TUYẾN tập 50 bài tập HAY và KHÓ mùa THI 2018

24 36 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:14

tài liệu chi tiết.Lưu hành nội bộ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TUYẾN TẬP 50 BÀI TẬP HAY KHÓ MÙA THI 2018 Thân chào bạn quý đọc giả, thầy giáo! Nhân dịp tết, (em) xin gởi tặng bạn, quý bạn đọc, quý thấy cô tài liệu nhỏ đầu xuân Tài liệu lòng (em) gửi đến bạn thi THPT Quốc Gia năm 2018 với mong muốn tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn Trong q trình biên soạn khơng thể tránh khỏi sai xót, mong bạn bỏ qua Cảm ơn bạn đón nhận! Câu 1: [nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Hỗn hợp X gồm đipeptit Y hai chất có cơng thức phân tử C2H8N2O2 C2H8N2O3 Cho 44,8 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu dung dịch chứa 45,5 gam hai muối 0,3 mol hỗn hợp hai khí làm xanh quỳ ẩm Phần trăm khối lượng Y X A 33,48% B 29,46% C 44,20% D 14,73% C2 H NH NO3 : b 132a  108b  92c  44,8    a  0,1; b  0, 25; c  0,05  %Y  29, 46%  H N  CH  COONH : c  b  c  0,3  (Gly) : a 2a(75  22)  85b  97c  45,5   Câu 2: [nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Điện phân dung dịch chứa 11,7 gam NaCl dòng điện chiều có cường độ 5A (điện cực trơ, có màng ngăn, hiệu suất 100%) Sau thời gian t giây ngừng điện phân, thu khí hai điện cực với tổng thể tích 7,84 lít (đktc) Bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A 7720 B 6755 C 5790 D 8685 Cl2 : 0,1 ; O2 a (mol); H2 b (mol) a  b  0,1  0,35   a  0,05; b  0,  t  7720( s)  BTE  0,  4a  2b Câu 3: [nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Hỗn hợp E gồm ba peptit X, Y, Z mạch hở Tổng số liên kết peptit phân tử X, Y, Z nhỏ Thủy phân hoàn toàn 58,38 gam E, thu m gam hỗn hợp F gồm glyxin, alanin valin Đốt cháy hoàn toàn F, thu 84,48 gam CO2 42,66 gam H2O Số mol glyxin m gam F A 0,80 mol B 0,82 mol C 0,84 mol D 0,86 mol Vì Gly, Ala, Val có k=1  N2 + CO2 = H2O  N2 = 2,37 – 1,92 = 0,45 BTKL  m=69,18  H2O(phản ứng)= 0,6  pep = 0,3  k = Vì k = tổng mắt xích   2đi: 0,15 tetra: 0,15  có (Gly)4 0,15 thỏa mãn ( Ctb >4) Ctb 2đi = 4,8  (Gly)2 x bắt buộc thằng lại là: Ala-Val y ( có aa)  x  y  0,15  x  0,12; y  0,03  Gly  0,84   4x  y  1,92  0,15.8  0,72 Câu 4: [nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, thu 57,2 gam CO2 30,6 gam H2O Mặt khác, đun nóng toàn lượng ancol với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp, thu 12,96 gam hỗn hợp Y gồm ba ete có số mol Tỉ khối Y so với He 18 Hiệu suất tách nước tạo ete hai ancol A 45% 60% B 50% 50% C 20% 30% D 40% 60% MY= 72  R + R’ + 16 = 72  R CH3 , R’ C3H5  CH3OH = C3H5OH = 0,18 mol 1,3  0, 4.1  0,3 0,18 0,18  H %CH 3OH   45%  H %C3 H 5OH   60% 0, 0,3  CH 3OH  1,7  1,3  0,  C3 H 5OH  Câu 5: [nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Cho 4,23 gam hỗn hợp Mg Al vào dung dịch chứa AgNO3 0,84M Cu(NO3)2 0,96M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,12 gam hỗn hợp kim loại dung dịch X chứa m gam muối Cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH loãng (dư), thu 10,39 gam kết tủa Bỏ qua thủy phân muối dung dịch Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 32 B 33 C 34 D 35  Mg : x  AgNO3 : 0,84a  4, 23( g )   ; BTDT  Cu 2 :1,38a  x  1,5 y  BTNTCu  Cu  x  1,5 y  0, 42a Al : y Cu ( NO ) : 0,96a   24x  27 y  4, 23   58x  98(1,38a  x  1,5 y )  10,39  x  0,12; y  0,05; a  ; BTKL  m  34,99  D 0,84a.108  64( x  1,5 y  0, 42a)  10,39  Câu 6: [nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, FeCO3 Fe(OH)2 bình chân khơng, thu chất rắn Fe2O3 a mol hỗn hợp khí Y gồm NO2, CO2 H2O Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X 120 gam dung dịch H2SO4 14,7%, thu dung dịch chứa 38,4 gam muối trung hòa kim loại hỗn hợp khí gồm NO CO Giá trị a A 0,18 B 0,24 C 0,30 D 0,36 Nhận thấy chất ban đầu nhường 1e đặt Fe(NO3)2 x mol BTe  FeCO3  Fe  OH 2  Fe  NO3 2  2x  2x  FeCO3  Fe  OH 2  x  x  x 0,18.2  x  0,09  0,5 x; BTNT N  NO3  2,5 x  0,09 BTKL  38,  x.56  0,18.96  62(2,5 x  0,09)  x  0,1  a  3x  0,3 BTH   NO  Câu 7: [nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Cho ankan X, anken Y, ankađien Z ankin T (X, Y, Z, T chất khí điều kiện thường) Tổng số nguyên tử H phân tử X, Y, Z, T 20 Đốt cháy hoàn toàn 23,7 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 56,56 lít O2 (đktc) Mặt khác, dẫn 4,032 lít E (đktc) qua 190 ml dung dịch Br2 1M (vừa đủ), sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 3,46 gam Phần trăm khối lượng Z E A 33,76% B 16,88% C 34,18% D 22,78%  BTNTO  2u  v  5,05  u  1,7; v  1,65 44u  18v  104,5 CO2 u mol; H2O v mol   0,19 19 1,7  1,65   nE   0,9(mol ) 19 0,18 18 1 18  3,667; Ctb ( E )  1,88  X : CH ; T : C2 H : t(mol);Y : C n H n : y(mol); Z : Cm H m2 : z (mol ) K tb ( E )  H tb ( E )  mX  23,7  3, 46.5  6,  CH  0, 4( mol ).Ta có :   2n  2m   20  n  m   n  m  (n=m=4 chất khí có số nguyên tử C  )  t  z  0,  1,7  1,65  t  z  0, 45  y  0,9  0,  0, 45  0,05  z  t  0, 45 0,1.54.100   z  0,1; t  0,35  %C4 H ( Z )   22,78% 23,7 4z  2t  1,7  0,  0,05.4  1,1 Câu 8: [nhóm hóa học Bắc Trung Nam] Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm a mol Mg 2a mol Fe 200 gam dung dịch chứa NaNO3 5,1% HCl 14,6%, thu dung dịch Y 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O, NO H2 (trong H2 chiếm 20% thể tích Z) Y hòa tan tối đa 1,92 gam Cu Mặt khác, cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 115,88 gam kết tủa Nồng độ phần trăm MgCl2 Y A 4,11% B 4,56% C 3,19% D 3,65% BTNT O  H 2O  0,12.3  0,08  0, 28; NO( AgNO3 )  b  H  : 4b  H  : 4b; Na  : 0,12; Cl  : 0,8   Mg : a  NaNO3 : 0,12   Y :  Mg 2 : a; Fe3 : 0,03.2  0,06; BTNT Fe  Fe 2 : 2a  0,06   Fe : 2a  HCl : 0,8  BTNT H  NH  : 0,05  b  BT e  3b  0, 01  2a  0,06(1); BTDT (Y )  4b  2a+4a  0,12  0,18  0,05  b  0,12  0,8(2)  x  y  0,08 (1),(2)  a  0,08;b  0,03; N O : x; NO : y    x  0,02; y  0,06 2x  y  0,12  0,02  0,1 95.0,08  % MgCl2  100  3,65% 208,16 Câu 9:[ Đề thi thử THPT Quốc gia lần – Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Năm 2018] X, Y, Z este mạch hở không chứa nhóm chức khác (trong X, Y đơn chức, Z hai chức) Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp F chứa muối có tỉ lệ mol : hỗn hợp ancol no, có số nguyên tử cacbon Dẫn tồn hỗn hợp ancol qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam Đốt cháy toàn F thu CO2; 0,39 mol H2O 0,13 mol Na2CO3 Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ E A 3,78% B 3,92% C 3,96% D 3,84%  NaOH  0,13.2  0, 26(mol )  mancol  8,1  0, 26  8,36( gam)  32,154  8,36 8,36  M tb (ancol )   64,31 0, 26 0,13 Gọi x, y số mol C2H5OH , C2H4(OH)2  x  y  0, 26   x  0,02; y  0,12 46 x  62 y  8,36 BTKL  mmuoi  21,32  nC  21,32  (0,39.2  0, 26.32  0, 26.23)  0,52(mol ) 12 Gọi m, n số nguyên tử C muối m  n  0,52  4; H tb   HCOONa, C2 H 5COONa 0,13 Este lớn là: HCOOC2H4OOCC2H5 0,12 mol  este nhỏ nhất: HCOOC2H5 0,01 mol  % = 3,838% Câu 10:[Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1-Trường THPT Phạm Cơng Bình, Vĩnh Phúc – 2018] Hỗn hợp X gồm ba este no, mạch hở, phân tử chứa loại nhóm chức Đốt cháy hồn tồn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol O2, thu 22,14 gam nước Mặt khác đun nóng 35,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y chứa hai muối hai axit có mạch khơng phân nhánh 17,88 gam hỗn hợp Z gồm ancol đơn chức ancol hai chức có số nguyên tử cacbon Phần trăm khối lượng este đơn chức hỗn hợp X A 7,47% B 4,98% BTKL  CO2  1, 46; H 2O  1, 23  NaOH =  37, 25  C 12,56% D 4,19% 1, 46.2  1, 23  1,595.2 = 0, 48 (mol ) 17.88 17,88  M tb (ancol )   74,5 0, 48 0, 24 Gọi x, y số mol C2H5OH , C2H4(OH)2  x  y  0, 48   x  0, 2; y  0,14 46 x  62 y  17,88 BTKL  mmuoi  35,34  0,48.40  17,88  36,66( gam) BTNT C  C( muoi )  1, 46  2(0,  0,14)  0,78  CO2( muoi )  0,78  BTNT H  H 2Omuoi  1, 23.2  0, 48  (0, 2.6  0,14.8)  0, 45(mol )  Axit đơn chức axit nhị chức chức 0, 48  0,54( mol )  axit nhị chức = 0,54 – 0,45 = 0,09 mol axit đơn chức: 0,48 – 0,09.2 = 0,3 mol Gọi m, n số nguyên tử C axit nhị chức, đơn chức 0,09m + 0,3n = 0,78  m =2, n=2  (COONa)2 0,09 mol CH3COONa 0,3 mol  Số mol este đơn chức nhị chức X là: 0,02 0,23  CH3COOC2H5 0,02 mol  % = 0,02(15  44  29) 100= 4,98% 35,34 Câu 11:[ Đề thi học kì I – Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội – Năm 2018] Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở Cho 0,055 mol X phản ứng vừa đủ với 0,09 gam H2 (xúc tác Ni, to), thu hỗn hợp Y Cho toàn Y phản ứng vừa đủ với 65 ml dung dịch KOH 1M, thu hỗn hợp Z gồm hai muối hai axit cacboxylic no, có mạch cacbon khơng phân nhánh 3,41 gam hỗn hợp T gồm hai ancol no, đơn chức Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần vừa đủ 11,2 lít O2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn Z có giá trị gần với giá trị sau đây? A 66 B 33 C 55 D 44 Đồng liệu : 0,065  0,045 – 0,055  CO2 – H 2O  CO2  0,245(mol ); H 2O  0,19(mol )   BTNT O  0,275.2  0, 065.2  2CO2  H 2O BTKL  mX  0, 245.44  0,19.18  0, 275.32  5, 4( gam)  m( muoi )  5,  0,09  0,065.56  3, 41  5,72( gam)  C2H5OH :0,035 mol C3H7OH :0,03 mol CH3OH 0,0175 mol 0,0475 mol C3H7OH C2H5OH 0,05 mol C4H9OH 0,015 mol TH1: C2H5OH : 0,035 mol C3H7OH : 0,03 mol BTNT C  C( muoi )  0, 245  0,035.2  0,03.3  0,085  CO2( muoi )  0,085  BTNT H  H 2Omuoi  0,065  0,0525( mol ) 0,19.2  0,045.2  0,065  (0,035.6  0,03.8)  0,0425(mol )  Axit đơn chức axit nhị chức  axit nhị chức no, mạch hở = 0,0525 – 0,0425 = 0,01(mol) axit đơn chức no, mạch hở = 0,065 – 0,01.2 = 0,045(mol) Gọi m, n số nguyên tử C axit nhị chức no axit đơn chức no  0,01m  0,045n  0,085  n   m =4  C2 H  COOK 2 0,01 mol  %  0,01.194 100  33,916% 5,72 *Các trường khác cho số mol C(muối) số mol mol H2O(muối) sau nên cần xét trường hợp Câu 12:[Đề thi thử THPT Quốc gia lần – THPT Yên Lac, Vĩnh Phúc – Năm 2018] Hợp chất hữu no, đa chức X có cơng thức phân tử C7H12O4 Cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 16% thu chất hữu Y 35,6 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3COO–(CH2)2–COOC2H5 B CH3OOC–(CH2)2–OOCC2H5 C CH3COO–(CH2)2–OOCC3H7 D CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5 kX  2.7   12 16.100 0,  2; NaOH   0, 4(mol )  C OO   2 100.40 0,  X axit cacboxylic nhị chức no este nhị chức, no chất hữu no, chứa nhóm COO- BTKL  0, 2(7.12  12  64)  0, 4.40  35,6  12, 4( gam)  H 2O( sinh )  0, 4.18  7, 2( gam)  X este nhị chức, no (hoặc nhìn đáp án suy luận X este) 12,  31  hỗn hợp ancol đơn chức ancol đơn chức ( ancol nhỏ Mtb(ancol) = 0, CH3OH ) Loại A, B C ( số C = > (giả thiết cho 7C) )  chọn D Hoặc làm sau: 12,  62  C2 H (OH )2 0,  axit đơn chức: RCOONa  R = 89 – 67 =22 (R giá trị trung bình)  CH3 C2H5  Chọn D  Câu 13:[Đề thi thử THPT Quốc gia lần – THPT Yên Lac, Vĩnh Phúc – Năm 2018]X, Y, Z 3este đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong X no, Y Z có liên kết đơi C = C phân tử) Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu hỗn hợp F chứa muối hỗn hợp ancol thuộc dãy đồng đẳng Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F nung thu hỗn hợp khí G Biết phản ứng xảy hồn tồn Vậy phần trăm khối lượng khí có phân tử khối nhỏ G gần vơi giá trị sau đây? A 87,83% B 76,42% C 61,11% D 73,33% Đặt x, y, z số mol O2, CO2, H2O  BTKL  23,58  32 x  44 y  18 z    BTNT O  0,3.2  x  y  z  x  1,175; y  1,01; z  0,93  n(Y Z )  1,01  0,93  0,08  nX  0, 22 (197  44) y  18 z  137, 79   Ctb  1,01  3,36 0,3 Vì muối chứa muối hỗn hợp acnol thuộc dãy đồng đẳng  ancol no  Y, Z axit cacboxylic khơng có liên kết đôi C = C phân tử (Y Z bắt buộc có số nguyển tử cacbon > 4)  X là: CH3COOCH3  Y, Z là: C2H3COOCH3, : C2H3COOC2H5 ( khơng có tráng  %CH  0, 22.16 100  61,111% 0, 22.16  0,08.28 gương) Hoặc biện luận theo kiểu ! Gọi m, n số nguyên tử C este Y, Z este X ( m trị trung bình > 4)  0,08m  0, 22n  1,01  1,01  0, 22n   n  3,13  n   m  4,375 0, 08  X là: CH3COOCH3  Y, Z là: C2H3COOCH3, : C2H3COOC2H5 ( khơng có tráng gương)  %CH  0, 22.16 100  61,111% 0, 22.16  0,08.28 Câu 14:[ SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC]Hỗn hợp P gồm ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở) este C tạo từ X Y Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O2, sinh 0,28 mol CO2 Cho m gam P vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Q Cô cạn dung dịch Q lại 7,36 gam chất rắn khan Người ta cho thêm bột CaO 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất rắn khan nung bình kín khơng có khơng khí đến phản ứng hồn tồn, thu a gam khí Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 2,10 B 2,90 C 1,70 D 2,50 Gọi x, y mol X mol Y, C  BTNT O  x  y  0,36.2  0, 28.2  0, 28  x  y  0,06(mol )  NaOH ( du )  0,01  0,06  0,04  a  7,36  0,04.40  0,06.40  0,06.106  1,8( gam)  C Câu 15: [Đông Phương] a mol NH  , b mol CO2 , BTKL  H 2O  0,62, BTNT H  H  0,08 – a  N  0,04  2a – b  BTNT N  0,14  5a-2b+0,08 90,85  15,11  0,14.69  0,62.16 Ta có :   a  b  0,02  Ag   0,52 108  BTKL  1,36  52a  16b  NO2  1, 24  0,52  mol (T )  2, 42  % NO2  72,7% Câu 16: [Nguyễn Hữu Thoại] Hỗn hợp T gồm este mạch hở, tạo từ axit cacboxylic có số liên kết π có số C nhỏ Thủy phân 16,47 gam T dung dịch NaOH vừa đủ Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp rắn D m gam hỗn hợp ancol có số nhóm chức Nung D với vôi xút dư thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He 203 Đốt cháy lượng Y cần 0,2475 46 mol O2, thu 9,95 gam hỗn hợp CO2 H2O Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị gần m A B C D 10 BTKL  mY  9,95  0, 2475.32  2,03  nY  0,115( mol ) 2CO2  H 2O  0, 495 0,13  0, 235   CO2  0,13(mol ); H 2O  0, 235(mol )  ktb    0,0869 0,115 44CO2  18H 2O  9,95  hỗn hợp Y chắn phải có Ankan ( H2 xem ankan khơng có cacbon) Anken (vì tạo từ axit cacboxylic có số liên kết π có số C nhỏ )  Trường hợp hỗn hợp Y gồm Ankan Ankin, loại BTKL m < *Lưu ý: bạn muốn giải theo chất khí cụ thể, tất trường hợp thỏa mãn chung đáp án thời gian so với giải tổng quát  Ankan axit cacboxylic chức (a mol), anken axit cacboxylic đơn chức có liên kết C=C (b mol)  a  0,13  0, 235  a  0,105(mol )  b  0,115  0,105  0,01( mol ) R  COONa n  nNaOH  RH n  nNa2CO3 ( với n số nhóm chức COO- ) BTKL  mD  2,03  66(0,105.2  0,01)  16,55( gam) BTKL  m  16, 47  40(0,105.2  0,01)  16,55  8,72( gam) Câu 17: [Nguyễn Hữu Thoại]Hỗn hợp T gồm chất hữu X (C6H8Ot) este Y mạch hở, có nhóm COO- phân tử (X Y liên kết  , X Y có nối đơi C=C MX  MY  12 ) Đốt cháy hoàn toàn 42 gam T cần dùng 1,7 mol O2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng T cần dùng dung dịch chứa 0,6 mol NaOH, thu hỗn hợp muối Z hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng với số mol theo phân tử khối tăng dần 0,3 mol 0,1 mol Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn thứ hai Z a% b% Cặp giá trị là: A 37,83% 47,87% B 42,20% 50,30% C 36,60% 46,30% D 52,40% 62,60% 2.6     ky  1  2  BTKL  44CO2  18H 2O  1,7.32  42  96,4   CO2  1,7(mol ); H 2O  1,2(mol )  BTNT O  2CO2  H 2O  1,7.2  0,6.2  4,  kX  Gọi a, b số mol X, Y Giả sử: Y có nối đơi C=C  Y este đơn chức, không no  X hợp chất hữu nhóm chức COO- 2a  b  1,7  1,  0,5   a  0,1; b  0,3 ; theo giả thiết, ta có: 3a  b  0,6 M  M Y  12  X  M x  114; M Y  102 ; Loại (COOH)3 có M = 135 > 114 0,1M X  0,3M Y  42  X có nối đơi C=C  X hợp chất hữu nhóm chức COO-  Y este chức no, mạch hở M  M Y  12 2a  2b  0,6   a  0,2; b  0,1   X  M x  144; M Y  132 2a  b  0,5 0,2M X  0,1M Y  42  Y phải có gốc ancol C2H5 (vì C3H7 khơng thỏa mãn MY = 132, lẫn số mol ancol có phân tử khối lớn )  Y CH3OOC-COOC2H5 0,1 mol  Z phải có muối trở lên  X: C6H8O4 phải có gốc ancol CH3 tạo muối trở lên X HCOO  CH  CH  CH  COO  CH  0, mol  CH  CH  COO  CH  COO  CH  0, mol   BTKL  m( muoi )  42  0,6.40  (0,3.32  0,1.46)  51,8( gam)  124.0, 100  47,876% 51,8 98.0,  100  37,837% 51,8 %OH CH CH CH COONa  % HOCH COONa Câu 18: [Nguyễn Hữu Thoại]Hỗn hợp T gồm hai este X Y (MX < MY) mạch hở, (số nguyên tử H X nhỏ 9, este tạo từ ancol có số nguyên tử cacbon khác nhau) Chia 103,35 gam T thành phần - Phần tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch nước Br2 0,1M - Đốt cháy hoàn toàn phần hai cần vừa đủ 38,92 lít khí O2 (đktc) - Thủy phân hồn tồn phần ba 400 ml dung dịch NaOH 1,5M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn M hỗn hợp Z gồm ancol đơn chức Nung M với 13 gam NaOH 10 gam CaO, sau phản ứng thu hỗn hợp khí gồm ankan 58,05 gam chất rắn % khối lượng Y phần T có giá trị gần là: A 91% B 92% C 93% D 94% Gọi a số mol R(COONa)n  NaOH(dư) = 0,6 – an  R  COONa n  nNaOH  RH n  nNa2CO3  40(0,925  2an)  106an  48,05  an  COO  0,425(mol ) 2CO2  H 2O  0, 425.2  1,7375.2  4,325    CO2  1,525(mol ); H 2O  1, 275(mol ) 103,35 44 CO  18 H O   1,7375.32  90,05 2  b(mol )T : 0, 425  0,05  b  1,525  1, 275  b  0, 225  H tb (T )  1, 275.2  11,333 0, 225 Gọi x, y số mol X, Y  x  y  0, 225  x  0,025; y  0,  X có liên ket pi C  C ;Y este no, chuc   x  y  0, 425   x  y  0, 225  x  0,125; y  0,1( x, y  0,05  Loai )   x  y  0, 425 Gọi m, n số nguyên tử H X, Y 0,025m  0, 2n  2,55  m  2,55  0, 2n   n  11,625  n  12  m  0,025  X CH3-COO-CH2-C  CH 0,025 mol Y C2H5OOC-C2H4-COOCH3 0,2 mol  %Y  160.0, 100  92,88% Chọn C 34, 45 Câu 19: [Nguyễn Hữu Thoại]Đốt cháy 63.8 gam hỗn hợp T gồm este chức cần dùng 120 gam O2 Mặt khác, Thuỷ phân hoàn toàn lượng T cần vừa đủ NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối axit cacboxylic gồm: A B ( MA < 150 < MB < 200) 0.5 mol hỗn hợp Z gồm ancol, mạch hở chia Z thành phần : Phần 1: tác dụng vừa đủ với 24 gam Br2 ( dung môi CCl4) Đốt cháy hoàn toàn phần cần dùng 44.8 gam O2 thu 19.8 gam H2O Hiệu khối lượng B với A bao nhiêu? A 20 gam B 21 gam C 22 gam D 23 gam  0,15  0, 25  CO2  1,1  CO2  1; BTNT O  OH   COO   0,3.2  0,6; BTKL  mZ  19.2  38( gam) 2CO2  H 2O  0,6.2  3,75.2  8,7   CO2  3,4(mol ); H 2O  1,9(mol ) 44CO2  18H 2O  63,8  120  183,8 BTNT H  H ( muoi )  1,9.2  0,6  4,   C( muoi )  3,   1, 4(mol )  Ctb  1,  4,6667 0,3 M A  150  M B  200 (COONa ) : x(mol )  x  y  0,3   x  0,1; y  0,  C4 (COONa ) : y (mol 2 x  y  1, C2 (COONa)  Loai, (vì M A  158  150)  C4 (COONa )  M B  M A  182.0,2  0,1.134  23( gam) Câu 20: [Nguyễn Hữu Thoại]Hỗn Hợp T gồm chất hữu , mạch hở (đều có số nhóm COO- phân tử < 6), tạo từ ancol C3H6(OH)2 axit cacboxylic (trong đó, axit cacboxylic có số liên kết pi phân tử < 4) Đốt cháy m gam T oxi thu 1,74 mol CO2 0,97 mol H2O Mặt khác, m gam hỗn hợp T phản ứng vừa đủ với 148,8 gam dung dịch NaOH 15,323%, sau phản ứng thu 45,6 gam hỗn hợp muối A dung dịch B Biết rằng, đốt cháy hồn tồn A O2(dư) cho kết số mol sau: O2(phản ứng) + H2O = Na2CO3 + CO2 (với CO2, Na2CO3 H2O sản phẩm sinh đốt cháy A) Tổng số nguyên tử H este hỗn hợp T là: A 16 B 18 C 20 D 22 Đặt a mol Na2CO3  NaOH  COO  2a mol  0,57  mol  O2  H 2O  a  CO2 1 BTNT O  4a  2O2  3a  2CO2  H 2O   Lấy:  2 – 1  4a – 2H 2O  a  H 2O  a  H 2O  0,285  mol  (3)  CO2  O2  b  mol  BTKL  45,6  32b  35,34  44b  b  0,855  mol  1,74  (0,855  0, 285) BTNT C  C3 H  OH 2  nT   0, 2(mol ) 0,97.2  0,57  0, 285.2  0, 2.8 BTNT H  H 2O( sinh )   0,17(mol )  HCOONa  (1) C2 H1COONa CH (COONa )  2  H  Na  ; xảy trường hợp (1) (2)  HCOONa  (2) C2 H1COONa C H (COONa )  2 Vì số nhóm COO- < nên tạo thành tối đa từ ancol C3H6(OH)2 nên hỗn hợp T có dạng :  X HOOC  R  COO  C3H6  OOCR’ 0,17  mol  ; Y R’COOC3H6OOCR1  0,03 mol  Gọi m, n số liên kết pi mạch cacbon X, Y  0,57  0,17m  0,03n – 0,  0,77  m  2; n  2(4) Từ (3) (4)  R CH2; R’ C2H1 R1 H  X HOOC  CH  COO  C3 H  OOCC2 H1; Y C2 H1COOC3 H 6OOCH         18  B Câu 21: [Đề thi thử nhóm Hóa học BookGol]X, Y (MX < MY) hai axit đơn chức, không no; Z ancol no, ba chức ; X, Y, Z mạch hở Thực phản ứng este hóa m gam hỗn hợp X, Y, Z (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa đạt 100%), sản phẩm thu có nước m1 gam este chức T Đốt cháy hết 36,84g hỗn hợp H gồm m gam hỗn hợp X, Y, Z m1 gam este T, thu 20,52g H2O Mặt khác lượng H tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch N chứa 35,28g muối Biết 36,84g H làm màu vừa đủ 0,48 mol Br2; este T chứa liên kết π Hiệu khối lượng T Y có giá trị gần với A 6,8g B 12g C 8g D 6,5g H2O = 1,14; este T chứa liên kết π  X: R-COOH k=2 2a (mol); Y: R1-COOH k=3 a (mol) Z: R2-(OH)3 a (mol)  T: R1-COO-R2-(OOC-R)2 a (mol)  0,48  2a  2a  4a  a  0,06(mol )  CO2  1,14  2.0,06  2.0,06  0,06  6.0,06  CO2  1,68(mol )  NaOH  0,36; BTKL  mZ  36,84  0,36.40  35, 28  18.0,18  12,72 12,72  106  Z : C4 H (OH )3 0,12  35, 28  0, 24( R  67)  0,12(R1  67)  R  R1  93  R : C2 H ; R1 : C3 H  MZ   X : C2 H 3COOH ;Y : C3 H 3COOH  M T  M Y  0,06(280  84)  11,76( gam)  B Câu 22:X hợp chất hữu chứa vòng benzen có khối lượng phân tử nhỏ 160 đvC Đun nóng hồn tồn 18,24 gam X với dung dịch KOH 28% Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu phần rắn Y 63,6 gam chất lỏng Z gồm nước ancol đơn chức Đốt cháy hoàn toàn Y, thu sản phẩm gồm 28,16 gam CO2; 5,76 gam H2O 27,6 gam K2CO3 Dẫn tồn Z qua bình đựng Na dư, thu 38,528 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối Y có giá trị gần với A 74 B 72 C 76 D 78  25(loai ) (3, 44  3, 2)  Có H2O sinh từ X có ancol ; mà MX < 160  X là: OH – C6H4 – COOCH3 0,12 (mol)  0,12.214 KOHdư = 0,4 – 0,12.2 = 0,16 (mol)  %Y 100  74,14% 0,12.214  0,16.56  KOH  0, 2.2  0,  H 2O( Dung dich KOH )  57,6( gam)  ancol  6( gam)  M ancol  **Câu dư kiện CO2 với H2O ! Câu 23:[ Đề thi thử – Trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc – Lần 1]X, Y hai chất hữu thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic, Z axit cacboxylic no hai chức, T este tạo X, Y, Z Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 10,864 lít O2 (đktc) thu 7,56 gam nước Mặt khác 17,12 gam E làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol Br2 Nếu đun nóng 0,3 mol E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng sau lấy phần lỏng chứa chất hữu qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m gần với giá trị sau đây? A.7,00 B 8,50 C.9,00 D 10,50 -Ancol anlylic C3H5OH x  mol  X Y ; z  mol  Z ; t  mol  T ; BTKL  CO2  0,57(mol )  BTNT O  x  4z  4t  0,59 0,57    z  3t  0,57  0, 42  0,15  x  0,07; z  0,12; t  0,01  nE  0, 2(mol )  Ctb   2,85 0,  x  2t  0,09  Gọi m số nguyên tử cacbon trung bình X Y 0,07m  0,57  0,32  0, 25  m  3,571  X C3 H 5OH a  mol  Y C4 H 7OH b  mol   Z HOOC  COOH 0,12  mol  T C3 H 5OOC  COOC4 H 0,01 mol  a  b  0,07   a  0,04; b  0,03 3a  4b  0,57  (0,12.2  0,01.9)  0, 24  m  (0,05.58  0,04.72  0,09).1,5  8,535(gam) Câu 24:[ SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH (MÃ ĐỀ 103)- thi học kì 1]X, Y hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở; Z este tạo từ X Y với etilen glicol Đốt cháy hoàn toàn 35,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z khí O2 thu 31,36 lít khí CO2 (đktc) 23,4 gam H2O.Mặt khác, cho 35,4 gam E tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M KOH 0,5M, đun nóng Sau phản ứng hồn tồn, cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 46,4 B 48,2 C 51,0 D 50,8 x  mol  X ; y  mol  Y ; z  mol  Z ; BTKL  O2  1,55(mol );CO  1, 4(mol ); H 2O  1,3( mol )  0,1.4  0,3; BTKL  m  35,  0, 4.40  0, 2.56  0,3.18  0,1.62  51( gam)  z  1,  1,  0,1; BTNT O  x  y  Câu 25:[ ĐỀ THI TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI – BẮC NINH – LẦN 1]Hỗn hợp E chứa ba este mạch hở (không chứa chức khác) Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng vừa đủ 0,315 mol O2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E NaOH thu hỗn hợp muối ancol Đốt cháy hoàn toàn lượng muối thu 3,18 gam Na2CO3 thu 0,1 mol CO2, đốt cháy hồn tồn lượng ancol thu cần vừa đủ 0,195 mol O2 thu 0,19 mol H2O Giá trị m A 5,50 B 5,75 C 6,24 D 4,75 Na2CO3  0,03(mol )  NaOH  0,06(mol ); BTNT O  CO2( ancol )  0,06  0,195.2  0,19  0,13(mol )  m ( ancol )  0,13.44  0,19.18  0,195.32  2,9(gam) O 2( muoi )  0,315  0,195  0,12; BTNT O  H 2O( muoi )  0,06.2  0,12.2  0,03.3  0,1.2  0,07(mol ) BTKL  m ( muoi )  5( gam); BTKL  m  2,9   0,06.40  5,5( gam) *Vì đề hỏi giá trị m nên đừng phí thời gian vào việc tìm chất ! Câu 26:[ ĐỀ THI TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI – BẮC NINH – LẦN 1]Hỗn hợp T gồm chất hữu đơn chức X Y có cơng thức phân tử C2H4O2 Đun nóng m gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH dư, đến phản ứng xảy hoàn toàn 9,28 gam muối Mặt khác cho m gam hỗn hợp E phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 8,64 gam Ag Giá trị m A 8,4 B 6,0 C 9,6 D 7,2 Ag  0,08(mol )  HCOOCH  0,04(mol ) 9, 28  0,04(45  23)  m (CH 3COONa )  m (CH 3COONa )  6,56( gam)  CH 3COONa  CH 3COOH  6,56  0,08(mol ) 15  44  23  m  60(0,04  0,08)  7, 2( gam) Câu 27:[ ĐỀ THI TRƯỜNG THPT BÌNH XUYÊN – VĨNH PHÚC – LẦN 1]Đốt cháy 1,7 gam este X cần 2,52 lít oxi (đktc), sinh CO2 H2O với tỉ lệ số molnCO2 : nH2O = Đun nóng 0,01 mol X với dung dịch NaOH thấy 0,02 mol NaOH tham gia phản ứng X chức ete, khơng phản ứng với Na điều kiện bình thường khơng khử AgNO3, amoniac đun nóng Biết MX < 140 đvC Hãy xác định công thức cấu tạo X? A HCOOC6H5 B C2H5COOC6 H5 C C2H3COOC6H5 D CH3COOC6H5 Gọi a, b số mol CO2, H2O 44a  18b  5,3   a  0,1; b  0,05.; BTNT O  O( X )  0,025(mol )  n X  0,0125(mol )  k  a  2b  0,1 C 8 0,0125 Mà X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:2  X : CH3COOC6H5 Câu 28:[ ĐỀ THI TRƯỜNG THPT THOẠI NGỌC HẦU – AN GIANG – LẦN 1]Cho 8,28 gam chất hữu A chứa C, H, O (có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản nhất) tác dụng với NaOH vừa đủ, sau chưng khơ, phần thu có nước, phần chất rắn khan có khối lượng 13,32 gam Nung lượng chất rắn oxi dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 9,54 gam Na2CO3; 14,52 gam CO2 2,7 gam nước Cho phần chất rắn vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu hai chấthữu X, Y (biết MX < MY) Phân tử khối Y A 68 B 88 C 138 D 110 Na2CO3  0,09(mol )  NaOH  0,18(mol ); CO2  0,33(mol ); H 2O  0,15(mol ) 9,54  14,52  2,7  13,32  0, 42(mol );BTKL  H O  0,12(mol ) 32 BTNT H  H ( A)  0,3  0, 24  0,18  0,36; BTNT C  C( A)  0,33  0,09  0, 42; BTKL  O( A)  0,18(mol ) BTKL  O2   C : H : O  0, 42 : 0,36 : 0,18  : :1  A : C7 H 6O3 ( k  5)  A : HCOOC6 H 4OH  Y : HO C6 H 4OH ( M  110) Câu 29:[ TRUNG TÂM DIỆU HIỀN 12-2018]Thủy phân este X môi trường axit, thu hai chất hữu mạch hở, phân tử chứa loại nhóm chức khơng làm màu dung dịch brom Cho 0,05 mol X phản ứng hết với dung dịch KOH (dư), cô cạn thu m gam chất rắn X1 phần X2 có 0,05 mol chất hữu Y ancol đa chức Nung X1 O2 (dư) thu 10,35 gam K2CO3, V lít CO2 (đktc) 1,35 gam H2O Biết số mol H2 sinh cho Y tác dụng với Na nửa số mol CO2 đốt Y Giá trị m A 18,80 B 14,6 C 11,10 D 11,80 K2CO3  0,075(mol );H2 O  0,075(mol )  KOH  0,15(mol )  KOH(phản ứng) < 0,15 (mol) n Y : R  OH n  Na  R  ONa n  H 2 0,05n  H  0,025n  CO2(Y )  CO2(Y )  0,05n  CY   n 0, 05 Vậy n =  RCOOK = 0,1 (mol)  KOH(dư)=0,05 (mol)  H  (0,075  0,025).2   Loại ( không làm 0,1 màu dung dịch Br2 )  R(COOK)2 = 0,05  KOH(dư)=0,05(mol)  H  (0,075  0,025).2   CH2-(COOK)2 0,05  m  180.0,05  0,05.56  11,8  gam Câu 30:[Qualy Kelvin] X hỗn hợp chứa muối (khơng chứa nhóm -CO-NH-) cấu tạo axit malonic đimetylen điamin, X có tỉ lệ mol nC : nH = : 12 Thêm lượng Lys, Gly vào a mol X thu 0,7 mol hỗn hợp Y Đốt cháy 0,7 mol Y cần dùng 4,475 mol O2, sau phản ứng thu 118,8 gam CO2 112 lít (đktc) hỗn hợp H2O N2 Mặt khác, cho 33,25 gam Y tác dụng với NaOH dư thu m gam muối Giá trị m gần với: A 40 B 41 C 42 D 43 đặt x, y mol H2O, N2  x  y  3,7   x= 3,2 , y= 0,5  2,7.2  x  7,  0,7  2,7  y  x  BTKL -> m = 75,2 , Hỗn hợp X: CH2-(COOH)2 m mol , C2H4(NH2)2 n mol  3m  2n  mna 4m  8n 12 Hỗn hợp Y: CH2-(COOH)2 a mol , C2H4(NH2)2 a mol, C6H14N2O2 b mol, C2H5NO2 c mol 2a  b  c  0,7   5a  6b  2c  2,7  a  0,1, b  0,3,c  0, ; BTKL: 37,6 + 0,35(40-18) – 60.0,05 = 42,3 gam 2a  2b  c   Câu 31:[Phạm Ngọc Thạch] Lời Giải: CO2 :1, 27 Cn H n NO2 Na : 2a N : a   63,39 F ( gam) :  R  (COONa) : b    NaOH : 0, 4a  0, b  Na2CO3 :1, 2a  1, 2b    BTNT O  H 2O : 0,8a  0,8b  1,315 BTKL  45,52  169,6a  141,6b(1) Áp dụng công thức độ bất bão hòa  0,6a  0,6b  bk  0,045(2) Từ (1) (2) với k   a  0, 235; b  0,04 Gọi x, y số mol hỗn hợp pep, CO2  BTNT O  0, 47  x  0,16  4, 415  1,585  y   x  0,14; y  1,8 0, 47  x  0,12  y  0, 235  1,585 Số mắt xích trung bình pep là: 1,8 0, 235.2  3,35 ; Cx  C y  Cz   10 0,14  0,04 0,14 BTKL  mE  43,67  %(Gly) ( Ala)  0,05.274 100  31,372% 43,67 Câu 32:[Nguyễn Hữu Thoại] Hỗn hợp T gồm: C6H12, C4H6(OH)2, (COOH)2, C2H2(CHO)2 Đốt cháy 32,62 gam hỗn hợp T thu 1,72 mol CO2 27,18 gam H2O Khi cho 32,62 gam T vào Na (dư) thu V lít khí H2 Giá trị V là: A 3,36 B 4,48 C 5,60 D 6,72 Đặt a, b, c mol C4H6(OH)2, (COOH)2, C2H2(CHO)2 Ta có: b + 2c = 0,21 (1) (CO2 – H2O) 2a + 4b +2c = 0,56 (2) (BTNT O) mà H2 = a + b Lấy (2) – (1)  2a + 3b = 0,35  a+b < 0,175  H2 < 3,92  A Câu 33:[Nguyễn Hữu Thoại] Cho 21,24 gam hỗn hợp T gồm: Fe2O3, Mg, Zn, Fe(OH)3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch X chứa a mol NaHSO4 b mol HNO3 Sau phản ứng thu dung dịch Y chứa 142,59 gam chất tan 0,15 mol NO Nhỏ từ từ dung dịch NaOH 1M vào Y, đến kết tủa đạt cực đại dùng hết 1,07 lít khơng có khí Mặt khác, cho Fe vào Y thấy khối lượng Fe giảm 8,4 gam hỗn hợp khí Z ( NO H2) có tỉ khối so với H2 Mg T là: A 5,65% B 14,12% C 14,69% D 8,47% x mol H2, dùng đường chéo  NO: 2x mol  NO3- (Y) = 2x mol 31 Phần trăm khối lượng  Mg 2  Zn 2  0, 225   Fe3 : 1,07  10 x  0, 45     Y  H :10 x  Na  : a; SO 2 : a   NO3 : x   1,07  10 x  0, 45 8,  8x   0,3  x  0,02  Fe3  0,14 Ta có: 56 BTDT dung dịch Y  a = 1,03 , gọi y, z mol Mg, Zn  y  z  0, 225  y  0,125; z  0,1  %Mg = 14,124%  24 y  65 z  9,5 Câu 34:[Nguyễn Hữu Thoại] Cho 50,71 gam hỗn hợp T gồm : Al2O3, Mg, Zn, Fe2O3, Cu phản ứng hoàn toàn với dung dịch gồm NaHSO4 5,25b (mol) HNO3 b (mol) Sau phản ứng thu dung dịch Y 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z :NO N2O, có tỉ khối so với khí He 116 Đổ từ từ dung dịch NaOH 2M 15 vào Y thấy lượng kết tủa đạt cực đại dùng hết 1,16 lít, thu 76.51 gam kết tủa 0.448 lít khí (đktc) % khối lượng nguyên tử oxi 50,71 gam hỗn hợp T có giá trị gần : A.26.87 B.25.87 C.26.22 D.25.55  NO  0,14; N 2O  0,01  BTNT N  NO3  b  0,18 BTDT dung dich sau cung  2,32  5, 25b  5, 25b.2  b  0,18  b  0, Nếu khơng có H+ ; BTNT H  H2O = 1,21; BTNT O  nO(T)=0,82  %O = 25,87%, Chọn B  sai, sai??? Vì m(kim loại) = 37,59  37,59 + m(OH-)  37,59 + 2,3.17  76,69  76.51  Dung dịch phải có H+ dư Gọi a tổng số mol Al2O3 Fe2O3 T  BTDT dung dich Y  H+ = 1,64 – 6a  17[2,32 – 0,02 – (1,64 – 6a)] + 50,71 –48a = 76,51  a = 0,27  %= 25,557%, Chọn D Câu 35 :[Ngô Văn Tiệp] Cho hỗn hợp khí X tích 25,2 lit(dktc) gồm 2ankan A,B(đồng đẳng liên tiếp,MA 0,2.1 + 0,1.1  n < 2,6667  anken 0, 42 C2H4  %=27,36% Câu 40:[Đề minh họa BGD] Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào nước (dư), thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y Hấp thụ hồn tồn 1,2096 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu 4,302 gam kết tủa Lọc kết tủa, thu dung dịch Z chứa chất tan Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m A 6,79 B 7,09 C 2,93 D 5,99  Ba  Ba( AlO2 )  X :  Al  Y :   Ba(OH ) O  Al (OH )3 : 0,04; BTNT Al  Ba ( AlO2 )  0,02  BaCO3 : 0,006.BTNT C  Ba ( HCO3 ) : 0,024; BTNT Ba  Ba (OH )  0,024  0,006  0,02  0,01  Ba ( X )  0,01  0,02  0,03; Al  0,04; BTE  O  0,05  m  5,99( g ) Câu 41:[Đề minh họa BGD] Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ Z A 21,05% B 16,05% C 13,04% D 10,70% Cn H n3 N : x  Z : C2 H NO2 : y ;  x  0,81  0,91(npi  nhh  CO2  N  H 2O )  x  0,1 C H N O : z  14 2  y  z  0,  0,1  0,1 BTNT O  CO2  0,68; BTKL  N  0,13  mZ  16,82    y  0,04; z  0,06  y  2z=0,13.2-0,1=0,16  Ctb ( a min)  a  b  0,1 0, 24  2,  C2 H N : a; C3 H N : b    a  0,06; b  0,04 0,1 2a  3b  0, 24  %C2 H N  16,052% Câu 42:[Đề minh họa BGD]Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO Cu (trong nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu dung dịch Y lại 0,27m gam chất rắn khơng tan Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 165,1 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 40 B 48 C 32 D 28 Cl  :1   165.1  143,5.1  H : 4a  Ag   0, 2; NO : a  Y :  2 108 Fe : 3a  0,  BTDT  Cu 2 : 0,3  5a  16(0,5  2a) BTNT H  H 2O : 0,5  2a=O( X )  100  16  m  50  200a(1) m BTKL  m=16(0,5  2a)  56(3a  0, 2)  64(0,3  5a)  0, 27 m(2) 1    a  0,05  m  50  200.0,05  40( gam) Câu 43:[Đề minh họa BGD]Cho hỗn hợp Z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (MX > 4MY) với tỉ lệ mol tương ứng : Cho m gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau đúng? A Phần trăm khối lượng nitơ Y 15,73% B Số liên kết peptit phân tử X C Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : D Phần trăm khối lượng nitơ X 20,29% T: H2N-R-COONa + 2HCl  ClH3N-R-COOH + NaCL BTKL  m= 63,72 – 0,72.36,5 – 12,24 = 25,2 Gọi a, b số mol gly, Ala T a  b  0,36   a  0,18; b  0,18 a(75  22)  b(89  22)  25,  12, 24  37, 44 BTKL  H2O = nZ = 0,12  nX = nY = 0,06 Ta có: MX + MY = 420 mà MX > 4MY  Y Gly  X là: (Ala)3 (Gly)2 a, b, c sai  D Câu 44:[Đề minh họa BGD] Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hỗn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 89,15 gam kết tủa Lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng khơng đổi, thu 84,386 gam chất rắn Nồng độ phần trăm FeSO4 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,85 B 1,06 C 1,45 D 1,86 BTNT N  NaNO3  0,04; Đặt a mol SO42- BTNT H  H2O = a; BTNT O  O (ban đầu)= a – 0,09  mkim loai = 15,7 – 16(a – 0,09); OH- = 2a – 0,04  15,6 – 16(a – 0,09) + 17(2a – 0,04) +233a = 89,15  a= 0,29  O2- = 0,276 mol  Fe2+ = 0,012  %FeSO4 = 0,85% Câu 45:[Đề minh họa BGD] Cho chất hữu mạch hở: X axit khơng no có hai liên kết π phân tử, Y axit no đơn chức, Z ancol no hai chức, T este X, Y với Z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T, thu 0,1 mol CO2 0,07 mol H2O Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na2CO3; 0,195 mol CO2 0,135 mol H2O Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 68,7 B 68,1 C 52,3 D 51,3 X: R-C=C-COOH: a (mol); T: R1-COO-R’-OOC-C=C-R: b (mol) a + 2b = 0,03 [x(k-1) = CO2 – H2O] BTNT O  O2 = 0,105  mM = 2,3; 6,9  gấp lần 2,3 a  2b  0,09  a  0,03; b  0,03  Na2CO3  0,045 a  b  0,06 Ta có:  Gọi n,m số nguyên tử C axit không no, no 0,06n + 0,03m = 0,24; chặn C  n  3,5  n=3  mT = 6,9 – 0,03.72 = 4,74  %T = 68,695% Câu 46: [SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC] Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, có hai este nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn 12,32 gam hỗn hợp X cần dùng 0,50 mol O2, thu CO2 7,20 gam H2O Mặt khác đun nóng 12,32 gam X với 240 ml dung dịch NaOH 1M (dùng dư), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ancol Y 16,44 gam hỗn hợp rắn Z Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp rắn Z A 61,6% B 57,9% C 66,2% D 49,8% BTKL  CO2  0, 48(mol ); BTNT O  nX  0,18(mol )  Ctb  BTKL  mY  5, 48  M Y  5, 48  30, 44  có 0,18 0, 48  2,667  HCOOCH3 0,18 este Gọi a, b số mol este (RCOOCH3), este phenol (R’COOC6H5) a  b  0,18   a  0,16; b  0,02  NaOH ( du )  0,06(mol ) 32a  18b  5, 48 Xảy trường hợp: phenol Cn H mCOOC6 H  Cn1H pCOOC6 H ; loại trường hợp !   HCOOCH : 0,16  HCOOCH ( x)  x  y  0,16    n   x  0,14(mol ); y  0,02(mol ) CH 3COOCH ( y) C H COOC H : 0,02 2 x  y  0, 48  0,02(n  7)  n m  muối là: HCOONa: 0,16 (mol); CH3COONa: 0,02 (mol) C6H5ONa: 0,02 (mol) % 0,16.68 100  66,18% 16, 44 Câu 47:[Đề minh họa BGD] Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSO4 NaCl (tỉ lệ mol tương ứng : 3) với cường độ dòng điện 1,34A Sau thời gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch ban đầu Cho bột Al dư vào Y, thu 1,68 lít khí H2 (đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước Giá trị t A B C D  Na2 SO4 : a  CuSO4 : a (mol); NaCl : 3a (mol)  Y :  0,075.2  0, 05  BTNT Na  NaOH : a  a  Nếu khơng có O2 khối lượng dung dịch giảm là: 0,05.64 + 3.0,05.35,5 + 0,05=8,575  10,375 4x+0,05.3=2y+0,05.2  O2 : x(mol ); H : y (mol )    x  0.05; y  0,125 32x  y  0,05.64  0,05.3.35,5  10,375 t  ne 96500 0,05.2  0,125.2.96500   25205( s ) 1,34 1,34 7(h) Câu 48:[Đề minh họa BGD] Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu 0,5 mol hỗn hợp CO2 H2O Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 11,2 B 6,7 C 10,7 D 7,2 3n   k O2  nCO2 + (n+1–k)H2O 3n   k 2n   k   (k  2)  k   n  6(thoa _ man) 2.0,3 0,5  X : C6 H 8O4 0,05(mol )  C3 H 5OOC  COOCH  m  0,05.134  40.0,1  10,7( gam) X: CnH2n+2-2kO4 + Câu 49:[Nguyễn Hữu Thoạ i]Nung m gam hỗn hợp T gồm FeCO3 2x (mol), Mg, Al, FeS x (mol), Cu O2(dư) thấy khối lượng chất rắn giảm 3,28 gam Mặt khác, lượng hỗn hợp T phản ứng hết với dung dịch B gồm: NaNO3 H2SO4 Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 0,66 mol hỗn hợp khí gồm: NO, CO2, H2 (m+58,99) gam hỗn hợp C gồm muối trung hòa Cho C qua bình đựng dung dịch Ba(NO3)2(vừa đủ), kết thúc phản ứng thu 161,935 gam kết tủa dung dịch Z Lọc bỏ kết tủa, nung nóng Z chân khơng đến khối lượng khơng đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 67,24 gam Giá trị gần x là: A.0.07 B 0.08 C 0.1 D 0.11 Lời giải Thầy Quoc Hoc Nguyen *Ps: lời giải anh Hoc đánh nhầm chỗ NO: 0,21–b, 0,21–c mol Câu 50:[Nguyễn Hữu Thoại] Hỗn hợp T gồm axit cacboxylic A ancol B no, mạch hở Nếu đốt cháy T gồm A B theo tỉ lệ mol 1:3 cần dùng 0,95 mol O2 thu mol CO2 1,1 mol H2O Mặt khác, đun nóng hỗn hợp T với điều kiện thích hợp thu chất hữu X mạch hở Thủy phân hoàn toàn 0,12 mol X với NaOH(vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 51,36 gam muối Z có tỉ khối so với khí He 8,9 Số phát biểu là: (1) Tổng số nguyên tử O X 14 (2) X tác dụng với Na theo tỉ lệ 1:4 (3) Trong công thức cấu tạo X có nhóm –CH (4) Khối lượng mol X 322 A B C D.4 *Ps: làm khơng kịp, nên bạn tự giải hì hì ... CO2 Cho m gam P vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4M đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Q Cơ cạn dung dịch Q lại 7,36 gam chất rắn khan Người ta cho thêm bột CaO 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam... 0,12  0,02  0,1 95.0,08  % MgCl2  100  3,65% 208,16 Câu 9:[ Đề thi thử THPT Quốc gia lần – Trường THPT Chuyên Bắc Ninh – Năm 2018] X, Y, Z este mạch hở khơng chứa nhóm chức khác (trong X, Y... mol  este nhỏ nhất: HCOOC2H5 0,01 mol  % = 3,838% Câu 10:[Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1-Trường THPT Phạm Cơng Bình, Vĩnh Phúc – 2018] Hỗn hợp X gồm ba este no, mạch hở, phân tử chứa loại nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYẾN tập 50 bài tập HAY và KHÓ mùa THI 2018, TUYẾN tập 50 bài tập HAY và KHÓ mùa THI 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay