công tác tư tưởng của đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh quảng trị hiện nay

107 76 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:40

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiCTTT là hoạt động quan trọng của Đảng, nhằm hình thành, phát triển và truyền bá HTT; góp phần hoạch định đường lối cách mạng xây dựng thế giới quan, hệ giá trị, làm chuẩn mực cho việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. CTTT không những cổ vũ động viên quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia vào các phong trào cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng đề ra, mà còn tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.CTTT càng quan trọng hơn đối với cơ sở xã, phường, thị trấn. Hướng về cơ sở là nguyên tắc cơ bản cơ bản trong hoạt động CTTT. Yêu cầu nâng cao chất lượng CTTT ở xã, phường, thị trấn đang là vấn đề đặt ra cấp bách, cả trên phương diện lý luận và thực tiễn trong thời kỳ hội nhập, phát triển ở nước hiện nay. Tỉnh Quảng Trị từ sau chia tách, hiện có 10 huyện, thị và thành phố với 141 xã, phường, thị trấn. Cấp cơ sở là cấp chấp hành, là nơi mà các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện tính đúng đắn hoặc bộc lộ những nội dung cần điều chỉnh, đồng thời cũng là nơi diễn ra các phong trào cách mạng của quần chúng. Qua 25 năm đổi mới, CTTT các xã phường, thị trấn đã động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu KTXH của địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và làm cho đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Tuy nhiên, CTTT ở cơ sở xã, phường, thị trấn còn bọc lộ nhiều yếu kém và khiếm khuyết, chẳng hạn như: Đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng thường bị thay đổi nhưng không được đào tạo, ít được bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Nội dung CTTT chưa sát với tình hình thực tế; còn mang nặng tính lý luận. Chưa phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phương pháp, hình thức CTTT còn đơn điệu, một chiều, dễ gây nhàm chán, nên hiệu quả CTTT không cao. Những yếu kém đó dẫn tới tình trạng một số cấp ủy đảng ở cơ sở nhận thức không đúng về vị trí, vai trò của CTTT; có nhiều điểm nóng về tư tưởng nhưng không được giải quyết kịp thời dứt khoát từ cơ sở, nên dẫn tới tình trạng khiếu kiện của nhân dân kéo dài, vượt cấp. Một số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sa sút niềm tin vào con đường đi lên CNXH ở nước ta, thậm chí có một bộ phận tha hóa biến chất cả mục tiêu lý tưởng và đạo đức lối sống, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống xã hội.Vì vậy, tăng cường CTTT ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ cấp thiết trong sự nghiệp đẩy mạnh CNHHĐH và hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Trị hiện nay. Với tất cả những lý do trên, tác giả chọn vấn đề: “Công tác tư tưởng của Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Quảng Trị hiện nay” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng. ... CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Công tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn 1.1.1 Khái niệm tư tưởng hệ tư tưởng 1.1.1.1 Tư tưởng Trên giới nước ta nay, ... tổ chức tác động đến đối tư ng cán bộ, đảng viên nhân dân địa bàn cấp xã, phường, thị trấn Từ hiểu cơng tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn sau: Công tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn hoạt... tế tỉnh Quảng Trị Với tất lý trên, tác giả chọn vấn đề: “Công tác tư tưởng Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị nay làm đề tài luận văn Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Cơng tác tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác tư tưởng của đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh quảng trị hiện nay, công tác tư tưởng của đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh quảng trị hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay