Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190 (Luận văn thạc sĩ)

101 13 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:54

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190 ISO 9001:2008 V - 2017 V TS N i ii L IC Lu n tr kinh doanh v Nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty c ph n n i th t 190 t qu c a q trình c g ng khơng ng ng c a b cs ng viên khích l c a th y cô, b i thân Qua trang vi t tác gi xin g i l i c ng nghi n t i nh th i gian h c t p - nghiên c u khoa h c v a qua Tôi xin t lòng kính tr ng bi TS Nguy c ti p t cc i v i th y giáo ng d p tài li u thông tin khoa h c c n thi t cho lu Xin chân thành c i h c Dân l p H i Phòng, Khoa Qu n tr u ki n cho tơi hồn thành t t lu n a TÁC GI iii M L iii .iv viii ix ix x 1 Tính c p th t a tài nghiên c T ng quan nghiên c u v tài 13 13 15 17 iv 17 18 19 so sánh 19 20 20 20 21 21 22 23 26 27 27 28 30 CÔNG 31 31 31 32 33 34 40 40 v 40 41 44 44 46 49 49 52 54 61 62 63 65 66 66 66 67 - 2020: 67 68 68 68 70 74 75 75 vi 77 77 79 79 80 81 83 89 vii DANH M B BI -2016 37 2013-2016 39 -2016 42 2013-2016 43 45 46 50 52 53 54 55 56 58 59 60 61 61 viii DANH M S C 33 36 DANH M BI 48 48 ix Hai là: - doan - doanh ý - 76 Ba là: - 77 + công ty , 78 công ty , , 79 : - - - 80 Giáo trình phân tích tài , NXB Tài Giáo trình phân tích kinh doanh B Phân tích báo cáo tài , , doanh, , NXB kê 10 12), 11 Giáo trình Tài 12 13 14 Ng Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB 81 Phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài 15 16 , NXB Tài 17 2015), , 18 , áp 82 Mã minh A(100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 100 150) 231.014.546.830 197.064.061.843 110 12.215.450.088 11.691.624.301 111 12.215.450.088 11.691.624.301 112 0 120 0 121 0 122 0 123 0 130 107.501.660.588 60.492.245.527 131 82.569.520.597 58.871.039.290 132 18.532.139.991 1.621.206.237 133 0 134 0 135 0 136 6.400.000.000 137 0 (120 = 121 + 122 + 123) khoán kinh doanh (*) (2) + 139) hàng 83 (140 = 141 + 149) kho (*) B210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 139 0 140 110.211.054.367 117.236.569.558 141 110.211.054.367 117.236.569.558 149 0 150 1.086.381.787 7.643.622.457 151 1.083.692.418 467.231.134 152 (268.937) 1.757.842.134 153 2.958.306 154 0 155 5.418.549.189 200 229.636.959.270 228.361.063.532 210 0 211 0 212 0 213 0 214 0 215 0 216 0 219 0 220 147.412.505.158 148.563.863.073 I219) hàng II + 224 + 227) 84 221 147.412.505.158 148.563.863.073 - Nguyên giá 222 279.405.672.954 258.622.064.962 - 223 (221 = 222 + 223) (131.993.167.796) (110.058.201.889) 224 0 - Nguyên giá 225 0 - 226 0 227 0 - Nguyên giá 228 667.483.121 667.483.121 - 229 (667.483.121) (667.483.121) 230 0 - Nguyên giá 231 0 - 232 0 240 16.171.669.869 13.651.510.740 241 0 242 16.171.669.869 13.651.510.740 250 64.000.000.000 64.000.000.000 251 0 252 64.000.000.000 64.000.000.000 253 0 254 0 255 0 260 2.052.784.243 2.145.689.719 (224 = 225 + 226) (227 = 228 + 229) = 231 + 232) (240 = 241 + 242) dang liên doanh V 261 + 262 + 263 + 268) 85 Tài = 100 + 200) C+ 330) 261 2.052.784.243 2.145.689.719 262 0 263 0 268 0 270 460.651.506.100 425.425.125.375 300 71.359.979.592 116.216.366.858 310 71.359.979.592 115.706.871.258 311 24.525.819.559 37.418.236.658 312 465.720.287 178.225.843 313 13.697.850.287 4.277.535.281 314 3.516.000.000 1.879.500.000 315 0 316 0 317 0 318 0 319 2.924.200 60.449.300 320 29.151.665.259 71.892.924.176 321 0 322 0 323 0 324 0 330 509.495.600 86 doanh D= 410 + 430) = 411a + 411b) - 331 0 332 0 333 0 334 0 335 0 336 0 337 0 338 509.495.600 339 0 340 0 341 0 342 0 343 0 400 389.291.526.508 309.208.758.517 410 389.291.526.508 309.208.758.517 411 285.000.000.000 285.000.000.000 411a 285.000.000.000 285.000.000.000 411b 0 412 0 413 0 414 24.000.000.000 415 0 87 - khác (430 = 431 + 432) (440 = 300 + 400) 416 0 417 0 418 0 419 0 420 0 421 80.291.526.508 24.208.758.517 421a 208.758.517 85.253.742 421b 80.082.767.991 24.123.504.775 422 0 430 0 431 0 432 0 440 460.651.506.100 425.425.125.375 88 Mã minh 01 714.789.767.903 707.124.854.186 02 1.376.011.353 1.236.971.304 10 713.413.756.550 705.887.882.882 11 575.441.238.031 628.369.845.064 20 137.972.518.519 77.518.037.818 21 7.958.649.651 26.800.876 Chi phí tài 22 3.632.760.511 8.360.169.943 - 23 3.233.138.473 8.085.869.719 Chi phí bán hàng 25 24.755.449.452 22.232.718.400 26 19.643.117.966 16.008.765.813 kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) (25 + 26)} 30 97.899.840.241 30.943.184.538 11 Thu 31 875.293.910 583.795.761 12 Chi phí khác 32 640.786.912 522.855.196 40 234.506.998 60.940.565 50 98.134.347.239 31.004.125.103 51 18.051.579.248 6.820.907.523 52 0 60 80.082.767.991 24.183.217.580 - 02) - 11) - 32) - 51 - 52) 89 90 ...V TS N i ii L IC Lu n tr kinh doanh v Nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty c ph n n i th t 190 t qu c a trình c g ng khơng ng ng c a b cs ng viên khích l c a th... ng i m y u ng tr ng t có th t n i có có th t n i phát tri n, g nh ng l i th c a mình, t ng b nâng cao kh n ng c nh tranh tr p i q n lý s tri n h t n cho th y, doanh nh tranh kh c ng v ng ch c... doanh Nâng c N u không tr k qu n n m t v n phát h T ng quan nghiên c u v t n quan tr ng giúp nh c a Xu t ch n ơn qu c trì v nh hình th q n n g p c a m i doanh c kinh doanh doanh ngh g ph tài - pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190 (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Nội thất 190 (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay