Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

101 18 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:33

Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải PhòngBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải PhòngBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải PhòngBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải PhòngBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải PhòngBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải PhòngBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải PhòngBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải PhòngBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng H I PHỊNG - 2018 L khơng chép Tơi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam k t c a H i phòng, ngày 10 tháng Tác gi LÊ TH CHI N i 2018 L IC Sau m t trình h c t p, nghiên c u thu th p tài li u thông tin v ng Du l ch D ch v H t nghi p v n Bi n pháp hồn thi n cơng qu n tr nhân l c t i ng Du l ch H y cô khoa Qu n tr kinh doanh truy i h c Dân l p H n tình gi ng d t ki n th c cho nh ng d n, n thành công ngày hôm Trân tr ng c y giáo TS d n b sung v n ki n th c thi u Q i tr c ti tơi hồn thành lu il ic H ng Du l ch nhi t tình cung c p tài li Do th i gian nghiên c u có h i r ng nên lu n v av ng nghi tơi hồn thành lu n nghiên c u tránh kh i nh ng h n ch c v lý lu n th c t Vì v y, tơi r t mong nh giáo b ng c s ch b o, góp ý c a th y, lu c hồn thi Tôi xin chân thành c H H c viên Lê Th Chi n ii Trang L L IC .i .ii M C L C iii DANH M C CH VI T T T .vi DANH M C CÁC B NG BI U vii M U 1 .2 .4 .5 LÝ LU N V QU N TR NHÂN L C 10 .10 11 16 17 20 22 22 iii 1.4 24 25 .27 C TR NG QU N TR NHÂN L CT I NG CAO NG DU L CH H I PHÒNG .28 2.1 Gi i thi u khái quát v ng ngh Du l ch D ch v H i Phòng 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 28 2.1.2 Ch m v 30 u t ch c qu n lý 32 v t ch t ngu n tài 33 2.1.5 Tình hình ho oc ng .35 2.1.6 Nh ng thu n l ng 38 2.2 Th c tr ng v công tác qu n tr nhân l c t ng ng Du l ch H i Phòng .38 2.2.1.Khái quát v nhân l c t 2.2.2 Ho ng Du l ch H i Phòng 38 nh n d ng nhân l c .46 2.2.3 S p x p s d ng ngu n nhân l c 50 o phát tri n nhân l c .57 c tr ng công tácqu n tr nhân l c c ng Du l ch H i Phòng 63 TI U K 68 TS BI N PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NHÂN L C T NG DU L CH H I PHÒNG .69 ng phát tri n ngu n nhân l c t ng phát tri n c ng du l ch H i Phòng 69 n 2015-2025 69 3.1.2 Nhu c u hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t iv ng 73 3.2 M t s bi n pháp hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t ng Du l ch H i Phòng 74 3.2.1 Hồn thi n cơng tác ho nh n d ng nhân l c 74 3.2.2 Hồn thi n cơng tác s p x p s d ng nhân l c .78 3.2.3 Hoàn thi o phát tri n ngu n nhân l c 79 3.2.4 Hoàn thi nhân l c 84 TI U K .87 K T LU N 88 TÀI LI U THAM KH O .90 PH L C 92 PH L C 93 v QTNL QTNS GV DN CNTT HSSV Công - sinh viên CDDL NNL vi S hi u Tên b ng b ng Trang B ng 2.1 34 B ng 2.2 -2016 36 B ng 2.3 39 B ng 2.4 40 B ng 2.5 41 B ng 2.6 42 B ng 2.7 43 B ng 2.8 46 B ng 2.9 B ng 2.10 B ng 2.11 51 2012-2016 kê thâm niên 53 55 -2016 B ng 2.12 56 B ng 2.13 60 B ng 2.14 61 B ng 2.15 62 vii s - - thành.Ngày nay, yêu xã có - giáo viên nhà lâu dài mang tính hoàn thành giai lý nhà tìm pháp mang tính thi cao cơng nhu c khơng mang tính lý mà có ý nhà nay.Vì tơi tài nghiên ng giai X nhân phát mơi có cá giao cán viên vào q lý HRM n Hành cho 3.2.3 79 M c tiêu +8 + 30% - 80 N i dung 20 ngồi Các dung Hành chính, Phòng, Khoa bàn có qui lý Duy trì qui trào thành tích + cho cán qua 81 nâng cao trình - chun mơn Tích anh - Tinh c - khoa Phòng, tài nghiên 82 cơng tác - Các ki n th c hi u bi t chung v tr , xã h i, pháp lu t, qu n lý giáo d c + Ngoài ác dung phong Sinh viên u ki n th c hi n c 83 c phòng, mơn Hành chínhcó cán nâng d môn p - - - 84 - - - 3.2.4 M c tiêu khai th tham 85 l ong phú hóa 86 giáo , 87 ng cao cho u 88 u liên quan - Hành chính, Phò tài 89 [1] - 2020 [2] - 2020 [3] - 2020 , [4] [5] , 11), [6] - 12), , [7] , - [8] , - [9] [10] [11] - - [12] ê [13] 90 [14 [15] 91 1 Thông tin cá nhân: M TT N R t t t giá (%) T t Bình Kém ng Ph m ch t tr c Nhi ih c trình h c t p K th ng ih c Hi Kh ih c Gi i quy t tình hu m Kh t ki n th c Tích c im K t h p lý thuy t v i th c hành n! Ký tên 92 Thông tin cá nhân: M N TT R tt t T t Ph m ch t tr Bình ng Kém c ph c v , h tr gi ng viên sinh viên m b o ti công vi c Tác phong công vi c Ch ng công vi c Ký tên 93 ... s bi n pháp hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t ng Du l ch H i Phòng 74 3.2.1 Hồn thi n cơng tác ho nh n d ng nhân l c 74 3.2.2 Hoàn thi n công tác s p x p s d ng nhân l c... n nhân l c 50 o phát tri n nhân l c .57 c tr ng công tácqu n tr nhân l c c ng Du l ch H i Phòng 63 TI U K 68 TS BI N PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NHÂN... 38 2.2 Th c tr ng v công tác qu n tr nhân l c t ng ng Du l ch H i Phòng .38 2.2.1.Khái quát v nhân l c t 2.2.2 Ho ng Du l ch H i Phòng 38 nh n d ng nhân l c .46 2.2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay