Một số biện pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức UBND huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

96 4 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG TRẦN HUY BÌNH MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Đan Đức Hiệp LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan tất thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn "Một số biện pháp nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng" hồn tồn trung thực, xác, rõ nguồn gốc, kết nghiên cứu độc lập học viên Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Trần Huy Bình ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 4.1 Phương pháp luận 4.2 Phương pháp cụ thể Nội dung kết cấu đề tài .5 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, CƠNG CHỨC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vị trí, vai trò, đặc điểm, tiêu chuẩn cán bộ, công chức quan hành nhà nước 1.1.2.1 Vị trí, vai trò cán bộ, cơng chức hành nhà nước 1.1.2.2 Đặc điểm, tiêu chuẩn cán bộ, công chức HCNN 1.2 Chất lượng tiêu chí đánh giá lực CBCC huyện 11 1.2.1 Chất lượng đánh giá lực cán bộ, công chức huyện 11 1.2.1.1 Công tác quy hoạch CBCC huyện 11 1.2.1.2 Công tác Tuyển dụng công chức huyện 13 1.2.1.3 Công tác bố trí, sử dụng cán bộ, cơng chức huyện 13 1.2.1.4 Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực chế độ, sách cán bộ, công chức huyện 14 1.2.1.5 Công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức huyện 14 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá lực cán bộ, cơng chức UBND huyện 15 1.2.2.1 Tiêu chí phẩm chất trị, đạo đức 15 1.2.2.2 Tiêu chí lực chun mơn .16 iii 1.2.2.3 Tiêu chí thể lực 18 1.2.2.4 Nhóm tiêu chí đánh giá hài lòng người dân 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cán bộ, cơng chức quan hành nhà nước 20 1.2.3.1 Yếu tố khách quan 20 1.2.3.2 Yếu tố chủ quan .23 1.2.4 Kinh nghiệm số địa phương 23 1.2.4.1 Kinh nghiệm huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh .23 1.2.4.2 Kinh nghiệm quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 24 1.2.4.3 Bài học kinh nghiệm huyện Thủy Nguyên 24 1.3 Tiểu kết chương 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 .26 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội 26 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 2.1.2 Đặc điểm xã hội, lịch sử, văn hóa 27 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 .28 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quyền huyện Thủy Nguyên 30 2.2 Thực trạng CBCC quan UBND huyện Thủy Nguyên 31 2.2.1 Quy mô cấu, số lượng CBCC UBND huyện Thủy Nguyên 31 2.2.1.1 Quy mô cấu, số lượng CBCC 31 2.2.1.2 Cơ cấu theo giới tính, độ tuổi 34 2.2.2 Đánh giá lực đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 35 2.2.2.1 Phẩm chất trị, đạo đức 35 2.2.2.2 Năng lực trình độ .38 2.2.2.3 Về khả hoàn thành nhiệm vụ giao 43 2.2.2.4 Các kỹ CBCC 44 2.2.2.5 Về thể lực 47 iv 2.2.2.6 Sự hài lòng người dân 48 2.3 Đánh giá chung lực cán bộ, cơng chức UBND huyện Thủy Ngun, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016; tồn tại, hạn chế nguyên nhân .51 2.3.1 Kết đạt .51 2.3.2 Tồn tại, hạn chế .52 2.3.3 Nguyên nhân 53 2.4 Tiểu kết chương 53 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 55 3.1 Mục tiêu, định hướng nâng cao lực CBCC UBND huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2018 - 2025 55 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 55 3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 56 3.2 Định hướng nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - 2025 58 3.2.1 Yêu cầu cán bộ, công chức cấp huyện 58 3.2.1.1 Tiêu chuẩn chung .58 3.2.1.2 u cầu trình độ chun mơn, nghiệp vụ cụ thể 58 3.2.2 Dự báo nhu cầu CBCC UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2025 61 3.2.3 Định hướng nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên 62 3.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2018 - 2025 63 3.3.1 Xây dựng khung lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 63 3.3.2 Đổi công tác tuyển dụng 66 3.3.3 Hồn thiện cơng tác bố trí, sử dụng, đề bạt, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng CBCC .71 v 3.3.3.1 Cơng tác bố trí, sử dụng, đề bạt, luân chuyển CBCC 71 3.3.3.2 Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức 73 3.3.4 Cải cách chế độ, sách cho cán bộ, công chức .74 3.3.5 Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ CBCC 75 3.3.6 Hoàn thiện cấu máy tổ chức, xác định vị trí việc làm 76 3.3.6.1 Hoàn thiện cấu máy tổ chức 76 3.3.6.2 Xác định vị trí việc làm 76 3.3.7 Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá CBCC 78 3.3.7.1 Thực tốt công tác đánh giá CBCC UBND huyện Thủy Nguyên .78 3.3.7.2 Thực tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên 79 3.3.8 Quan tâm công tác tạo nguồn, quy hoạch .81 3.4 Tiểu kết chương 82 KẾT LUẬN .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 vi LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài "Một số biện pháp nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng", tác giả nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tập thể, cá nhân Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến người tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Học viên xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, thầy giáo khoa Quản trị kinh doanh, Phòng Đào tạo Đại học & Sau Đại học Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành đề tài Học viên xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Đan Đức Hiệp - Giáo viên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, bảo tận tình, góp nhiều ý kiến q báu để học viên hoàn thành đề tài Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, chuyên viên phòng chuyên môn quan UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ln giúp đỡ, động viên cộng tác suốt q trình nghiên cứu, thu thập, phân tích tư liệu để hoàn thành đề tài Xin trân trọng cảm ơn người thân gia đình bạn bè ln động viên, giúp đỡ tác giả hồn thiện đề tài này! Hải Phòng, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Tác giả Trần Huy Bình vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân CBCC Cán bộ, cơng chức HCNN Hành nhà nước CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa NQ/TW Nghị quyết/ Trung ương, Bộ Chính trị KL/TW Kết luận/ Trung ương QH Quốc hội NĐ-CP Nghị định-Chính phủ NQ/TU Nghị quyết/Thành ủy KL/TU Kết luận/ Thành ủy CCHC Cải cách hành QLNN Quản lý nhà nước XHCN Xã hội chủ nghĩa TTHC Thủ tục hành GPMB Giải phóng mặt BHXH Bảo hiểm xã hội CNTT Công nghệ thông tin LĐ-TBXH Thương binh xã hội NN PTNN Nông nghiệp Phát triến nông thôn viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÊN BẢNG BIỂU STT Bảng 1.1 Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe theo thể lực nguồn lao động Bảng 2.1 Bảng thống kê CBCC UBND huyện từ năm 2012-2016 Bảng 2.2 Thống kê giới tính, độ tuổi CBCC giai đoạn 2012-2016 Bảng 2.3 Đánh giá phẩm chất trị, đạo đức CBCC huyện Bảng 2.4 Trình độ chun mơn nghiệp vụ CBCC giai đoạn năm 2012 -2016 Bảng 2.5 Trình độ lý luận trị CBCC giai đoạn năm 2012 2016 Bảng 2.6 Thống kê trình độ quản lý nhà nước CBCC UBND huyện Thủy Nguyên, giai đoạn năm 2012 -2016 Bảng 2.7 Trình độ ngoại ngữ, tin học đội ngũ CBCC Bảng 2.8 Thống kê khả hoàn thành nhiệm vụ CBCC giai đoạn năm 2012 - 2016 Bảng 2.9 Đánh giá kỹ công chức huyện Bảng 2.10 Kết chiều cao, cân nặng, phân loại sức khỏe CBCC Bảng 2.11 Đánh giá mức độ hài lòng người dân ix TRANG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÊN SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ STT Sơ đồ 2.1 Bản đồ hành huyện Thủy Nguyên Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy quyền huyện Thủy Nguyên Biểu đồ 2.3 Thống kê trình độ lý luận trị CBCC giai đoạn 2012 - 2016 Biểu đồ 2.4 Trình độ quản lý nhà nước CBCC giai đoạn 2012 2016 x TRANG chống lại “vùng cấm” tiêu cực xảy trình thực tinh giản biên chế công chức HCNN yếu lực, phẩm chất Đổi nâng cao hiệu quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất, đẩy mạnh hồn thành việc xác định vị trí việc làm, để sở bố trí số biên chế hợp lý cho phòng chun mơn thuộc UBND huyện Trong trình thực tinh giản biên chế, tuyển dụng không 50% số biên chế tinh giản nghỉ hưu Tiếp tục thể chế hóa chiến lược, đường lối, sách cán Đảng phù hợp với yêu cầu quản lý công chức theo pháp luật Hồn thiện chế độ cơng vụ, quy chế cơng chức làm sở pháp lý khoa học cho việc quản lý nâng cao lực cán bộ, công chức HCNN huyện Thực chế độ bổ nhiệm công chức, đặc biệt cơng chức lãnh đạo có thời hạn Dựa sở quy hoạch để thực việc luân chuyển công chức theo phương châm rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách công chức thông qua thực tiễn công việc; đồng thời, bước điều chỉnh việc bố trí cơng chức hợp lý hơn, tăng cường cơng chức cho địa bàn, lĩnh vực có nhu cầu cấp bách Xây dựng hoàn thiện chế phát hiện, tuyển chọn sử dụng cá nhân ưu tú, người có đủ đức, tài, liêm, hết lòng phụng nhân dân có lực để đảm đương công việc giao Phát nhân tài phải đôi với đào tạo, bồi dưỡng tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy hết khả phục vụ quan HCNN huyện Coi trọng thực tài, thường xuyên xem xét, đánh giá kết thực tế công việc thực chi trả thù lao thỏa đáng theo kết lao động cống hiến Đảm bảo điều kiện cho việc thực hiệu nhiệm vụ công chức HCNN thông qua việc nghiên cứu áp dụng mô hình "Chính quyền điện tử" nhằm nâng cao tính chun nghiệp dịch vụ hành cơng, giảm bớt TTHC hướng tới hài lòng nhân dân, doanh nghiệp địa bàn huyện Đẩy mạnh việc phân công, phân cấp quản lý công chức, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quan quản lý quan sử dụng công chức Thực nguyên tắc người phụ trách tổ chức có quyền định cơng việc chịu 72 trách nhiệm việc sử dụng công chức quyền hoạt động chuyên môn tổ chức Bố trí, sử dụng nhân theo chế giao việc, khoán việc quy trách nhiệm đến Áp dụng chế độ vị trí việc làm để xác định tiền lương, tiền cơng chế độ, sách cán bộ, cơng chức Có thái độ kiên quyết, dứt khốt cán bộ, cơng chức không đáp ứng công việc Kiên đưa khỏi công vụ người không làm việc, đồng thời giải thỏa đáng chế độ tài cho đối tượng này, để bảo đảm quan nhà nước thực có người làm việc cống hiến cho quan, đơn vị 3.3.3.2 Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức - Một yêu cầu bắt buộc công chức HCNN phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành nhà nước, kỹ kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, mục tiêu đại hố hành (ngoại ngữ, tin học, kỹ nghiệp vụ hành chính, kỹ giao tiếp cơng sở ) nhằm tạo hệ thống công vụ thích hợp, nâng cao lực phân tích, quản lý thực thi sách, chương trình dự án phát triển, khả thích ứng, khả tham mưu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên - Để khắc phục tình trạng hụt hẫng hệ cơng chức HCNN nòng cốt, kế cận UBND huyện, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức phải thực thường xuyên đồng Hàng năm, tiến hành phân loại đối tượng đào tạo, bồi dưỡng theo trình độ, theo ngạch công chức, theo chức danh chuyên môn, chức danh công chức lãnh đạo quản lý, theo tính chất lĩnh vực làm sở xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiến hành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu - Đào tạo cán bộ, công chức HCNN cần tập trung bồi dưỡng kiến thức mà người công chức phải kịp thời trang bị, gắn với thực thi cơng vụ, có khả xử lý tình cơng tác, giúp họ có khả chủ động tiếp cận, 73 xử lý tình hồn thành tốt cơng việc giao theo vị trí cơng tác Cơng tác tuyển chọn cử người đào tạo, bồi dưỡng phải thực công tâm, công để chọn người xứng đáng, tránh tình trạng cơng chức lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng khơng đủ trình độ tiếp thu kiến thức, không đủ phẩm chất trở thành người lãnh đạo, quản lý Như vậy, không làm thiếu hụt cán bộ, ảnh hưởng tới phát triển KT-XH huyện mà gây lãng phí 3.3.4 Cải cách chế độ, sách cho cán bộ, công chức Động lực làm việc người lao động gắn liền với lợi ích vật chất tinh thần; cán bộ, công chức không nằm ngồi quy luật Do vậy, muốn cán bộ, cơng chức làm việc tốt phải giải hài hòa tốn lợi ích vật chất tinh thần họ Về lợi ích vật chất: sách tiền lương công chức phải tương xứng với giá trị sức lao động bỏ phải bảo đảm ba phương diện: trì sống thân, phần tích lũy cho gia đình phần để đề phòng rủi ro xảy (ốm đau, hưu…) Mặt khác, việc trả lương phải theo kết cơng việc khơng phải theo vị trí chức danh công việc nhằm bảo đảm công bằng, tạo động lực phấn đấu gây dựng lòng đam mê với công việc chuyên môn mà công chức đảm nhiệm Thực tế cho thấy với cách trả lương theo ngạch, bậc chức vụ công chức mới, công chức không giữ vị trí lãnh đạo khơng thiết tha với mức lương khởi điểm Về lợi ích tinh thần: cần đổi công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, môi trường điều kiện làm việc,… Mỗi cán bộ, cơng chức cần có công đánh giá, khen thưởng kỷ luật Cơng chức mong muốn có hội cơng vị trí phấn đấu quan, đơn vị Vì vậy, cách thức đánh giá trả lương phải lấy hiệu công việc làm thước đo Bên cạnh đó, mơi trường làm việc động, sáng tạo khuyến khích cơng chức dù vị trí nhân viên hay lãnh đạo bình đẳng cạnh tranh công Trong quan nhà nước phải tạo dựng trì nét văn hóa lấy giá trị công việc, hiệu công việc, hài lòng cơng dân doanh nghiệp làm thước đo đánh giá lực cán bộ, công chức Cần tách bạch nội hàm khái niệm: 74 “đánh giá hiệu làm việc công chức” với “đánh giá công chức” Có bảo đảm tạo cơng bằng, khách quan, xác mơi trường làm việc động cho công chức yên tâm làm việc - Có sách hỗ trợ lương, phụ cấp thất nghiệp, tạo điều kiện tiếp cận công việc cho cán bộ, công chức HCNN thuộc diện giảm biên chế, để cơng chức khơng cơng tác khơng bị hụt hẫng, suy thối tư tưởng 3.3.5 Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ CBCC Khi cán bộ, cơng chức có đủ lực đáp ứng yêu cầu công việc giải hài hòa tốn lợi ích cán bộ, cơng chức với lợi ích Nhà nước cộng đồng cần phải có giải pháp khác để nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ, biện pháp cần trọng là: - Giáo dục tính liêm chính, đạo đức cơng vụ đối cán bộ, công chức coi công việc thực quan trọng Bởi lẽ, công việc đòi hỏi phải có chuẩn mực nghề nghiệp đạo đức nghề nghiệp, hoạt động công vụ gắn liền với quyền lực công, nguồn lực cơng, trách nhiệm cơng,… Khơng có chuẩn mực nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp môi trường cho CBCC, tham ô, tham nhũng, hách dịch, cửa quyền,… Việc giáo dục liêm chính, đạo đức, đạo đức cơng vụ phải đưa vào chương trình giáo dục cấp, để hình thành thói quen ngấm sâu vào nhận thức cá nhân trước người tham gia công vụ - Xây dựng thực thi chế tài nghiêm khắc, nghiêm trị hành vi vi phạm pháp luật để cán bộ, công chức “không dám” thực hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ trái với lương tâm đạo đức xã hội - Thiết lập thể chế chặt chẽ, minh bạch, công khai nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật cán bộ, công chức Thực chế độ công khai, minh bạch trách nhiệm giải trình tài sản cán bộ, cơng chức trước, sau rời khỏi nhiệm sở 75 3.3.6 Hoàn thiện cấu máy tổ chức, xác định vị trí việc làm 3.3.6.1 Hồn thiện cấu máy tổ chức Hoàn thiện cấu máy tổ chức việc quy định tiêu chí cụ thể loại đơn vị hành để đến ổn định, chấm dứt tình trạng chia, tách nhiều; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quan, đơn vị; Sắp xếp, tổ chức lại quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo hướng trách nhiệm rõ ràng, phân cơng rành mạch, máy gọn nhẹ, tăng cường tính chuyên nghiệp, giải nhanh công việc cá nhân tổ chức Thực chủ trương Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thủy Nguyên hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý để tiến hành sáp nhập hai quan: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Trung tâm Tư vấn, Thiết kế Giám sát huyện làm quan chung; việc xếp lại Hạt quản lý đường huyện thành Công ty Cổ phần theo đề xuất Sở Nội vụ Sở, ngành thành phố theo Quyết định số 22/2015/QĐTTg ngày 22/6/2015 Thủ tướng Chính phủ 3.3.6.2 Xác định vị trí việc làm Xác định vị trí việc làm nhiệm vụ quan trọng trình đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nước ta từ đến năm 2020 triển khai liệt toàn diện, với mục tiêu đến năm 2015 có 70% số quan, tổ chức Nhà nước từ cấp huyện trở lên xây dựng phê duyệt Danh mục vị trí việc làm cấu công chức theo ngạch Nghị Hội nghị Trung ương khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức khẳng định: Chúng ta chưa định rõ chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, chức danh, tiêu chuẩn cho cán bộ, công chức quan hành chính, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ, cơng chức phổ biến Trong 10 nhóm chủ trương giải pháp nêu Nghị quyết, nhóm giải pháp tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức nêu giải pháp “Xác định rõ vị trí, cấu tiêu chuẩn chức danh công chức quan Nhà nước để làm tuyển dụng bố trí sử dụng cán bộ, cơng chức”, 76 quan nhà nước: “Trên sở xây dựng chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm cấu cơng chức, quan nhà nước rà sốt lại đội ngũ công chức, đối chiếu với tiêu chuẩn để bố trí lại cho phù hợp” Cụ thể hóa chủ trương trên, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đưa vào quy định định nghĩa vị trí việc làm: “Là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cấu ngạch công chức để xác định biên chế bố trí cơng chức quan, tổ chức, đơn vị từ việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá ” Đó để xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức; phát chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu lại việc phân cấp quản lý cán công chức; kiểm nghiệm lại tiêu chuẩn, chức danh, cải cách tiền lương… Do vậy, xác định vị trí việc làm coi nhiệm vụ bắt buộc huyện Thủy Nguyên nói riêng nước nói chung Vị trí việc làm hiểu vị trí chỗ làm việc quan, tổ chức, đơn vị mà người cơng chức thực cơng việc nhóm cơng việc có tính ổn định, lâu dài, thường xun, lặp lặp lại, có tên gọi cụ thể theo chức danh, chức vụ theo tính chất cơng việc gắn liền với trình thực chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức Mục tiêu xác định vị trí việc làm trả lời câu hỏi: Trong quan, tổ chức có vị trí ứng với vị trí cần người làm việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức Với cách hiểu vậy, vị trí việc làm người đảm nhiệm nhiều người đảm nhiệm ngược lại, biên chế đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm (vị trí việc làm kiêm nhiệm) Vị trí việc làm thể hình thức mơ tả cơng việc khung lực để thực cơng việc Ngun tắc để xác định vị trí việc làm quan, tổ chức phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức đó, sở bảo đảm tính khoa học tính thực tiễn, tuân thủ quy định quản lý công chức phải gắn với chức danh định Mục đích việc bố trí xếp CBCC huyện nhằm đảm bảo phù hợp cao yêu cầu công vụ lực người CBCC Đảm bảo tương xứng công việc người thực cơng việc, thực thể hóa chức 77 danh Để đạt mục tiêu trên, UBND huyện Thủy Nguyên thực nguyên tắc định sau: Sắp xếp theo nghề đào tạo, xuất phát từ u cầu cơng việc để bố trí, xếp cho phù hợp; Sắp xếp theo hướng chun mơn hố, việc xếp giúp cho CBCC sâu nghề nghiệp, tích luỹ kinh nghiệm; Nhiệm vụ phải xác định rõ ràng, người CBCC huyện phải xác định rõ công việc minh, quyền lợi nghĩa vụ gắn liền với công việc người; Việc xếp phải tạo điều kiện cho người cán bộ, công chức phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm 3.3.7 Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá CBCC 3.3.7.1 Thực tốt công tác đánh giá CBCC UBND huyện Thủy Nguyên - Đánh giá công chức thực định kỳ năm/lần, đánh giá kết thực chức trách, nhiệm vụ sở Bản mô tả công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc; đánh giá trước hết nhiệm kỳ, trước bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, trước nhận nhiệm vụ luân chuyển điều động khen thưởng, kỷ luật - Phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm công chức phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, trình độ lực, hiệu công tác khả phát triển; làm rõ ngun nhân dẫn tới khơng hồn thành nhiệm vụ công chức - Phải thực theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai nội dung đánh giá Đánh giá công chức phải công tâm, minh bạch, dựa phương pháp khoa học, khách quan, toàn diện, phát triển, thực tiễn quan điểm lịch sử cụ thể Trong trình đánh giá, phải chắt lọc, thẩm định, xử lý nhiều nguồn tin, tránh nhận xét, đánh giá theo ý kiến chủ quan, thiên vị; cần tỉnh táo, cẩn thận, cơng tâm để khơng bỏ sót người có lực chưa có mơi trường để phát huy - Đánh giá đảm bảo mối quan hệ q trình thực cơng việc Mỗi cơng việc đảm nhận có mối quan hệ với nhiều người cơng việc khác Vì vậy, đánh giá thực công việc công chức cần dựa mối quan hệ (quan hệ với nhân dân, quan hệ với đồng nghiệp, quan hệ với cấp trên, quan hệ với cấp ) - Đánh giá đạo đức, lối sống công chức như: Nhận thức, tư tưởng 78 trị, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước; thái độ đấu tranh với luận điệu sai trái, phản động để bảo vệ đường lối Đảng Tinh thần cầu thị, học tập nâng cao trình độ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cơng tác; tinh thần tự phê phê bình Việc giữ gìn đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, tác phong công tác, mối quan hệ xã hội; thái độ chống tiêu cực, quan liêu tham nhũng - Đánh giá tình trạng sức khỏe công chức khả sức khỏe đáp ứng cho phục vụ lâu dài điều kiện cường độ làm việc ngày cao, tính chất phức tạp ngày đa dạng Đánh giá công chức dựa hiệu cơng việc Bảo đảm tính cơng đánh giá, không đánh đồng đồng kết đánh giá đối tượng công chức khác công chức chuyên môn với công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý Thực việc xây dựng tiêu chí xét danh hiệu thi đua theo nhóm đối tượng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ tương đương nhau, không xét danh hiệu thi đua theo quan, đơn vị Có bảo đảm tính cơng tạo động lực thực phong trào thi đua 3.3.7.2 Thực tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, cơng chức UBND huyện Thủy Ngun Góp phần hồn thiện cơng tác quản lý cán bộ, cơng chức HCNN huyện Thủy Nguyên, công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên, công khai chặt chẽ theo nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng Thực công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức đổi phương thức lãnh đạo Đảng; thực đồng công tác kiểm tra công tác giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát nhân tố để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm từ manh nha Quan tâm giải đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý quy định vấn đề sau kết luận kiểm tra Thi hành kỷ luật nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng Để thực tốt công tác kiểm tra, giám sát công chức HCNN huyện Thủy Nguyên cần thực số nhiệm vụ cụ thể sau: 79 - Đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra Huyện ủy; trước hết đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trực tiếp phụ trách thực công tác kiểm tra, giám sát đảng công chức HCNN đảng viên để thực tốt chức trách nhiệm vụ người đảng viên, chức nhiệm vụ, quyền hạn Tổ đảng phòng chun mơn thuộc UBND huyện - Nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, giám sát kịp thời Tổ đảng phòng chun mơn, cơng chức đảng viên có biểu vi phạm vi phạm Huyện ủy, Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra huyện tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đồn kết nội bộ; công tác tổ chức cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, không để người thân gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; lĩnh vực hành tư pháp; quản lý sử dụng tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng bản, quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, tài nguyên nước - Tăng cường phối hợp thực công tác kiểm tra, giám sát Đảng với công tác tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử công tác giám sát Hội đồng nhân dân huyện cấp quan hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị xã hội; Phát huy vai trò tầng lớp nhân dân công tác kiểm tra giám sát cán bộ, công chức HCNN việc thực chức trách, nhiệm vụ giao nhằm kiểm soát chặt chẽ việc trao thực thi quyền lực Nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chế nhân dân tham gia giám sát, góp ý văn hóa cơng sở; trách nhiệm đạo đức, văn hóa giao tiếp cơng chức HCNN huyện thực thi nhiệm vụ, công vụ - Đổi công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng cán bộ, cán kiểm tra có cấu hợp lý cấp huyện, đủ phẩm chất lực hồn thành nhiệm vụ Có chế độ, sách hợp lý cán kiểm tra, có chế độ phụ cấp cán kiểm tra kiêm chức Tăng cường đầu tư sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, điều kiện làm việc, bảo đảm nguồn lực cho phục vụ công tác kiểm tra số vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp 80 3.3.8 Quan tâm công tác tạo nguồn, quy hoạch Chú trọng công tác tạo nguồn quy hoạch phát triển cán bộ, công chức huyện Thủy Nguyên Công tác quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý công chức HCNN nhằm chủ động tạo nguồn cán cho nhu cầu trước mắt lâu dài, để thực tốt công tác quy hoạch cần đảm bảo yêu cầu sau: + Quy hoạch công chức lãnh đạo, quản lý phòng chun mơn phải gắn với quy hoạch cán chung huyện, khơng khép kín ngành, đon vị Quy hoạch phải tiến hành đồng từ huyện đến sở Quy hoạch cán cấp làm cho quy hoạch cấp trên, quy hoạch cấp thúc đẩy tạo điều kiện cho quy hoạch cấp thực lộ trình Quy hoạch cơng chức rà sốt thường xun, điều chỉnh theo sát phát triển công chức, bổ sung kịp thời nhân tố có triển vọng + Trong quy hoạch công chức phải kế thừa quy hoạch trước thực quy hoạch “động” “mở” “Động” quy hoạch thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhân tố đưa ngồi quy hoạch đối tượng khơng đủ điều kiện làm nguồn lâu dài “Mở” khơng khép kín đơn vị Với chức danh lãnh đạo cần chuẩn bị 03 cơng chức để quy hoạch; cơng chức quy hoạch vào 2-3 chức danh đảm bảo cấu độ tuổi chức danh; trẻ hoá đội ngũ, tỷ lệ nữ thích hợp; kiên khắc phục tình trạng nhiều cơng chức có độ tuổi chức danh quy hoạch nhằm đảm bảo xây dựng CBCC đáp ứng yêu cầu trước mắt lâu dài; không quy hoạch người cho chức danh + Căn vào yêu cầu tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ công chức, công chức lãnh đạo, quản lý phòng chun mơn phải tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp Trung cấp lý luận trị trở lên; phải am hiểu tồn diện tình hình quản lý nhà nước lĩnh vực phòng quản lý Công chức thuộc diện quy hoạch chức danh chủ chốt phải có đại học chuyên ngành tốt nghiệp chương trình cao cấp lý luận trị trở lên, phải kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý chủ chốt quan cấp trực tiếp + Trong xây dựng quy hoạch, cần đặc biệt trọng tạo nguồn công chức dồi dào, tạo chủ động, đón bắt phát triển tương lai Quan tâm 81 quy hoạch tạo nguồn cơng chức có lực, triển vọng phát triển, cơng chức trẻ có thành tích xuất sắc, xuất thân từ cơng nhân, gia đình có công với cách mạng, nữ công chức, nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật + Cần phân biệt rõ cơng chức lãnh đạo cơng chức chun mơn: Có người có lực lãnh đạo, quản lý, điều hành tốt chuyên môn chưa giỏi ngược lại có người có chun mơn giỏi lại thiếu phẩm chất người quản lý, lãnh đạo, đạo, điều hành Do đó, quy hoạch phải phân định cụ thể: Người đào tạo, bồi dưỡng để trở thành lãnh đạo, quản lý số người có lực tốt chun mơn, có khả nghiên cứu để đào tạo, bồi dưỡng để trở thành chuyên gia giỏi theo lĩnh vực; trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cơng chức lãnh đạo công chức chuyên môn phục vụ lĩnh vực phát triển kinh tế trọng yếu huyện như: Tài nguyên, khoáng sản, dịch vụ vận tải thủy - bộ, khí đúc, sản xuất nơng nghiệp áp dụng công nghệ cao, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản + Thực đồng nâng cao hiệu khâu công tác cán bộ, cụ thể hóa theo tinh thần Nghị số 02-NQ/TU ngày 22/11/2011 Ban Chấp hành Đảng Thành phố công tác cán thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 3.4 Tiểu kết chương Trên sở đánh giá thực trạng CBCC UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng chương 2, quan điểm, mục tiêu nâng cao lực CBCC huyện Thủy Nguyên giai đoạn tới, với việc khảo sát mức độ cần thiết hệ thống giải pháp nhằm nâng cao lực CBCC huyện giai đoạn từ đến năm 2025, tác giả mạnh dạn đưa hệ thống giải pháp, bao gồm: xây dựng khung lực CBCC; đổi công tác tuyển dụng; hồn thiện cơng tác bố trí, sử dụng, đề bạt, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng hợp lý; cải cách chế độ, sách; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức cơng vụ; hồn thành cấu máy tổ chức; tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá Đây hệ thống giải pháp, giải pháp hỗ trợ cho Phải thực đồng thời giải pháp phát huy tính ưu việt giải pháp 82 KẾT LUẬN Quá trình đổi đất nước đặt yêu cầu, đòi hỏi phải đổi tổ chức phương thức hoạt động, lực hiệu máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương Một vấn đề cốt lõi đặt lên hàng đầu xây dựng đội ngũ CBCC sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất lực công tác để họ thực trở thành "công bộc" dân, đáp ứng yêu cầu ngày cao phát triển đất nước Trong nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên, hệ thống quản lý, trị cấp sở thể vai trò vơ quan trọng, cầu nối Nhân dân với quyền cấp huyện, thành phố Trung ương, nơi phản ánh mối quan tâm, vấn đề mong muốn Nhân dân đến cán lãnh đạo cấp nghiên cứu, giải đáp; công cụ quản lý Nhân dân hiệu nhất, thể vai trò việc định hướng, tuyên truyền cho Nhân dân thực sách phát triển địa phương Muốn thực triệt để vai trò đòi hỏi đội ngũ CBCC huyện Thủy Ngun phải có kiến thức vững vàng chun mơn kiến thức tư tưởng, trị, rèn luyện khơng ngừng đạo đức, lối sống vừa thực tốt cơng việc vừa gương cho người dân địa bàn huyện phấn đấu, noi theo, từ nâng cao hiệu cơng tác quản lý tạỉ địa phương Mặc dù ý thức tầm quan trọng việc nâng cao lực đội ngũ CBCC huyện Thủy Nguyên, thực tế triển khai cơng việc gặp nhiều khó khăn nhiều vấn đề tồn Qua q trình nghiên cúu đề tài: "Một số biện pháp nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ", Luận văn thu số kết phù hợp với mục tiêu nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận việc nâng cao lực đội ngũ CBCC nước nói chung huyện Thủy Ngun nói riêng - Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới lực đội ngũ CBCC, rút số lưu ý nâng cao lực đội ngũ cán bộ, cơng chức vận dụng cho huyện Thủy Nguyên 83 - Phân tích, đánh giá thực trạng lực đội ngũ CBCC công tác tổ chức cán huyện; kết đạt được, hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế, tồn - Đề xuất, kiến nghị phương hướng biện pháp nhằm nâng cao lực đội ngũ CBCC, đáp ứng yêu cầu thành phố giai đoạn năm Với nghiên cứu phân tích luận văn này, tác giả làm rõ điểm mạnh, điểm yếu từ xây dựng nhũng biện pháp cụ thể để huyện Thủy Nguyên áp dụng vào thực tế, giúp tăng hiệu công tác nâng cao lực đội ngũ CBCC ngày tốt Đây kết lớn mà luận văn mong muốn truyền tải 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong luận văn tác giả có tham khảo cơng trình nghiên cứu sau: Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2009), Kết luận số 37-KL/TW Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục đẩy mạnh thực Chiến lược cán từ đến năm 2010, Hà Nội Bộ Chính trị (1999), Quyêt định số 50-QĐ/TW ngày 3/5 Bộ Chính trị ban hành quy định đánh giá cán bộ, Hà Nội Quốc hội, Luật số 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ, công chức (2008) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia Học viện Hành chính, Giáo trình Bồi dưỡng cơng chức ngạch chun viên”, Giáo trình “Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội (2010), Bộ Nội vụ (2004), Các văn pháp luật cán bộ, công chức, biên chế quyền địa phương, tập l, Nxb Thống kê, Hà Nội Bộ Nội vụ (2006), Các văn pháp luật cản bộ, công chức, biên chế quyền địa phương, tập 2, Nxb Thống kê, Hà Nội Bộ Nội vụ (2006), Các văn pháp luật cán bộ, cơng chức, biên chế quyền địa phương, tập 3, Nxb Thống kê, Hà Nội 10 Hồ Chí Minh tồn tập (1995), tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Khắc Bộ (2006), “Nâng cao lực quản lý nhà nước quyền sở”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước 12 Nguyễn Hữu Đức (2003), “Từ đặc điểm, tính chất đội ngũ cán bộ, công chức sở để xây dựng chế độ, sách phù hợp”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 13 Đảng thành phố Hải Phòng (2011), Nghị Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng ngày 15/11/2011 đẩy mạnh cải cách hành nhà nước thành phố giai đoạn 2011-2015, Hải Phòng 85 14 Đảng huyện Thủy Nguyên, Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng huyện lần thứ XXIV 15 Đảng huyện Thủy Nguyên, Nghị Đại hội Đảng huyện Thủy Nguyên lần thứ XXIV 16 Đảng huyện Thủy Nguyên, Địa chí huyện Thủy Nguyên 17 UBND huyện Thủy Nguyên, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 18 Chi cục Thống kê huyện Thủy Nguyên, niên giám thống kê huyện Thủy Nguyên năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 19 Quyết định số 1613/BYT -QĐ Bộ y tế (1997) việc ban hành “tiêu chuẩn phân loại sức khỏe khám tuyển, khám định kỳ cho người lao động” 20 PGS.TS Lê Quân, "Khung lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành cơng" với sáu nhóm lực: Đạo đức công vụ; Năng lực am hiểu địa phương; Năng lực chuyên môn; Năng lực quản lý điều hành; Năng lực quản trị nhân sự; Năng lực quản trị thân 21 GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, “Đào tạo cán di sản Hồ Chí Minh”, “ Tinh giảm biên chế hướng tới hành chuyên nghiệp”, “Cơ sở khoa học việc xây dựng Luật công chức, viên chức”, “Tìm hiểu hành Nhà nước” 22 PGS.TS Nguyễn Đăng Dung, "Tổ chức quyền nhà nước địa phương", NXB Đồng Nai, 1997 23 Võ Thanh Sơn, "Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh", Luận văn Thạc sỹ năm 2016 24 Nguyễn Thanh Thuyên: "Nâng cao lực thực thi hoạt động quản lý hành nhà nước cán bộ, cơng chức cấp huyện tỉnh Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh", Luận văn Thạc sỹ 2005 25 Phùng Thị Sửu, "Thực trạng giải pháp nâng cao lực cán bộ, công chức UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng", Luận văn Thạc sỹ 2010 26 Nguyễn Thị Thanh, “Giải pháp nâng cao lực cán bộ, công chức cấp xã huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên”, Luận văn Thạc sỹ 2016 86 ... nghiên cứu, đánh giá lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm đề số giải pháp nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng + Về địa bàn... nâng cao lực cán bộ, công chức quan hành nhà nước Chương Thực trạng lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 Chương Một số biện pháp nâng cao lực cán bộ, công chức UBND. .. CBCC UBND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2025 61 3.2.3 Định hướng nâng cao lực cán bộ, công chức UBND huyện Thủy Nguyên 62 3.3 Một số biện pháp nhằm nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức UBND huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng , Một số biện pháp nâng cao năng lực cán bộ, công chức UBND huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay