Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử và thông quan tự động VNACCS VCIS tại cục hải quan thành phố hải phòng

105 19 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:43

... chung Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 32 2.1.2 Thủ tục Hải quan điện tử Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 34 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro thủ tục hải quan điện tử Cục hải quan thành phố Hải Phòng. .. phát triển Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 12 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro thủ tục hải quan điện tử thông quan tự động VNACCS/ VCIS Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ... quản lý rủi ro thủ tục hải quan điện tử thông quan tự động VNACCS/ VCIS Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; (3) Đề xuất biện pháp để nâng cao tính hiệu công tác quản lý rủi ro thủ tục hải quan điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử và thông quan tự động VNACCS VCIS tại cục hải quan thành phố hải phòng , Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử và thông quan tự động VNACCS VCIS tại cục hải quan thành phố hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay