Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

115 11 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:40

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngPhân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 H LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHỊNG H G PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N V N T I D CH V PETROLIMEX H I PHÒNG LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: TS Nguy Lu c s qu n tr kinh doanh L c viên cao h c khoá 2, Khoa Qu n tr kinh i h c Dân l p H i Phòng trình nghiên c u c a riêng Các k t qu nghiên c u lu trung th c, s li u lu n g c rõ ràng H Tác gi H i c s qu n tr kinh doanh Lu L IC Lu n tr kinh doanh v Phân tích tình hình tài t i Cơng ty c ph n v n t i d ch v Petrolimex H i Phòng t qu c a trình c g ng khơng ng ng c a b s ng viên khích l c a th y cô, b thân Qua trang vi t tác gi xin g i l i c c ng nghi i i nh th i gian h c t p - nghiên c u khoa h c v a qua Tơi xin t lòng kính tr ng bi TS Nguy c ti p t cc i v i th y giáo ng d p tài li u thông tin khoa h c c n thi t cho lu Xin chân thành c i h c Dân l p H i Phòng, Khoa Qu n tr u ki n cho tơi hồn thành t t lu n a TÁC GI H ii Lu c s qu n tr kinh doanh M CL C ii iii vii viii ix 1 TÀI CHÍNH DOANH 4 A PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 10 H iii Lu c s qu n tr kinh doanh 10 11 11 12 12 13 13 14 15 16 16 18 18 21 21 22 26 31 35 39 CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI 40 Phòng 40 H iv Lu c s qu n tr kinh doanh 40 40 Phòng 42 42 toán 46 2.2 Khái qt v cơng tác phân tích tình hình tài t i Công ty c ph n v n t i Petrolimex H i Phòng 47 47 48 49 49 2.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài Cơng ty 49 49 56 58 62 67 67 71 72 79 80 80 H v Lu c s qu n tr kinh doanh tiêu phân tích 81 81 83 83 84 85 85 86 87 90 93 94 95 96 98 104 H vi Lu c s qu n tr kinh doanh DANH M C B NG 29 -2016 50 -2016 53 -2016 57 59 60 63 66 66 68 70 70 71 71 73 74 76 77 H vii Lu c s qu n tr kinh doanh DANH M 17 S 46 46 H viii Lu c s qu n tr kinh doanh ng c n ti n chuy n ti n thu n t = thu n t ho ho n ng - thu n t ti n ho ng c = (85.053) ng c n ti n chuy n ti n thu n t ho = thu n t ho ng tài n ng - tài k thu n t ti n ho tài k ng c = 60.200 Ho ng kinh doanh ho ng ch y u c a doanh nghi p, dòng ti n hi n doanh thu l n ti n t ho t ng t doanh nghi Ho u qu n ti n âm cho th il m u n ti n t ho Ho ng gi m so v ng tài m ch ng t ng vay n i pháp: Phân tích M y n i dung c a phân tích tài t o nhìn sâu s c tồn di n v tình hình tài chính, giúp cơng ty th y ng r tài s n thu p ph u tài chính, kh s i i thành ti n c a tài s n, kh a doanh nghi p vi c t o lu ng ti n trình ho n ti n t giá khách quan tình hình ho ng kinh doanh cu doanh nghi p 3.3.4 Hoàn thi gi i pháp: Hi n nay, công ty ch s d l hi n m i liên k t gi a ch tiêu v i H c viên: Hoa 90 c Lu c s qu n tr kinh doanh N i dung gi i pháp: l công ty nên áp d ng t h p ch s tài phân tích th y rõ y u t Khi ti n hành phân tích Dupont Ch tiêu LN sau thu / V n ch s h u (ROE) LN sau thu / T ng tài s n (ROA) LN sau thu / doanh thu (ROS) Doanh thu/ t ng tài s n T ng tài s n/ V n ch s h u n ROA, ROE c k t qu : 2015/2014 2016/2015 4,68 0,01 0,81 2,65 2,76 0,08 0,11 1,04 1,57 1,92 0,6 0,3 2,47 1,69 1,44 -0,78 -0,25 1,5 1,46 1,68 -0,04 0,22 2014 2015 2016 3,86 3,87 2,57 ng th c Dupont th nh t: T su t l i nhu n TTS = LN thu n = T ng TS LN thu n DT thu n x DT thu n T ng TS ng c a nhân t : +M c +M ng c a ROS: 1,57% x 2,47% 1,04% x 2,47% = 1,3% ng c a hi u su t s d ng tài s n: 1,57% x 1,69% 1,57% x 2,47% = -1,22% M ng c a ROA: 1,3% + (-1,22%) = 0,08% ng c a nhân t : H c viên: Hoa 91 Lu c s qu n tr kinh doanh +M c ng c a ROS: 1,92% x 1,69% +M 1,57% x 1,69% = 0,59% ng c a hi u su t s d ng tài s n: 1,92% x 1,44% 1,92% x 1,69% = -0,48 M ng c a ROA: 0,59% + (-0,48%) = 0,11% ic ng c a c ROS hi u su t s d ng tài s n, v y công ty c n gi ng qu n lý chi phí t t u qu s d ng tài s ng th c Dupont th hai: LN ròng V n ch s h u = LN ròng Doanh thu x DT thu n T ng TS T ng TS X V n ch s h u 1,68% ng c a nhân t : +M c ng c a ROS: 1,57% x 2,47% x 1,5% - 1,04% x 2,47% x 1,5% = 1,96% +M ng c a hi u su t s d ng tài s n: 1,57% x 1,69% x1, 5% 1,57% x 2,47% x 1,5%= -1,84% +M ng c a h s s d ng v n ch s h u: 1,57% x 1,69% x 1,46% - 1,57% x 1,69% x1, 5% = -0,11% M ng c a ROE: 1,96% + (-1,84%) + (-0,11%) = 0,01% ng c a nhân t : +M c ng c a ROS: 1,92% x x 1,69% x 1,46%- 1,57% x 1,69% x 1,46% = 0,86% +M ng c a hi u su t s d ng tài s n: 1,92% x 1,44% x1,46% 1,92% x x 1,69% x 1,46% =- 0,7% +M ng c a h s s d ng v n ch s h u: 1,92% x 1,44% x 1,68% - 1,92% x 1,44% x1,46%= 0,65% H c viên: Hoa 92 Lu c s qu n tr kinh doanh M ng c a ROE: 0,86% + (-0,7%) + 0,65% = 0,81 Hi u su t s d ng t ng tài s n gi m nguyên nhân d n ROE gi m tiêu thông qua vi y m nh kh i pháp: Xem xét m i quan h M th c y u t n ROA, ROE t gi i pháp thích h su t l i nhu n 3.3.5 Nâng cao ch tài gi i pháp: Nhân t i nhân t ch quan ng l n n cơng tác phân tích tài c a doanh nghi p Vi c phân tích Báo cáo tài c hồn thi trách vi c th c hi n cơng tác phân tích tài mà nhân viên k toán kiêm nhi m N i dung gi i pháp: cơng tác phân tích tình hình tài th c s mang l i hi u qu ph i cán b m nh n công tác Cán b chuyên trách th c hi n cơng tác phân tích ph i tho mãn tiêu chí sau: + Am hi u chuyên mơn v tài chính, k tốn o v k thu t phân tích + ki n th c v ng kinh doanh c v pháp lu t, tình hình kinh t n th c c t công tác n d ng nhân s t tài chính.Cơng ty c n tr t ob tài chính, at c bi t c nhân viên chuyên trách o ng n h n dài h n v ki n th c qu n lý tài doanh nghi p hi H c viên: Hoa i ng th i t ng làm vi c thu n l 93 Lu c s qu n tr kinh doanh x iv khuy n khích h th c hi n t t cơng vi c i pháp: V M o chuyên nghi p, cơng tác phân tích tài c a cơng ty s hi u qu , nâng cao ch c t ch c th c hi n m b o tính k p th i c a k t qu phân tích, ph c v h u hi u cho vi c quy 3.3.6 Ti p t nh c a nhà qu n tr công ty s v t ch t v t ch t cho ho gi i pháp: ng phân tích tài c a m b o, cơng ty th c hi n phân tích Excel ch s d ng ph n m nâng cao hi u qu c a cơng tác phân tích tài nh n th c t m quan tr ng c a phân tích N i dung gi i pháp: tình hình tài chính, cơng ty c n s thu t ph c v s v t ch t v t ch t k ng xuyên c i ti n, nâng c p h th tb , ph n m m phân tích, h th ng m ng u ki n làm vi c t t nh t cho ho mb o vi c phân tích nhanh chóng, hi u qu xác M i pháp: Vi giúp cơng tác phân tích tài v t ch t cho phân tích tài t hi u qu cao, cung c p báo cáo phân m b o tính k p th i ph c v cho vi c quy H c viên: Hoa 94 nh Lu c s qu n tr kinh doanh K T LU N Tài m c r t quan tr ng ho doanh c a m i doanh nghi p Vi c ho nh phân tích tài t t giúp cho ch doanh nghi p nhìn sâu s bi quy tình hình tài c a c nh nghi p hay nh ng ti m l ng s n xu t kinh mm m y u c a doanh c t n nh m mang l i l i nhu n cho doanh nghi p, nâng cao kh nh tranh c a doanh nghi p th ng nghiên c u lý lu n phân tích tình hình tài t i Công ty C ph n v n t i d ch v Petrolimex H i Phòng, lu c k t qu c th sau: V m t lý lu n, Lu n h th ng hoá v m t lý lu s phân tích tài doanh nghi p V m t th c ti n, Lu công ty t a n ánh th c tr ng k t qu c nh ng m t t n t i cơng tác qu n lý tài t i Cơng ty C ph n v n t i d ch v Petrolimex H i Phòng vào lý lu n th c ti n, Lu xu t gi i pháp u ki n th c hi n gi i pháp nh m nâng cao qu n lý tài t i Công ty C ph n v n t i d ch v Petrolimex H i Phòng V i h n ch v không gian, th c c a b n thân, vi c phân tích tình hình tài t i Công ty C Petrolimex H ph n v n t i d ch v n nhi u h n ch , tác gi mong nh nhi u s góp ý ki n c a quý th y cơ, b ng nghi Lu hồn thi H c viên H c viên: Hoa 95 c c Lu c s qu n tr kinh doanh DANH M C TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Nguy n T n Bình (2003), Phân tích ho ng doanh nghi p, NXB th ng kê Giáo trình phân tích tài 2.Ngơ Th Chi, Nguy n Tr doanh nghi p, NXB Tài L Nguy c, ki m tra phân tích Báo cáo tài chính, NXB Tài Cơng ty c ph n v n t i d ch v Petrolimex H i Phòng, Báo cáo Công ty c ph n d ch v v n t i Petrolimex H i Phòng, Báo cáo c (2004), K tốn qu n tr phân tích kinh doanh, Nguy NXB Th ng kê 2008), Qu n tr tài doanh nghi p, NXB Tài Giáo trình tài doanh nghi p, NXB Giáo d c Ph m Xuân Kiên (2009), Phân tích tài doanh nghiêp ng b Vi t Nam, Lu n án ti n s 10 Nguy n Minh Ki u (2008), Tài doanh nghi p, NXB Th ng kê 11 Nguy Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, i h c Kinh t qu c dân 12 Nguy n Ng c Quang (2002), Hoàn thi n h th ng ch tiêu phân tích tài doanh nghi p xây d ng Vi t Nam, Lu n án ti n s H c viên: Hoa 96 Lu c s qu n tr kinh doanh 13 Nguy n Th Quyên (2012), Hoàn thi n h th ng ch tiêu phân tích tài cơng ty c ph n niêm y t th ng ch ng khoán Vi t Nam, Lu n án ti n s 14 Nguy n Th Qu nh (2016), Phân tích Báo cáo tài c a cơng ty c ph n Bibica, Lu n 15 cs Tuy t Trang (2015), Phân tích tài cơng ty c ph n bánh k o H i Hà, Lu cs Ti ng Anh DF Hawkins (1998), Corporate financial reporting and analysis, 4th edition, the McGraw-Hill Peter Walton (2000), Financial Statement Analysis, Business Press, Thomson Learning H c viên: Hoa 97 Lu c s qu n tr kinh doanh PH L C B I K TỐN CƠNG TY C PH N V N T I D CH V PETROLIMEX H I PHÒNG T i ngày 31/12/2016 Mã minh A= 110+ 120 + 130 + 140 + 150) (120 = 121 + 122 + 123) khoán kinh doanh (*) (2) 100 42.517.021.240 52.743.542.456 110 7.661.211.505 22.486.239.347 111 7.661.211.505 17.486.239.347 112 5.000.000.000 120 0 121 0 122 0 123 0 130 17.315.129.178 15.136.743.304 131 15.439.981.414 13.125.515.118 132 126.461.535 57.059.176 133 0 134 0 135 0 136 1.748.686.229 1.954.169.010 139) hàng H c viên: Hoa 98 Lu c s qu n tr kinh doanh IV 149) kho (*) B210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 137 0 139 0 140 13.435.489.911 14.701.962.126 141 13.435.489.911 14.701.962.126 149 0 150 4.105.190.646 418.597.679 151 249.301.188 152 3.663.644.279 153 192.245.179 418.597.679 154 0 155 0 200 134.563.917.234 62.290.850.024 210 411.345.797 160.450.798 211 758.196.886 535.751.089 212 0 213 0 214 0 215 0 216 186.383.827 184.334.625 219 (533.234.916) (559.634.916) 220 122.402.787.463 48.762.074.908 I219) 224 + 227) H c viên: Hoa 99 Lu c s qu n tr kinh doanh 221 122.402.787.463 48.762.074.908 - Nguyên giá 222 176.073.052.400 96.291.557.440 - 223 (53.670.264.937) (47.529.482.532) = 222 + 223) 224 0 - Nguyên giá 225 0 - 226 0 227 0 - Nguyên giá 228 0 - 229 0 230 0 - Nguyên giá 231 0 - 232 0 240 239.231.771 241 0 242 239.231.771 250 5.000.000.000 5.000.000.000 251 5.000.000.000 5.000.000.000 252 0 253 0 254 0 255 0 260 6.749.783.974 8.129.092.547 (224 = 225 + 226) 228 + 229) 231 + 232) (240 = 241 + 242) dang doanh 261 + 262 + 263 + 268) H c viên: Hoa 100 Lu c s qu n tr kinh doanh 100 + 200) C330) 342 + 343) H c viên: Hoa 261 6.749.783.974 8.129.092.547 262 0 263 0 268 0 270 177.080.938.474 115.034.392.480 300 88.413.714.538 29.923.127.972 310 22.731.271.297 18.057.139.846 311 11.030.286.580 10.903.534.933 312 320.520 313 286.873.303 694.461.889 314 3.413.918.054 4.687.734.996 315 113.888.288 11.527.220 316 0 317 0 318 20.000.000 68.181.819 319 743.041.873 1.257.627.270 320 6.632.000.000 321 0 322 491.263.199 433.751.199 323 0 324 0 330 65.682.443.241 11.865.988.126 331 0 101 Lu c s qu n tr kinh doanh doanh D410 + 430) 422) 411a + 411b) - H c viên: Hoa 332 10.326.786.530 11.335.370.608 333 0 334 0 335 0 336 0 337 645.656.711 530.617.518 338 54.710.000.000 339 0 340 0 341 0 342 0 343 0 400 88.667.223.936 85.111.264.508 410 88.667.223.936 85.111.264.508 411 55.680.000.000 55.680.000.000 411a 55.680.000.000 55.680.000.000 411b 0 412 6.024.502.460 6.024.502.460 413 0 414 0 415 0 416 0 417 0 102 Lu c s qu n tr kinh doanh - (430 = 431 + 432) hình thành (440 = 300 + 400) H c viên: Hoa 418 18.697.189.166 18.697.189.166 419 0 420 0 421 8.265.532.310 4.709.572.882 421a 4.209.572.882 3.653.822.486 421b 4.055.959.428 1.055.750.396 422 0 430 0 431 0 432 0 440 177.080.938.474 115.034.392.480 103 Lu c s qu n tr kinh doanh PH L C BÁO CÁO K T QU KINH DOANH CÔNG TY C PH N V N T I D CH V PETROLIMEX H I PHÒNG Mã minh 01 210.986.109.004 209.344.040.300 02 - 02) 0 10 210.986.109.004 209.344.040.300 11 186.425.818.827 191.837.860.235 20 24.560.290.177 17.506.180.065 21 376.706.442 60.222.034 Chi phí tài 22 4.149.244.113 332.222.222 - Trong 23 4.149.244.113 332.222.222 Chi phí bán hàng 25 4.565.078.748 3.125.001.629 26 12.353.370.253 8.645.088.305 30 3.869.303.505 5.464.089.943 11 Thu 31 1.280.946.520 378.896.643 12 Chi phí khác 32 78.479.479 1.479.421.656 - 11) kinh doanh - 32) 40 15 Chi phí - 51 - 52) H c viên: Hoa 1.202.467.041 (1.100.525.013) 50 5.071.770.546 4.363.564.930 51 1.015.811.117 1.080.614.534 52 0 60 4.055.959.429 3.282.950.396 104 ... v n + Phân tích tình hình kh + Phân tích hi u qu kinh doanh + D báo nhu c u tài m th tài nh nghi p, n i h c m Hà N tình hình is d n c a phân tích tình hình tài doanh nghi p g m: p + Phân tích. .. lu n v phân tích tình ng th i, thơng qua vi c tr ng phân tích tình hình tài t i Cơng ty c ph n d ch v v n t i Petrolimex H i Phòng, lu i pháp nh m hồn thi n cơng tác phân tích tình hình tài t... cơng tác phân tích tình hình tài t i Cơng ty C ph n v n t i d ch v Petrolimex H i Phòng Hồn thi n cơng tác phân tích tình hình tài t i Cơng ty C ph n v n t i d ch v Petrolimex H i Phòng H Lu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay