cải cách hành chính của việt nam trong giai đoạn hiện nay Tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước

31 31 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:06

PHẦN I: MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiĐẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.Sau gần 35 năm giải phóng thống nhất đất nước, thoát khỏi chiến tranh, Việt nam lại tiếp tục trải qua những chặng đường cam go thử thách của công cuộc xây dựng, kiến thiết nước nhà. Trên những chặng đường ấy, chúng ta đã dần dần có thêm bài học của đổi mới và cải cách. Chính sự cải cách này đã tạo làn sóng cho tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, khai thông lộ trình hội nhập của Việt Nam vào khu vực và thế giới. Nền kinh tế Việt nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến đáng kể. Song, trong xu thế hội nhập, những vấn đề yếu kém về quản lý của chúng ta đã bộc lộ. Chính vì vậy mà công cuộc cải cách hành chính nhà nước nay lại trở thành vấn đề mà Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là cấp thiết cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2. Tình hình nghiên cứuChủ trương cải cách hành chính đã được Đảng cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1991, nhưng đến năm 1994 mới được tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên đây là một công việc phức tạp, nhiều khó khăn, vì nó trực tiếp đụng chạm đến lợi ích cục bộ của các ngành, các địa phương, cũng như bản thân đội ngũ cán bộ, công chức.Mục tiêu chung của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1362001QĐthị trường ngày 1792001 của Thủ tướng Chính phủ) là: “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đạ hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. ... dựng hoàn thiện Nhà nước, mà trọng tâm tiến hành cải cách hành Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Đề tài triển khai dựa sở lý luận, quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước, nhà nghiên... trạng hành Nhà nước - kết quả, hạn chế nguyên nhân Chương II: Quan điểm, chủ trương cải cách hành Đảng Nhà nước Chương III: Nhận thức cải cách hoàn thiện tổ chức hoạt động máy hành Nhà nước Chương... tham khảo lĩnh vực Cải cách hành giai đoạn Ý nghĩa việc nghiên cứu Cải cách hành Việt Nam cơng mẻ, chưa có tiền lệ, lại diễn điều kiện thiếu kiến thức kinh nghiệm quản lý Nhà nước, có nhiều vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: cải cách hành chính của việt nam trong giai đoạn hiện nay Tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính của việt nam trong giai đoạn hiện nay Tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay