Bài tập trắc nghiệm sử 11 bài 15,16,17

8 30 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 17:03

tài liệu hay có đáp án.được soạn thảo từ giáo viên ôn thi giỏi.Chúc các em học tốt...................................................................................................................................................................................................................... ... pháp để chia rẽ hàng ngũ cách mạng? A Chia để trị B Mua chuộc C Khủng bố D Nhượng Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 16: Các nước Đông Nam Á hai chiến tranh giới (1918 -1939) (phần 1) Câu Sau Chiến... chủ C Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến D Đánh đổ phong kiến, đánh đuổi đế quốc Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 16: Các nước Đông Nam Á hai chiến tranh giới (1918 -1939) (phần 2) Câu 10 Nét bật... sản Đơng Dương đời mở thời kì phát triển phong trào A 1,2,3 B 2,1,3 C 3,2,1 D 1,3,2 Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 17: Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) (phần 1) Câu Trong năm 30 kỉ XX, phe
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm sử 11 bài 15,16,17, Bài tập trắc nghiệm sử 11 bài 15,16,17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay