công tác tư tưởng của đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh quảng trị hiện nay

107 2 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:40

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiCTTT là hoạt động quan trọng của Đảng, nhằm hình thành, phát triển và truyền bá HTT; góp phần hoạch định đường lối cách mạng xây dựng thế giới quan, hệ giá trị, làm chuẩn mực cho việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. CTTT không những cổ vũ động viên quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia vào các phong trào cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng đề ra, mà còn tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.CTTT càng quan trọng hơn đối với cơ sở xã, phường, thị trấn. Hướng về cơ sở là nguyên tắc cơ bản cơ bản trong hoạt động CTTT. Yêu cầu nâng cao chất lượng CTTT ở xã, phường, thị trấn đang là vấn đề đặt ra cấp bách, cả trên phương diện lý luận và thực tiễn trong thời kỳ hội nhập, phát triển ở nước hiện nay. Tỉnh Quảng Trị từ sau chia tách, hiện có 10 huyện, thị và thành phố với 141 xã, phường, thị trấn. Cấp cơ sở là cấp chấp hành, là nơi mà các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện tính đúng đắn hoặc bộc lộ những nội dung cần điều chỉnh, đồng thời cũng là nơi diễn ra các phong trào cách mạng của quần chúng. Qua 25 năm đổi mới, CTTT các xã phường, thị trấn đã động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu KTXH của địa phương; góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và làm cho đời sống vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.Tuy nhiên, CTTT ở cơ sở xã, phường, thị trấn còn bọc lộ nhiều yếu kém và khiếm khuyết, chẳng hạn như: Đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng thường bị thay đổi nhưng không được đào tạo, ít được bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Nội dung CTTT chưa sát với tình hình thực tế; còn mang nặng tính lý luận. Chưa phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phương pháp, hình thức CTTT còn đơn điệu, một chiều, dễ gây nhàm chán, nên hiệu quả CTTT không cao. Những yếu kém đó dẫn tới tình trạng một số cấp ủy đảng ở cơ sở nhận thức không đúng về vị trí, vai trò của CTTT; có nhiều điểm nóng về tư tưởng nhưng không được giải quyết kịp thời dứt khoát từ cơ sở, nên dẫn tới tình trạng khiếu kiện của nhân dân kéo dài, vượt cấp. Một số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sa sút niềm tin vào con đường đi lên CNXH ở nước ta, thậm chí có một bộ phận tha hóa biến chất cả mục tiêu lý tưởng và đạo đức lối sống, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống xã hội.Vì vậy, tăng cường CTTT ở Đảng bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ cấp thiết trong sự nghiệp đẩy mạnh CNHHĐH và hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Trị hiện nay. Với tất cả những lý do trên, tác giả chọn vấn đề: “Công tác tư tưởng của Đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Quảng Trị hiện nay” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài CTTT hoạt động quan trọng Đảng, nhằm hình thành, phát triển truyền bá HTT; góp phần hoạch định đường lối cách mạng xây dựng giới quan, hệ giá trị, làm chuẩn mực cho việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên toàn xã hội CTTT cổ vũ động viên quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia vào phong trào cách mạng, thực nhiệm vụ trị Đảng đề ra, mà tun truyền, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt ; kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động "diễn biến hồ bình" lực thù địch Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội ta; khắc phục suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân CTTT quan trọng sở xã, phường, thị trấn Hướng sở nguyên tắc cơ hoạt động CTTT Yêu cầu nâng cao chất lượng CTTT xã, phường, thị trấn vấn đề đặt cấp bách, phương diện lý luận thực tiễn thời kỳ hội nhập, phát triển nước Tỉnh Quảng Trị từ sau chia tách, có 10 huyện, thị thành phố với 141 xã, phường, thị trấn Cấp sở cấp chấp hành, nơi mà nghị quyết, chủ trương, đường lối Đảng thể tính đắn bộc lộ nội dung cần điều chỉnh, đồng thời nơi diễn phong trào cách mạng quần chúng Qua 25 năm đổi mới, CTTT xã phường, thị trấn động viên cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân phấn đấu thực thắng lợi tiêu, mục tiêu KT-XH địa phương; góp phần giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội làm cho đời sống vật chất đời sống tinh thần nhân dân ngày nâng cao tất lĩnh vực đời sống xã hội Tuy nhiên, CTTT sở xã, phường, thị trấn bọc lộ nhiều yếu khiếm khuyết, chẳng hạn như: Đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực tư tưởng thường bị thay đổi không đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ Nội dung CTTT chưa sát với tình hình thực tế; mang nặng tính lý luận Chưa phù hợp với trình độ nhận thức cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Phương pháp, hình thức CTTT đơn điệu, chiều, dễ gây nhàm chán, nên hiệu CTTT không cao Những yếu dẫn tới tình trạng số cấp ủy đảng sở nhận thức khơng vị trí, vai trò CTTT; có nhiều điểm nóng tư tưởng khơng giải kịp thời dứt khốt từ sở, nên dẫn tới tình trạng khiếu kiện nhân dân kéo dài, vượt cấp Một số cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân sa sút niềm tin vào đường lên CNXH nước ta, chí có phận tha hóa biến chất mục tiêu lý tưởng đạo đức lối sống, gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống xã hội Vì vậy, tăng cường CTTT Đảng xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh nhiệm vụ cấp thiết nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị Với tất lý trên, tác giả chọn vấn đề: “Công tác tư tưởng Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị nay” làm đề tài luận văn Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Cơng tác tư tưởng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Xuất phát từ yêu cầu đổi CTTT nước ta nay, thời gian qua có nhiều cơng trình khoa học đề cập đến vấn đề CTTT Đảng với mức độ phạm vi khác Song nhiều lý khác mà việc nghiên cứu góc độ chung nhất, chưa cụ thể, mang tính gợi mở đề cập phần cơng trình nghiên cứu CTTT nói chung nhằm góp phần đổi nâng cao chất lượng CTTT Có thể kể đến số cơng trình có đề cập đến vấn đề đổi nâng cao hiệu cơng tác tư tưởng có liên quan đến đề tài, là: TS Hồng Quốc Bảo (2010), Giáo trình hệ tư tưởng, Nxb Chính trị Quốc gia- hành chính, Hà Nội; TS Trần Thị Anh Đào (2009), Cơng tác tư tưởng nghiệp CNH, HĐH đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội; PGS.TS Lương Khắc Hiếu (Chủ biên) (2008), Nguyên lý công tác tư tưởng, tập I, II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; TS Vũ Ngọc Am (2003), Đổi công tác giáo dục trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên sở giai đoạn nay, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni; PGS Hà Học Hợi (Chủ biên) (2002), Đổi nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác tư tưởng, Nxb ChÝnh trÞ Qc gia, Hµ Néi; v.v Một số cơng trình khác có liên quan đến đề tài, là: Nguyễn Trọng Khiêm (2004), Tăng cường phối hợp phương tiện công tác tư tưởng tỉnh Hòa Bình nay, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội; Trần Thị Thùy (2007), Nâng cao hiệu giáo dục nghị đảng cho đảng viên thời kỳ mới, Luận văn Thạc sĩ khoa học trị, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội; Trên số tạp chí lý luận Đảng có viết liên quan đến vấn đề đổi hình thức giáo dục trị - tư tưởng, như: TS Nguyễn Minh Tuấn (2009), Nâng cao hiệu nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị Đảng, Tạp chí Tuyên giáo, số 6; "Đổi nâng cao chất lượng hiệu công tác tư tưởng", Hà Ngọc Hợi Ngơ Văn Thạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2002.v.v Tuy nhiên, nay, nói chưa có đề tài nghiên cứu cách tập trung, bản, toàn diện hệ thống CTTT Đảng xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Quảng Trị góc độ nghiên cứu chuyên ngành công tác tư tưởng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn tình hình tư tưởng CTTT Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị, đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường CTTT đảng xã, phường, thị trấn Quảng Trị giai đoạn 3.2 Nhiệm vụ - Phân tích vấn đề lý luận CTTT Đảng xã, phường, thị trấn vai trò CTTT Đảng xã, phường, thị trấn - Phân tích, đánh giá thực trạng CTTT đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị - Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường CTTT Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị giai đoạn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn CTTT Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị 4.2 Phạm vi nghiên cứu Thời gian khảo sát, đánh giá việc nâng cao CTTT đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị thời gian từ Đại hội X Đảng đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn thực dựa sở lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng CTTT thời kỳ đổi mới, thể qua văn kiện Đảng, đặc biệt văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nghị Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khố X) “cơng tác tư tưởng, lý luận báo chí trước yêu cầu mới”; văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Luận văn vào nội dung số thị, nghị Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Trị - Cơ sở thực tiễn chủ yếu luận văn cơng trình nghiên cứu số nhà khoa học gợi mở vấn đề; văn bản, tài liệu có giá trị pháp lý địa phương liên quan đến luận văn - Cơ sở thực tiễn luận văn tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên xã, phường, thị trấn; thực trạng CTTT Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị - Phương pháp nghiên cứu: vận dụng phương pháp luận triết học Mác - Lênin; phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra xã hội học, khảo sát thực tế 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, chủ yếu phương pháp: phân tích - tổng hợp, lơgic - lịch sử số phương pháp xã hội học như: thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, quan sát, điều tra, thống kê, so sánh, Đóng góp khoa học luận văn - Luận văn góp phần làm phong phú sáng tỏ thêm vị trí vai trò CTTT, hoạt động CTTT, đánh giá tình hình tư tưởng thực trạng chất lượng CTTT Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị - Đề xuất giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng CTTT đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu thời kỳ Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Góp phần làm rõ sở lý luận thực tiễn việc tăng cường CTTT Đảng xã, phường, thị trấn Những kinh nghiệm CTTT Đảng xã, phường, thị trấn tình hình - Kết nghiên cứu luận văn dùng làm tài liệu tham khảo việc giảng dạy, nghiên cứu học tập bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo, CTTT Đảng địa bàn tỉnh Quảng Trị cấp uỷ đảng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận - Trên sở phân tích, đánh giá khách quan thực tiễn CTTT Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị, luận văn tổng kết số học kinh nghiệm, đưa phương hướng hệ thống giải pháp bản, khả thi, phù hợp để tăng cường CTTT Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị; góp phần nâng cao chất lượng công tác CTTT trước yêu cầu, nhiệm vụ Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu chương tiết Chương CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Công tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn 1.1.1 Khái niệm tư tưởng hệ tư tưởng 1.1.1.1 Tư tưởng Trên giới nước ta nay, có nhiều cách tiếp cận định nghĩa khác khái niệm tư tưởng, có điểm chung là: nói đến tư tưởng nói đến phản ánh thực ý thức, suy nghĩ, hay ý nghĩ người Tuy nhiên, phản ánh hay suy nghĩ coi tư tưởng; mà nào, phản ánh phát triển đến mức độ khái quát định, trở thành kinh nghiệm hiểu biết người vấn đề định, giới tự nhiên, xã hội người, khái qt coi tư tưởng Với tư cách sản phẩm tư duy, nên tư tưởng tồn xuất cách tự nhiên nhu cầu nhận thức người Tuy thế, tư tưởng người lại phụ thuộc vào đối tượng mà phản ánh, phụ thuộc vào trình độ nhận thức, mục đích cách tiếp cận họ Do đó, tư tưởng phản ánh đắn hay phản ánh xuyên tạc thực Tư tưởng không đơn phản ánh giới khách quan, mà nữa, sở phản ánh giới khách quan, tư tưởng có vai trò định hướng cho người phương pháp tiến hành cải tạo giới khách quan để phục vụ cho nhu cầu Vì vậy, nội dung tư tưởng bao hàm mục đích nhiệm vụ hoạt động thực tiễn Đó chỗ khác tư tưởng với hình thức phản ánh khác Cũng mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội, hình thành tư tưởng có tính độc lập tương đối tác động trở lại thực Những tư tưởng khác có tác động tới thực theo cách thức chiều hướng khác Là phạm trù thuộc hình thái YTXH, nên xã hội có giai cấp, tư tưởng mang tính giai cấp Các nhà kinh điển Mác xít rằng, đời sống xã hội người có hai nhu cầu: nhu cầu vật chất; hai nhu cầu tinh thần Để đáp ứng nhu cầu vật chất, người tiến hành lao động sản xuất để sản xuất cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất người Để đáp ứng nhu cầu tinh thần, người phải sáng tạo giá trị tinh thần để phục vụ cho nhu cầu Cũng vậy, mối quan hệ tư tưởng xã hội YTXH tư tưởng xã hội định YTXH, hình thành nên YTXH có tính độc lập tương đối nó, khơng chịu quy định mà tác động trở lại tư tưởng xã hội Ph Ăngghen viết: "nhân tố lịch sử nhân tố khác, xét tới nguyên nhân kinh tế, làm nảy sinh nhân tố lịch sử tác động trở lại đến mơi trường nó, chí đến ngun nhân tạo ta nó" [14, tr.778] Trong q trình lao động sản xuất giao tiếp xã hội, người khơng ngừng khám phá, nhận thức giới mà sống Như vậy, tư tưởng nhận thức, quan điểm, ý nghĩ người thực khách quan xã hội Theo từ điển Triết học giản yếu, xuất năm 1987 nêu: tư tưởng hình thức phản ánh giới bên ngồi, bao hàm ý thức mục đích, triển vọng việc tiếp tục nhận thức cải tạo giới bên Theo kết nghiên cứu nhà khoa học đề tài KHXH 05 - 02 cho rằng, tư tưởng, theo nghĩa chung nhất, hình thức tồn YTXH hình thành cách bền vững, sâu sắc tâm trí người, có tác dụng lơi mạnh mẽ, hướng dẫn hành động người thời gian tương đối dài Những khái niệm nêu có điểm tương đồng là: tư tưởng hình thức tồn YTXH; kết trình nhận thức thực khách quan; trở thành kinh nghiệm hiểu biết tâm thức người Trên sở ta hiểu tư tưởng sau: Tư tưởng sản phẩm tư người, phản ánh thực khách biểu thông qua mối quan hệ người với thân người người với giới tự nhiên 1.1.1.2 Hệ tư tưởng Chúng ta biết rằng, xã hội có giai cấp HTT mang tính giai cấp HTT thống trị thời đại HTT giai cấp thống trị trị hay kinh tế thời đại Điều có nghĩa là, HTT ln ln mang tính giai cấp phản ánh lợi ích giai cấp Đồng thời, bảo vệ địa vị bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị Cuộc đấu tranh lợi ích giai cấp tất yếu biểu thành đấu tranh lĩnh vực ý thức hệ HTT gồm quan điểm, tư tưởng giai cấp định vấn đề như: trị, pháp quyền, triết học, tôn giáo, đạo đức, nghệ thuật HTT hình thành nhà tư tưởng mang tính kế thừa có giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất định có HTT Những giai cấp thống trị xã hội chấp nhận quan điểm tư tưởng có, xây dựng cho quan điểm tư tưởng sử dụng làm HTT để bảo vệ địa vị thống trị, bảo vệ lợi ích giai cấp Là phận kiến trúc thượng tầng, xét cho cùng, HTT phản ánh quan hệ kinh tế, quan hệ xã hội tồn Tức là, phản ánh địa vị thống trị lợi ích giai cấp mà đại diện, hình thức lý luận Vì vậy, quan hệ tư tưởng trình tư tưởng chi phối lợi ích giai cấp Với cách hiểu trên, đưa khái niệm HTT sau: Hệ tư tưởng quan điểm, quan niệm hệ thống hóa thành lý luận thành học thuyết xã hội đảng phái hay giai cấp chấp nhận, truyền bá để bảo vệ địa vị thống trị bảo vệ lợi ích giai cấp 1.1.1.3 Công tác tư tưởng Trong lịch sử phát triển xã hội người, CTTT xuất xã hội người phân chia thành giai cấp Giai cấp thống trị xã hội tiến hành làm CTTT để truyền bá phát triển HTT, để bảo vệ địa vị bảo vệ lợi ích giai cấp HTT giai cấp thống trị tác động vào YTXH thông qua hệ giá trị xã hội, từ giáo dục đến định hướng giá trị, chuẩn mực đạo đức, từ sáng tạo tri thức đến hình thành quan điểm triết học, tơn giáo lĩnh vực khác thuộc đời sống tinh thần xã hội Theo Quan điểm C.Mác Ph.Ăng ghen, toàn CTTT Đảng nhằm giáo duc, huấn luyện quần chúng, làm cho quần chúng giác ngộ, có ý chí tâm thực cơng việc lâu dài gian khó phá bỏ tất cản trở chế độ cũ, xây dựng chế độ tốt đẹp hơn, CTTT có vị trí, vai trò quan trọng nghiệp cách mạng giai cấp vô sản Xét chất, CTTT ĐCS phương thức lãnh đạo, nhằm thực thi quyền lực trị giai cấp vơ sản; CTTT tồn hoạt động lĩnh vực ý thức người nhằm biến tư tưởng cách mạng, tiến nhân văn thành lực lượng vật chất để cải tạo xã hội, xây dựng chế độ Mục tiêu CTTT làm cho HTT Đảng, giai cấp công nhân, giá trị tốt đẹp văn hoá dân tộc tinh hoa văn hoá giới trở thành HTT giá trị nhân văn, khoa học, tiến chiếm vị trí chủ đạo đời sống tinh thần xã hội Khi bàn CTTT, V.I Lênin cho rằng, CTTT cơng tác lý luận khơng có mục đích tự thân, vừa phải phục vụ cho CTTT vừa tiến hành sở công hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn niên, Hội liên hiệp niên, Hội chữ thập đỏ - từ thiện, Hội người cao tuổi Cấp ủy đảng quyền cần tạo điều kiện để Mặt trận đoàn thể hoạt động Từ hoạt động mà nắm dân, phát vấn đề tư tưởng nảy sinh dân Phải xây dựng cho quy chế phối hợp xác định rõ chức nhiệm vụ tổ chức hệ thống trị lãnh đạo cấp ủy sở xã, phường từ phối hợp thu thập thơng tin, nắm bắt tình hình tư tưởng phối hợp giải tốt vấn đề tư tưởng nảy sinh đời sống nhân dân Các hình thức biện pháp phối hợp lực lượng: - Phối hợp xây dựng tổ chức thực nghị quyết, kế hoạch, chương trình cơng tác đảng uỷ đề có liên quan đến nhiệm vụ tổ chức quyền, đồn thể cần huy động tổ chức tham gia trình chuẩn bị xây dựng Sau cấp uỷ thơng qua, nghị quyết, kế hoạch, chương trình phải cụ thể hố kế hoạch, chương trình công tác tổ chức - Các cấp uỷ định vấn đề quan trọng CTTT Do vây, bí thư, phó bí thư trưởng ban tun giáo đảng uỷ cần chuẩn bị tài liệu, đề án, đề xuất yêu cầu biện pháp cần thực để trình cấp uỷ thảo luận định - Phối hợp lực lượng công tác tuyên truyền, giáo dục thực sinh hoạt trị, phong trào thi đua yêu nước, ngày kỷ niệm, kiện lớn đất nước - Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị lĩnh vực liên quan đến tư tưởng - Kiểm tra thường xuyên việc thực nhiệm vụ CTTT đoàn thể nhân dân, đơn vị văn hố, thơng tin địa bàn - Để làm tốt CTTT, đảng uỷ lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán làm CTTT, cử cán trực tiếp tham gia vào trình giải vấn đề cụ thể, xúc sở, tham gia vào trình thực quy chế dân chủ sở, q trình thực chủ trương, sách, cơng trình liên quan đến lợi ích cộng đồng - Đối với cấp uỷ xã, phường, thị trấn, Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm lãnh đạo, đạo trực tiếp phương hướng, nội dung công tác, chủ động đề xuất, kiến nghị nội dung CTTT cấp uỷ xã, phường, thị trấn, yêu cầu, điều kiện, phương tiện công tác để cấp uỷ bàn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động CTTT - Cần tổ chức giao ban định kỳ CTTT với lực lượng làm CTTT để kịp thời nắm bắt tình hình phối hợp lực lượng việc giải vấn đề nảy sinh Để khai thác phát huy sức mạng tổng hợp hệ thống trị sở lực lượng tham gia làm CTTT cấp uỷ, quyền xã, phường, thị trấn phải thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, lắng nghe ý kiến tổ chức, đoàn thể, nắm tình hình tư tưởng, dư luận tầng lớp nhân dân, từ định hướng hoạt động tư tưởng cho tổ chức hệ thống trị lực lượng làm cơng tác tư tưởng, xử lý tốt thông tin, giải kịp thời vướng mắc sống đặt 3.2.5 Kiện toàn tổ chức máy xây dựng đội ngũ cán làm công tác tư tưởng vừa có chất lượng, vừa đủ số lượng Làm CTTT trách nhiệm toàn Đảng, tổ chức, quan, binh chủng mặt trận tư tưởng, văn hoá CTTT đạt hiệu đến đâu phụ thuộc lớn vào máy tổ chức, chất lượng đội ngũ làm CTTT Các cấp uỷ đảng đại biểu cho trí tuệ, lực phẩm chất đạo đức Đảng Vì vây, cơng tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn muốn làm tốt phải củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng cán bộ, đảng uỷ, chi uỷ có đủ lực lãnh đạo sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu có đủ khả lãnh đạo Cán lãnh đạo cấp uỷ viên giữ vai trò quan trọng lãnh đạo, đạo Phải người có lực lãnh đạo, đại diên cho trí tuệ, lực phẩm chất cho đảng đại diện cho ý chí nguyện vọng nhân dân Vì vậy, lựa chọn cán cấp uỷ viên cần phải đưa tiêu chuẩn Đây yêu cầu quan trọng Trên sở tiêu chuẩn chung cần xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho chức danh cán chủ chốt tham gia cấp uỷ Đó phải người thực có phẩm chất, lực (năng lực trí tuệ, lực chun mơn, lực tổ chức thực tiễn) có sức khoẻ tốt Những lực biểu trình độ học vấn, họ nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ mình; biết bố trí cơng việc làm việc có kế hoạch Có khả xử lý tình kịp thời hiệu quả, biết lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm, biết làm việc tập thể, đủ sức lôi tập hợp quần chúng, có phong cách lối sống giản dị, gần dân tơn trọng giữ gìn kỷ luật Tăng cường đầu tư cán bộ, kinh phí hoạt động, chế độ sách đãi ngộ hợp lý, nhằm tạo động lực phát triển toàn diện đội ngũ cán làm công tác tư tưởng xã, phường, thị trấn Đẩy mạnh thực công tác quy hoạch cán đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán làm công tác tư tưởng , đào tạo chuyên ngành cơng tác tun giáo Chú trọng tìm nguồn, lựa chọn sinh viên ưu tú trường Đại học có khiếu, rèn luyện trưởng thành qua phong trào Phối hợp chặt chẽ ngành chức để theo dõi, quản lý nguồn cán đào tạo chuyên ngành công tác tuyên giáo, lý luận để bố trí, phát huy chuyên ngành đào tạo Đồng thời thực tốt sách ưu đãi đội ngũ cán này, tình hình phát triển kinh tế thị trường Đội ngũ cán phải đào tạo, rèn luyện toàn diện đáp ứng yêu cầu CTTT Đảng xã, phường, thị trấn Quan tâm đến tổ chức, công tác cán Trung tâm bồi dưỡng trị huyện, thị, thành phố Tăng cường củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng viên kiêm chức trung tâm Đội ngũ phải có phẩm chất trị lực chun mơn, đào tạo trình độ đại học quy lý luận trị, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ sư phạm thực tiễn đổi sở; có khả tổng kết kinh nghiệm điển hình tiên tiến đơn vị, địa phương Cơng tác tư tưởng đạt hiệu cao phụ thuộc lớn vào máy tổ chức, chất lượng đội ngũ cán làm CTTT Căn theo quy định Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn, cần cụ thể hoá, điều chỉnh, bổ sung, làm rõ quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc Ban tuyên giáo sở phù hợp với tình hình Đồng thời, tích cực tham mưu với huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ đạo đảng xã, phường, thị trấn xây dựng bố trí hợp lý cấu Ban Tuyên giáo sở Nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm CTTT liên quan đến thành bại công tác tun giáo, cán làm cơng tác tuyên giáo người trực tiếp tham mưu chủ trương, biện pháp công tác tuyên giáo chủ trương, biện pháp thông qua, họ trực tiếp tổ chức thực cơng tác tư tưởng Ngồi tiêu chuẩn theo quy định Nghị Trung ương (khoá VIII), "chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước", cán chuyên trách làm công tác tư tưởng phải có thêm tiểu chuẩn sau đây: - Lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp - Có kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn để lý giải vấn đề thực tiễn sống đặt ra, không xây dựng lòng tin theo kiểu tơn giáo - Có tư sắc sảo, nhạy bén, vấn đề trị, thời sự, có khả nắm bắt tình hình thực tế, phán đốn để đưa kết luận, giải pháp hợp lý - Có phong cách làm việc khoa học, có khả xây dựng quy chế làm việc quan, đơn vị, kế hoạch cơng tác có tính chun đề, có khả kiểm tra tình hình thực chủ trương Đảng; phải công tâm, khách quan, phát huy dân chủ thảo luận bàn bạc, kết luận vấn đề phải thoả mãn tính lý luận thực tiễn - Có tinh thần đồn kết nội bộ, thân với người, kiên đấu tranh xây dựng khối đoàn kết tập thể, quan, đoàn kết với cán nhân dân nơi cư trú Hoà vào sống người lao động, hiểu thơng cảm với vất vả, khó khăn họ, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, thể gương mẫu trước quần chúng - Có khả nói viết, có khiếu thuyết phục người khác, sử dụng thành thạo trang thiết bị đại phục vụ cho yêu cầu công tác tuyên giáo - Người cán muốn có tiêu chuẩn phải qua đào tạo nhà trường, giúp đỡ tập thể quan trọng nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện thân Xây dựng máy, chăm lo đội ngũ cán làm CTTT đảng xã, phường, thị trấn, phải thường xuyên bồi dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền, cộng tác viên dư luận xã hội hoạt động đạt hiệu Bởi vì, lực lượng đông đảo, tác chiến hàng ngày lĩnh vực kinh tế - xã hội giai cấp, tầng lớp dân cư nơi địa bàn tỉnh Họ cung cấp cho quan tham mưu CTTT cấp uỷ thông tin cần thiết, cập nhật để cấp uỷ đạo công tác tư tưởng sát thực tế, đưa lại hiệu Tổ chức đưa vào hoạt động tuyên giáo xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Thực chế phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn quan tư tưởng với cấp, ngành Ban Tuyên giáo cấp uỷ - với chức quan tham mưu đóng vai trò nồng cốt, chủ cơng lực lượng làm CTTT Do đó, cần tập trung củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán làm CTTT có chất lượng Trước hết phải rà soát lại tổ chức Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến sở Căn vào quy định Ban Tuyên giáo Trung ương, điều chỉnh, bổ sung, làm rõ quy định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc Ban Tuyên giáo cấp từ tỉnh, huyên cho phù hợp với tình hình Đồng thời, tích cực tham mưu với Tỉnh uỷ đạo huyện, thị, thành phố xây dựng mơ hình Ban Tun giáo sở đáp ứng với yêu cầu nhịêm vụ tình hình Trong điều kiện khó khăn biên chế nay, Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn chủ yếu theo cấu bán chuyên trách, người, thiết phải có chuyên trách ( xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị 100% cán phụ trách công tác tuyên giáo kiêm nhiệm ) Cơ cấu đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo thành viên Ban Tuyên giáo tuỳ thuộc vào người cụ thể địa phương mà cấu nên Cho nên, trình tổ chức thực CTTT nói chung cơng tác tun giáo nói riêng mang tính hình thức, hiệu chưa cao Vì vậy, việc kiện tồn máy làm CTTT thiết lập mơ hình Ban Tun giáo xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng tình hình Vì thế, phải xây dựng đội ngũ người chuyên lo công tác tuyên truyền đủ mạnh để tuyên truyền cách thuyết phục chủ trương đường lối Đảng nhà nước đến nhân dân, đồng thời đập tan luận điệu cụ thể mà kẻ địch tuyên truyền nhân dân địa bàn cụ thể, thời điểm định Kinh nghiệm nhiều nơi cho thấy Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu có tác dụng tốt việc tham mưu cấp ủy sở giải dứt điểm vấn đề tư tưởng nảy sinh dân Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn có lợi nắm vững nội dung công tác tư tưởng thời gian, thời điểm Do Ban Tuyên giáo cấp đạo nội dung, cấp ủy xã, phường, thị trấn trực tiếp lãnh đạo Đồng thời Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn có lợi việc thực tốt thơng tin hai chiều cơng tác tư tưởng Ngồi việc truyền đạt thông tin Đảng, Nhà nước cấp, họ có nhiệm vụ lắng nghe ý kiến dân Từ dễ dàng phát cố bất ổn tư tưởng sở, kịp thời phản ảnh cho cấp ủy để có biện pháp giải có hiệu Trên nét lớn, Ban Tuyên giáo xã, Phường, thị trấn có chức tham mưu giúp việc cho cấp uỷ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, chủ trương, đường lối, sách, pháp luật đảng Nhà nước đến toàn thể đảng viên chi, đảng nhân dân; nghiên cứu hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực đường lối chủ trương sách pháp luật Đảng Nhà nước lĩnh vực khoa giáo (bao gồm cơng tác tư tưởng, văn hố-văn học nghệ thuật, khoa học công nghệ, giáo dục đáo tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Dân số kế hoạch hố gia đình, chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em, phát truyền hình, thể dục thể thao; cơng tác sưu tầm biên soạn lịch sử đảng lịch sử địa phương Những nhiệm vụ cụ thể Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn cần có nội dung sau: - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động hướng dẫn nhân dân địa bàn thực chủ trương, sách, nghị Trung ương, tỉnh, huyện cấp uỷ, quyền xã, phường, thị trấn; văn pháp luật Nhà nước - Đôn đốc, kiểm tra việc thực chủ trương, sách; nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng nhân dân, có tình hình phức tạp diễn ra, cần nhanh chóng chủ động báo cáo cấp uỷ để có chủ trương biện pháp giải - Tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo địa bàn - Giúp cấp uỷ theo dõi tổng kết kinh nghiệm, phát nhân rộng điển hình tiên tiến địa phương Tất điều kiện khơng phải hình thành lúc, khơng phải tự nhiên mà có, mà phải hình thành Người cán muốn có tiêu chuẩn phải qua đào tạo nhà trường, giúp đỡ tập thể quan trọng tu dưỡng, rèn luyện thân 3.2.6 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện có chế độ sách phù hợp cán tư tưởng sở Cán trực tiếp làm CTTT đảng xã, phường, thị trấn đội ngũ cán tuyên giáo Đối với cán tun giáo, có sách sử dụng đãi ngộ thỏa đáng lợi ích vật chất tinh thần, họ hết lòng cơng việc, chất lượng CTTT ngày đáp ứng yêu cầu thực tế Trước hết, cần tăng cường điều kiện vật chất, phương tiện làm công tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn như: sách, báo, tài liệu, phương tiện, nghe nhìn, phương tiện thơng tin cổ động Đổi hệ thống sách, chế độ nhằm thu hút nhân tài cho đội ngũ làm công tác tư tưởng Những năm gần đây, đất nước chuyển sang chế mới, đội ngũ cán tuyên giáo xuất nhiều tâm tư, trăn trở Yêu cầu nhiệm vụ công tác ngày cao, trách nhiệm ngày nặng nề điều kiện làm việc, điều kiện sống lợi ích vật chất, tinh thần đãi ngộ chưa thoả đáng Nhiều cán băn khoăn trước mâu thuẫn trách nhiệm cơng dân, trách nhiệm Đảng giao, tình yêu nghề nghiệp với thực tiễn sống gia đình xã hội Trong đội ngũ cán Đảng, cán Nhà nước, tỉnh, huyện nói chung đặc biệt cán xã, phường, thị trấn nay, cán tun giáo có lực, trình độ khơng thua kém, hoạt động thực tiễn nhiều vị nghề nghiệp, vị xã hội lại thua phận cán khác Cán có lực tìm cách chuyển sang nghề khác, cán có biểu thiếu yên tâm Cơ quan tuyên giáo cấp dù thiếu cán không tuyển cán bộ, cấp uỷ đảng sở xã, phường, thị trấn phân công phụ trách CTTT, phụ trách công tác tuyên giáo đùn đẩy, né tránh Về mặt nhận thức, phải khảng định, CTTT nghề xã hội Đã nghề người hành nghề phải đủ sống nghề đó, hành nghề giỏi sống người hành nghề phải giả Tình hình đòi hỏi phải xây dựng hệ thống chế độ, sách mặt phải thể lợi ích vật chất tinh thần sống với cống hiến cho xã hội, mặt khác phải sở để đánh giá cán bộ, tạo điều kiện để cán phát triển tài năng, cống hiến ngày nhiều cho hoạt động cơng tác tư tưởng Chỉ có động viên, tạo điều kiện cho cán tuyên giáo yên tâm công tác, phát huy lực, sở trường, củng cố tình cảm nghề nghiệp khuyến khích nhân tài chuyển sang làm cơng tác tư tưởng lâu dài Cần có sách khuyến khích, đãi ngộ hợp lý cán chuyên trách CTTT, cán xã, phường, thị trấn, xã vùng Miền núi khó khăn Trước hết sách nâng cao trình độ lý luận trị chun môn nghiệp vụ cho cán trực tiếp làm việc; khẩn trương quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán làm CTTT Phải có kế hoạch cụ thể, chủ động từ việc lựa chọn, cử học chuyên mơn nghịêp vụ bố trí cơng tác ổn định lâu dài trích luỹ nhiều kinh nghiệm Vận dụng linh hoạt chế độ bồi dưỡng, chế độ thâm niên nghề nghiệp cho cán làm CTTT số ngành khác Đối với xã Miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, đề nghị có 01 biên chế chun trách cơng tác tư tưởng có chế độ sách ưu đãi cho cán làm CTTT Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung chế độ sách hợp lý (đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tối thiểu hưởng chế độ 30% phụ cấp cán Đảng, mặt trận, đoàn thể Thông báo số 13 ngày 28/3/2011 Bộ Chính trị) Hiện có sách cụ thể cán Tuyên giáo cấp xã, phường, thị trấn Đây nguồn động viên Tuy nhiên, cấp sở cần quan tâm Đồng thời, cấp sở cần tham gia lớp tập huấn Trung ương, tham gia giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm với địa phương khác phạm vi tỉnh, thành khác Chất lượng CTTT phụ thuộc vào sở vật chất, trang thiết bị, công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động tư tưởng năm gần đây, quan tâm tỉnh, huyện, thị, thành phố cấp uỷ đảng, quyền sở, phương tiện, sở vật chất phục vụ cho hoạt động tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn trang bị, đầu tư đáng kể, đầu tư cho đài truyền xã, câu lạc hưu trí, nhà văn hố xã, với trang thiết bị loại sách, báo, tài liệu Tuy nhiên, trang thiết bị phục vụ cho CTTT xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu u cầu đại hố thơng tin thời kỳ Qua khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2010, 100% Ban Tun giáo sở khơng có phương tiện phục vụ CTTT như: máy ghi âm, máy ảnh Vì vậy, cấp uỷ đảng, quyền cần quan tâm nữa, tăng dần mức đầu tư kinh phí, tạo điều kiện cho hoạt động CTTT có hiệu Từng bước đại hoá điều kiện làm việc, trang thiết bị, hệ thống thông tin, tài liệu đầy đủ, tạo điều kiện để đội ngũ cán làm CTTT có điều kiện nắm bắt thơng tin hai chiều cách đầy đủ, xác kịp thời, để có biện pháp xử lý thích hợp Hệ thống truyền xã, phường, thị trấn phải bước cải tiến, nâng cấp theo hướng đáp ứng kịp thời với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nhanh nhạy hơn, phong phú hơn, rộng rãi đến với người dân địa bàn Trong thực tế nay, sở vật chất, trang thiết bị hệ thống làm CTTT đảng xã, phường, thị trấn thiếu đồng bộ, số loại hình phương tiện chưa phát triển hiệu Để đảm bảo phương tiện hoạt động CTTT phát triển đồng đòi hỏi cấp, ngành cần quan tâm mức, tạo điều kiện để phương tiện phát triển Kinh phí dành cho hoạt động CTTT eo hẹp Trong thời đại bùng nổ thông tin nay, CTTT đảng xã, phường, thị trấn cần tận dụng tranh thủ kênh thông tin đại chúng có để quần chúng nhân dân có hội tiếp cận với xã hội đại Để thực điều đó, CTTT phải góp phần đại hố hệ thống cung cấp thông tin đại chúng cho quần chúng nhân dân, vùng sâu, vùng xa Ngoài hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thông tin CTTT phải trang bị sử dụng có hiệu phương tiện thơng tin đại chúng Cần đầu tư mức sở vật chất, đầu tư cung cấp trang thiết bị đại, phù hợp với điều kiện phát triển công nghệ thơng tin máy tính, máy ghi âm, tivi, radio cho đội ngũ cán làm CTTT Cần phát triển đồng bộ, đại hoá phương tiện để đảm bảo CTTT tiến hành liên tục, thường xuyên, phù hợp với điều kiện, kinh tế xã hội yêu cầu CTTT Xây dựng hệ thống phương tiện đảm bảo lớn mạnh số lượng chất lượng, thực người tuyên truyền tập thể diễn đàn nhân dân Đồng thời với việc đầu tư, đại hoá phương tiện, cần tăng cường tập huấn cho đội ngũ làm CTTT biết sử dụng thành thạo, phát huy ưu công nghệ thông tin thực nhiệm vụ, nhằm phát huy ưu công nghệ CTTT Kết hợp tăng cường đầu tư có trọng điểm quan chuyên trách CTTT địa bàn trọng điểm phát huy nguồn lực khác để làm tốt CTTT Đảm bảo cung cấp đủ kinh phí, kinh phí phục vụ nhu cầu hoạt động tài liên quan Đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác thông tin tuyên truyền cho xã đặc biệt khó khăn như: đội chiếu bóng, đội thông tin lưu động, hoạt động biểu diễn nghệ thuật; hệ thống thiết chế văn hoá sở ( nhà văn hố xa, phường, làng, thư viện, phòng đọc, điểm bưu điện văn hố xã ) nơi thiếu, chí vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa chưa có thiết chế văn hố sở, nơi có, hoạt động yếu Mặt khác, cấp uỷ đảng cần phải coi trọng việc xây dựng tổ chức quản lý kinh phí, hệ thống sở vật chất- kỹ thuật phục vụ cho CTTT, nhằm nâng cao hiệu sử dụng, tránh thánh thốt, lãng phí sử dụng khơng mục đích Tiểu kết chương Đổi CTTT Đảng có ý nghĩa chiến lược công xây dựng phát triển xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH hội nhập quốc tế Do đó, đổi CTTT xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cấp uỷ đảng, tổ chức đảng, quyền, HTCT ỉnh Qủng Tri nói chung xã, phường thị trấn nói riêng, với tham gia đống góp tích cực cán bộ, đảng viên lớp nhân dân, lực lượng nòng cốt đội ngũ cán làm CTTT Đảng địa phương, sở Mục tiêu trước mắt lâu dài việc đổi CTTT đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị nâng cao nhận thức đắn cán bộ, đảng viên lớp nhân dân chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lên CNXH nước ta; đưa đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào thực tiển sống; góp phần ổn định trị - xã hội, tạo thống nhất, đồng thuận cao Đảng xã hội Từ đặc điểm tình hình trị, KT - XH đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị, đổi CTTT Đảng cần phải bám sát thực tiễn sống phong phú, đa dạng địa phương, sở; bám sát tình hình diễn biến tư tưởng đối tượng cụ thể Thực phương châm: CTTT hướng sở, phục vụ sở, giải kịp thời vấn đề tư tưởng nảy sinh từ sở, ổn định phát triển sở Đổi CTTT cần phải xuất phát từ nguồn gốc, quy luật hình thành tư tưởng diễn biến tư tưởng, qua để xác định nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành thích hợp Nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành CTTT cần phải gắn chặt với đối tượng cụ thể địa phương, sở KẾT LUẬN CTTT phận cấu thành chủ yếu toàn hoạt động cách mạng Đảng ta CTTT có vai trò quan trọng cơng xây dựng CNXH bảo vệ tổ quốc Nó khơng góp phần tích cực việc ổn định trị, xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nhân tố người; động lực nghiệp đổi Là động lực cách mạng, CTTT giải vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra, đồng thời hình thành ý chí, nhiệt tình cách mạng quần chúng, thực hố bước lý tưởng XHCN Ngày công đổi mới, CTTT trở nên vô quan trọng Trong điều kiện kinh tế thị trường, chủ động hội nhập quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, CTTT có vai trò quan trọng để tạo thống tư tưởng hành động Đảng xã hội Đối với đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị, nâng cao chất lượng CTTT yêu cầu khách quan cấp bách, đòi hỏi cấp uỷ đảng toàn thể cán đảng viên phải nổ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ Trong năm qua, CTTT đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị đảm bảo tính tồn diện, đạt kết định Tuy nhiên, lĩnh vực CTTT, bên cạnh ưu điểm, mặt hạn chế CTTT tính thuyết phục, tính chiến đấu chất lượng hiệu chưa cao CTTT chưa gắn với thực tiễn sinh động sống; chưa giải đáp kịp thời yêu cầu sống băn khoăn, thắc mắc số vấn đề KT - XH; chưa thống cao tư tưởng tầng lớp nhân dân Công tác giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống, cho lớp trẻ chưa thường xun, liên tục, có mặt bị xem nhẹ Cơng tác tuyên truyền đường lối, sách chưa quan tâm mức, chưa trọng sâu vào đối tượng Những hạn chế yếu xuất phát từ nguyên nhân khách quan chủ quan như: âm mưu trị thâm độc lực thù địch chống phá nhiều hình thức; cơng tác giáo dục trị tư tưởng thiếu chiều sâu, hình thức chưa phù hợp; việc tổ chức thực nghị quyết, thị Đảng Nhà nước phát triển kinh tế, xã hội địa phương sở nhiều bất cập; việc xây dựng đào tạo đội ngũ cán làm CTTT chưa thường xuyên Vì vậy, trọng tâm CTTT năm tới tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét chất lượng hiệu Với vấn đề đề cập luận văn lý luận lẫn thực tiễn, thực trạng lẫn giải pháp công tác tư tưởng, hy vọng đóng góp luận văn góp phần giải vấn đề vướng mắc, bất cập CTTT, tiếp tục giữ vững ổn định trị - xã hội phát triển bền vững đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị Do cơng trình nghiên cứu công tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị góc độ trị học, có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm, gắn kết lý luận với thực tiễn phong phú, sôi động địa bàn xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị Hy vọng với việc nghiên cứu tiếp, cơng trình góp phần quan trọng việc phát giải mâu thuẩn nảy sinh yếu tố khách quan lẫn chủ quan gây ra; góp phần tiếp tục đưa xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị phát triển bền vững, tiến kịp so với địa phương khác nước ... CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Công tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn 1.1.1 Khái niệm tư tưởng hệ tư tưởng 1.1.1.1 Tư tưởng Trên giới nước ta nay, ... tổ chức tác động đến đối tư ng cán bộ, đảng viên nhân dân địa bàn cấp xã, phường, thị trấn Từ hiểu cơng tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn sau: Công tác tư tưởng đảng xã, phường, thị trấn hoạt... tế tỉnh Quảng Trị Với tất lý trên, tác giả chọn vấn đề: “Công tác tư tưởng Đảng xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Trị nay làm đề tài luận văn Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Cơng tác tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác tư tưởng của đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh quảng trị hiện nay, công tác tư tưởng của đảng bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh quảng trị hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay