Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

117 40 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:58

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng NinhThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ... Ninh ph lý lu n v công tác qu n tr nhân l c DN xu t gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i công ty c ng Qu ng Ninh c th c ti n: th c tr ng công tác qu n tr nhân l c t i công ty. .. n nhân l c 72 3.3 M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph ng Qu ng Ninh 72 3.3.1 Hoàn thi n công tác ho nh ngu n nhân l c 72 3.3.3 Hoàn. .. ng Ninh, t mm m y uc xu t nh ng gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph - ng Qu ng Ninh, ng nghiên c u: Công tác qu n tr nhân l c t i công ty c ph n xi d ng Qu ng Ninh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay