Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

114 11 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:47

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ) ISO 9001:2008 - 2017 NÂNG CAO C L G NINH PGS.TS H , hòng, b em hồn thành - không , Cô, tháng 01 i Tô tháng 01 ii 1 3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 6 7 1.1 1.1.1 1.1.2 10 1.1.3 11 1.1.4 12 1.2 12 1.2.1 12 1.2.2 14 1.3 24 iii 1.3.1 Các nhân bên 24 1.3.1.1 - 24 1.3.1.2 25 1.3.1.3 - 26 1.3.1.4 27 1.3.1.5 28 1.3.1.6 - 29 1.3.1.7 - 1.3.2.1 Quan Ban lãnh 29 30 1.3.2.2 31 1.3.2.3 35 1.3.2.4 35 1.3.2.5 36 1.3.2.6 37 37 38 2.1 38 2.1.1 38 2.1.2 41 2.1.3 47 2.1.4 50 2.2 51 2.2.1 55 2.2.2 61 iv 2.2.3 67 2.2.4 69 2.3 70 2.3.1 70 2.3.3 78 80 81 81 3.1.1 81 3.1.2 82 3.2 84 3.2.1 84 3.2.2 85 3.2.3 89 3.2.4 91 3.2.5 94 96 97 99 v NNL CNKT CPNS KBNN TNHH XN CNH, TP, PP BHXH CBCNV CNQL - XNN CNSC&PT TNHH- NVTN Nhân viên thu ngân CNVH Côn 1TV XH SXKD NVKT vi XDCB NVKD SCL LX, BV, TV Nhân viên kinh doanh DA HTCN VHVNTDTT KXL KH & CN NMN BHXH TGCT BHYT BHTN CSH SCADA vii -T Trang 2016) 49 50 -2016) 52 -2016) 56 -2016) ông ty CPNS -2016) 59 62 -2016) 65 -2016) 84 ty CPNS 42 47 viii - Thâm C ia , nghi h ông ty C Hai là, C k cho Công ty - - n cho Công ty Ba là, , 90 NNL 3.2.4 N o :P Khi xây sau: - - 91 - Hai - Nhóm chun mơn ngh - Nhóm hành Ba là, - hơng qua h tình tình bám sát viên 92 Hai Ba + rung Cơng ty, th Cơng ty + Quy trình + , 93 Nhìn chung, ơng ty ơng ty p 3.2.5 X ác là: Xây tinh xã Cơng ty minh Cơng ty , Cơng ty thì: chun mơ 94 ng Xây khơng khí hố tin tin , minh Công ty 95 Công ty nhau, n n - M dù nâng cao g Ninh nói riêng, Cơng ty, , C C Tuy nhiên, công tác nâng cao 96 A Giáo T , NXB Mai Lê Thanh Hà (2009), CNH H Nam, NXB Bùi Xã 1995), KX 07 10 - 11 B 12 WB (2000), World Development Indicators, London: Oxford 97 C Internet 13 https://sites.google.com/ site/doainoni/abc/1-khai -niem-chung-ve-suc-khoe 14 http://voer.edu.vn/m/chat-luong-nguon-nhan-luc//758c8b47 15 http://kenhtuyensinh.vn/ky-nang-mem- hoc-de-khang-dinh-minh 16 http://thuvien.kyna.vn/ky-nang-mem/nhung-ky-nang-mem-can-duoc-chutrong-trong-he-thong-giao-duc-viet-nam/ 17 Www.quawaco.com.vn 98 P C STT Nam 2 L X Kém (1) STT vi tính 99 Trung Bình (2) Khá (3) (4) STT Nam 15 10 65 22 80 32 112 Kém (1) STT Trung Bình (2) % ng máy vi tính Khá (3) % (4) % % 4.5 61 54.5 37 33.0 8.0 112 6.2 56 50.0 34 30.4 15 13.4 112 7.1 59 52.7 33 29.5 12 10.7 112 5.4 6.2 15.2 17.0 112 112 8.0 50 44.6 39 34.8 17 45 40.2 41 36.6 19 65 58.0 32 28.6 5.4 112 11 9,8 33 29.5 43 38.4 25 22.3 112 112 40 35.7 63 56.3 100 8.0 C -2016) , 101 - - C 100% - - Công ty khách hàng - - - - - - khai thác nhóm - i - - 102 - - - - - - o 1000m3/ngày - - - - c - n ISO 9001-2015 - hành - - thu - ROE; - ROE = 25,95%; - ROA; - ROA = 15,69%; - ROTC - ROTC = 20,67% 103 - m TT 2017 2018 2019 2020 189,16 192,58 195,11 198,71 51,08 52,58 54,0 55,5 492,7 503,7 514,7 525,5 219.000 223.500 228.000 232.500 16 15 14,5 14 7,2 7,45 7,7 8,0 100 100 100 100 476,183 486,721 502,262 518,083 1000m3/ ngày m3 % % 1.029.554 1.141.072 1.273.479 1.433.012 104 ... -2016) ông ty CPNS -2016) 59 62 -2016) 65 -2016) 84 ty CPNS 42 47 viii Q - (NNL) xã - t tham gia - u nh - - p - kinh (CPNS) giáo, b Nâng ca s hố phân tích, giá cơng TNHH pháp Cơng ty TNHH Nam",... (PVC) phát nói riêng nên pháp nâng c 3.1 3.2 - doanh - 3.3 4.1 Công ty 4.2 2012 2016 thơng : - phân tích; lao T , làm rõ: Ý ngh 7 1.1 1.1.1 - The (World 12, Tr.3] cá nhân" [5, Tr.2] 1, Tr.13]...NÂNG CAO C L G NINH PGS.TS H , hòng, b em hồn thành - khơng , Cơ, tháng 01 i Tô tháng 01 ii
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay