Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

101 4 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2008 PHẠM THỊ THANH THÙY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hải Phòng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG PHẠM THỊ THANH THÙY PHÁT TRIỂN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Phan Thế Công i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp: “Phát triển văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong” tự thực hướng dẫn TS Phan Thế Công Mọi số liệu thông tin luận văn trực tiếp thu thập đồng ý Ban Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Để hoàn thành luận văn này, sử dụng tài liệu ghi tài liệu tham khảo cuối luận văn, không sử dụng tài liệu khác Nếu có sai sót, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Học viên Phạm Thị Thanh Thùy ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trường đại học Dân lập Hải Phòng, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích quản trị kinh doanh, làm sở cho hồn thành tốt luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn TS Phan Thế Cơng tận tình hướng dẫn cho thực luận văn Tôi chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nhiệt tình giúp đỡ việc thu thập liệu tư vấn thực trạng hoạt động công ty giúp tơi tiếp cận thực tế văn hóa doanh nghiệp cơng ty Trong q trình làm luận văn, kinh nghiệm thời gian hạn chế nên biện pháp đưa khó tránh thiếu sót Tơi mong nhận góp ý thầy để luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! iii MUC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ x DANH MỤC BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 3 Câu hỏi nghiên cứu đề tài Phạm vi mục tiêu nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Nguồn số liệu liệu nghiên cứu 7 Cấu trúc đề tài: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 NỘI DUNG VÀ CÁC MƠ HÌNH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP………………………………………………………….…9 iv 1.1.1 Khái niệm văn hóa văn hóa doanh nghiệp 1.1.2 Nội dung văn hóa doanh nghiệp 12 1.1.3 Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp 13 1.1.4 Các mơ hình văn hóa doanh nghiệp 19 1.1.5 Quá trình phát triển văn hóa doanh nghiệp 22 1.2 CÁC CƠNG CỤ ĐÁNH GIÁ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP 24 1.2.1 Cơng cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp OCAI 24 1.2.2 Công cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp CHMA 25 1.2.3 Cơng cụ đánh giá văn hóa doanh nghiệp Denison 27 1.3 NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 29 1.3.1 Khái niệm phát triển văn hóa doanh nghiệp 29 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển văn hóa doanh nghiệp 30 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA MỘT SỚ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 32 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển văn hóa doanh nghiệp tập đoàn Honda 32 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển văn hóa doanh nghiệp Cơng ty Unilever Việt Nam 34 CHƯƠNG 37 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 37 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 37 v 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 37 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.3 Một số kết kinh doanh Công ty thời gian qua 39 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.5 Nguồn nhân lực Công ty 43 2.2 HIỆN TRẠNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 46 2.2.1 Mô tả yếu tố cấu thành văn hóa Cơng ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 46 2.2.2 Nhận dạng mơ hình văn hóa Cơng ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 54 2.3 ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG 62 2.3.1 Những thành công mà Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong đạt trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 62 2.3.2 Những hạn chế tồn văn hóa doanh nghiệp Công ty Nhựa Tiền Phong 63 2.3.3 Một số nguyên nhân hạn chế 65 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 66 3.1 Các cho việc đề xuất giải pháp 66 3.1.1 Quan điểm, định hướng xây dựng văn hóa cơng ty Nhựa Tiền Phong 66 vi 3.1.2 Mục tiêu xây dựng văn hóa cơng ty Nhựa Tiền Phong 67 3.1.3 Xác định mơ hình văn hóa 67 3.1.4 Phân tích khoảng cách định hướng giải pháp: 68 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY NHỰA TIỀN PHONG 69 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH 80 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 81 PHỤ LỤC 2: MỘT SỚ HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG 88 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết sản xuất kinh doanh Công ty NTP giai đoạn 2013-2016 40 Bảng 2.2: Số lượng cấu lao động Công ty Nhựa Tiền Phong 44 Bảng 2.3: Đánh giá cán nhân viên cấp độ văn hố mà cơng ty NTP xây dựng 55 Bảng 2.4 : Tổng hợp kết khảo sát nhận dạng mơ hình VHDN Nhựa Tiền Phong 58 Bảng 2.5: Bảng điểm so sánh đánh giá mô hình VHDN ý kiến nhà quản lý nhân viên 60 Bảng 3.1: Bảng phân tích khoảng chênh lệch đánh giá văn hóa văn hóa mong muốn cán nhân viên cơng ty 69 ix Những hình tượng điển hình ln cần thiết cho q trình xây dựng VHDN cơng ty Đây ng ười thể nét tiêu biểu kỹ cần thiết để thành công công ty Họ coi bằng chứng việc thực thi giá trị chung cơng ty, việc lựa chọn nhân vật thường gắn liềni với chức cơng ty Ví dụ: Khi giá trị VHDN công ty nhấn mạnh tinh thần nổ sản xuất nhân vật điển hình nên người phận sản xuất nhà máy Việc lựa chọn hình tượng điển hình tiến hành đặn hàng tháng, hàng quý hay hàng năm Có thể có nhiều cách tôn vinh thành viên đạt danh hiệu trao phần thưởng trước công ty, buổi báo cáo điển hình… Một cách viết giới thiệu nhân vật tờ báo cáo, tin nội bộ… Lựa chọn hình tượng điển hình, tơn vinh rộng rãi nhân vật cụ thể hố giá trị cơng ty mắt khách hàng nhân viên công ty tạo sức sống cho VHDN Cần lưu ý rằng, việc cần tiến hành liên tục suốt thời gian hoạt động công ty để luôn củng cố bồi đắp cho VHDN, cho nhân viên nhằm xây dựng trì VHDN vững mạnh 76 KẾT LUẬN Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nay, vai trò văn hóa doanh nghiệp ngày quan trọng phát triển doanh nghiệp Với doanh nghiệp tiên phong ngành Nhựa Việt Nam cơng ty Nhựa Tiền Phong, việc xây dựng, trì phát triển văn hóa doanh nghiệp vững mạnh yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công doanh nghiệp thương trường Luận văn thực Phát triển văn hóa doanh nghiệp cơng ty Nhựa Tiền Phong phân tích yếu tố thuộc cấu trúc văn hóa doanh nghiệp; sử dụng công cụ đo lường CHMA để phản ánh trạng văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp đưa đặc trưng chủ yếu văn hóa doanh nghiệp mà cán nhân viên công ty hướng tới Kết nghiên cứu cho thấy Công ty Nhựa Tiền Phong có thành cơng đáng kể việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi chiến lược để theo đuổi tầm nhìn sứ mệnh Tuy nhiên, văn hóa Nhựa Tiền Phong thiên văn hóa cấp bậc cán nhân viên cơng ty mong muốn văn hóa thiên văn hóa gia đình văn hóa sáng tạo Từ đó, tác giả đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện phát triển văn hóa doanh nghiệp công ty 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Andrian Gostick Chester Elton (2015), Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bước dẫn đến thành công NXB Thanh Hóa Bùi Xuân Phong (2009), Đạo đức kinh doanh văn hố doanh nghiệp Hà Nội: NXB Thơng tin Truyền thơng Cơng Thắng (2016), Văn hóa doanh nghiệp niềm tin khách hàng, truy cập lần cuối ngày 17/4/2017, từ < http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/van-hoa-cua-doanh-nghiep-cung-chinhla-niem-tin-cua-khach-hang-608966.bld> Dương Thị Liễu (2009), Văn hóa kinh doanh Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Đỗ Minh Cương (2001), Văn hóa kinh doanh triết lý kinh doanh Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Đỗ Tiến Long (2015), Đánh giá văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, tập 31, số Edgar H Schein (2010), Văn hóa doanh nghiệp lãnh đạo, Nhà xuất Tri thức Fons Trompenaars (1980), Chinh phục sóng văn hóa Nguyễn Lộc dịch, NXB Khoa học xã hội Lưu Thị Tuyết Nga (2011) Văn hóa doanh nghiệp Công ty cổ phần xuất lâm thủy sản Bến Tre Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Quân (2011), Đạo đức kinh doanh văn hóa kinh doanh Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 78 Nguyễn Việt Dũng (2015), Văn hóa doanh nghiệp doanh nghiệp công nghệ thông tin địa bàn thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương (2015), Phát triển văn hóa doanh nghiệp Tập đồn viễn thơng Qn đội, bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế, Trường Đại học kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Viết Lộc (2012), Văn hóa doanh nhân Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội Thu Lê (2017), Tổng giám đốc Nhựa Tiền Phong Nguyễn Quốc Trường: người truyền lửa đam mê ,truy cập lần cuối ngày 8/9/2017 từ Trần Thị Huyền (2013), Duy trì phát triển văn hóa doanh nghiệp Viettel để phát triển bền vững hội nhập quốc tế Luận văn thạc sĩ Học viện Cơng nghệ Bưu Chính Viễn Thơng Trịnh Quốc Trị (2013), Đo lường văn hóa doanh nghiệp, truy cập lần cuối ngày 16/10/2017, từ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Deal, Terence, Allen Kenedy (1988), Corporate cultures London:Penguin G., Hofstede, G.J., & Minkow, M (2010) Cultural Organizations: Software of the Mind 3rd ed., New York: Mc-Graw-Hill Daniel R Denison (1990) Corporate culture and Organizational Effectiveness New York Edgar H.Schein, 2004 Organizational Culture and Leadership 3rd de San Francisco CA: Wiley Publishing K Cameron, R Quinn (2011), Diagnosing and changing organizational culture: based on competing value framework, Third edition, Jossey Bass G., Hofstede, G.J., & Minkow, M (2010), Cultural Organizations: Software of the Mind 3rd ed., New York: Mc-Graw-Hill 80 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính gửi Anh/Chị, Tơi tên là: Thùy, học viên cao học khoá ngành Quản trị kinh doanh thuộc trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Hiện thực luận văn tốt nghiệp với đề tài lựa chọn: “PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG” Nhằm khảo sát đánh giá trạng văn hoá kinh doanh Công ty đưa giải pháp điều chỉnh phù hợp Kính mong Anh/ Chị dành chút thời gian để điền vào phiếu khảo sát Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ hợp tác Anh/Chị Cam kết bảo mật thông tin: Các liệu đánh giá Anh/Chị cung cấp sử dụng phạm vi nghiên cứu khoa học đề tài luận văn Thạc sĩ kinh tế, hồn tồn khơng có mục đích kinh doanh hay mục đích khác Tơi xin cam kết bảo mật phi thương mại hoá liệu thu thập phiếu khảo sát Hướng dẫn điền phiếu: Đối với câu hỏi mục lựa chọn đánh dấu chéo [ x ] vào lựa chọn tương ứng Đối với câu hỏi mục ghi thơng tin xin ghi rõ thơng tin vào phần chỗ trống tương ứng 81 82 PHẦN II: CÂU HỎI THAM KHẢO SÁT NHẬN DẠNG MƠ HÌNH VĂN HĨA Ở NHỰA TIỀN PHONG Anh/Chị vui lòng cho điểm từ đến 10 vào hai cột Cột tại: Với mơ tả, Anh/Chị vui lòng cho thang điểm từ đến 10 theo mức độ giống với tình trạng Cơng ty (1 = hồn tồn khơng giống, khơng giống, ) Cột mong muốn: với mơ tả, Anh/ Chị vui lòng xác định mức độ lý tưởng mà Anh/ Chị mong muốn cho Công ty theo thang điểm từ đến 10 (1 = hồn tồn khơng nên có, 10 = hồn tồn cần có) 83 84 85 PHẦN III: THAM KHẢO Ý KIẾN VỀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HĨA Ở CƠNG TY NHỰA TIỀN PHONG Anh/Chị vui lòng đánh dấu chéo [ x ] vào lựa chọn tương ứng 86 87 PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CƠNG TY NHỰA TIỀN PHONG Ảnh 1: Hội diễn văn nghệ CBNV công ty Nhựa Tiền Phong Ảnh 2: Lễ khai trương thư viện sách dành cho CBNV công ty 88 Ảnh 3: Chung kết thi Miss Nhựa Tiền Phong 2017 Ảnh 4: Hội nghị trao quà cho CBNV học giỏi 89 Ảnh 5: Công ty Nhựa Tiền phong trao nhà tình nghĩa Ảnh 6: Cơng ty Nhựa Tiến Phong trao quà cho trẻ mồ côi 90 ... 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG CHƯƠNG 3: MỘT... hình văn hóa Cơng ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 54 2.3 ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY NHỰA TIỀN PHONG 62 2.3.1 Những thành công mà Công ty Cổ phần Nhựa. .. PHÁT TRIỂN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 NỘI DUNG VÀ CÁC MƠ HÌNH VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong , Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay