Phuong phap SRMA và Radon trong xu ly tai lieu dia chan

18 34 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:57

ỨNG DỤNG TỔ HỢP PHƯƠNG PHÁP SRMA VÀ RADON ĐỂ LOẠI TRỪ SÓNG PHẢN XẠ NHIỀU LẦN TRONG CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN.Các phương pháp diệt sóng phản xạ nhiều lần như là Radon, Deconvoltion đã được biết đến từ lâu và mới đây nhất là phương pháp SRMA. Đã có rất nhiều các bài báo, bài thảo luận về các phương pháp này. Tuy nhiên việc hiểu và tận dụng hết mọi khả năng của nó trong công tác xử lý tài liệu địa chấn vẫn còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu.Trong luận văn này tác giả trình bày quá trình kết hợp hai phương pháp SRMA và Radon nhằm làm giảm ảnh hưởng của sóng phản xạ nhiều lần lên tài liệu địa chấn khu vực bể Tư Chính trong quá trình xử l‎ý tài liệu tai trung tâm FFVN. CHƯƠNG III: Cơ sở thuyết 3.1 Phương pháp SRMA 3.2 Phương pháp High Resolution Radon Filter 3.3 Ưu nhược điểm phương pháp Cơ sở ly thuyết thuật toán phương pháp SRMA, Radon biết đến từ lâu với nhiều cơng trình nghiên cứu công phu Trong khuôn khổ luận văn xin phép trích lại phần thuyết từ cơng trình trước tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng số kinh nghiệm khả áp dụng vào thực tế hai phương pháp công tác xử ly tài liệu địa chấn 3.1 Cơ sở thuyết lọc SRMA SRMA (Surface Related Multiple Attenuation) phương pháp Anstey Newman tìm vào năm 1967 Kennett, Berkhout, Wapenar…phát triển dần đưa vào cho áp dụng lọc sóng phản xạ nhiều lần với tài liệu 2D Verschuur, Berhkout Warpenar vào năm 1992 Các ông sử dụng ký hiệu ma trận để mơ phổng q trình tạo thành sóng phản xạ nhiều lần xây dựng phương pháp loại trừ sóng phản xạ nhiều lần liên quan đến mặt thống (mặt phản xạ tự do) Một số trung tâm xử ly có cách đặt tên khác SRME (Surface Related Multiple…) phương pháp thuật tốn hồn toàn Đây phương pháp hiệu thuộc hệ thống phương pháp dựa phương trình sóng, sử dụng phản xạ nhiều lần xuất khơng có chu kỳ khơng có đủ khác biệt vận tốc NMO tín hiệu sóng phản xạ nhiều lần Để hạn chế sóng PXNL dựa vào thuyết trường sóng, SRMA dựa vào số liệu đo để tính mơ hình sóng PXNL mơi trường, sau dùng thuật toán trừ số liệu thu cho số liệu mơ hình để loại bỏ sóng PXNL 3.1.1 Bài tốn thuận - mơ q trình tạo thành sóng phản xạ nhiều lần Ta xét với số liệu địa chấn 2D, tiến hành thuật tốn lọc SRMA với nhóm nguồn nổ miền tần số làm việc ma trận đơn tần nhóm nguồn nổ máy thu Để lấy ma trận đơn tần số từ số liệu thực địa ta chuyển số liệu đo từ miền thời gian miền tần số sau xếp chúng thành ma trận đơn tần số với ma trận chứa số liệu đo tần số định, hàng vị trí nguồn nổ, cột vị trí máy thu Mỗi số liệu đo ta biểu diễn thành tập hợp ma trận đơn tần minh hoạ hình 3.1 XS XS XR XR ω t Biến đổi Fourier XS XR Ma trận đơn tần Hình 3.1: Sơ đồ biến đổi từ số liệu đo sang ma trận đơn tần Ta ký hiệu ma trận số liệu thu đơn tần P  ( z0 ) Để có ma trận đòi hỏi tài liệu đưa vào băng điểm nổ chung, máy thu bố trí vị trí nguồn nổ Trong thực tế máy thu đặt nhau, cách nguồn nổ khoảng định Do trước áp dụng lọc ta phải dùng thuật tốn ngoại suy để có máy thu kéo dài đến vị trí nguồn nổ Số liệu địa chấn với giả thiết khơng có tồn sóng phản xạ nhiều lần liên quan đến mặt phản xạ tụ mơ tả công thức sau: P0 ( z0 )  E0 ( z0 , z0 ) S  ( z0 ) (3.1) Trong đó: S  ( z0 ) ma trận nguồn, E0 ( z0 , z0 ) ma trận đáp ứng xung sinh cấu trúc địa chất long đất với giả thiết mặt phản xạ tự do, P0 ( z0 ) thể trường sóng lan truyền từ lên Cơng thức (3.1) minh họa hình 3.2a Trên thực tế, mặt phản xạ tự luôn tồn với ma trận phản xạ R  ( z0 ) , sóng lan truyền từ lên gặp bề mặt phản xạ chuyển thành trường sóng thứ sinh lan truyền ngược lại từ xuống Lúc trường sóng tổng hợp với tồn sóng phản xạ nhiều lần liên quan đến mặt phản xạ tự ký hiệu P0 ( z0 ) mô tả công thức:  P  ( z0 )  E0 ( z0 , z0 ) S  ( z0 )  R  ( z0 ) P  ( z0 )  (3.2) Sơ đồ khối phương trình (3.2) hiệu ứng phản xạ bề mặt thêm vào (hình 3.2b) Phương trình (3.2) viết dạng hàm hiệu sau đây:   1 P  ( z0 )  I  E0 ( z0 , z0 ) R  ( z0 ) E0 ( z0 , z0 ) S  ( z0 ) (3.3a) Theo cách viết này, hình thành sóng phản xạ nhiều lần liên quan đến mặt phản xạ tự mô tả thành phần nghịch đảo phương trình (3.3a) Đặt:   1 E ( z0 , z0 )  I  E0 ( z0 , z0 ) R  ( z0 ) E0 ( z0 , z0 ) (3.3b) Thì cơng thức (3.3a) viết lại là: P  ( z0 )  E ( z0 , z0 ) S  ( z0 ) (3.3c) Khai triển ma trận nghịch đảo dạng ma trận chuỗi cơng thức (3.3a) viết lại là: n  P  ( z0 )    E0 ( z0 , z0 ) R  ( z0 )  E0 ( z0 , z0 ) S  ( z0 )  n 0    (3.4a) Với I ma trận đơn tần S  ( z0 ) P  ( z0 ) a R  ( z0 ) P  ( z0 ) E0 ( z0 , z0 ) E0 ( z0 , z0 ) S  ( z0 ) + b Hình 3.2: (a) Mơ tài liệu địa chấn với giả thiết khơng có bề mặt phản xạ tự Trường sóng phát từ nguồn, phản xạ lòng đất lan truyền từ lên tới bề mặt (b) Mô tài liệu địa chấn với tồn bề mặt phản xạ tự Tại bề mặt này, trường sóng lan truyền từ lên phản xạ quay trở lại lòng đất hoặc:      I  E ( z , z ) R  ( z )  E ( z , z ) R  ( z )  0 0 0 0  E0 ( z0 , z0 ) S  ( z0 ) P ( z0 )      E0 ( z0 , z0 ) R ( z0 )      (3.4b) So sánh công thức 3.4a công thức 3.1 phát phần chuỗi mở rộng công thức 3.4a phần tạo mặt thoáng liên quan đến phản xạ nhiều lần Khi mơi trường đồng ma trận phản xạ mặt thống vị trí mặt thống viết thành: R  ( z0 )  r0 I (3.5a) Với r0 hệ số phản xạ mặt thống, mơi trường mặt biển r0= -1 Sử dụng cơng thức (3.5a) rút gọn công thức (3.3a) ta được: P  ( z0 )  I  E0 ( z0 , z0 )r0  E0 ( z0 , z0 ) S  ( z0 ) 1 (3.5b) Khai triển ma trận nghịch đảo thành chuỗi ta có:  I   E0 ( z0 , z0 ) r   E0 ( z0 , z0 ) r   P ( z0 )    E0 ( z0 , z0 ) S ( z0 ) 3    E0 ( z0 , z0 ) r    (3.5c) Chú ý: ma trận E ( z , z ) mô tả tượng diễn bề mặt, chứa đặc tính đàn hồi tính khơng đẳng hướng mơi trường Chỉ cần điều kiện để cơng thức (3.5) sóng ghi sóng dọc (sóng nén) mặt phản xạ mơ tả hệ số phản xạ r Điều cho môi trường biển, mơi trường khảo sát đất liền ban đầu ta phải hiệu chỉnh ảnh hưởng lớp đất phong hoá Như phần chuỗi mở rộng cơng thức (3.5c) phần mặt thống tạo Do để tính mơ hình sóng phản xạ nhiều lần ta phải tính E ( z , z ) Biến đổi công thức (3.2) ta được:  E0 ( z0 , z0 )  P  ( z0 ) S  ( z0 )  R  ( z0 ) P  ( z0 )  1 (3.6a) Biến đổi cơng thức (3.3b) ta có:  E0 ( z0 , z0 )  E ( z0 , z0 ) I  R  ( z0 ) E ( z0 , z0 )  1 (3.6b) Biến đổi trực tiếp khai triển ma trận bên phải dạng ma trận chuỗi ta có: n  E0 ( z0 , z0 )  E0 ( z0 , z0 )    R  ( z0 ) E0 ( z0 , z0 )   n 0    (3.7) Trong trường hợp có mặt sóng phản xạ nhiều lần mạnh (như sóng vang) chuỗi ma trận khai triển đồng quy chậm Quá trình biến đổi ngược mô tả công thức (3.6b) không ổn định Để q trình khai triển ổn định có cách giới hạn số hạng công thức (3.7) Chúng ta phải chọn số hạng số lần sóng phản xạ nhiều lần lớn liên quan đến mặt thống có tài liệu, điều kiện riêng giới hạn số hạng lấy công thức (3.7) cho ta kết số lần sóng phản xạ lớn hạn chế Thay công thức 3.5a vào công thức 3.7 ta được: E0 ( z0 , z0 )  E ( z0 , z0 )  r0 E ( z0 , z0 )  r02 E ( z0 , z0 )  r E04 ( z0 , z0 )  Thay công thức (3.1) (3.3c) vào công thức (3.8) ta được: (3.8)      P  ( z )  r P  ( z )S  ( z ) P  ( z )  r P  ( z )S  ( z ) P  ( z )   0 0 0 0 P ( z0 )      1    r0 P ( z0 ) S ( z0 ) P ( z0 )      (3.9) Ma trận nguồn phát trường sóng viết là: S  ( z0 )  S ( ) I (3.10) Với S(w) tần số phụ thuộc vào nguồn phát sóng A( )  r0 S  ( ) ta Thay công thức 3.10 vào công thức 3.9 vào đặt: được:       P0 ( z0 )  P  ( z0 )  A( ) P  ( z0 )  A2 ( ) P  ( z0 )  A3 ( ) P  ( z0 )  (3.11) Như mơ hình sóng phản xạ nhiều lần liên quan đến mặt thoáng là:       P0 ( z0 )  P0 ( z0 )  A( ) P  ( z0 )  A2 ( ) P  ( z0 )  A3 ( ) P  ( z0 )  (3.12) Vì thực tế tính tốn người ta coi A(w)= -1 tiên đốn mơ hình sóng PXNL liên quan đến mặt thống theo cơng thức (3.12) Bài tốn tiến hành tính tiên đốn mơ hình sóng PXNL thực điểm nổ chung Các thuật toán xây dựng thuyết trường sóng nên đòi hỏi tài liệu đầu vào phải có đặc điểm sau: - Áp dụng gán vị trí hình học nguồn nổ máy thu (Geometry) phải xác - Cần ngoại suy mạng lưới để lấp đầy mạch từ mạch gần nguồn nổ đến vị trí nguồn nổ - Cần hạn chế nhiều nhiễu khơng liên quan đến q trình truyền sóng như: nhiễu nguồn nổ, nhiễu máy thu, nhiễu mơi trường,…thì tác dụng lọc có hiệu quả, người ta tiến hành lọc SRMA giai đoạn tiền xử lý, sau áp dụng lọc dải, lọc F-K, lọc Tau – P (sau hạn chế nhiễu ngẫu nhiên nhiễu tuyến tính) Ta nhận thấy để hạn chế sóng PXNL có hiệu số hạng cơng thức (3.11) phải vô Điều có thực tế, để tính tốn người ta phải giới hạn số hạng Số hạng chọn tuỳ thuộc vào tốc độ máy tính đòi hỏi thực tiễn Đây tiềm phát triển lọc tương lai 3.1.2 Bài tốn nghịch - loại trừ sóng phản xạ nhiều lần Trên thực tế việc loại trừ sóng phản xạ nhiều lần thực biến đổi P  ( z0 ) thành P0 ( z0 ) tạo nên trường sóng phản xạ thể cấu trúc địa chất lòng đất khơng có tồn sóng phản xạ nhiều lần liên quan đến bề mặt phản xạ Tồn q trình mơ hình 3.3 Quá trình thực hệ thống xử gồm nhiều vòng lặp loại trừ sóng phản xạ nhiều lần mà vòng lặp gồm hai bước sau: Tiên đốn sóng phản xạ nhiều lần tốn tử tích chập theo thời gian không gian số liệu địa chấn P  ( z0 ) với M ( i 1) ( z0 )  P (  i ) ( z0 ) P  ( z0 ) (3.13) Loại trừ sóng PXNL tiên đốn khỏi số liệu đầu vào: P0 ( i 1)  P  ( z0 )  A( z0 ) M ( i 1 ( z0 ) (3.14) Trong tốn tử A(z0) chứa đựng ma trận phản xạ bù cho đặc tính nguồn máy thu:   1 A( z0 )  S  ( z0 ) R  ( z0 ) D( z0 ) 1 (3.15) Phương trình (3.13) (3.14) cho thấy với ước đốn sơ số liệu địa chấn P0 i ( z ) khơng chứa sóng phản xạ nhiều lần, tính tốn số liệu cập nhật với độ xác cao Chúng thể q trình lặp lại thường vòng lặp M 0( 0) ( z0 ) 0 P0 ( ) ( z0 )  P  ( z0 ) Trong bước vòng lặp tốn tử tích chập thực số liệu chưa xử số liệu loại trừ sóng phản xạ nhiều lần vòng lặp trước theo cách định với bề mặt phản xạ Q trình tiên đốn đòi hỏi số liệu địa chấn mà khơng cần thông tin cấu trúc địa chất Thuật toán cho phép tiên đoán tất loại sóng phản xạ nhiều lần Hình 3.3 Áp dụng SRMA thực biến đổi thành tạo nên trường sóng phản xạ thể cấu trúc địa chất lòng đất khơng có tồn sóng phản xạ nhiều lần liên quan đến bề mặt phản xạ tự Trong lần lặp thứ 2, áp dụng thực tế yếu tố hình học nguồn nổ máy thường bỏ qua toán tử A(z 0) thay đại lượng vô hướng tần số phụ thuộc A(ω) Điều cho phép sử dụng thuật tốn bình phương nhỏ để loại trừ sóng PXNL Tóm lại sóng PXNL tiên đốn vòng lặp hiệu chỉnh để có biên độ pha với sóng PXNL thực tế tồn số liệu đầu vào theo phương pháp bình phương nhỏ trước bị loại trừ khỏi số liệu Bộ lọc SRMA lọc hai miền nguyên tắc trừ với sai số nhỏ P(z0) Spatial convolution P0(z0) M(z0) A(ω) Least – sequares subtraction P0(z0) Hình 3.4 Vòng lặp SRMA 3.2 Cơ sở thuyết lọc Radon Biến đổi Radon thực chất phương pháp cộng sóng theo đường Parabol Trong phương pháp người ta sử dụng phép HCĐ Việc hiệu chỉnh tính với v2(t0) > v1(t0) sóng có ích nên sau hiệu chỉnh BĐTK băng điểm gốc BĐTK dư dạng parabol Thực phép hiệu chỉnh thời gian t hay gọi hiệu chỉnh động (HCĐ), hiệu chỉnh NMO hiệu chỉnh khoảng cách thu nổ: 4x t ( x, t )  t   t0 v ĐSC (t ) (03) Phép hiệu chỉnh thực chất nắn thẳng biểu đồ thời khoảng sóng có ích đưa dao động sóng có ích pha: P  f (t ) t ( x) t const Tập hợp giá trị HCĐ t gọi tập hợp P (hay miền P), (Hình 01) Hình 01 Biểu đồ thời khoảng sóng phản xạ (PX1L PXNL) băng điểm sâu chung sau hiệu chỉnh động có dạng gần đường parabol theo phương trình: tj=+qxj2 Ở đây: tj - thời gian quan sát sóng sau hiệu chỉnh động τ - thời gian biểu đồ thời khoảng x=0 q - độ cong đường parabol x - nửa khoảng cách thu nổ Tiếp biến đổi Radon chuyển băng địa chấn sau HCĐ từ miền (t,x) sang miền Radon (τ,q) (Hình 01) Thực chất trình cộng sóng dọc parabol, xung tổng ghi vào đường ghi miền (τ,q) Việc làm thực theo công thức: m(qk , )  d ( x, t j )   qx q Trong đó: m(qk,t0) - phép biến đổi Radon d(x,tj) - băng địa chấn sau hiệu chỉnh động q - thông số Radon τ - Thời gian biểu đồ thời khoảng vị trí điểm thu trùng điểm nổ x - khoảng cách thu nổ Khi ta đưa băng địa chấn từ miền (t,x) sang miền (τ,q), sóng PX1L tách khỏi sóng PXNL (Hình 04a, 04b) Mục đích để phân tích tốc độ, băng phổ tốc độ, sóng phản xạ lần tuân theo quy luật tốc độ (sóng xuống sâu có vận tốc lớn) sóng PXNL dù độ sâu lớn hay nhỏ có vận tốc nhỏ Từ tách biệt ta chọn vận tốc sóng phản xạ lần để cộng Sau phân tích tốc độ ta sử dụng biến đổi Radon ngược để đưa băng địa chấn từ miền (τ,q) trở lại miền (t,x) (Hình 04c, 04d) Việc biến đổi thực theo công thức: d ' ( x, t j )  m(q, ) t j  qx x d’(x,tj) băng điểm sâu chung tổng hợp (hay gọi băng phục hồi) Khi ta biến đổi ngược từ miền (τ,q) miền (t,x) băng địa chấn trở lại dạng băng gốc (do ảnh hưởng nhiễu, độ dài cáp thu có hạn,.v.v ), người ta sử dụng phép bình phương tối thiểu để tìm hàm lọc Sao cho sử dụng lọc băng gốc hạn chế tối đa phông nhiễu tín hiệu bị thay đổi Độ lệch d d’ tính phương pháp bình phương tối thiểu:    e  d ( x, t j  d ' ( x, t j ) min Người ta xác định d’ L m: d’= L.m Ở đây: m= (LT * L)-1 LT * d (LT * L)-1 LT: bình phương tối thiểu T: ma trận hoán vị L L: ma trận phức có dạng: e L  iq1 x12  iq2 x12 e e  iqn x12  iq1x22  iq2 x22  iqn x22  iq1xm2  iq2 xm2  iqn xm2 e e e e e e Ma trận có hai chiều: m * n= n h * nq, nh số khoảng cách thu nổ, n q số thông số q mà biến đổi Radon xác định Trên lọc Radon lần 1, để tăng độ xác việc phân tích vận tốc ta lọc Radon lần sau: ta dùng hàm lọc sau lần áp dụng cho tài liệu gốc băng tổng hợp thứ (khác băng lần 1) Băng lần phân tách phản xạ lần nhiều lần tốt dải phổ hẹp việc phân tích vận tốc lọc nhiễu xác hiệu Hình 02a Hình 02b Phổ vận tốc trước sau áp dụng lọc Radon Cứ ta lọc Radon đến mà kết lần sau tốt lần trước sóng phản xạ lần miền (τ,q) tập trung vị trí gần giá trị q=0 Đến ta kết thúc q trình lọc Radon băng địa chấn có kết lọc Radon tối ưu Như vậy, biến đổi Radon phương pháp chuyển số liệu từ miền T-X sang miền T’-Moveout Hình 03: Mơ hình băng địa chấn gồm tín hiệu sóng lặp sau HCĐ P0 (d) Hình 04: Loại sóng lặp biến đổi Radon sau HCĐ với vận tốc tín hiệu Trên vài hình ảnh minh hoạ sở thuyết phép biến đổi Radon thông dụng nay: Sau đưa tài liệu địa chấn băng ĐSC, người ta phân tích vận tốc cho sóng có ích, dùng vận tốc để NMO chuyển qua miền Radon Khi tín hiệu nắn thẳng nên tập hợp giá trị t chúng nằm quanh trục P=0, thời gian sóng phản xạ nhiều lần có biểu đồ thời khoảng cong tín hiệu nên không nắn thẳng hay t > tức tập hợp chúng nằm bên phải (phần giá trị dương) trục P (Hình 4b), phần bên trái (giá trị âm) miền P tập hợp sóng nhiễu có giá trị vận tốc cao tín hiệu Như vậy, dễ dàng diệt sóng lặp cách thiết kết đường phân cách chúng với tín hiệu (Hình 4d) miền Radon loại bỏ chúng trước chuyển ngược lại miền T-X (Hình 04c) Ngồi người ta dùng phương pháp loại trừ sóng phản xạ nhiều lần phép biến đổi Radon đưa vào mơ hình vận tốc nước biển (Vnb=1500m/s) để hiệu chỉnh động (NMO) loại trừ sóng lặp có vận tốc xấp xỉ vận tốc nước biển Như biết, sóng phản xạ nhiều lần (M1, M2 – Hình 7a) đáy biển có vận tốc xấp xỉ với vận tốc sóng địa chấn nước biển (1500m/s) Sau hiệu chỉnh NMO với vận tốc nước biển biểu đồ thời khoảng chúng nắn thẳng (Hình 7b), miền P sóng lặp tập hợp quanh trục P=0 tín hiệu tập trung miền P Vp1 >1500(m/s) 3.3 Ưu nhược điểm phương pháp Các biện pháp hạn chế nhiễu PXNL phát triển dựa khác biệt chúng với sóng có ích chia làm hướng chính: Dựa vào chu kỳ xuất sóng PXNL (sử dụng lọc ngược tiên đoán sai số tiên đoán miền T – X miền Tau – P); Dựa vào khác biệt tốc độ sóng có ích sóng PXNL (sử dụng lọc Radon, cộng sóng điểm sâu chung, lọc F-K); Dựa vào thuyết trường sóng (sử dụng lọc SRMA – Surface Related Multiple Attenuation) Phương pháp lọc ngược tiên đoán làm việc tốt sóng PXNL có chu kỳ lặp ổn định hạn chế sóng PXNL khơng có chu kỳ (sóng phản xạ nhiều lần đáy biển vùng có độ sâu lớn hay sóng Peg - legs) khơng có hiệu Ưu điểm phương pháp Radon hạn chế đến mức tối đa nhiễu PXNL nội ranh giới nhiễu PXNL có vận tốc nhỏ vận tốc tín hiệu Ngồi lọc Radon làm giảm nhiễu ngẫu nhiên tăng độ phân giải, tăng khả hội tụ phổ vận tốc,…giúp ích nhiều cho q trình phân tích vận tốc địa chấn Nhược điểm phương pháp Radon gặp nhiều khó khăn lọc sóng phản xạ nhiều lần khoảng cách nguồn nổ máy thu nhỏ (near offsets), sóng phản xạ nhiều lần có vận tốc NMO xấp xỉ với tín hiệu giả thiết biểu độ thời khoảng phải đường hypecbol bị vi phạm Vừa ưu điểm nhược điểm phương pháp Radon phụ thuộc vào mơ hình vận tốc đưa vào NMO đòi hỏi xác việc xác định vận tốc địa chấn SRMA phương pháp xử mà hiệu khơng phụ thuộc vào giả thiết thông tin tiên nghiệm cấu trúc địa chất lòng đất đặc điểm sóng phản xạ nhiều lần Ưu điểm thuật tốn sử dụng số liệu địa chấn cần xử để xây dựng nên toán tử tiên đốn tất loại sóng phản xạ nhiều lần liên quan đến mặt phản xạ tự (mặt nước biển địa chấn biển) SRMA hạn chế sóng PXNL tài liệu biển tài liệu đất liền, đồng thời hạn chế tất sóng PXNL có chu kỳ lặp lớn, nhỏ có lợi mà khơng phương pháp có khơng cần dùng đến tham số tiên nghiệm Tuy nhiên phương pháp SRMA có số nhược điểm là: mơ hình sóng lặp tính tốn điều kiện tưởng nên gần sát với thực tế cộng với việc loại trừ theo phương pháp sai số nhỏ khơng thể có khả tiêu diệt cách triệt để sóng lặp khơng thể loại trừ khả ảnh hưởng đến tín hiệu Người xử ly cần thận trọng việc áp dụng lọc Ngoài phương pháp SRMA đòi hỏi nhớ máy tính lớn thời gian xử lâu Hiện phương pháp áp dụng hạn chế xử ly 3D phức tạp cấu hình thu nổ Rất may phương pháp Deconvolution, SRMA Radon hỗ trợ cho tốt việc hạn chế sóng phản xạ nhiều lần xử tài liệu địa chấn Do việc kết hợp linh hoạt hợp lọc tốt nhiều so với phương pháp thực đơn lẻ Cả hai phương pháp SRMA Radon ngày thể tầm quan trọng trở nên khơng thể thiếu q trình xử tài liệu địa chấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phuong phap SRMA và Radon trong xu ly tai lieu dia chan, Phuong phap SRMA và Radon trong xu ly tai lieu dia chan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay