Bài tập trắc nghiệm sử 11 bài 15,16,17

8 9 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:03

tài liệu hay có đáp án.được soạn thảo từ giáo viên ôn thi giỏi.Chúc các em học tốt...................................................................................................................................................................................................................... Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 15: Phong trào cách mạng Trung Quốc Ấn Độ (1918 -1939) (phần 1) Câu Ý nguyên nhân bùng nổ phong trào Ngũ tứ Trung Quốc (1919)? A ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 B ảnh hưởng Chiến tranh giới thứ (1914 – 1918) C học sinh, sinh viên Trung Quốc bị phân biệt đối xử D phủ Trung Quốc làm tay sai cho nước đế quốc Câu mục đích phong trào Ngũ tứ A lật đổ quyền phong kiến Mãn Thanh B Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc nước đế quốc C Đánh đuổi nước đế quốc D Cải cách đất nước Trung Quốc Câu Điểm phong trào Ngũ tứ A Thu hút đông đảo quần chúng tham gia B Xác định kẻ thù dân tộc: đế quốc phong kiến C Làm suy yếu quyền Mãn Thanh D Do học sinh, sinh viên lãnh đạo Câu Mở đầu phong trào Ngũ tứ đấu tranh lực lượng nào? A Công nhân B Nông dân C Học sinh, sinh viên D Binh lính Câu Đặc biệt, phong trào Ngũ tứ lôi giai cấp tham gia? A Công nhân B Nông dân C Địa chủ D Trí thức, tiểu tư sản Câu Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển cách mạng Trung Quốc nào? A Từ cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc B Từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu C Từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản D Từ đấu tranh chống phong kiến sang đấu tranh chống đế quốc Câu Sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng truyền bá sâu rộng Trung Quốc? A Tư tưởng cải cách Nhật Bản B Tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây C Tư tưởng phục thù chủ nghĩa phát xít D Chủ nghĩa Mác – Lênin Câu Trong phong trào Ngũ tứ, giai cấp lần xuất vũ đài trị cách mạng độc lập ? A Tư sản B Nông dân C Công nhân D Tiểu tư sản Câu Từ sau phong trào Ngũ tứ, với giúp đỡ Quốc tế Cộng sản, tổ chức trị đời lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc? A Đảng Cộng sản B Đảng Lập hiến C Quốc dân Đảng D Trung Quốc Đồng minh hội Câu 10 Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng cách mạng Trung Quốc A Giai cấp công nhân xuất vũ đài trị B Chủ nghĩa Mác – Lênin truyền bá vào Trung Quốc C Phong trào Ngũ tứ D Đảng Cộng sản đời Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 15: Phong trào cách mạng Trung Quốc Ấn Độ (1918 -1939) (phần 2) Câu 11 Cho kiện sau: Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc phong kiến Trung Quốc; Phong trào Ngũ tứ lôi đông đảo tầng lớp xã hội tham gia; Đánh dấu bước chuyển cách mạng Hãy xếp kiện theo lơgích A 2, 3, B 1, 2, C 3, 2, D 2, 1, Câu 12 Chiến tranh giới thứ tác động đến Ấn Độ? A Chính quyền thực dân Anh tuên bố Ấn Độ bên tham chiến B Thực dân Anh tăng cường bóc lột C Thực dân Anh ban hành đạo luật phản động D Mâu thuẫn xã hội Ấn Độ ngày căng thẳng Câu 13 Lãnh đạo phong trào đấu tranh nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 lực lượng nào? A Công hội B Tổ chức cơng đồn C Đảng Quốc đại D Tướng lĩnh quân đội Câu 14 Vì sau Chiến tranh giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc Ấn Độ phát triển? A Thực dân Anh đẩy nhân dân Ấn Độ vào sống cực, tăng cường bóc lột, ban hành đạo luật phản động B Thực dân Anh tiến hành xâm lược Ấn Độ C Mâu thuẫn tôn giáo sâu sắc D Phương pháp đấu tranh ơn hòa khơng tác dụng Câu 15 Sau Chiến tranh giới thứ nhất, Đảng Quốc đại lãnh đạo phong trào đấu tranh nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh với phương pháp đấu tranh chủ yếu nào? A Kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh trị B Dung biện pháp hòa bình, khơng sử dụng bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh C Dùng bạo lực cách mạng D Tiến hành khởi nghĩa vũ trang Câu 16 Sự phát triển phong trào công nhân Ấn Độ đưa đến kết gì? A Giai cấp cơng nhân trở thành lực lượng nòng cốt B Đảng Cộng sản thành lập (12 – 1925) C Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh D Phong trào đấu tranh Ấn Độ kết thành song Câu 17 Những sách cai trị việc quyền thực dân Anh ăng cường bóc lột nhân dân Ấn Độ dẫn đến hậu gì? A Các hình thức đấu tranh phong phú B Phong trào tiêu biểu dâng cao C Phong trào bất bạo động ngày lan rộng D Mâu thuẫn xã hội ngày căng thẳng Câu 18 Sự đời Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 – 1925 có ý nghĩa gì? A Góp phần thúc đẩy song đấu tranh chống thực dân Anh nhân dân Ấn Độ B Làm bùng lên song đấu tranh nhân dân Ấn Độ C Lôi đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia D Một sóng đấu tranh chống thực dân Anh bùng nổ khắp Ấn Độ Câu 19 Để chống lại chiến dịch bất hợp tác Đảng quốc đại, thực dân Anh thực biện pháp để chia rẽ hàng ngũ cách mạng? A Chia để trị B Mua chuộc C Khủng bố D Nhượng Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 16: Các nước Đông Nam Á hai chiến tranh giới (1918 -1939) (phần 1) Câu Sau Chiến tranh giới thứ nhất, nước phương Tây thay đổi sách nước thuộc địa Đông Nam Á nào? A Tăng cường sách khai thác bóc lột thuộc địa B Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trị, xã hội C Hợp tác, giao lưu thúc đẩy kinh tế đối ngoại D Vơ vét khống sản đưa quốc Câu Ý không phản ánh nét bật kinh tế nước Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ A Bị hội nhập cưỡng vào hệ thống kinh tế tư chủ nghĩa B Là thị trường tiêu thụ hàng hóa nước tư C Là nơi cung cấp nguyên liệu cho nước tư D Cơng nghiệp có bước phát triển khởi sắc, công nghiệp nặng Câu Đặc điểm chung tình hình trị nước Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ A Vẫn trì chế độ quân chủ chuyên chế B Bị quyền thực dân khống chế C Có nước giành quyền tự chủ chừng mực định D Chính quyền thực dân có nguy sụp đổ trước sức tiến công mạnh mẽ phong trào cách mạng Câu Tình hình xã hội bật nước Đông Nam Á giai đoạn gì? A Các giai cấp cũ bị phân hóa, giai cấp hình thành B Xã hội ngày phân hóa sâu sắc, giai cấp ngày phát triển số lượng ý thức giai cấp C Giai cấp công nhân ngày trưởng hành số lượng chất lượng D Giai cấp sản dân tộc vươn lên mạnh mẽ Câu Sự kiện lịch sử giới tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ nhất? A Thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 B Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh C Chiến tranh giới thứ kết thúc D Sự phục hồi chủ nghĩa tư sau Chiến tranh giới thứ Câu Sau Chiến tranh giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á phát triển với quy mô nào? A Diễn ba nước Đông Dương B Diễn hầu khắp nước Đông Nam Á C Diễn nơi có đảng giai cấp tư sản lãnh đạo D Diễn nơi có Đảng Cộng sản lãnh đạo Câu Ý không phản ánh nét phong trào dân tộc Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ nhất? A Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt B Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh C Giai cấp cơng nhân bước lên vũ đài trị D Xuất khuynh hướng cách mạng – khuynh hướng cách mạng vô sản Câu Ý không phản ánh nét phong trào dân tộc tư sản Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ nhất? A Mục tiêu giành độc lập đặt rõ rang B Có liên kết với phong trào khác nước C Một số đảng tư sản thành lập có ảnh hưởng rộng rãi D Diễn nhiều hình thức phong phú Câu Mục tiêu đấu tranh giai cấp tư sản dân tộc Đông Nam Á gì? A Đòi quyền tự kinh doanh, tự chủ trị, đòi dung tiếng mẹ đẻ nhà trường B Đòi quyền tự do, dân sinh dân chủ C Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến D Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 16: Các nước Đông Nam Á hai chiến tranh giới (1918 -1939) (phần 2) Câu 10 Nét bật phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân nước Đông Nam Á lãnh đạo Đảng Cộng sản A Đấu tranh đòi quyền lợi trị B Đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế C Nổ khởi nghĩa vũ trang D Thực chủ trương “vơ sản hóa” Câu 11 Dưới lãnh đạo Đảng cộng sản, phong trào dân tộc nước Đông Nam Á diễn nào? A Dưới hình thức bất hợp tác B Sơi nổi, liệt C Bí mật D Hợp pháp Câu 12 Vì sau Chiến tranh giơi thứ nhất, phong trào đấu ranh chống thực dân Pháp dâng cao Lào Campuchia ? A Thực dân Pháp thực sách “ngu dân” B Thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa thực chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề C Thực dân Pháp tăng cường sách thuế khóa, lao dịch D Thực dân Pháp thực sách bóc lột nặng nề giai cấp cơng nhân nước Đông Nam Á Câu 13 Cuộc khởi nghĩa chống Pháp Lào, kéo dài suốt 30 năm đầu kỉ XX A Khởi nghĩa Ong Kẹo B Khởi nghĩa Commađam C Khởi nghĩa Ong Kẹo Commađam D Khởi nghĩa Chậu Pachay Câu 14 Cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu Campuchia đầu kỉ XX mà quyền thực dân tiến hành đàn áp đẫm máu với 400 người chết A Phong trào chống bắt phu, bắt lính tỉnh Prâyveng B Phong trào chống bắt phu, bắt lính tỉnh Côngpông Chàm C Phong trào chống bắt phu, bắt lính đấu tranh vũ trang chống Pháp tỉnh Cơngpơng Chơnăng D Cuộc khỏi nghĩa chống Pháp Phacađuốc Câu 15 Sự kiện có tính bước ngoặt, mở thời kì phong trào cách mạng Đơng Dương đầu thập niên 30 kỉ XX A Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931) Việt Nam B Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam (sau Đảng Cộng sản Đông Dương) C Phong trào cách mạng dâng cao thành sóng mạnh mẽ ba nước Đông Dương ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) D Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng Cộng sản phong trào cách mạng Đông Dương phận cách mạng giới Câu 16 Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 Việt Nam có tác dụng đấu tranh nhân dân Lào Campuchia? A Thúc đẩy phong trào công nhân Lào, Campuchia phát triển B Đã đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân hai nước C Kích thích phát triển phong trào đấu tranh dân chủ D Giải phóng nhân dân hai nước khỏi ách thống trị thực dân Câu 17 Để chống chủ nghĩa phát xít, năm 1936 – 1939, ba nước Đông Dương thành lập A Mặt trận Dân chủ Đông Dương B Mặt trận Dân tộc Đông Dương C Mặt trận Giải phóng Đơng Dương D Mặt trận Đồn kết Đơng Dương Câu 18 Hãy xếp kiện sau theo trình tự thời gian: Thực dân Pháp tăng cường sách khai thác thuộc địa Đông Dương; Phong trào đấu tranh chống Pháp mạnh mẽ; Đảng Cộng sản Đông Dương đời mở thời kì phát triển phong trào A 1,2,3 B 2,1,3 C 3,2,1 D 1,3,2 Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 17: Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 1) Câu Trong năm 30 kỉ XX, phe “Trục” hình thành gồm nước A Đức, Liên Xô, Anh B Đức, Italia, Nhật Bản C Italia, Hunggari, Áo D Mĩ, Liên Xô, Anh Câu Bản chất liên kết nước phe “Trục” gì? A Liên minh nước thực dân B Liên minh nước tư dân chủ C Liên minh nước phát xít D Liên minh nước thuộc địa Câu Hoạt động chủ yếu nước phe “Trục” A Mở rộng hoạt động kinh tế, thương mại B Đấu tranh cho phong trào hòa bình C Phát xít hóa tất thuộc địa D Tăng cường hoạt động quân gây chiến tranh xâm lược nhiều khu vực khác giới Câu Thái độ nhượng phát xít phủ nước Anh, Pháp, Mĩ A Sợ nước phát xít tiến cơng nước muốn liên minh với phe phát xít B Lo sợ trước lớn mạnh Liên Xô muốn tiến công Liên Xô C Lo sợ bành trướng chủ nghĩa phát xí thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh phía Liên Xô D Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa phát xít Câu Đạo luật trung lập (8-1935) Chính phủ Mĩ thể sách A Khơng can thiệp vào tình hình nước phát xít B Khơng can thiệp vào kiện châu Âu C Không can thiệp vào kiện xảy bên ngồi châu Mĩ D Khơng can thiệp vào chiến chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa phát xít Câu Liên Xơ có thái độ với nước phá xít? A Coi chủ nghĩa phát xít kẻ thù nguy hiểm tuyên chiến với phát xít Đức B Coi chủ nghĩa phát xít đối tác chiến chống nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ C Lo sợ chủ nghĩa phát xít kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với nước phát xít D Coi chủ nghĩa phát xít kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với nước Anh, Pháp để chống phát xít nguy chiến tranh Câu Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh Pháp có động thái nào? A Kêu gọi đoàn kết chống lại chủ nghĩa phát xít, kiên bảo vệ vùng Xuyđét Tiệp Khắc B Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao cho đức vùng Xuyđét Tiệp Khắc C Cắt phần lãnh thổ hai nước cho Đức để Đức công Liên Xô D Quyết định liên kết với Liên Xô chống lại Đức Italia Câu Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9-1939, với kiện khởi đầu A Quân đội Đức công Ba Lan B Anh, Pháp tuyên chiến với Đức C Đức công Anh, Pháp D Đức công Liên Xô Câu Để bảo vệ quyền lợi quốc gia tình bị lập, Chính phủ Liên Xơ A Kí Hiệp ước Xơ – Đức không xâm lược lẫn B Chủ trương liên kết với Anh, Pháp để chống chủ nghĩa phát xít C Đứng phía nước Êtiơpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung quốc chống xâm lược D Đưa quân giúp Tiệp Khắc chống xâm lược Đức Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 17: Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 2) Câu 10 Tại Đức kí Hiệp ước Xơ – Đức khơng xâm phạm lẫn với Liên Xô? A Đức nhận thức không đánh thắng Liên Xô B Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng đánh Liên Xơ C Đề phòng chiến tranh bùng nổ phải chống lại ba cường quốc hai mặt trận D Liên Xô mục tiêu tiến công Đức Câu 11 Tháng – 1940, Pháp diễn kiện mà có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình Việt Nam A Đức chiếm đóng 3/4 lãnh thổ nước Pháp B Lực lượng kháng chiến Pháp hình hành C Chính phủ tự trị thành lập Pêtanh đứng đầu làm tay sai cho phát xít Đức D Đức tiến cơng chiếm 3/4 lãnh thổ nước Pháp, Chính phủ Pháp đầu hàng làm tay sai cho Đức Câu 12 Tháng – 1941, phát xít Đức định cơng Liên Xơ A Hiệp ước Xơ – Đức khơng xâm lược lẫn hết hiệu lực B Các nước Anh, Pháp hầu hết châu Âu đầu hàng C Quân Đức thống trị phần lớn châu Âu, có đủ điều kiện công Liên Xô D Thực cam kết với Anh, Pháp việc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản Câu 13 Quân Đức sử dụng kế hoạch để công Liên Xô? A Kế hoạch đánh bền bỉ, lâu dài B Kế hoạch bao vây, đsnh tỉa phận C Kế hoạc vừa đánh vừa đàm phán D Kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh Câu 14 Trận đánh có ý nghĩa bước ngoặt Hồng qn Liên Xơ chuyển từ phòng thủ sang công A Trận Mátxcơva B Trận Cuốcxcơ C Trận Xtalingrát D Trận công phá Béclin Câu 15 Sự kiện buộc Mĩ phải chấm dứt sách trung lập tham gia Chiến tranh giới thứ hai A Phát xít Đức cơng Liên Xơ B Liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi En Alamen C Chiến thắng Hồng quân Liên Xô Xtalingrát D Nhật Bản bất ngờ tập kích Mĩ Trân Châu Cảng Câu 16 Liên minh chống phát xít hình thành năm 1942 thường gọi gì? A Phe Trục B Phe Đồng minh C Phe Liên minh D Phe Hiệp ước Câu 17 Nguyên nhân thúc đẩy quốc gia giới hình thành liên minh chống phát xít? A Do uy tín Liên Xơ tập hợp nước khác B Do hành động xâm lược, bành trướng phe phát xít khiến giới lo ngại C Do Anh, Mĩ thua nhiều trận chiến trường D Do nhân dân nước giới đoàn kết Câu 18 Văn kiện quốc tế đánh dấu cam kết 26 quốc gia chống chủ nghĩa phát xít vào năm 1942 Oasinhtơn A Tuyên ngôn Đảng Cộng sản B Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền C Tun ngơn Hòa bình D Tuyện ngôn Liên hợp quốc Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 17: Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 3) Câu 19 Trong trình đẩy lùi qn phát xít Đức, Hồng qn Liên Xơ giải phóng nước nào? A Đơng Âu B Tây Âu C Nam Âu D Bắc Âu Câu 20 Liên quân Mĩ – Anh quân Đồng minh mử Mặt trận thứ hai Tây Âu A Cuộc cơng vòng cung Cuốcxcơ (Liên Xơ) B Cuộc cơng qn Nhật Bản Guađancanan Thái Bình Dương C Cuộc đổ Noócách mạngăngđi (Pháp) D Cuộc đổ đánh chiếm đảo Xixilia (Ialia) Câu 21 Sự kiện nước Đức kí văn đầu hàng khơng điều kiện ngày 9-5-1945 có ý nghĩa gì? A Liên Xơ giành thắng lợi hoàn toàn B Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn châu Âu C Chiến tranh chấm dứt hồn tồn giới D Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn Câu 22 Ngày 9-5-1945 vào lịch sử giới ngày A Thế giới chiến thắng chủ nghĩa phát xít B Chấm dứt Chiến tranh giới thứ hai C Hình thành trật tự giới D Giải phóng châu Âu Câu 23 Nhật Bản đầu hàng khơng phải lí sau đây? A Mĩ ném hai bom nguyên tử xuống thành phố Hirôsima Nagaxaki B Liên Xô đánh bại đạo quân Quan Đông Nhật Bản Mãn Châu C Chính phủ Nhật Bản đa hoảng sợ, nhân dân binh lính Nhật muốn đầu hàng D Các nước đồng minh gửi Tuyên cáo Pốtxđam yêu cầu Nhật Bản đầu hàng Câu 24 Việc Nhật Bản đầu hàng khơng đuều kiện có ý nghĩa nào? A Quân Nhật thức ngừng chiến đấu mặt trận B Chiến tranh giới thứ hai kết thúc toàn mặt trận C Các nước thuộc địa Nhật giải phóng D Khẳng định sức mạnh Liên Xô Mĩ Câu 25 Chiến tranh giới thứ hai kết thúc với A Sự sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân B Sự thắng lợi nhân dân nước thuộc đại giới C Sự thắng lợi chủ nghĩa cộng sản D Sự sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản Câu 26 Nội dung hậu Chiến tranh giới thứ hai? A Khởi đầu chiến tranh nguyên tử B Thế giới có nhiều thay đổi C Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế D Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy Câu 27 Lực lượng trụ cột chiến chống chủ nghĩa phát xít? A Nhân dân lao động nước phá xít B Nhân dân Hồng quân Liên Xô C Ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh D Nhân dân nước thuộc địa Câu 10 Mục tiêu bật phong trào cách mạng lãnh đạo Quốc tế Cộng sản năm 30 A Chống chủ nghĩa đế quốc chống chiến tranh xâm lược B Chống chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh C Chống chủ nghĩa đế quốc phủ tư sản D Chống chiến tranh, đói nghèo Câu 11 Đặc điểm bật phong trào đấu tranh giành độc lập Ấn Độ A Đảng Cộng sản lãnh đạo phương pháp bạo lực cách mạng B Đảng Quốc đại lãnh đạo biện pháp hòa bình C Đảng Cộng sản lãnh đạo biện pháp hòa bình D Đảng Quốc đại lãnh đạo phương pháp bạo lực cách mạng Câu 12 Nét phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á hai chiến tranh tg (1918 – 1939) gì? A Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến mới, nhiều Đảng Cộng sản đời B Phong trào đấu tranh Đảng Cộng sản lãnh đạo C Phong trào tư sản dân tộc suy yếu, phong trào vô sản lớn mạnh D Phong trào vô sản suy yếu, phong trào tư sản dân tộc lên cao BÀI 15: LỚP 11 NHẬN BIẾT Câu Phong trào Ngũ tứ coi A Cách mạng dân chủ tư sản B Cách mạng dân chủ tư sản kiểu C Cách mạng vô sản D Cách mạng giải phóng dân tộc Câu Lực lượng tham gia vào phong trào Ngũ tứ từ ngày đầu bùng nổ A Công nhân, nông dân, tiểu tư sản B Sinh viên yêu nước Bắc Kinh C Tư sản dân tộc nông dân D Tất tầng lớp nhân dân Câu Ngày 4/5/1919, Trung Quốc diễn A Phong trào Ngũ Tứ B Cuộc chiến tranh Bắc phạt C Nội chiến Quốc-Cộng D Cuộc Vạn lí trường chinh Câu Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nắm lấy cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc? A Nông dân B Tiểu tư sản C Tư sản D Vô sản Câu Tháng 7/1921, Trung Quốc diễn kiện lịch sử gì? A Cuộc chiến tranh Bắc phạt bùng nổ B Cuộc nội chiến Quốc-Cộng nổ C Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập D Chủ nghĩa Mác-Lênin truyền bá vào Trung Quốc Câu Phong trào đấu tranh nhân dân Ấn Độ năm 1918-1929 đặt lãnh đạo A Đảng Quốc đại B Đảng Cộng sản C Đảng Quốc xã D Đảng tự THÔNG HIỂU Câu Phong trào Ngũ tứ giương cao hiệu: A “Trung Quốc bất khả xâm phạm” B “ Đã đảo đế quốc xâm lược” C “Trung Quốc người Trung Quốc” D “Trung Quốc độc lập muôn năm” Câu Phong trào Ngũ tứ mở đầu cao trào cách mạng chống lại lực Trung Quốc? A Đế quốc tư sản mại B Đế quốc phong kiến C Đế quốc bọn phản cách mạng D Tư sản phong kiến Câu Tác dụng lớn phong trào Ngũ tứ Trung Quốc gì? A Tạo điều kiện cho cho chủ nghĩa Mác-Lê nin truyền bá vào Trung Quốc B Cạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc C Thúc đẩy phong trào công nhân phát triên mạnh mẽ Trung Quốc D Dẫn đến đời Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921 VẬN DỤNG THẤP Câu Phong trào Ngũ tứ đánh dấu bước chuyển cách mạng Trung Quốc từ A đánh đổ phong kiến sang đánh đổ đế quốc B cách mạng dân chủ sang cách mạng dân tộc C cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản D cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu Câu Phong trào Ngũ tứ Trung Quốc diễn nhằm mục đích gì? A Chống lại bành trướng Trung Quốc Nhật Bản B Ngăn chặn âm mưu nhòm ngó xâm lược thực dân Anh C Phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc nước đế quốc D Kêu gọi học sinh, sinh viên chống lại đế quốc, phong kiến Bài 16: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918 – 1939) Câu Nét phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á hai chiến tranh giới ( 1918 – 1939) gì? A Sự lớn mạnh giai cấp tư sản dân tộc phong trào đấu tranh B Một số đảng tư sản thành lập có ảnh hưởng rộng rãi C Giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành từ thập niên 1920 D Các Đảng Cộng sản thành lập lãnh đạo phong trào đấu tranh Câu Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc đề phong trào độc lập dân tộc Đơng Nam Á A đòi quyền lãnh đạo cách mạng B đoàn kết lược lượng để chống đế quốc C đấu tranh giành độc lập đường hòa bình D đòi quyền tự kinh doanh, tự chủ trị Câu Liên minh chiến đấu chống Pháp nhân dân nước Đông Dương giai đoạn 1918 – 1939 thể kiện nào? A Sự đời Đảng CS Đông Dương Mặt trận Dân chủ Đông Dương B Một số sở bí mật Đảng thành lập nước Đông Dương C Sự đời Đảng CSVN ( từ 10/1930 Đảng Cộng sản Đông Dương) D Cuộc vận động dân chủ Đông Dương tập hợp đông đảo nhân dân Đông Dương Câu Nguyên nhân phong trào đấu tranh chống Pháp Lào Campuchia năm 1918 – 1939 A Thực dân Pháp đàn áp dã man người cộng sản, phá vỡ sở cách mạng B Sự đời Đảng CSVN ( từ 10/1930 Đảng Cộng sản Đông Dương) lãnh đạo nhân dân đấu tranh C Cuộc vận động dân chủ tạo động lực cho phát triển phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc D Chính sách khai thác thuộc địa chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề thực dân Pháp Câu Cuộc khởi nghĩa Lào năm 1918 – 1939 lan rộng đến vùng Tây Bắc Việt Nam? A Khởi nghĩa Ong Kẹo B Khởi nghĩa Com-ma-dam C Khởi nghĩa Chậu pa-chay D Phong trào chống thuế Câu Sau CTTG I, trước chèn ép nước đế quốc, giai cấp khu vực Đông Nam Á hăng hái đứng lập đảng phái, tổ chức trị đấu tranh? A Tư sản dân tộc B Tư sản C Nông dân D Công nhân Câu Trong năm 1929-1933 kiện tiêu biểu cho phong trào chống Pháp Đông Dương? A Cuộc khởi nghĩa người Mèo Bắc Lào Tây Bắc Việt Nam B Cuộc khởi nghĩa Ong Kẹo Com-ma-đam C Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 D Phong trào chống thuế Công-pông-chơ-năng Câu Sự phát triển mạnh mẽ phong trào vô sản Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ dẫn đến A Hình thành cao trào cách mạng B Chủ nghĩa Mác-Lê nin truyền bá sâu rộng C Giai cấp công nhân ngày trưởng thành D Đảng Cộng sản thành lập nước Câu Sự đời Đảng cộng sản nước Đông Nam Á khẳng định điều gì? A Cách mạng Đơng Nam Á chấm dứt thời kì khủng hoảng lãnh đạo B Giai cấp cơng nhân trở thành lực lượng trị quan trọng C Hình thành cao trào cách mạng D Chủ nghĩa Mác-Lê nin có điều kiện ảnh hưởng sâu rộng Câu 10 Sau chiến tranh giới thứ nhất, giai cấp Đông Nam Á lớn mạnh phát triển kinh tế công thương nghiệp? A Giai cấp công nhân B Giai cấp nông dân C Giai cấp TS dân tộc D Giai cấp TS mại Câu 11 Đảng Cộng sản nước thành lập khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ nhất? A Đảng CS Việt Nam B Đảng CS Phi-lip-pin C Đảng CS Mã Lai D Đảng CS In-đô-nê-xi-a Câu 12 Trong năm 1930, Đảng CS đời nước thuộc khu vực Đông Nam Á? A Việt Nam, Mã Lai, Xiêm, Phi-lip-pin B Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Xiêm C Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mã lai D Việt Nam, Mã Lai, Lào, In-đô-nê-xi-a Bài 16 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) Câu hỏi nhận biết Câu1 Sau chiến tranh giới thứ nhất, nơi coi thuộc địa quan trọng giàu có thuộc địa Pháp? A Đơng Nam Á B Việt Nam C Ba nước Đông Dương D Châu Mĩ la tinh Câu Sự phân hóa xã hội nước Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ bị tác động yếu tố nào? A Sự thống trị nước đế quốc B Cuộc khai thác nước đế quốc C Sự xâm nhập kinh tế tư chủ nghĩa D Hậu chiến tranh giới thứ Câu Sau chiến tranh giới thứ nhất, trước chèn ép nước đế quốc giai cấp hăng hái đứng lập đảng phái, tổ chức trị để đấu tranh? A Tư sản dân tộc B Tư sản C Nông dân D Công nhân Câu Trong năm 1929-1933 kiện tiêu biểu cho phong trào chống Pháp Đông Dương? A Cuộc khởi nghĩa người Mèo Bắc Lào Tây Bắc Việt Nam B Đảng cộng sản Đông Dương thành lập C Phong trào cách mạng 1930-1931 D Phong trào chống thuế Công-pông-chơ-năng Câu Đảng Cộng sản nước Đông Nam Á thành lập chịu ảnh hưởng sở lí luận nào? A Cách mạng tháng Mười B Các cách mạng dân chủ tư sản C Chủ nghĩa xã hội khoa học D Phong trào cơng nhân Câu Vì năm 20 kỉ XX chủ nghĩa Mác-Lê nin truyền bá vào Đông Dương? A Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi tác động B Các cách mạng dân chủ tư sản không ngừng diễn C Chủ nghĩa xã hội khoa học hình thành D Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ Câu Sự phát triển mạnh mẽ phong trào cơng nhân dẫn đến A hình thành cao trào cách mạng B chủ nghĩa Mác-Lê nin có điều kiện ảnh hưởng C giai cấp công nhân ngày trưởng thành D Đảng cộng sản thành lập nước Câu hỏi thông hiểu Câu Điểm bật hoạt động trị giai cấp tư sản nước Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ A đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế B đòi quyền tự chủ trị, quyền tự kinh doanh C đòi thi hành cải cách dân chủ D đấu tranh đòi quyền kinh doanh tham gia số quan nhà nước Câu Lực lượng đóng vai trò bật việc phát động phong trào dân tộc tư sản nước Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ ? A Giai cấp tư sản dân tộc B Tầng lướp dân nghèo thành thị C Giai cấp công nhân D Tầng lớp tri thức học sinh, sinh viên, viên chức Câu 10 Từ năm 20 kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc Đông Nam Á xuất phát triển xu hướng A xu hướng tư sản B xu hướng bạo động C xu hướng cải cách D xu hướng vô sản Câu 11 Đảng Cộng sản thành lập sớm Đông Nam Á A Đảng Cộng sản Việt Nam B Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a C Đảng Cộng sản Phi-lip-pin D Đảng Cộng sản Miến Điện Câu 12 Sự kiện nàotrong nửa đầu thập niên 30 (1930-1935) đánh dấu phong trào cách mạng Lào Cam-pu-chia chuyển sang thời kì ? A Chính quyền Xô viết thành lập hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh B Đảng nhân dân Cách mạng Lào thành lập C Đảng Cộng sản Đông Dương đời D Đảng nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia thành lập Câu 13 Phong trào sau tập hợp đông đảo tập hợp tầng lớp nhân dân để chống bọn phản động thuộc địa , chống phát xít chiến tranh Đơng Dương A Phong trào Mặt trận Dân chủ Đơng Dương B Phong trào đồn kết Đảng Cộng sản khu vực Đông Nam Á C Phong trào Xô viết D Phong trào dân chủ Câu 14 Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho liên minh chống Pháp hai nước Việt- Lào? A Khởi nghĩa Ông Kẹo Com- ma- đam B Khởi nghĩa Châu Pa- chay C Khởi nghĩa nông dân Rô-lê-phan D Khởi nghĩa Bô- lô –ven Câu hỏi vận dụng cấp độ Câu 15 Điểm phong trào dân tộc tư sản Đông Nam Á sau Chiến Tranh giới thứ A kiên từ bỏ đường cải lương B thành lập tổ chức đảng tư sản có mục tiêu giành độc lập dân tộc rõ ràng C lôi kéo giai cấp công nhân nước theo làm cách mạng D tập trung đấu tranh đòi quyền lợi trị Câu 16 Sự đời Đảng cộng sản nước Đông Nam Á khẳng định điều gì? A Cách mạng Đơng Nam Á chấm dứt thời kì khủng hoảng lãnh đạo B Giai cấp công nhân trở thành lực lượng tri quan trọng C Hình thành cao trào cách mạng D Chủ nghĩa Mác-Lê nin có điều kiện ảnh hưởng Câu 17 Đặc điểm lớn phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc dân tộc Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ A Chỉ có xu hướng tư sản phát triển manh B Tồn phát triển song song hai xu hướng tư sản vô sản C Chỉ có xu hướng vơ sản D Chỉ có xu hướng cải cách Câu 18 Đâu nguyên nhân thất bại phong trào chống Pháp nhân dân Lào Cam-pu-chia sau chiến tranh giới thứ ? A Còn tự phát, phân tán, chưa có tổ chức, lãnh đạo chưa đủ khả B Không lôi kéo đông đảo nhân dân lao động tham gia C Nội ngừoi lãnh đạo có chia rẽ, đoàn kết D Sự xung đột gay gắt hai dân tộc Cam-pu-chia Lào Câu 19 Quy luật rút từ phong trào đấu tranh giành giữ độc lập dân tộc cá nước bán đảo Đông Dương bán đảo Đông Dương? A Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản B Sự lãnh đạo đảng Dân tộc tư sản C Liên minh, đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung D Sự lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống Câu 20 Điểm khác biệt lực lượng lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ba nước Đông Dương so với nước Đông Nam Á từ thập niên 30 kỉ XX trở A lãnh đạo giai cấp tư sản dân tộc B lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống C lãnh đạo tổ chức trị, xã hội D lãnh đạo Đảng cộng sản ... pháp để chia rẽ hàng ngũ cách mạng? A Chia để trị B Mua chuộc C Khủng bố D Nhượng Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 16: Các nước Đông Nam Á hai chiến tranh giới (1918 -1939) (phần 1) Câu Sau Chiến... chủ C Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến D Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 16: Các nước Đông Nam Á hai chiến tranh giới (1918 -1939) (phần 2) Câu 10 Nét bật... sản Đơng Dương đời mở thời kì phát triển phong trào A 1,2,3 B 2,1,3 C 3,2,1 D 1,3,2 Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 17: Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 1) Câu Trong năm 30 kỉ XX, phe
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm sử 11 bài 15,16,17, Bài tập trắc nghiệm sử 11 bài 15,16,17

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay