Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV (Luận văn thạc sĩ))

127 12 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:29

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKVThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh TKV B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG ISO 9001:2008 LÊ TH NH T LU CHUYÊN NGÀNH QU N TR KINH DOANH H i Phòng - 2017 B GIÁO D O I H C DÂN L P H I PHÒNG LÊ TH NH T TH C TR NG GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY QUANG HANH - TKV LU NGÀNH QU N TR KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QU N TR KINH DOANH MÃ S : 60 34 01 02 NG D N KHOA H C: TS Nguy n Ng n t nghi p th s c c th c hi tình hình th c ti is u th c nghiên c u lý thuy t, nghiên c u kh o sát ng d n khoa h c c a T.S Nguy n Ng n Các s li u, b ng bi u nh ng k t qu lu t phát t th c ti n kinh nghi m, k t qu nghiên c u lu trung th c cơng b b t k cơng trình nghiên c u khác M t l n n a xin kh nh v s trung th c c a l i cam k t H H c viên Lê Th Nh t i hoàn thành Lu t nghi p này, th c r t nhi u s L Ng n c a quý th n bè u tiên Tơi xin chân thành bày t lòng bi n n T.S Nguy n i th Nh ng d n n bi n, lý gi i c a Th tơi tìm tòi, b sung nh ng nghiên c m thi u sót q trình hồn thành lu Tơi xin chân thành c Phòng i h c Dân l p H i c bi t Quý th y cô Khoa Qu n tr kinh doanh H gi ng d y, truy h ct pt ih t lòng t nh ng ki n th c c n thi t b ích cho tơi su t th i gian ng v Lu n t ng cho trình nghiên c u th c hi n c c a sau ng th i xin chân thành c p th công ty than Quang Hanh - TKV o, công nhân viên c a u ki n thu n l i t n tình cung c p nh ng tài li p thơng tin c n thi t cho Lu Tôi xin chân thành c n bè, t p th l p cao h c MB02 ng viên t u ki n cho h c t p nghiên c u hoàn thành Lu M t l n n a xin trân tr ng c b n m nh kh y cô, quý Anh ch y h nh phúc! H i Phòng, H c viên Lê Th Nh t ii L L IC ii M C L C .iii DANH M C CÁC T VI T T T vi DANH M , HÌNH V .vii DANH M C CÁC B NG .viii PH N M U 1 Tính c p thi t c tài M tài ng ph m vi nghiên c u u N i dung c a Lu NG V LÝ LU N V QU N TR NHÂN L C T I DOANH NGHI P 1.1 Các khái ni n v nhân l c doanh nghi p 1.1.1 Khái ni n v nhân l c 1.1.2 Vai trò c a nhân l c doanh nghi p: 1.2 Các v n v qu n tr nhân l c doanh nghi p 1.2.1 Khái ni m qu n tr nhân l c 1.2.2 Vai trò c a qu n tr nhân l c 1.2.3 Ch 1.3 Các n a qu n tr nhân l c n c a công tác qu n tr nhân l c 10 1.3.1 Phân tích công vi c .10 1.3.2 Ho nh ngu n nhân l c .14 1.3.3 Tuy n d ng nhân l c 16 1.3.4 Công tác s d ng nhân l c .21 o phát tri n ngu n nhân l c 23 1.3.6 c hi n công vi c 27 iii 1.3.7 nhân l c 28 1.4 Các nhân t n công tác qu n tr nhân l c doanh nghi p 31 1.4.1 Y u t bên doanh nghi p 31 1.4.2 Y u t bên c a doanh nghi p 33 1.5 S c n thi t ph i hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i doanh nghi p 34 TÓM T 35 C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY THAN QUANG HANH TKV .36 2.1 Gi i thi u khái quát v công ty than Quang Hanh TKV .36 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n .36 2.1.2 Ngành ngh kinh doanh 37 2.1.3 Ch m v c a công ty .38 t ch c ch 2.1.5 K t qu ho m v c a phòng ban cơng ty 38 ng s n xu t kinh doanh c a công ty than Quang Hanh TKV giai n 2014-2016 .41 2.2 nhân l c t i công ty than Quang Hanh TKV 43 2.2.1 Tình hình nhân s t i cơng ty 43 ng theo gi 2.2.3 Thu nh tu h c v n .47 ic ng 50 2.3 Th c tr ng công tác qu n tr nhân l c t i công ty .51 2.3.1 Th c tr ng cơng tác phân tích cơng vi c t i công ty Than Quang Hanh TKV 51 2.3.2 Th c tr ng công tác ho nh nhân l c c a công ty 57 2.3.3 Th c tr ng công tác n d ng c a công ty 58 2.3.4 Th c tr o phát tri n nhân l c t i công ty 60 t qu th c hi n công vi c c 2.3.6 Th c tr ng công tác tr 2.3.7 Th c tr ng t 2.4 Các y u t u ki ng .64 ng t i công ty 67 ng làm vi c t i công ty 73 n công tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh TKV 75 iv 2.4.1 ng c a y u t bên .75 2.4.2 ng c a y u t bên 76 n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh TKV 78 2.5 c 78 2.5.2 H n ch t n t i nguyên nhân 79 TÓM T 81 I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY THAN QUANG HANH TKV 82 ng ho 3.1.1 ng c a công ty than Quang Hanh TKV th i gian t i 82 m v chi c phát tri n c a công ty 82 3.1.2 Các ch tiêu ch y u 82 m v phát tri n ngu n nhân l c 82 3.1.4 M c tiêu phát tri n ngu n nhân l c 83 3.2 M t s gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh - TKV 84 3.2.1 Hồn thi n cơng tác phân tích cơng vi c 84 3.2.2 Hồn thi n cơng tác l p k ho nh nhu c u nhân l c: .90 3.3.3 Hoàn thi n công tác n d ng nhân l c .94 3.3.4 Hoàn thi o phát tri n nhân l c 98 3.3.5 Hoàn thi n cơng tác t ng l c, trì, s d n TÓM T ng 105 109 K T LU N 110 TÀI LI U THAM KH O 111 PH L C 113 v STT T vi t t t CBCNV Cán b công nhân viên o PT Phát tri n giá k t qu th c hi n công vi c NNL Ngu n nhân l c TNHH Trách nhi m h u h n vi , STT 1.1 Trang 13 Ti n trình phân tích cơng vi c 1.2 15 1.3 18 1.4 24 1.5 28 2.1 B máy t ch c c a công ty than Quang Hanh 2.2 Quy trình n d ng nhân l c c a công ty than Quang Hanh n 2014 TKV 39 59 2016 2.3 o c a công ty than Quang Hanh - TKV 60 3.1 o nhân viên 100 Hình 2.1 S ng nhân viên công ty Than Quang Hanh TKV 43 m 31/12/2016 47 m 31/12/2016 t i 47 n 2014 - 2016 Hình 2.2 u lao ng theo gi n th t i công ty Than Quang Hanh - TKV Hình 2.3 tu cơng ty Than Quang Hanh n th TKV Hình 2.4 n th m 48 m 31/12/2016 49 m 31/12/2016 t i 49 31/12/2016 t i cơng ty Than Quang Hanh - TKV Hình 2.5 ng theo ch n th t i công ty Than Quang Hanh - TKV Hình 2.6 ng theo b c th n th công ty Than Quang Hanh - TKV vii CÁC STT B ng 2.1 B ng bi u K t qu ho Trang ng SXKD c a công ty than Quang Hanh TKV 41 n 2014 -2016 B ng 2.2 S n 2014 -2016 B ng 2.3 43 ng t i Công ty Than Quang Hanh n 45 n 2014 46 n 2014 - 50 2014 - 2016 B ng 2.4 Bi ng nhân l c công ty Quang Hanh 2016 B ng 2.5 Thu nh 2016 B ng 2.6 B n mô t công vi c 53 B ng 2.7 B ng yêu c u công vi c 54 B ng 2.8 B ng tiêu chu n công vi c 55 B ng 2.9 K t qu t ng h p phi 56 B ng 2.10 o nhân l c c a công ty than Quang Hanh TKV 61 o 63 n 2014 -2016 B ng 2.11 K t qu t ng h p phi t phát tri n nhân l c t i công ty Than Quang Hanh - TKV B ng 2.12 Biên b n h 65 B ng 2.13 K t qu t ng h p phi nhân viên c B ng 2.14 K t qu a 67 ng làm 74 n 2014 2016 u tra v công tác t u ki vi c cho nhân viên c a công ty Than Quang Hanh - TKV viii Th c hi o: m c tiêu chi c c a Công ty t yêu c nh o hu n luy công vi c b ch c danh cc at có yêu c o cho m ng h p thành k ho ch o c a Công ty than Quang Hanh - TKV o ph i sát v i yêu c u công vi c c a m i nhân viên o ph i cung c p ki n th c k phù h p v i kh lý công vi c p thu trí tu c i, o ph i ch u v i hi u qu cao k p th i D a b n nh giá hồn thành cơng vi c c a t c ch ng làm công tác qu n lý: Cán b làm cơng tác qu o, b khố b o i h c qu n lý kinh t kinh doanh, ng ng n h n v chuyên môn nghi p v ngành than t o làm vi c gì, s p x p v trí có k ho chun mơn, nghi p v - ng tr c ti p s n xu t: Vi o, b ng tr c ti p s n xu h t s c tr cs t m th c hi n: - ot o: Công ty c n c cán b ngành, có th ih cM - ng c a ngành ho c m t s a ch o t i ch c m ts ng uy tín i h c Cơng nghi p o t i ch hình th c b ng, t p hu n ng n ngày ho c t p hu n nghi p v , d ch v m i cho CBCNV Công ty c n t ch c l p h hi nh k m i giáo viên, chuyên gia am c chuyên môn v gi ng d Vi c th b o t i ch có thu n l i ti o 102 ng t p trung t i công ty c nhanh chóng, ti t ki m D o o quy tác c l a ch o Hi n công o c a công ty than Quang Hanh - TKV g p r t nhi ng t ch c, s p x t o Vì v y cơng ty c n ph i xây d ng k ho ch hóa nhân l cs c ic o Ngoài c k ho c ch c ng tính ch oc ng vi c tri n khai k ho nh rõ ràng v i m c tiêu c th u qu o: Sau k t thúc m i khóa h c công ty than Quang Hanh h th TKV c n ph i có o nh c t t p thu v n d ng ki n th c vào công vi c, quan sát hành vi ng x c u qu công vi c mang l i cho cơng ty t vi cc d ng l i qu o Vi t qu o s o có ý th c chuyên c i c t p Không nên ch ch nh ng ch ng ch , b ng c u oc - Tr c nghi m: yêu c u h th n vào b ng câu h o, ph n ng c a h - Ph ng v n: nh o nh k t qu - n ki n c trình h c t p c a h c viên u qu công vi c mang l i cho Công ty thông qua công vi c hoàn thành c v s - áp ng ch ng i yêu c u c a công vi c: Khi h c viên tr v v trí công tác, vi c th c hi n công vi c c a h có t hồn thành cơng vi c - iv cc c ph o tr c ti p ghi nh n lo i t t nghi p, k t qu b c có hình th c khuy o ph c cc ng, k lu t c th ng kê k t qu c m c tiêu c 103 n o, nh c ch t m t n t i c n kh c ph theo c u ch nh n i dung, k ho mb - T o ti p n phù h ng xuyên t ch c k thi nâng b gi i t gi i, th i nâng cao, phát tri n ngh nghi p - Cơng ty nên có nh ng sách, h tr kinh phí cho nghiên c u khoa h c, c i ti n k thu t tồn th cán b cơng nhân viên t ng công ty K t qu c t gi i pháp: o phát tri n nhân l c t i công ty than Quang Hanh - TKV - Vi c tính s c tham gia l o, hu n luy chuyên môn s giúp nhân viên n m b thi t b làm ch c b n ch t, nguyên lý ho ng c a c công ngh t o s t tin cho vi c, rút ng n th i gian làm vi c mà v n nâng cao hi u qu , ch ng công vi c - Vi c t ch c khóa h cao ch c m t s hi u qu ng qu iv ng khác s nâng i v i cán b qu toàn b ty ng c a ng l c ph u g n bó lâu dài v i cơng ng làm vi c chun nghi t o uy tín cho cơng ty t c có tay ngh c chun mơn cao - Khuy n khích nhân viên nghiên c u khoa h c, c i ti n k thu t s giúp ng, gi m chi phí s n su t, t o nh ng s n ph m uc o úy tín s c c nh tranh v i i th ngành ng kinh phí cho gi i pháp nâng cao ch phát tri n nhân l kho m m i c a qu n tr nhân l c hi o i th c ch t a công ty, b i n u s d ng hi u qu có nh ng sách t t cho cơng tác cơng ty than Quang Hanh - TKV s g p v i chi c nh ng thành c phát tri n c a công ty giai n ti p theo 104 3.3.5 Hồn thi n cơng tác t ng l c, trì, s d Các gi i pháp v t ng ng l c, trì, s d ng vi c xây d ng, th c thi bi n pháp, gi i pháp khuy vi ng trì cơng ng, phát huy sáng ki n c i ti n k thu y kích thích v v t ch t tinh th n * Các gi i pháp v khuy n khích v t ch t: - V ch ti ng: Hi n t i, công ty ng tr theo hai kh i: kh i tr c ti p s n xu t kh i gián ti p V ng c a công ty ph i s n, quy ch ti n i hoàn thi n, m t s v sau c n i b sung: i v i kh i tr c ti p: ++ Hi n t i vi nh trách nhi i v i Ban ch h s K, ch m công tr ng s ng g n c g n h s K = K2 x K4 x K5 c th - Qu ng: + N u ca có t -:- cơng ngh vơ lý c a CN H s K2 = + N u ca có t -:- cơng ngh vô lý c a CN H s K2 = 0,9 + N u ca có t -:- 10 công ngh vô lý c a CN H s K2 = 0,8 + N u ca có > 10 cơng ngh vơ lý c a CN H s K2 = 0,7 - Phó qu c k thu ng: + N u ngày có t -:- công ngh vô lý c a CN H s K2 = + N u ngày có t -:- 10 cơng ngh vơ lý c a CN H s K2 = 0,9 + N u ngày có t 11-:-15 cơng ngh vơ lý c a CN H s K2 = 0,8 + N u ngày có > 15 cơng ngh vô lý c a CN H s K2 = 0,7 H s qu m qu n tr tài nguyên, ph m c p than ng, v sinh công nghi cơng tác qu n lý c a phó qu nh v x u nh m m ng iv ng t ý ngh vi c vô lý r t rõ ràng, có th b xét k lu t t hình th c n trách, c 105 n bu c vi c Vi ng t ý ngh vi phó qu ng, d n ngồi t m qu n lý c n m t công b ng, làm n thu nh p ah Th c t cho th nghiêm t H ng t ý ngh vi c s x lý ng xét k lu t cơng ty Ngun nhân: có s n nang, ng i va ch m, xuê xoa b qua s ng b vi c xu t, nl ng s n B i v y, công ty c n th t ch t vi c qu ng h p vi ph ng b ng vi c x lý nghiêm lu nh m mb os công b ng hi u qu ng th ng, ví d i u ki n c ph i có sáng ki t danh hi u Chi n s iv t i th c t cho th y h có r t nhi ng tr c ti p t bày, vi t thành h ng, hi n ng, sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t n u th c hi n có th thu l i r khơng có kh n Do v y, công ty c n thành l p H ó thành viên c a H ng nh bày, t ng h ng vi t sáng i có kh t, trình ng t th c t v sáng ki n c i ti n k thu t kh i l i ích cho cơng ty nh ng gi i pháp h u hi u vi c t ++ M t s công vi c ph tr nghi m thu quy t toán ti t ng l c, trì, s d ng nh m c, d m tính Ngun nhân: Do h th cơng ty thi n i làm cơng tác quy t toán ti túng, b h khen ng tiên ti n, chi n s n xu ki m cu nh m c sung Do v y, c n ph i ti n hành rà soát l i, thành l p nh m c công ty b th c hi n vi c Có v y m ng i v i kh i gián ti p: 106 m b o s công ++ Vi c c hi n th ng nh t phân ph i ti giãn cách thu nh p T2 (không phân ph i theo h s n th th s n T1), t c khơng tính ng làm công vi b tk im u gây s m t công b ng cho nh th m chí h ph i nh n thu nh p th i có thâm niên cơng tác, ph n b o hi m xã h i nhi u i pháp th c hi n, theo tôi, sau phân ph i h t ph n T1 (phân ph i theo h s n) ph n qu i c a kh i gián ti c tính theo h s giãn ng 3.3 B ng 3.3 H s i gián ti p Ch c danh H s 12,5 11,5 9,5 c c k thu t, an toàn u hành SX, khac 04 Ch t 05 K 9,5 ng 9,0 ng phòng K thu n 7,0 ng phòng k thu t nghi p v KHVT, Phó Ban qu n lý d án ng phòng khác: Thanh tra b o v QS, HCQT 6,5 09 Phó phòng K thu 5,5 6,0 ng thơng gió t ch ng phòng Thanh tra b o v QS, HCQT 12 Chun viên Phòng An tồn, K thu n 5,0 4,6 3,4 3,1 14 Cán s , k thu t viên, nhân viên tr m y t 2,4 15 Lái xe con, xe ca 2,2 2,0 cv 17 Nhân viên b o v 2,2 107 Tuy nhiên, h s n ph u ch ng chuyên viên phòng K thu hành s n xu ng iv i n, T ch u ng gián ti ng xuyên ph i ki m tra gi i quy t s c t i hi nh ng ch v ti - Th c hi n t m i ch n, tai n n c c p m ng * Các gi i pháp v khuy n khích tinh th n: - ng k p th t t cao, có sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t - c bi t tr b t, b nhi ngu ng l c vô quan tr ng h u hi u công tác qu n tr nhân l c T ng l ph u c ng hi n h t kh - Th c hi n t khám s c kh m i ch nh k b nh ngh nghi T i lao a c o hi m, ch c khám ch a ng, tham quan ngh nh c a - Khoáng s n Vi t Nam - T ch c ho ng th nhân ngày l l n c a c, ngày k ni m c a ngành v.v t g n bó lâu dài gi ng m i quan h ng v - Có hình th ng v i cơng ty ng k p th tích h c t ih iv ng có thành t danh hi u thi h c sinh gi i c p t nh, c p qu c gia, qu c t ; t ch c d c t thi u nhi, r m Trung thu v.v Bên c nh vi c t o t lý t ng l c, trì, s d ng, cơng ty c n qu n ng Hi n t i công ty m b o 22 công/tháng công ty c ng tr c ti p s n xu t ph i nh rõ nh mb o ngày cơng n tíchb ng cách h p lo i thành ng, gi n trách, c nh cáo, bu c vi ho c áp d ng m c x lý ng th i nên có h s khuy n khích làm ng 108 TĨM T V i vi c phân tích th c tr ng cơng tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh TKV, nh nh nh ng m nh ng h n ch t n t i nguyên nhân c a nh ng h n ch a lu nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n nâng cao ch ng, hi u qu công tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh - Gi i pháp v hồn thi n cơng tác phân tích cơng vi c - Gi i pháp v hồn thi n cơng tác l p k ho - Gi i pháp v hồn thi n cơng tác n d ng nhân l c - Gi i pháp v hoàn thi o phát tri n nhân l c - Gi i pháp v hồn thi n cơng tác t ng l c, trì, s d cu i c nh tranh v ng xu t c a tác gi nh m mong mu n công tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh nhân viên gi nh nhu c u nhân l c TKV s t c ngu n l i th th c ngu n l c phát tri n, ng hi n 109 ty than Quang Hanh - Hanh - TKV Quang Hanh công ty than Quang Hanh TKV 110 Báo cáo T ng k t s n xu t kinh doanh c a công ty than Quang Hanh - TKV Báo cáo công tác T ch c - ng - ti òng T ch ng) công ty than Quang Hanh Báo cáo tài cơng ty than Quang Hanh m PGS.TS Nguy n Ng c Quân (2010), Giáo trình qu n Ths Nguy tr nhân l c, Nhà xu t b Chi i h c Kinh T Qu c Dân, Hà N i c phát tri n công ty than Quang Hanh - TKV n 2017 - 2020 Lê Th Ái Lâm (2003), Phát tri n ngu n nhân l c thông qua giáo d Kinh nghi Nguy o: NXB Khoa h c xã h i, Hà N i c Lân (2012), C m nang qu n tr ngu n nhân l c ng xã h i, Hà N i Qu n lý ngu n nhân l c Ph m Thành Ngh Vi t Nam - M t s v lý lu n th c ti n c Xã h i, Hà N i - Khánh Linh (2012), Qu n lý nhân s , NXB Tài Ho 10 Ph k ho ch hố doanh nghi p công nghi p nh chi ih cM c kinh doanh a ch t, Hà N i 11 Nguy n Thanh (2005), Phát tri n ngu n nhân l c ph c v cơng nghi p hóa, hi c, NXB Khoa h c xã h i, Hà N i 12 Nguy n H u Thân (2008), Qu n tr nhân s , Nhà xu t b n Th ng kê, Hà N i 13 Ths Nguy n T n Th Qu n lý nhân l c doanh nghi p ng xã h i, Hà N i 14 T p chí Than Vi t Nam 15 T c T nh s p Than - Khoáng s n Vi t Nam/Quy t - nh v công tác ti s n xu t than 111 16 Website: http://www.quanghanhtkv@vnn.vn http://www.google.com.vn http://www.vnn.vn http://www.vinacomin.vn 112 PHI U H I Ý KI C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C T I CÔNG TY THAN QUANG HANH M TKV l y ý ki n c a b công nhân viên nh qu n tr nhân l c c a công ty than Quang Hanh - TKV th i gian qua tìm gi pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c th i gian t i ph c v cho lu t nghi p cao h c Xin Ông (Bà) vui lòng tr l i câu h i ghi phi u Cách tr l i: Các c u h i l a ch l d u x vào ô vuông bên c n v i m -t t; 2-khá; 3- trung bình; 4- y u; 5- ngh Ơng (Bà) vui lòng cho bi t m t s thông tin cá nhân: m b o m i thơng tin s ( c gi bí m t ch nghiên c u khoa h c Xin trân thành c H tên: h c v n: Ti n s cs ih Ch c v Th i gian cơng tác cơng tác ngh Ơng (Bà) nghiên c u câu h i cho ý ki 113 ph c v cho m TT N i dung câu h i kh o sát 1- T t; 2- Khá; 3- Trung bình; 4- Y u; 5- Kém (%) Ông (Bà) cho bi t Ch t l ng c a b n mô cơng vi c Ơng (Bà) cho bi t Ch t l ng c a b n yêu c u cơng vi c Ơng (Bà) cho bi t Ch t l ng c a tiêu chu n cơng vi c Theo Ơng (Bà) m c h p lý c a vi c phân công lao ng Theo Ông (Bà) ch làm vi c cho cán b cơng nhân viên c nào? Theo Ơng (Bà) cho bi t ánh giá v hi u qu c a viêc ch c s d ng lao ng Theo Ông (bà) ch t l ng vi c phân tích xác nh tiêu t o Theo Ông (Bà) ch t l ng c a vi c l p k ho ch t o Theo Ông (Bà) ch t l ng c a vi c c c th c hi n t o 10 Theo Ông (Bà) ch t l ng c a vi c ánh giá hi u qu t o 11 Ch t l ng c a ph ánh giá ng pháp 12 114 a c 13 14 15 16 c T NG H P Ý KI C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NHÂN L C C A CÔNG TY THAN QUANG HANH - TKV TT N i dung câu h i kh o sát 1- T t; 2- Khá; 3- Trung bình; 4- Y u; 5- Kém (%) Ông (Bà) cho bi t Ch t l ng c a b n mơ t cơng vi c Ơng (Bà) cho bi t Ch t l ng c a b n u c u cơng vi c Ơng (Bà) cho bi t Ch t l ng c a tiêu chu n công vi c h p lý Theo Ông (Bà) m c c a vi c phân công lao g hi 115 32.2 38.4 14.5 9.9 4.5 28.4 42.2 13.6 11.3 5.6 30.4 45.1 12.6 6.3 10 28.4 43.6 18 10.2 44.2 37.8 7.8 12 42.4 36.3 9.3 12 26.2 44.2 15.2 2.4 12.5 45.1 36 3.4 10.4 32.5 45.1 9.5 2.5 10 9.2 14.4 40.1 33.1 3.2 3.2 24 39.6 20.2 12 6.3 33.1 36.2 21.4 13 3.3 29.4 42.2 22 3.1 14 24.5 48.2 18.1 6.2 15 12.4 42.1 35.2 8.3 16 14 44.5 21.2 16.3 11 giá 116 ... Quang Hanh TKV, t mm m y u c a công ty xu t nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh TKV Hanh ng nghiên c u: Công tác qu n tr nhân l c t i công ty than... i công ty than Quang Hanh - TKV - xu t gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang Hanh TKV c th c ti n: th c tr ng công tác qu n tr nhân l c t i công ty than Quang. .. trình n d ng nhân l c c a công ty than Quang Hanh n 2014 TKV 39 59 2016 2.3 o c a công ty than Quang Hanh - TKV 60 3.1 o nhân viên 100 Hình 2.1 S ng nhân viên công ty Than Quang Hanh TKV 43 m 31/12/2016
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV (Luận văn thạc sĩ)), Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quang Hanh - TKV (Luận văn thạc sĩ))

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay