Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy x70 cục kỹ thuật quân chủng hải quân

116 16 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:43

... cứu quản trị nhân lực Vì vậy, với mục tiêu hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Nhà máy X70, chọn đề tài: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Nhà máy X70 Cục Kỹ thuật – Quân chủng. .. LẬP HẢI PHÒNG VŨ HỒNG HÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NHÀ MÁY X70 CỤC KỸ THUẬT QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ... Tổng quan nhân lực quản trị nhân lực Doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực Nhà máy X70 Chương 3: Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Nhà máy X70 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy x70 cục kỹ thuật quân chủng hải quân , Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại nhà máy x70 cục kỹ thuật quân chủng hải quân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay