Phát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

101 11 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:26

Phát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải PhòngPhát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng ISO 9001:2008 M - 2017 M TS T cá nhân tơi trình bày hồn tồn xác, T tríc rõ xác 28 tháng 12 iii Tơi xin - t làm ôi xin , chuyên ngành doanh N mà ôi xin , cô, chú, g, xin 28 tháng 12 iv i ii iii T vi .vii viii ix 11 12 12 14 16 16 18 19 àng 21 21 23 23 v 23 25 C 27 27 27 i Phòng 29 31 33 Phòng 36 36 39 44 Phòng 49 52 54 55 55 60 62 62 vi 64 66 66 66 69 71 71 73 74 77 80 86 88 89 vii CBCNV CH CP CPTM CPTM & XD CT Công ty DN TN NXB N SXKD TM & SX TNHH UBND VLXD viii Trang 2.1 45 2.2 54 Phòng 2.3 56 Phòng 3.1 67 Nam ix Trang 2.1 32 2.2 32 2.3 39 2.4 40 2.5 42 -2016 2.6 43 -2016 2.7 50 2.8 58 x , hách hàng ng hàng Ngày này, c khác 76 Facebook Twitter thông qua ngày mà mua bán , phát tri rõ ràng Công ty ngân sách 77 , Công ty y Các Cơng ty m , , Cơng hách áo Cơng ty nên 78 dùng Cơng ty báo ngày, C cáo C rê tìm C Ngồi dùng, panơ, áp phích, thơng, qua nhân viên bán hàng, Công ty công khai 79 , Công ty tham quan, g n ông ty * Chào hàng C chào hàng Công ty , ràng SXKD 80 * Phòng kinh doanh ho âng cao ch hành thi cơng cơng trình 81 giúp CBCNV - - Cơn - 82 Phòng kinh doanh mà ơng tá sách c Phân khúc t Công ty cáo C 83 , Cơng ty u ng hố q trình kinh doanh KD * thông tranh T bán, 84 Cơng ty phân tích, * Hồn th SXKD C Ngồi ra, 85 SXKD pháp * hính SXKD * T n lãm 86 * SXKD * - Bên n 87 SXKD c ng qua giúp cho q nhìn rõ 88 -2016), Báo cáo [1 doanh 2012 kinh 2016 -2016), ng (2016), Phát tri n th ng tiêu th than c a Công ty than Thanh Hóa t i t nh Thanh Hóa, Lu Phát tri n doanh nghi p, [4] i h c Kinh t , n tr công ngh i h c Qu c gia Hà N i 12), Thu Hi n c ng s (2014), Phát tri n th [5] ph m phân bón c a Cơng ty c ph n S n xu a bàn t , tài nghiên c u khoa h c, [6] Nguy [9] Ngô Kim Thanh (2012), 89 ng tiêu th s n i Thu n Phong i h c L c H ng [11] Hoàng Minh Tu n (2016), Qu n lý tiêu th s n ph m b T t , ng s n t i (HUD), Lu i h c Kinh t [12] Website Công ty c ph kinh i h c Qu c gia Hà N i i Phòng: http://www.sonhaiphong.com.vn [13] http://dantri.com.vn [14] Website http://dautubds.baodautu.vn [15] Website 90 ... i Vi t Nam * ông ty * - ông ty - hay nói cách khác Cơng ty - * Trong q trình làm mà Cơng ty * tài báo cáo bán hàng doanh 12 - t báo cáo kinh doanh, - : kinh doanh Công ty C c doanh [3] :... 88 89 vii CBCNV CH CP CPTM CPTM & XD CT Công ty DN TN NXB N SXKD TM & SX TNHH UBND VLXD viii Trang 2.1 45 2.2 54 Phòng 2.3 56 Phòng 3.1 67 Nam ix Trang 2.1 32 2.2 32 2.3 39 2.4 40... phân tích v m t th u t cung c c làm rõ chi ti t T bi n t nh Qu ng công ngh t nh Qu ng Ninh, Vi t Nam M v phát tri n th c thù, phát tri n th có ng cơng ngh u ki n tồn c u hóa h i nh p kinh t qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ), Phát triển thị trường sơn của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay