhan-luc-trong-cac-cong-ty-vua-va-nho-o-chau - http://quanlydoanhnghiep.edu.vn/?x=2038/cam-nang-doanh-nghiep/van- hoa- khac-nhau-anh-huong-den-quan-ly-nguon-nhan-luc - http://tc-consulting.com.vn/vi/thu-vien/bai-viet-chuyen-gia/kinh-nghiem- quan- ly-nguon-nhan-luc-trong-cac-cong-ty-vua-va-nho-o-chau 97 Ph l c 1: PHI M C A NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY C NG QU NG NINH PH Kính chào B n, Tơi h c viên Cao h c khoa qu n tr kinh doanh T c hi n Lu i h c Dân l p H i t nghi p, c n m t s thông tin c a B n v Công ty c ph ng Qu ng Ninh Kính mong B n dành m t th i tr l i câu h i B n khơng câu tr l i , m i thơng tin tr l c gi bí m t ch ph c v cho Lu n t nghi p Theo th t t ng ý c a B i v i câu h i (b ng cách khoanh tròn): 1: R ng ý ng ý ng ý l m ng ý 5: R ng ý I Nh n xét c a b n v v ng, phúc l i Nhân viên th s ng hồn tồn d a vào thu nh p t Công ty Ti n nh ng v i k t qu làm vi c c aB n B c tr B n nh n th y kho n ti ng t i Công ty h p lý Ti i thu nh p Công ty công b ng i Công ty r ng Các c i Công ty r t h p d n i Công ty th hi n rõ ràng s quan i v i CBCNV i c a Công ty B 98 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 II Nh n xét c a b n v v 10 B n k 11 B n n thi th c hi n t t công vi c c tham gia nh B n nhi o theo yêu c u c a n Công ty 13 o Cơng ty hi u qu t t 14 B c bi u ki n c n thi 15 n n c a Công ty công b ng III Nh n xét v 5 5 t qu th c hi n công vi c c a nhân viên 16 Vi c ánh giá nhân viên cơng b g, xác 17 B n tin vào p n ng l c ánh giá k t t ch n công vi c c a B n 18 Quá trình ánh giá giúp cho B n t ho h rõ ràng vi c ngh p cá nhân 19 Vi c ánh giá ã t cs n nâng cao ch ng t c hi n công vi c 20 B n th y ph ng pháp ánh giá h n h p lý không? IV Nh n xét v thông tin, giao ti p công ty: 21 Nh ng thay i Công ty 23 Ch c n ng, nhi m 25 c thông báo n nhân viên không o quan tâm tìm h u qua , rõ ràng c 22 24 Lãnh sách, th t c, liên quan h ng chéo gi a b , suy ngh ng tho i mái cho nhân viên phát bi u ý ki n 99 h n nhân viên 5 V Nh n xét v v 26 M i ng i h p tác ng, khơng khí làm vi c làm vi c ng, úng 5 5 i x công b ng, không phân 33 Công ty cho B c linh ho t nh ng quy n h n c n thi t th c hi n công vi c sáng t o, hi u qu cao 27 Nhân viên Cơng ty tác phong làm vi c kh gi 28 Các nhân viên i x thân thi t, tho i mái 29 Nhân viên tinh th n trách nhi m cao c tôn tr ng tin c y công vi c o tác phong l ch s , hòa nhã 32 Nh bi t VI.Công ty mang l i cho b n s th a mãn v : 34 Thu nh p cao 35 Công v c n 36 nh h i th 37 i u ki n môi 38 B n hồn tồn th 39 Nhìn chung, B n th y t ct t Công ty a mãn làm v c Công ty 100 5 VII B n c m th y: 41 B n s l i Công ty ng 42 Dù cho Công ty k t qu tài khơng t t, B n không mu n h pd c dù n khác ngh l ng h n di chuy n i Công ty khác 43 B n m th y g ông ty 44 Là thành viên c a Công ty i u r t quan tr ng v 45 B n t nguy n làm b t v n vi c Công ty giao làm cá nhân c n th t giúp Công th c ng g ng c a ã óng góp t t cho 46 B n s n sàng hy sinh quy n ty thành công 47 B n nguy n n l c h t nâng cao k n ng hi n nh u h n cho công vi c 48 B n vui m ng nh ng Công ty 49 B n n sàng hoàn thành b mà 50 B n c m nh n rõ ràng r ng B n thu c v Công ty 51 B n m nh n v ng nh v n 52 B n r t quan tâm v s 53 m ts h n c a Công ty ng di n, B 54 B n vui h hai ng ch n Công ty hào 56 B n m th y vui m ng m t p n c a Công ty c Công ty VIII Xin cho bi 5 b n thân B n Gi i) h cv Trung c làm vi c 55 B C p 1: c aB n Nam: N : i) C p 2: C p 3: i h c: i h c: 101 Tu i c a B n thu T n 44: T n 54: i 30: T 55 tr lên: Ngồi cơng vi c Cơng ty, B n làm thêm cơng vi d i) Có: Khơng: B n thu i) Công nhân: Cán b qu n lý: B Khác: i nh t t Cơng i nhi u nh ngh theo th t t m quan tr ng, i th i th ba; ) Thu nh Danh v K n: av B n ki n ngh v Phi Cơng vi c nh: u ki n làm vi c tho i mái: u tra ho c c công tác qu n tr NNL Cơng ty hi u qu Trân tr ng c 102 n! PH L C K T QU CÔNG TY C CT VI C PH NG V N 200 CBCNV PH NG QU NG NINH I Nh n xét c a b n v v ng, phúc l i S Câu h i Nhân viên th s ng hoàn toàn d a vào thu nh p t Công ty Ti c aB n n nh 41 24 76 22 37 ng x ng v i k t qu làm vi c 69 56 42 12 21 B c tr B n nh n th y kho n ti ng t i Công ty h p lý Ti i thu nh p Công ty công b ng i Công ty r ng i Công ty r t h p d n i Công ty th hi n rõ ràng s quan 88 44 45 13 25 73 46 54 22 43 11 12 66 31 40 55 45 16 35 42 61 33 89 11 28 64 44 46 12 46 30 45 67 i v i CBCNV i c a Công ty B II Nh n xét c a b n v v n Câu h i S 10 B n k n thi B n nhi c bi 992 41 50 o theo yêu c u c a 112366 72 28 th c hi n t t công vi c c tham gia nh 11 B công vi c 13 14 B 15 n Công ty o Công ty hi u qu t t u ki n c n thi n n c a Công ty công b ng 103 679615 12 10 517547 12 667924 19 558021 27 15 12 17 III Nh n xét v t qu th c hi n công vi c c a nhân viên Câu h i S 89 67 27 c 53 87 32 19 16 Vi c ánh giá nhân viên cơng b g, xác 17 B n tin vào p n ng l c ánh giá k t t h n công vi c c a B n 18 Quá trình ánh giá giúp cho B n vi c àot ho h rõ ràng 60 82 32 15 11 ngh p cá nhân 19 Vi c ánh giá ã t c s n nâng cao ch t ng t c hi n công vi c 20 B n th y ph ng pháp ánh giá h n h p lý không? 59 79 31 21 10 33 75 39 28 25 IV Nh n xét v thông tin, giao ti p cơng ty: S 21 Nh ng thay i sách, th t c, liên quan viên Công ty c thông báo 23 Ch c n ng, nhi m 24 Lãnh 25 khơng o quan tâm tìm h u qua 48 81 53 52 40 55 32 21 55 65 34 40 39 21 57 43 40 77 65 32 11 15 , rõ ràng h ng chéo gi a b , suy ngh h n nhân ng tho i mái cho nhân viên phát bi u ý ki n V Nh n xét v v n nhân 10 c 22 ng, khơng khí làm vi c S Câu h i 26 M i ng i h p tác làm vi c 63 61 45 13 18 27 Nhân viên Cơng ty tác phong làm vi c kh úng gi 28 Các nhân viên i x thân thi t, tho i mái 104 ng, 121 60 15 34 43 51 50 22 29 Nhân viên tinh th n trách nhi m cao 88 92 12 c tôn tr ng tin c y công vi c 4 54 42 33 27 44 o tác phong l ch s , hòa nhã 66 69 42 12 11 i x công b ng, không phân 36 45 79 16 24 bi t 33 Công ty cho B c linh ho t nh ng quy n h n c n thi th c hi n công vi c sáng t o, hi u qu cao 48 69 57 20 VI.Công ty mang l i cho b n s th a mãn v : 34 Thu nh p cao 35 Công v c n nh 36 h i th 37 i u ki n môi 38 B n hồn tồn th 39 Nhìn chung, B n th y t 79 72 40 4 55 81 54 71 72 36 13 ct t 29 37 43 57 34 Công ty 18 12 88 44 38 a mãn làm v c Công ty 63 72 26 24 15 VII B n c m th y: 59 54 43 29 15 41 B n s l i Cơng ty c dù n khác ngh l ng 61 71 45 ng h p d h n 42 Dù cho Cơng ty k t qu tài khơng t t, B n khơng 55 61 34 mu n di chuy n i Công ty khác ông ty 49 59 63 43 B n m th y g 14 44 Là thành viên c a Công ty i u r t quan tr ng v 72 90 15 18 45 B n t nguy n làm b t vi c Công ty giao làm v 46 B n s n sàng hy sinh quy n cá nhân c n th t giúp Công ty thành công 47 B n nguy n n l c h t nâng cao k n ng th c ng hi n nh u h n cho công vi c 45 73 60 15 60 62 45 27 18 69 57 36 20 48 B n vui m ng nh ng t t cho Công ty 49 B n n sàng hoàn thành b 13 29 45 98 15 39 37 86 28 10 n g ng c a ã óng góp mà Cơng ty u 105 25 25 18 11 50 B n c m nh n rõ ràng r ng B n thu c v Công ty 51 B 52 B 53 54 B 55 B 56 B n m nh n v ng nh v n n r t quan tâm v s h n c a Công ty m ts ng di n, B n vui ng ch n Công ty làm vi c hào c Công ty n m th y vui m ng m t p n c a Công ty VIII Xin cho bi 26 21 84 c a 57 h hai 36 51 36 45 i) Nam: 185 h cv 22 63 35 56 14 27 27 20 N : 15 i) C p 1: C p 2: C p 3: 27 Trung c p: 32 i h c: 140 i h c: i c a B n thu i 30: T 41 82 45 45 89 90 b n thân B n Gi Tu 74 12 49 72 45 40 38 31 n 54: i) 12 T n 44: 60 T 55 tr lên: 120 Ngồi cơng vi c Cơng ty, B n làm thêm cơng vi d i) Có: 135 Không: 65 B n thu i) Nhâ Công nhân: 71 Cán b qu n lý: 16 Khác: 18 B i nh t t i nhi u nh Thu nh p cao: Công vi c Danh v K ngh i th i th ba; ) 151(1); 46(2) n: 25(1); 109 (2) nh: (2); 43(3) av: u ki n làm vi c tho i mái: theo th t t m quan tr ng, 24(1); 4292); 11(3) 146(3) 106 h ... Ninh ph lý lu n v công tác qu n tr nhân l c DN xu t gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i công ty c ng Qu ng Ninh c th c ti n: th c tr ng công tác qu n tr nhân l c t i công ty. .. n nhân l c 72 3.3 M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph ng Qu ng Ninh 72 3.3.1 Hoàn thi n công tác ho nh ngu n nhân l c 72 3.3.3 Hoàn. .. ng Ninh, t mm m y uc xu t nh ng gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph - ng Qu ng Ninh, ng nghiên c u: Công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph n xi d ng Qu ng Ninh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay