Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng hải phòng

103 11 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGUYỄN VĂN TINH TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NƠNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HẢI PHỊNG ƯỚNG Nguy ễn Amể LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG MINH ĐỨC Hải Phòng năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Tinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận tạo động lực làm việc cho người lao đọng doanh nghiệp 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước ngồi 1.2 Cơ sở lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp 1.2.1 Các khái niệm 1.2.2 Một số lý thuyết tạo động lực làm việc cho người lao động 12 1.3 Quy trình tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp 16 1.3.1 Xác định nhu cầu người lao động 16 1.3.2 Phân loại nhu cầu người lao động 19 1.3.3 Thiết kế biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động 20 1.3.4 Triển khai tạo động lực làm việc cho người lao động 26 1.3.5 Đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động 27 1.4 Yếu tố ảnh hưởng tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp 29 1.4.1 Quy định pháp luật Nhà nước 29 1.4.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 29 1.4.3 Quan điểm nhà quản trị doanh nghiệp 29 1.4.4 Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 30 1.4.5 Đặc điểm người lao động doanh nghiệp 30 Chương 2: Phương pháp nghiên cứu 34 2.1 Thiết kế nghiên cứu 34 2.1.1 Xác định vấn đề, mục tiêu nghiên cứu 34 2.2.2 Quy trình nghiên cứu 34 2.1.3 Xác định mơ hình nghiên cứu 34 2.1.4 Kết luận kết nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu thu thập liệu nghiên cứu 37 2.2.2 Phương pháp xử lý liệu 43 Chương 3: Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng 45 3.1 Tổng quan Công ty cổ phần vật tư Nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng 45 3.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 45 3.1.2 Bộ máy tổ chức Công ty 46 3.1.3 Kết hoạt động Công ty 46 3.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty 48 3.2.1 Tạo động lực làm việc thơng qua sách tài 48 3.2.2 Tạo động lực thơng qua sách phi tài 55 3.2.3 Đánh giá chung công tác tạo động lực làm việc 74 Chương 4: Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp xây dựng Hải Phòng 77 4.1 Định hướng số mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần vật tư Nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng đến năm 2020 77 4.1.1 Định hướng phát triển công ty 77 4.1.2 Một số mục tiêu phát triển chủ yếu công ty 77 4.2 Quan điểm đẩy mạnh tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần vật tư Nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng 78 4.2.1 Tạo động lực làm việc cho người lao động phải coi biện pháp lâu dài 78 4.2.2 Tạo động lực làm việc cho người lao động thực hệ thống đồng 79 4.2.3 Tạo động lực làm việc cho người lao động cần phải thực tổng hợp 79 4.2.4 Tạo động lực làm việc cho người lao động cần phải thực thống 80 4.3 Đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần vật tư nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng 81 4.3.1 Cải thiện xác định nhu cầu phân loại nhu cầu người lao động Cơng ty 81 4.3.2 Hồn thiện thiết kế chương trình tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty 82 4.3.3 Hoàn thiện văn hướng dẫn thực tạo động lực làm việc cho người lao động công ty 90 4.3.4 Chú trọng đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nguồn nhân lực tổ chức đóng vai trò quan trọng, nhân tố định nên thành bại kinh doanh tổ chức Động lực làm việc vấn đề doanh nghiệp quan tâm hàng đầu nguồn gốc thúc đẩy tăng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn lực người Do vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động nội dung quan trọng công tác quản trị nhân doanh nghiệp, thúc đẩy người lao động hăng say làm việc nâng cao suất lao động Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng có trụ sở 125 Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng cơng ty chun cung ứng Vật tư phân bón, xây dựng, hướng tới mục tiêu ổn định, bền vững phát triển Công ty không ngừng thực biện pháp để tận dung tiềm sẵn có, đổi cơng tác tổ chức, quản lý, đổi công nghệ nâng cao lực điều hành Với tính chất ngành nghề đặc thù, cơng ty ln đa dạng hóa nguồn hàng, ln cải tiến đổi phương thức kinh doanh dịch vụ, chủ động khai thác nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị hiếu thị trường, luân chuyển hàng hóa tối ưu để giảm thiểu tối đa chi phí kinh doanh Để trì phát triển thị phần nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ Cơng ty cần phải có lực lượng lao động không mạnh chuyên môn mà tâm huyết nỗ lực làm việc tốt để tạo uy tín với khách hàng Trong nỗ lực phấn đấu cần có chung sức cống hiến tồn thể người lao động Cơng ty Nhận thức vai trò có tính chất định nguồn lực, Cơng ty ln quan tâm trọng vào công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Hiện nay, Công ty xây dựng lực lượng lao động có chun mơn kinh nghiệm tốt Tuy nhiên động lực làm việc người lao động chưa cao Điều thể chỗ tỷ lệ thơi việc cao, tiến độ thực cơng việc chậm, tinh thần tự giác cam kết thực tốt công việc người lao động thấp Hiện tượng ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh Cơng ty thời gian gần Điều dài hạn ngun nhân khiến cơng ty uy tín với khách hàng giảm lực cạnh tranh thị trường kinh doanh Xuất phát từ thực tiễn trên, sau trình học tập nghiên cứu lớp Cao học Khóa Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, tác giả lựa chon đề tài: “Tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng” cho luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh Tác giả mong muốn tìm hiểu thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty vận dụng lý thuyết khoa học để nghiên cứu tìm giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động bối cảnh kinh tế khó khăn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế để tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng Nhiệm vụ nghiên cứu: Một là, hệ thống hóa lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp Hai là, phân tích đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng Ba là, đề xuất giải pháp kiến nghị tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng có trụ sở chính: Số 125, Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Phạm vi thời gian: Luận văn nghiên cứu thông tin, liệu thực tiễn, số liệu thống kê giai đoạn 2014- 2016 Các số liệu vấn, điều tra khảo sát thực năm 2016, đề xuất giải pháp đến năm 2020 Phạm vi nội dung: Luận văn nghiên cứu quy trình tạo động lực làm việc cho người lao động (bao gồm 05 bước: Xác định nhu cầu người lao động; phân loại nhu cầu người lao động; thiết kế biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động; triển khai tạo động lực làm việc cho người lao động đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động) yếu tố tác động đến tạo động lực làm việc cho người lao động (bao gồm yếu tố: Quy định pháp luật; đặc điểm nghành nghề kinh doanh; quan điểm nhà quản trị; chiến lược kinh doanh doanh nghiệp; đặc điểm người lao động doanh nghiệp) Những đóng góp luận văn Đóng góp mặt khoa học: Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp Đóng góp mặt thực tiễn: Phân tích thực trạng việc tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng Đề xuất giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng đến năm 2020 Kết cấu luận văn Ngoài trang bìa chính, bìa phụ, mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng, tài liệu tham khảo, cấu trúc luận văn gồm chương Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận tạo động lực làm việc cho người lao động doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng Chương 4: Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIÊC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước Trong năm gần đây, nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học mang tính chất chun sâu có liên quan đến tạo động lưc làm việc cho người lao động lĩnh vực khác công bố kể đến số cơng trình sau: TS Trương Minh Đức (2011), Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế Kinh doanh 27, trang 240-247 “Ứng dụng mơ hình định lượng đánh giá mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn ERICSSON Việt Nam”, thơng qua việc kiểm định mơ hình hồi quy tác giả đưa kết luận nhà quản lý Công ty nên quan tâm trước hết đến mức tiền lương bản, tổng mức thu nhập người lao động Sự quan tâm lãnh đạo đời sống người lao động, điều kiện làm việc quan hệ đồng nghiệp để tạo động lực làm việc cho người lao động Tác giả đưa khuyến nghị nhà quản lý cần xây dựng quy trình, quy chế làm việc rõ ràng để giúp người lao động tránh sai lầm đáng tiếc Về điều kiện làm việc, nhà quản lý nên quan tâm đến sở vật chất, thiết bị nơi làm việc, yếu tố giúp người lao động có hứng thú làm việc Áp lực cơng việc ý Nếu áp lực công việc cao công việc nhàm chán gây chán nản cơng viêc người lao động Lưu Thị Bích Ngọc cộng (2013), Tạp chí Khoa học Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh số 49 năm 2013, “Những nhân tố tác động đến động lực làm việc người lao động khách sạn” Bài viết người lao động có đồng thời động lực bên động lực bên Với ý nghĩa đó, nhà quản lý nên sử dụng hỗn hợp phương pháp - bao gồm tiền thưởng, khen ngợi công nhân hiệu quả, thúc đẩy người, tạo hài lòng cơng việc, nhằm khuyến khích người lao động cấp làm việc hiệu Tuy nhiên, giải pháp tác giả đưa chung chung chưa đưa quy trình tổng thể Lê Anh Tuấn (2009) “Tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Cổ phần Cơ điện ng Bí -TKV”, luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân, tiếp cận vấn đề tạo động lực từ góc độ nhu cầu người lao động Tác giả phân tích từ nhu cầu cá nhân để đưa vấn đề liên quan đến tạo động lực Đối với cách tiếp cận từ tổ chức, tác giả nội dung tạo động lực Từ đưa giải pháp tạo động lực, đặc biệt tác giả tập trung sâu giải pháp thỏa mãn nhu cầu cá nhân người lao động Tuy nhiên, nghiên cứu này, tác giả chưa xét đến yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực làm việc cho người lao động Cơng ty Mai Quốc Bảo (2010) “Hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho người lao động Tổng Công ty Xi măng Việt Nam”, luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân Luận văn tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ vai trò công tác tao động lực doanh nghiệp Tác giả phân tích đầy đủ hệ thống học thuyết tạo động lực Trong phần phân tích nội dung tạo động lực làm việc tác giả tập trung vào hoạt động hữu Cơng ty có tác động đến tạo động lực Trong phải kể đến hoạt động hệ thống thù lao, phúc lợi, phân tích đánh giá cơng việc Đối với phần giải pháp, tác giả đưa phân tích chi tiết quan điểm lãnh đạo Công ty vấn đề nghiên cứu từ đề xuất giải pháp Vũ Thị Uyên (2007) “Tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp nhà nước địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Luận án hệ thống hóa lý luận lao động quản lý vai trò lao động quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hệ thống đề xuất động lực lao động, yếu tố tạo động lực, biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động lao động quản lý doanh nghiệp Như vậy, luận án tập trung chủ yếu vào đối tượng lao động quản lý Đây điểm khác biệt với đề tài mà tác giả nghiên cứu ( không xin phép) bị hạ bậc thi đua từ loại B trở xuống tháng đầu năm tháng cuối năm dù giữ bậc cũ tối thiểu 12 tháng không nâng bậc lương hiệu thông thường năm Các trường hợp đủ điều kiện thời gian không nâng bậc lương hiệu thơng thường năm lý trên, sau tháng hội đồng xét duyệt nâng lương xem xét vào mức độ hoành thành công việc ý thức chấp hành kỷ luật để điều chỉnh lại Thời gian để xét nâng bậc hội đồng xét duyệt nâng lương xem xét điều kiện nâng bậc lương đột xuất: Trường hợp người lao động có thành tích đặc biệt xuất sắc khen thưởng nâng bậc lương trước thời hạn nâng nhiều bậc lương tới hạn Người lao động xem xét nâng lương tối thiểu tháng Về hạ lương Hội đồng xét duyệt nâng lương vào định kỷ luật từ mức khiển trách trở lên định hạ bậc lương hiệu người chịu kỷ luật Việc xét hạ bậc hội đồng xét duyệt nâng lương công ty xem xét thực ngày có định kỷ luật Về điều chỉnh toàn hệ thống khung bậc lương Điều chỉnh toàn mức lương bậc lương Lãnh đạo công ty sau lấy ý kiến tổ chức cơng đồn xem xét mức lương thị trường điều kiện cụ thể khác cơng ty Bảng khung bậc lương thay đổi cho phù hợp thay đổi khung cho số vị trí cơng việc u cầu thay đổi, thay đổi mức khởi điểm kết thúc dải lương, thay đổi toàn cấu trúc hệ thống khung bậc ( số khung, số bậc khung tương quan khung lương) Với quy định cụ thể việc tăng giảm, điều chỉnh lương tạo tính minh bạch sách lương công ty, đồng thời tạo tâm lý thoải mái, công động viên người lao động yên tâm cơng tác 4.3.2.2 Thực tốt sách phúc lợi xã hội 84 Căn thực trạng cho thấy sách phúc lợi Cơng ty tốt Cơng ty khuyến khích vật chất tinh thần cho người lao động tương đối đầy đủ Để sách phúc lợi Cơng ty hoàn thiện tạo động lực làm việc tốt cho người lao động Nhằm mục tiêu hướng tới hoàn thiện hoạt động phúc lợi công ty ý nghĩa Công ty thực đóng bảo hiểm đầy đủ cho tất người lao động nhằm hướng tới công đảm bảo quyền lợi cho tất người Khơng có phân biệt đối xử việc đóng chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật cho người lao động Đồng thời việc đóng bảo hiểm phải thực kịp thời sau người lao động ký hợp đồng lao động, khơng để tình trạng để họ làm việc suốt thời gian dài đóng bảo hiểm Như làm giảm nhiều hiệu việc thực sách phúc lợi Bên cạnh đó, Cơng ty áp dụng số sách phúc lợi mở rộng như: Xe đưa đón người lao động xa nơi công tác Hỗ trợ điều trị tàu xe nghỉ phép năm, hiếu hỷ đau ốm phụ cấp tàu xe đường thăm quê Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ký kết hợp đồng lao động thức Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, quy định pháp luật Chế độ sách xét thâm niên công tác Trợ cấp nhân kiện đặc biệt người lao động Trợ cấp hưu người lao động có thâm niên cống hiến Công ty Khám sức khỏe định kỳ trung tâm y tế chất lượng, uy tín Các chương trình chăm lo cho em người lao động ngày hội gia đình hỗ trợ đào tạo, khen thưởng người lao động có thành tích học tập tốt 4.3.2.3 Hồn thiện cơng tác phân tích cơng việc Qua q trình phân tích thực tế cho thấy cơng tác phân tích cơng việc Cơng ty nhiều hạn chế cần phải có giải pháp hồn thiện sau: Phân tích trách nhiệm cá nhân hoạt động phân tích cơng việc Hoạt động phân tích cơng việc q trình phức tạp đòi hỏi tham gia phối hợp người lao động, người quản lý phận Phòng tổ chức hành để thực 85 Tại công ty hoạt động phân tích cơng việc chủ yếu trưởng phòng ban tự xây dựng với Phòng tổ chức hành Tuy nhiên trách nhiệm cá nhân chưa phân định rõ ràng mà chung chung Chính trước hết cần phải phân định trách nhiệm cá nhân hoạt động phân tích cơng việc Trong phòng tổ chức hành có vai trò với nhiệm vụ sau: Xác định mục đích phân tích cơng việc, lập kế hoạch tổ chức điều hành toàn hệ thống q trình liên quan, bước tiến hành phân tích Xây dựng chuẩn bị văn thủ tục cần thiết để phân tích cơng việc Tổ chức bố trí nhân lực vào hoạt động phân tích cơng việc Nhân viên chun mơn quản lý nhân trực tiếp viết mô tả công việc yêu cầu công việc phối hợp người lao động cán quản lý có kinh nghiệm Công ty Hướng dẫn, đào tạo người quản lý phòng ban cách viết mơ tả công việc, tiêu chuẩn thực công việc, yêu cầu người thực công việc Trách nhiệm người quản lý: Cung cấp thông tin điều kiện phối hợp với cán phân tích cơng việc xây dựng mô tả công việc yêu cầu công việc Trực tiếp xây dựng tiêu chuẩn thực cơng việc Xây dựng hồn thiện mô tả công việc yêu cầu công việc người thực công việc tiêu chuẩn thực cơng viêc Các nội dung phân tích cơng việc sơ sài thiếu nhiều nội dung chưa có phân định rõ ràng Hiện tại, Cơng ty có mơ tả cơng việc kết hợp chung với yêu cầu người thực cơng việc mà chưa có tiêu chuẩn thực cơng việc Do Cơng ty phải nghiên cứu xây dựng lại hệ thống văn phân tích cơng việc cho chức danh cơng việc cách đầy đủ hợp lý Trong trình thực kết hợp quan sát thực tế, chụp ảnh bấm loại công việc khác Trong đó: Bản mơ tả cơng việc phải bao gồm nội dung sau: Phần xác định công việc: bao gồm thông tin liên quan đến công việc chức danh công việc mã số công việc nơi thực công việc, chức danh 86 người lãnh đạo trực tiếp, số người lao động quyền, ngồi tóm tắt mục đích chức cơng việc Phần tóm tắt nhiệm vụ trách nhiệm thuộc công việc bao gồm nội dung nhiệm vụ trách nhiệm mối quan hệ cơng việc Các nội dung phân tích cơng việc sơ sài thiếu nhiều nội dung chưa có phân định rõ ràng Hiện cơng ty có mơ tả cơng việc kết hợp chung với yêu cầu người thực cơng việc mà chưa có tiêu chuẩn thực cơng việc Do Cơng ty phải nghiên cứu xây dựng lại hệ thống văn phân tích công việc cho chức danh công việc cách đầy đủ hợp lý Trong trình thực kết hợp quan sát thực tế chụp ảnh bấm loại công việc khác Bản yêu cầu công việc người thực hiện: Phải liệt kê đầy đủ yêu cầu công việc người thực khía cạnh, kiến thức kỹ kinh nghiệm trình độ đào tạo yêu cầu sức khỏe phẩm chất Các u cầu chun mơn đòi hỏi phải có liên quan rõ ràng tới việc thực công việc mức chấp nhận được, không nên yêu cầu cao không phù hợp Bản tiêu chuẩn thực công việc hệ thống tiêu thể yêu cầu số lượng chất lượng hoàn thành nhiệm vụ quy định mô tả công việc Công ty phải cần sớm xây dựng tiêu chuẩn thực công việc cho chức danh công việc cách cụ thể quy định văn Mâu mô tả công việc yêu cầu công việc đối vớ người thực tiêu chuẩn thực công việc theo mẫu mô tả công việc để Giám đốc xem xét áp dụng Tiến hành rà soát lại tiến hành phân tích cơng việc tất công việc theo chu kỳ năm lần nhằm sửa đổi bổ sung nội dung công việc cho phù hợp kịp thời với tình hình thực tế Để chi tiết hơn, tác giả xin đề xuất phiếu mơ tả cơng việc tổ chức hành Phòng tổ chức hành thuộc cơng ty làm ví dụ Đây công việc giúp Giám đốc đạo quản lý điều hành công tác tổ chức lao động tiền lương cơng tác hành quản trị văn thư lưu trữ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần 87 người lao động đơn vị theo quy định Nhà nước quy chế nội Cơng ty 4.3.2.4 Hồn thiện hệ thống đánh giá lực người lao động Nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động đãi ngộ người tài tốt bên cạnh việc đánh giá thực công việc Công ty cân thiết lập quy trình đánh giá lực người lao động để cơng tác đánh giá Cơng ty tồn diện hiệu Nội dung hệ thống đánh giá lực: Mục tiêu bao trùm đánh giá không đo lường kết thực công việc mà quan trọng khó khăn phát tiềm người lao động Phương pháp đánh giá lực người lao động đề xuất nhằm đánh giá cách toàn diện người lao động bao gồm: tầm nhìn kiến thức kinh nghiệm, kỹ chuyên môm kết thực công việc khả tiềm ẩn người lao động Nội dung phương pháp xác định cụ thể sau: Xác định mục đích đánh giá: Cơ sở để trả lương, thưởng, nâng bậc hàng năm người lao động Nhằm phục vụ công tác hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực nội cơng ty Tìm kiếm phát cá nhân xuất sắc tìm nhà quản lý có tầm tương lai Cơ sở để xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận có bổ nhiệm đề bạt vị trí khác cần Phạm vi đánh giá: áp dụng tồn Cơng ty Thời gian đánh giá: Các kỳ đánh giá tổ chức theo định kỳ q lần Ngồi đánh giá đột xuất trường hợp có yêu cầu việc bố trí xếp lại nhân xem xét đề bạt lên vị trí cao Căn để đánh giá người lao động: Khi đánh giá lực kết làm việc người lao động, thành viên tham gia đánh giá phải vào yếu tố sau: Kết làm việc thực tế người lao động Công ty 88 Kết kiểm tra lực hàng quý Bản mô tả công việc: Bản tiêu chuẩn thực công việc yêu cầu công việc người thực cơng việc Quy trình cách thức thực cơng việc sau: Hàng q, tồn Công ty bao gồm quản lý người lao động phải hoàn thiện kiểm tra theo quy định Yêu cầu kiểm tra lực sau” Qua q trình làm việc anh/chị có đánh giá nhận xét cơng việc thực thực trạng công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động Công ty nay? Hãy phản ánh khái quát thực trạng ưu điểm hạn chế có, đề xuất với Cơng ty giải pháp hạn chế theo quan điểm anh/chị 4.3.2.5 Xây dựng phát triển văn hóa công ty Văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tâm lý người lao động Ngồi khuyến khích tài chính, nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động khuyến khích phi tài quan trọng không Cũng thuyết nhu cầu Maslow cho thấy ngồi nhu cầu tài người có nhiêu nhu cầu xã hội Khi xã hội phát triển người muốn nâng tầm giá trị thân cơng việc Văn hóa Cơng ty yếu tố quan trọng tạo niềm tin, tự hào người lao động với cơng việc Khi nhu cầu họ đáp ứng đồng nghĩa động lực lao động họ tăng lên Chính vi để tạo động lực tốt cho người lao động Công ty phải quan tâm đến xây dựng văn hóa Cơng ty Văn hóa cơng ty khơng thể xây dựng lúc ngày hay năm Mà xây dựng phát triển với q trình phát triển Cơng ty Chính vi mà Công ty không nên chờ đợi chần chừ việc xây dựng văn hóa Cơng ty mà phải triển khai thực sớm tốt Để người lao động Công ty làm quen ý thức văn hóa Cơng ty Để xây dựng văn hóa Cơng ty theo hướng phù hợp hiệu đồng thời tạo thuận lợi cho người lao động tác giả đề xuất phương pháp cụ thể để thực giải pháp sau’ 89 Phải có ý chí từ lãnh đạo Công ty lãnh đạo Công ty phải nhận thấy việc xây dựng văn hóa cơng ty cần thiết Văn hóa cơng ty phải gắn với sứ mệnh tầm nhìn giá trị cốt lõi Cơng ty Chính vi trước xây dựng khung ban đầu cho văn hóa Cơng ty, lãnh đạo Cơng ty phải xác định thống sứ mệnh, tầm nhìn giá trị cốt lõi Cơng ty Nghĩa cơng ty theo đuổi điều mục tiêu hướng tới tương lai phát triển Công ty theo hướng Phải xác định tiền đề xây dựng nội dung cụ thể văn hóa Cơng ty phù hợp có tính bền vững cao 4.3.3 Hồn thiện văn hướng dẫn thực tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Hiện văn hướng dẫn thực chương trình tạo động lực làm việc Công ty cổ phần vật tư nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng đầy đủ nhiên có số chương trình nhiều thiếu văn hướng dẫn nội dung cần bổ sung hoàn thiện Về quy chế tiền lương Văn cần thể rõ quy định điều chinh khung lương nâng bậc lương khung hạ lương điều chỉnh toàn hệ thống khung bậc lương Về nội quy lao động Công ty Bổ sung quy định sách phúc lợi mở rộng để sách phúc lợi Cơng ty hoàn thiện tạo động lực làm việc tốt cho người lao động Trong văn quy định cụ thể chế độ bảo hiểm thời gian đóng bảo hiểm đối tượng đóng bảo hiểm Bổ sung nội dung cụ thể phân tích cơng việc bố trí sử dụng quy chế phối hợp phân định trách nhiệm rõ ràng phận tránh chồng chéo Bổ sung hệ thống đánh giá lực người lao động văn cụ thể hóa nội dung theo tiêu chí kiểm tra lực Bổ sung quy định mua sắm tài sản cơng trình phúc lợi phục vụ cho người lao động Công ty nhằm tạo dựng môi trường làm việc nghỉ ngơi thân thiện cho người lao động 90 4.3.4 Chú trọng đánh giá tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Hiện khâu đánh giá thực tạo động lực làm việc yếu Vì giải pháp trọng đánh giá thực hiên chương trình tạo động lực làm việc quan trọng công ty 4.3.3.1 Thiết kế đánh giá Chu kỳ đánh giá cần thực đặn quý năm để có điều chỉnh kịp thời linh hoạt tránh phát sinh tiêu cực mà khơng sửa chữa kịp thời q trình thực chương trình tạo động lực làm việc Cơng ty 4.3.3.2 Căn đánh giá Căn để tiến hành đánh giá hiệu thực chương trình tạo động lực làm việc Công ty nằm hài lòng từ phía người lao động Hàng q cơng ty cần đánh giá điều tra khảo sát ý kiến phản ứng từ phía người lao động hiệu chương trình tạo động lực, từ có định hướng chiến lược nhằm tăng cường chương trình tạo động lực làm việc Cơng ty 4.4.4.3 Các tiêu chí đánh giá kết tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Đánh giá kết tạo động lực thông qua tiêu chí: Năng xuất lao động hài lòng người lao động công việc, tỷ lệ nghỉ việc vắng mặt mức độ tuân thủ kỷ luật lao động Công ty thái độ làm việc người lao động Động làm việc người lao động Để biết kết động lực đạt hiệu đến mức độ nhà quản trị so sánh tiêu trước sau áp dụng biện pháp tạo động lực lựa chon 91 KẾT LUẬN Tạo động lực làm việc cho người lao động vấn đề có vai trò ngày trở lên quan trọng mục tiêu ổn định phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Hoạt động tạo động lực làm việc cho người lao động thực tốt thúc đẩy đảm bảo nguồn lực cho tổ chức số lượng chất lượng, đồng thời tạo động lực làm việc cho người lao động hăng say làm việc, cố gắng phấn đấu học tập nâng cao trình độ để nâng cao kết làm việc, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Mặt khác quy trình yếu tố tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty hợp lý, thỏa mãn nhu cầu người lao động làm cho người lao động yên tâm làm việc gắn bó với Công ty Với nội dung nghiên cứu làm rõ số vấn đề lý thuyết nghiên cứu điều tra thực tế Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng luận văn trình bày đây.Tác giả hy vọng đưa nhìn tổng quát vai trò tạo động lực giải pháp tạo động lực làm việc thông qua hệ thống đãi ngộ, nguyên tắc xây dựng hệ thống biện pháp khích lệ tinh thần cách khoa học hợp lý, từ lơi kéo người lao động phát huy cao khả họ, kết hợp thành khối thống để đạt tới mục đích chung Bên cạnh dó tác giả đánh giá thực trạng tìm ưu nhược điểm từ đê xuất số giải pháp tạo động lực làm việc Công ty cổ phần vật tư nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng, góp phần tri phát triển nguồn nhân lực ổn định, khai thác sử dụng nguồn lực cách có hiệu Trong khn khổ luận văn thạc sĩ với hạn chế thời gian nguồn lực hỗ trợ nghiên cứu khác nên khơng thể tránh thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo nhà chuyên môn bạn đồng nghiệp để chỉnh sửa luận văn hoàn thiện 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Mai Quốc Bảo, 2010, Hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho người lao động Tổng công ty xi măng Việt Nam Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Vũ Thùy Dương Hồng Văn Hải, 2010 Giáo trình quản trị nhân lực Hà Nội NXB Thống kê Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân, 2010 Giáo trình Quản trị nhân lực Hà Nội: NXB Kinh tế quốc dân Trương Minh Đức, 2010 Ứng dụng mơ hình định lượng đánh giá mức đọ tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn FRICSSON Việt Nam Tạp chí khoa học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế Kinh doanh, số 27, trang 240-247 Nguyễn Hữu Lam, 2006, Giáo trình hành vi tở chức TP Hồ Chí Minh NXB Giáo dục Nguyễn Xuân Lan, 2010, Giáo trình quản trị học TP Hồ Chí Minh: NXB Phương Đơng Phạm Vũ Luận, 2008, Quản trị doanh nghiệp thương mại Hà Nọi NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Lưu Thị Bích Ngọc cộng sự, 2013 Những nhân tố tác động dến đọng lực làm việc người lao động khách sạn Tạp chí khoa học Đại học sư phạm Thành phố Hờ Chí Minh, số 49, trang 22-30 Hồ Bá Thâm, 2004, Động lực tạo động lực phát triển xã hội Nhà xuất trị Quốc gia 10 Bùi Anh Tuấn, 2011, Giáo trình hành vi tổ chức, Hà Nội NXB Đại học kinh tế Quốc dân 11 Lê Anh Tuấn, 2009 Tạo động lực làm viêc cho người lao động Công ty Cở phần Cơ điện ng Bí –TKV Luận văn thạc sĩ Trường Đại học kinh tế Quốc dân 93 12 Vũ Thị Uyên, 2007 Tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp nhà nước địa thành phố Hà Nội đến năm 2020 Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân TIẾNG ANH 13 Buelens, Marc and Van den Broeck, Herman, 2007, An Annalysis of Differences in Work Motivation between Public and Private Qrganizations Public Administration Review, 67: 65-74 14 Denibutun, S Revda, 2012 Work Motivation: Theoretical Framework, Journal on GSTF Business Review, 4: 133-139 94 PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẦN I: THÔNG TIN CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY ĐÁNH GIÁ Họ tên : Giới tính: Nam  Nữ Độ tuổi: Trình độ: 18-22 tuổi Trunghọc PT  23-35 tuổi  Trung cấp  36-55 tuổi  Đại học Đại   55 tuổi  Trên Đại học  PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MƠ HÌNH TỔ CHỨC Thang đo Likert có cấp độ phở biến từ (ít mong đợi nhất hay rất khơng hài  lòng) đến (rất mong đợi hay rất hài lòng) để tìm hiểu mức độ đánh giá người trả lời, mức độ đánh giá cụ thể sau: 1: Hoàn toàn khơng đồng ý 3: Bình thường 2: Khơng đồng ý 4: Đồng ý 5: Hoàn toàn đồng ý Mức độ đánh giá Nội dung điều tra TT I Chính sách tiền lương ảnh hưởng tới động lực làm việc Chính sách tiền lương cơng ty cơng nên khuyến khích anh/chị làm việc tốt Chính sách tiền lương cơng ty khuyến khích anh/chị làm việc để tăng thu nhập Chính sách tiền lương cơng ty khuyến khích anh/chị nâng cao taycủa nghề để có nhập anh/chị gia tăng.yên tâm tập trung Tiền lương công ty thu tốt giúp vào công việc chun Chính sách tiền lươngmơn củađược cơnggiao ty tốt giúp anh/chị gắn bó mật thiết với cơng ty Anh/chị hồn tồn hài lòng với sách tiền lương công ty Tiền lương công ty chi trả hồn tồn phù hợp với cơng hiến anh/chị 95 Anh/chị sống hoàn tồn dựa vào thu nhập từ tiền lương cơng ty chi trả Chính sách tiền lương tốt, anh/chị muốn gắn bó lâu dài với II cơng ty Đánh giá thực công việc ảnh hưởng tới động lực làm việc Đánh giá công việc khuyến khích người lao động làm việc đánh giá có tiêu chuẩn rõ rang, cụ thể Đánh giá thực công việc công , khách quan Hệ thống đánh giá giúp cho người lao động thấy rõ ưu, nhược điểm việc thực cơng việc Đánh giá khuyến khích người lao động làm tốt họ có hội nhận thùkhích lao cao hơn.lao động phát triển nghề nghiệp sâu Khuyến người Thời gian đánh giá hợp lý, kịp thời khuyến khích người lao động III Bố trí sử dụng nhân ảnh hưởng tới động lực làm việc Bố trí cơng việc phù hợp với lực, sở trường Nhiệm vụ công việc giao rõ rang, cụ thể Cơng việc giao có tính thách thức khuyến khích tơi phát triển nghề nghiệp chun mơn Công việc giao cho so với người cơng bằng, khách quan 96 Tơi chủ động thực cơng việc giao, phát huy tính sang tạo cá nhân Cơng việc giao giúp tơi tang them thu nhập Vị trí cơng việc tơi giúp tơi học hỏi kinh nghiệm người đồng nghiệp Khối lượng công việc giao mức lương thù lao tương xứng với Mức độ căng thẳng công việc chấp nhận Tôi hài long với công việc 10 Tơi cân sống cá nhân công việc 11 IV Công tác đào tạo nhân lực ảnh hưởng tới mức độ động lực làm việc Chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu cơng việc người học Chương trình đào tạo tiên tiến đại khuyến khích tơi học hỏi gắn kết với công việc Chương trình đào tạo cụ thể, cần thiết với cơng việc tơi Chương trình đào tạo giúp cho tơi có điều kiện phát triển nghề nghiệp chuyên môn Công tác đào tạo giúp cho tơi hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm doanh nghiệp Hoạt động đào tạo giúp cho gắn kết với tập thể công ty 97 Công tác đào tạo cơng ty giúp cho tơi có điều kiện nâng cao suất lao động tang thu nhập than Qua chương trình đào tạo giúp chủ động sang tạo công việc Chương trình đào tạo phù hợp với trình độ nhận thức tơi Thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo phương pháp đào tạo 10 phù hợp với người học Cơ sở vật chất hỗ trợ cho công tác đào tạo phát triển nhân 11 lực đáp ứng nhu cầu người học XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! 98 ... trạng việc tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp xây dựng Hải Phòng Đề xuất giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần Vật tư nông. .. 3: Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động Công ty cổ phần vật tư nơng nghiệp xây dựng Hải Phòng 45 3.1 Tổng quan Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp xây dựng Hải Phòng 45 3.1.1... động Công ty cổ phần vật tư Nông nghiệp xây dựng Hải Phòng 78 4.2.1 Tạo động lực làm việc cho người lao động phải coi biện pháp lâu dài 78 4.2.2 Tạo động lực làm việc cho người lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng hải phòng , Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp và xây dựng hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay