Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV (Luận văn thạc sĩ))

127 43 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:29

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKV ... Quang Hanh TKV, t mm m y u c a công ty xu t nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh TKV Hanh ng nghiên c u: Công tác qu n tr nhân l c t i công ty than... i công ty than Quang Hanh - TKV - xu t gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh TKV c th c ti n: th c tr ng công tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang. .. trình n d ng nhân l c c a công ty than Quang Hanh n 2014 TKV 39 59 2016 2.3 o c a công ty than Quang Hanh - TKV 60 3.1 o nhân viên 100 Hình 2.1 S ng nhân viên công ty Than Quang Hanh TKV 43 m 31/12/2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV (Luận văn thạc sĩ)), Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV (Luận văn thạc sĩ))

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay