Hoàn thiện công tác bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện an dương, thành phố hải phòng

137 3 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2008 VŨ TIẾN DŨNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hải Phòng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG VŨ TIẾN DŨNG HỒN THIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN DƯƠNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Trọng Phúc i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, luận văn nỗ lực, kết làm việc cá nhân tơi Hải Phòng, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Tiến Dũng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường đại học Dân Lập Hải Phòng, cảm ơn thầy, giáo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập nghiên cứu Nhận dịp này, tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Trọng Phúc người dành nhiều thời gian, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn phương pháp khoa học cách thức thực nội dung đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo bảo hiểm xã hội huyện An Dương lãnh đạo BHXH thành phố Hải Phòng, cung cấp thơng tin, nhiệt tình giúp đỡ cho q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Trong trình nghiên cứu, cố gắng để hoàn thành luận văn, tham khảo nhiều tài liệu, trao đổi tiếp thu nhiều ý kiến thầy, cô bạn bè đồng môn, Song điều kiện, thời gian khả hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để luận văn hồn thiện Hải Phòng, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Tiến Dũng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU xi DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Khu vực kinh tế quốc doanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2.Đặc điểm khu vực kinh tế quốc doanh 1.1.3 Sự khác biệt khu vực doanh nghiệp quốc doanh với khu vực doanh nghiệp Nhà nước 11 1.2 Bản chất, vai trò nội dung Bảo hiểm xã hội 15 1.2.1 Bản chất Bảo hiểm xã hội 15 1.2.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội 16 1.2.3 Nội dung Bảo hiểm xã hội 17 1.3 Bản chất vai trò Bảo hiểm xã hội Việt Nam 22 1.3.1 Bản chất Bảo hiểm xã hội Việt Nam 22 1.3.2 Vai trò Bảo hiểm xã hội Việt Nam 23 1.4 Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc 26 1.5 Hoạt động Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh 28 1.5.1 Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp 28 1.5.2 Chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội người lao động 29 1.6 Tổ chức quản lý thực Bảo hiểm xã hội Việt Nam 31 1.7 Bài học rút sau nghiên cứu sở lý luận thực tế 37 Tiểu kết chương phương hướng chương 2: 39 iv CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN DƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 40 2.1 Địa bàn nghiên cứu 40 2.1.1 Bảo hiểm xã hội huyện An Dương 40 2.1.2 Điều kiện tự nhiên huyện An Dương 41 2.1.3 Tài nguyên nguồn nhân lực 42 2.1.4 Cơ sở hạ tầng 42 2.2 Phương pháp nghiên cứu 43 2.3 Chính sách Bảo hiểm xã hội người lao động doanh nghiệp quốc doanh huyện An Dương thành phố Hải Phòng 48 2.3.1 Về chủ trương đường lối Đảng Nhà nước 48 2.3.2 Sự đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam doanh nghiệp quốc doanh 51 2.3.3 Sự đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện52 2.3.4 Những chế tài thực 59 2.3.5 Tổ chức thực 60 2.3.6 Tác động ngành, cấp, đoàn thể 62 2.4 Phân tích thực trạng hoạt động Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng 63 2.4.1 Phân tích doanh nghiệp ngồi quốc doanh địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng 63 2.4.2 Phân tích thực trạng thu, chi Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh huyện An Dương thành phố Hải Phòng 67 2.4.3 Phân tích thực trạng số doanh nghiệp quốc doanh, lao động doanh nghiệp quốc doanh số doanh nghiệp, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng 72 2.4.3.1 Phân tích thực trạng số doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương 72 v 2.4.3.2 Phân tích thực trạng số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh 73 2.4.3.3 Phân tích thực trạng số lao động doanh nghiệp quốc doanh tham gia BHXH 74 2.4.4 Phân tích thực trạng công tác bảo hiểm xã hội doanh nghiệp khảo sát75 2.4.4.1 Kết khảo sát điều tra 100 doanh nghiệp quốc doanh 75 2.4.4.2 Kết điều tra thu nhập mức tiền lương làm đóng BHXH 76 2.5 Tổng hợp nhận xét chung 79 2.6 Tiểu kết chương phương hướng chương 84 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN AN DƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 86 3.1.Căn để xác định giải pháp 86 3.2 Một số giải pháp thực Bảo hiểm xã hội bắt buộc doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng 86 3.2.1 Giải pháp 1: Đổi phong cách phục vụ 86 3.2.1.1 Căn khoa học giải pháp Đổi phong cách phục vụ 86 3.2.1.2 Nội dung giải pháp Đổi phong cách phục vụ 87 3.2.1.3 Kết giải pháp Đổi phong cách phục vụ 88 3.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng phục vụ công tác chi trả, thực chế độ BHXH 88 3.2.2.1 Căn khoa học giải pháp Nâng cao chất lượng phục vụ công tác chi trả, thực chế độ BHXH 88 3.2.2.2 Nội dung giải pháp Nâng cao chất lượng phục vụ công tác chi trả, thực chế độ BHXH 88 3.2.2.3 Kết giải pháp Nâng cao chất lượng phục vụ công tác chi trả, thực chế độ BHXH 92 3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nâng cao nhận người lao động chủ sử dụng lao động BHXH huyện An Dương 92 vi 3.2.3.1.Căn khoa học giải pháp Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, nâng cao nhận thức người lao động chủ sử dụng lao động BHXH huyện An Dương 92 3.2.3.2 Nội dung giải pháp Tăng cường cơng tác tun truyền, quảng bá hình ảnh , nâng cao nhận thức người lao động chủ sử dụng lao động BHXH huyện An Dương 93 Xây dựng phát triển thương hiệu bảo hiểm xã hội 97 3.2.3.3 Kết giải pháp Tăng cường cơng tác tun truyền, quảng bá hình ảnh, nâng cao nhận thức người lao động chủ sử dụng lao động BHXH huyện An Dương 102 3.2.4 Giải pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp 102 3.2.4.1 Căn khoa học giải pháp Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp 102 3.2.4.2 Nội dung giải pháp Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp 103 3.2.4.3 Kết giải pháp Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp 106 3.2.5 Giải pháp 5: Tăng cường công tác khảo sát đôn đốc doanh nghiệp 106 3.2.5.1 Căn khoa học giải pháp Tăng cường công tác khảo sát đôn đốc doanh nghiệp 106 3.2.5.2 Nội dung giải pháp Tăng cường công tác khảo sát đôn đốc doanh nghiệp 106 3.2.5.3 Kết giải pháp Tăng cường công tác khảo sát đôn đốc doanh nghiệp 109 3.2.6 Giải pháp 6: Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước 109 3.2.6.1 Căn khoa học giải pháp Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước 109 3.2.6.2 Nội dung giải pháp Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước Cách thức thực 110 vii 3.2.6.3 Kết giải pháp Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước 110 3.2.7 Giải pháp 7: Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương 111 3.2.7.1 Căn khoa học giải pháp Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương 111 3.2.7.2 Nội dung giải pháp Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương 111 3.2.7.3 Kết giải pháp Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương 115 Tiểu kết chương 115 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC GIÁO TRÌNH THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC 121 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích ASXH An sinh xã hội ATXH An toàn xã hội BHXHVN Bảo hiểm xã hội Việt Nam BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế CCVC Cán bộ, công nhân CNTT Cơng nghệ thơng tin DN NQD Cơng ty Ngồi quốc doanh HĐND Hội đồng nhân dân HNKT Hội nhập kinh tế KT-XH Kinh tế - xã hội LĐ TB & XH Lao động thương binh xã hội NDS Nghỉ dưỡng sức NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động NSNN Ngân sách nhà nước ix UBND phê duyệt quy trình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 3.2.6.2 Nội dung giải pháp Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước Cách thức thực Các doanh nghiệp sau hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư UBND thành phố cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp viết cam kết thực nghĩa vụ nhà nước, người lao động có xác nhận quan Thuế, quan lao động quan BHXH địa bàn Trong thời gian quy định kể từ ngày cấp phép doanh nghiệp khơng hồn thành nghĩa vụ quan thẩm quyền cấp phép tạm thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh Nếu có phối hợp chặt chẽ quan vậy, doanh nghiệp nghiêm túc việc đóng nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đăng ký thang bảng lương, số lao động với ngành Lao động thương binh xã hội để bảo đảm quyền lợi cho người lao động chế độ nâng lương thường xuyên đóng BHXH cho người lao động Tạo liên kết vững quan Nhà nước hạn chế việc doanh nghiệp trốn tránh nghĩa vụ Nhà nước người lao động, quyền lợi người lao động khơng bị ảnh hưởng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, công tác BHXH đảm bảo, chế độ an sinh xã hội củng cố, tiến tới phát triển kinh tế Hải Phòng cách bền vững 3.2.6.3 Kết giải pháp Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước Đến năm 2020 cần có phối hợp chặt chẽ 03 đơn vị sau với BHXH thành phố BHXH huyện An Dương là: Sở kế hoạch đầu tư, Sở LĐB&XH, Chi cục thuế huyện An Dương để thực chế tài kiểm soát xử phạt đơn vị không tham gia BHXH theo quy định 110 3.2.7 Giải pháp 7: Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương 3.2.7.1 Căn khoa học giải pháp Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương Căn vào nội dung phân tích yếu hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương chương nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ BHXH huyện An Dương thời gian tới 3.2.7.2 Nội dung giải pháp Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương - Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chế độ khuyến khích học tập tổ chức thi nghiệp vụ cán viên chức Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức viên chức trách nhiệm học tự học để nâng cao trình độ, kỹ nghiệp vụ, phương pháp làm việc Nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức trách nhiệm học tự học để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khả hội nhập quốc tế ngành Đổi nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cơng chức, viên chức đảm bảo khơng trùng lặp, có kết cấu hợp lý lý thuyết thực tiễn, kiến thức tiêu chuẩn ngạch với kỹ năngtheo vị trí việc làm + Việc xây dựng chế độ học tập đội ngũ công chức, viên chức phải đảm bảo yêu cầu quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ Vì vừa phải động viên khuyến khích, vừa phải có biện pháp tổ chức quản lý bắt buộc người lao động học tập nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ giao Từng công chức, viên chức cần chủ động đăng ký tham gia chương trình đào tạo bắt buộc theo quy định lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học 111 Đối với cán lãnh đạo quản lý phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công tác cán thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ cần thiết trước bổ nhiệm Xây dựng chế, sách khuyến khích cán bộ, viên chức học tập nâng cao trình độ tham dự chương trình đào tạo sau đại học, đào tạo văn hai… Hàng năm, thường xuyên tổ chức thi nghiệp vụ sách, chế độ BHXH, BHYT; nghiệp vụ công tác thu, cấp sổ thẻ; hồ sơ giải chế độ BHXH; quy trình giám định BHYT Các thi khuyến khích việc tự học nâng cao trình độ mà giúp giải vướng mắc triển khai chế độ sách sở, tạo bầu khơng khí thi đua phòng nghiệp vụ, BHXH huyện Cuộc thi giao cho Ban chấp hành Cơng đồn sở chủ trì, phối hợp với tổ chức đoàn thể xây dựng câu hỏi đáp án nghiệp vụ Cần tập trung khai thác yếu tố ứng dụng chế độ sách vào thực tiễn sống, tránh sa đà vào lý thuyết chung chung câu hỏi phụ khuyến khích liên hệ, tư tìm tòi sáng tạo người tham gia - Nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ + Khi chế độ sách BHXH, BHYT thay đổi kéo theo quy định công tác thu, cấp sổ thẻ, việc tiếp nhận hồ sơ xét duyệt, giải chế độ cho đối tượng thụ hưởng thay đổi Hay trình triển khai thực nội dung công tác nghiệp vụ, sở va vấp thực tiễn,gặp nhiều khó khăn vướng mắc, chưa thống phương thức cách thức giải Để đảm bảo yêu cầu công tác tập huấn nghiệp vụ đạt kết quả, chất lượng mong muốn cần thực theo quy trình sau: 112 Bước 1: phòng nghiệp vụ thu thập thơng tin khó khăn vướng mắc gặp phải triển khai nghiệp vụ Yêu cầu BHXH huyện An Dương thực báo cáo thông qua trình triển khai nghiệp vụ giao Tuy nhiên cần lưu ý phải đối chiếu, rà soát ký việc nghiên cứu triệt để văn bản, quy trình hướng dẫn, loại trừ yếu tố chủ quan viên chức áp dụng thực nghiệp vụ.Từng cán bộ, viên chức phòng nghiệp vụ giao chuyên quản cấp huyện tổng hợp khó khăn vướng mắc, bất cập xảy ratrong trình tác nghiệp, đối chiếu so sánh phương pháp, cách thức triển khai, tính đặc thù cụ thể địa phương huyện Thông qua hoạt động quản lý, nghiên cứu khảo sát, lãnh đạo phòng nghiệp vụ, cán tổng hợp thuộc phòng nắm bắt tập hợp vấn đề bất cập hoạt động nhiệm vụ, u cầu đòi hỏi cơng tác quản lý thực nhiệm vụ cần uốn nắn, chấn chỉnh Bước 2: Trưởng phòng nghiệp vụ nghiên cứu yêu cầu đổi công tác nghiệp vụ theo văn hướng dẫn BHXH Việt Nam, đối chiếu với yêu cầu quản lý thực tiễn đợt kiểm tra nghiệp vụ sở để đề xuất nội dung cần triển khai tập huấn nghiệp vụ Bước 3: Biên soạn tài liệu tập huấn : Cần tập hợp đầy đủ nội dung tài liệu bước Phân định rõ nội dung nghiệp vụ uốn nắn sai sót tổng hợp từ sở Nội dung tài liệu phải cô đọng nhằm giúp cho viên chức dễ tiếp thu, thực hiện, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu quản lý tiêu chí đề tập huấn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội huyện An Dương cần thành lập “Tổ giảng viên” đồng chí lãnh đạo làm tổ trưởng, thành phần từ cán lãnh đạo, cán tổng hợp phòng nghiệp vụ, người có kinh nghiệm 113 khả truyền đạt Tổ giảng viên có trách nhiệm thảo luận tài liệu phòng nghiệp vụ biên soạn, đối chiếu với yêu cầu quản lý, phối hợp lĩnh vực nghiệp vụ, chỉnh lý tài liệu trình Giám đốc phê duyệt trước tập huấn Đây yêu cầu quan trọng, định chất lượng đợt tập huấn nghiệp vụ; khắc phục tình trạng kết thúc tập huấn mà người thực không hiểu rõ nội dung, không chuyển đổi tư hành vi thân thao tác nghiệp vụ (hay nói cách khác dậm chân chỗ) Bước 4: Triển khai tập huấn: Tài liệu phát đầy đủ đến tất thành phần tham dự, giúp cho người có khả theo dõi nội dung truyền đạt Phần trình chiếu phải đọng, xúc tích, tập trung vào vấn đề giúp người nghe hiểu nắm yêu cầu, có đủ kiến thức để phát biểu ý kiến phần thảo luận Người chủ trì phải khơi dậy khơng khí thảo luận, nêu tất tình vướng mắc sở, đồng thời giải đáp câu hỏi đề Người giảng dạy cần đưa giải pháp số địa bàn đặc thù huyện miền núi xảy vướng mắc triển khai nghiệp vụ Như vậy, để nâng cao chất lượng Ngành Bảo hiểm xã hội nói chung BHXH huyện An Dương nói riêng, ngồi cơng tác trên, BHXH Việt Nam cần hoàn thiện số nội dung sau, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động huyện Hồn thiện quy định cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán Ngành cách xây dựng hồn thiện quy chế, sách đào tạo Ngành, tăng quyền tự chủ chịu trách nhiệm BHXH huyện công tác đào tạo, bồi dưỡng đơn vị mình, đa dạng hóa mơ hình đào tạo Đổi nội dung, chương trình, tài liệu, phương pháp đào tạo cách tổ chức biên soạn lại chương trình, tài liệu đào tạo đảm bảo khơng trùng lặp, có kết cầu hợp lý lý thuyết thực tiễn Củng cố 114 tăng cường chất lượng hoạt động Trường đạo tạo; Nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội; Bố trí nguồn tài cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, viên chức Mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Đối với BHXH huyện An Dương cần chủ động công tác đào tạo nhân lực làm việc huyện sở chương trình đánh giá lao động thực tế huyện để xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực BHXH huyện Bố trí nguồn tài cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức huyện Mở rộng tăng cường hợp tác lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức BHXH huyện An Dương 3.2.7.3 Kết giải pháp Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương Đến năm 2020, 78% số lượng cán công nhân viên thức BHXH huyện An Dương phải tham gia lớp tập huấn ngắn hạn dài hạn để cao chất lượng nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương thời gian tới Thường xuyên tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm thực BHXH thực tiễn BHXH huyện An Dương Tiểu kết chương Chương 03 luận văn giải số vấn đề sau: Đưa 07 giải pháp cụ thể để giải vấn đề phân tích đưa hạn chế chương giải pháp: Giải pháp 1: Đổi phong cách phục vụ: giải pháp đưa nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín ngành BHXH huyện An Dương, tạo tin tưởng người dân người lao động doanh nghiệp ngồi quốc doanh, khuyến khích chủ doanh nghiệp, người lao động tham gia BHXH bắt buộc chí BHXH tự nguyện 115 + Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng phục vụ công tác chi trả, thực chế độ BHXH: giải pháp giúp rút ngắn thủ tục hồ sơ chi trả BHXH đặc biệt việc chi trả BHXH thai sản, ốm đau cho người lao động, rút ngắn thời gian tiếp nhận hồ sơ tốn phí BHXH nhanh chóng cho người lao động + Giải pháp 3: Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nâng cao nhận thức người lao động chủ sử dụng lao động BHXH huyện An Dương: giúp cho tăng cường nhận thức người lao động, chủ doanh nghiệp tác dụng, ý nghĩa việc tham gia BHXH + Giải pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát doanh nghiệp: giải pháp tăng số lượng người lao động tham gia BHXH người lao động doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương mà số lao động tham gia đạt 30%/tổng số lao động + Giải pháp 5: Tăng cường công tác khảo sát đôn đốc doanh nghiệp: việc giúp nắm bắt doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, doanh nghiệp tham gia BHXH để dễ dàng quản lý kiểm soát đưa hành phạt thích đáng dành cho doanh nghiệp chậm tham gia BHXH đặc biệt doanh nghiệp thuộc khối doanh nghiệp quốc doanh + Giải pháp 6: Tăng cường công tác phối hợp với quan nhà nước: để phối hợp nhịp nhàng đơn vị quản lý đặc biệt phòng lao động thương binh xã hội huyện An Dương phục vụ công tác quản lý BHXH địa bàn huyện An Dương thời gian tới + Giải pháp 7: Nâng cao hoạt động đào tạo nguồn nhân lực BHXH huyện An Dương nhằm nâng cao hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao khả cung ứng dịch vụ BHXH huyện An Dương 116 KẾT LUẬN Bảo hiểm xã hội (BHXH) sách lớn Đảng Nhà nước ta, mang chất nhân văn sâu sắc sống an lành, hạnh phúc người BHXH đời với mục đích nhằm bước mở rộng đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động gia đình họ rủi ro xã hội xảy Chính mà Bảo hiểm xã hội ngày trở thành tảng cho an sinh xã hội quốc gia, thể chế nhà nước Luận văn “Hồn Thiện cơng tác Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương, thành phố Hải Phòng” giải vấn đề sau: Hệ thống hóa sở lý luận Bảo hiểm xã hội: khái niệm bảo hiểm xã hội, vai trò BHXH, nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước BHXH, đặc điểm doanh nghiệp ngồi quốc doanh…Từ làm sở lý luận cho việc phân tích thực trạng cơng tác BHXH doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương giai đoạn 2012-2016 Qua phân tích thực trạng điểm hạn chế công tác BHXH huyện An Dương giai đoạn sau: Các văn hướng dẫn thực Luật có xong ban hành chậm, chưa đồng bộ; Công tác tuyên tuyền thực kịp thời, thường xuyên, song chủ yếu quan BHXH thực hiện; Tỷ lệ tham gia BHXH khối doanh nghiệp đạt 30% tổng số lao động doanh nghiệp quốc doanh Một số không nhỏ người sử dụng lao động nắm sách, thấy rõ trách nhiệm việc tham gia BHXH cho người lao động không tham gia, tham gia cho số người làm gián tiếp, người nhà; Công tác kiểm tra làm chưa nhiều, chế tài xử lý vi phạm nhẹ… Từ tìm 07 giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác 117 bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng Tuy nhiên thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót Vì tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Q thầy để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! 118 DANH MỤC GIÁO TRÌNH THAM KHẢO Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2011), Luật Bảo hiểm xã hội, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2007), Quyết định 902/ QĐ – BHXH, Hà Nội Bảo hiểm xã hội huyện An Dương (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 BHXH huyện An Dương, Hải Phòng Bảo hiểm xã hội huyện An Dương (2012-2016), Báo cáo tổng hợp thu chi BHXH, BHYT, BHTN năm 2007, 2008, 2009, 2010 BHXH huyện An Dương, Hải Phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2015), Quyết định 1333/ QĐ - BHXH, năm Nghị định 86/2010/NĐ - CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BHXH, Hà Nội Nguyễn Huy Ban (2007), Hồn thiện sách BHXH, BHYT thời kỳ hội nhập phát triển, Tạp chí BHXH số 2/2007, Hà Nội Ngô Thị Minh Chi (2012), Công tác thu BHXH bắt buộc khối doanh nghiệp quốc doanh Bảo hiểm xã hội Quận Ba Đình, Hà Nội Phan Thị Cúc (2012), Giáo trình nguyên lý bảo hiểm, Nhà xuất trường Đại học Cơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Hoan (2012), Hồn thiện cơng tác thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện quế võ – thành phố Bắc Ninh, Đại học Kinh tế quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên 119 10 Mai Văn Phú (2014), Tạp chí khoa học công nghệ thành phố Hải Dương, Hải Dương 11 Nguyễn Thị Hoài Thu (2015), Pháp luật Bảo hiểm xã hội số nước giới, Nhà xuất Tư Pháp, Hà Nội 12 Phạm Đỗ Nhật Tân, Nguyễn Thị Kim Phụng (2017), Bài giảng BHXH, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội 13 Trường Đại học Lao đông - Xã hội (2012), Giáo trình Bảo hiểm xã hội 1, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội 14 Trường đại học Lao động - Xã hội (2015), Giáo trình quản trị Bảo hiểm xã hội tái lần 4, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội Nguồn Internet 15 BHXH Việt Nam http://www.baohiemxahoi.gov.vn 16 Tạp chí BHXH Website: http://www.tapchibaohiemxahoi.org.vn 17 Từ điển bách khoa, (2010), Nhà xuất từ điển bách khoa 18 Nguồn Internet trang bhxhcaobang.gov.vn 19 Nguồn Internet trang luanvan.co 20 Nguồn Internet trang www.voer.edu.vn 21 Nguồn Internet trang bhxhthanhhoa.gov.vn 22 Nguồn Internet trang tailieuvn.com.vn 23 Nguồn Internet trang thuvienonline.com.vn 120 PHỤ LỤC BẢNG HỎI KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Đối tượng vấn: Chủ sử dụng lao động doanh nghiệp Quốc doanh I Thông tin người trả lời phiếu hỏi Người trả lời vấn: Chức vụ: Số điện thoại liên lạc: II Thông tin chủ chủ doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Vốn Điều lệ (tính đến 31/12/2016): tỷ VNĐ Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân; Doanh nghiệp Cổ phần; Công ty THHH; Công ty TNHH thành viên; Công ty Hợp danh; Hợp tác xã/Liên hiệp HTX, Đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp quốc doanh Loại khác, xin nêu cụ thể……………………………………………………… Số người có hợp đồng lao động với doanh nghiệp là:… người Xin cho biết tình hình tham gia bảo hiểm xã hội?Số người thuộc đối tượng tham gia BHXH (HĐLĐ từ tháng): … người - Số người tham gia BHXH: người 121 - Số người chưa tham gia BHXH:………………………………………người Những vướng mắc việc thực BHXH Lách Luật BHXH Chưa có chế tài nghiêm để xử lý Tuyên truyền, hướng dẫn quan BHXH Khó khăn Tài Khó khăn khác Xin đánh giá thuận lợi, khó khăn thực bảo hiểm xã hội đơn vị Đánh giá thực BHXH Mức độ đánh giá Muốn tham Khơng muốn tham gia Có nhận thức gia BHXH Người sử dụng lao động Người lao động III Kiến nghị doanh nghiệp: Với Nhà nước: Luật BHXH phù hợp Luật BHXH chưa phù hợp Ý kiến khác: Với quan BHXH - Thông tin tuyên truyền: - Triển khai thực hiện: tốt; tốt; bình thường; bình thường; kém Các ý kiến khác: 122 BẢNG HỎI KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Đối tượng vấn: Người lao động doanh nghiệp ngồi Quốc doanh I Thơng tin người trả lời phiếu hỏi Người trả lời vấn: Số điện thoại liên lạc: Số người có hợp đồng lao động với doanh nghiệp là:……người 4.Thu nhập trung bình ………….đồng/tháng Những vướng mắc việc thực BHXH Lách Luật BHXH Chưa có chế tài nghiêm để xử lý Tuyên truyền, hướng dẫn quan BHXH Khó khăn Tài Khó khăn khác Xin đánh giá thuận lợi, khó khăn thực bảo hiểm xã hội đơn vị Đánh giá thực BHXH Mức độ đánh giá Muốn tham Không muốn tham gia gia Có nhận thức BHXH Người sử dụng lao động Người lao động III Kiến nghị doanh nghiệp: Với Nhà nước: 123 Luật BHXH phù hợp Luật BHXH chưa phù hợp Ý kiến khác: Với quan BHXH - Thông tin tuyên truyền: - Triển khai thực hiện: tốt; tốt; bình thường; bình thường; kém Các ý kiến khác:……………………………………………………… 124 ... hoạt động Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng 63 2.4.1 Phân tích doanh nghiệp ngồi quốc doanh địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng ... chi Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh huyện An Dương thành phố Hải Phòng 67 2.4.3 Phân tích thực trạng số doanh nghiệp quốc doanh, lao động doanh nghiệp quốc doanh số doanh nghiệp, ... nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác bảo hiểm xã hội doanh nghiệp quốc doanh địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện an dương, thành phố hải phòng , Hoàn thiện công tác bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện an dương, thành phố hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay