Đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan hải phòng

92 6 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2008 TRỊNH ANH DUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hải Phòng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG TRỊNH ANH DUYÊN ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TRONG THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Văn Nghiến i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, luận văn nỗ lực, kết làm việc cá nhân tơi Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trịnh Anh Duyên ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường đại học Dân Lập Hải Phòng, cảm ơn thầy, cô giáo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập nghiên cứu Nhận dịp này, xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Văn Nghiến người dành nhiều thời gian, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn phương pháp khoa học cách thức thực nội dung đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, cung cấp thơng tin, nhiệt tình giúp đỡ cho q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Trong trình nghiên cứu, cố gắng để hoàn thành luận văn, tham khảo nhiều tài liệu, trao đổi tiếp thu nhiều ý kiến thầy, cô bạn bè đồng môn, song điều kiện, thời gian khả hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn để luận văn hồn thiện Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trịnh Anh Duyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Dự kiến đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TRONG THƠNG QUAN HÀNG HĨA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 1.1 Khái niệm cần thiết việc ứng dụng hải quan điện tử thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết việc ứng dụng hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1.2 Nội dung ứng dụng hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập nhẩu .9 1.3 Những tác động việc ứng dụng hải quan điện tử thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 14 1.3.1 Đối với doanh nghiệp 14 1.3.2 Đối với quan hải quan 15 iv 1.4 Khái niệm chuẩn mực hải quan đại điều kiện áp dụng chuẩn mực hải quan đại thực thủ tục hải quan điện tử 17 1.4.1 Khái niệm chuẩn mực hải quan đại 17 1.4.2 Điều kiện áp dụng chuẩn mực hải quan đại thực thủ tục hải quan điện tử 22 1.5 Các yếu tố tác động đến áp dụng thủ tục hải quan điện tử theo chuẩn mực hải quan đại 23 1.5.1 Nhóm yếu tố bên ngồi 23 1.5.2 Nhóm yếu tố bên (thuộc quan hải quan) .26 1.6 Kinh nghiệm thực thủ tục hải quan điện tử số nước giới 28 1.6.1 Công tác ứng dụng thủ tục hải quan điện tử Hải quan Singapore 28 1.6.2 Hệ thống thông quan NACCS Hải quan Nhật Bản 31 1.6.3 Các ứng dụng tự động hóa hải quan Thái Lan 32 Kết luận Chương .37 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TRONG THƠNG QUAN HÀNG HĨA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 38 2.1 Giới thiệu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 39 2.1.3 Tình hình nhân cấu tổ chức .42 2.1.4 Một số kết hoạt động Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 44 2.2 Thực trạng thực hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 44 2.2.1 Sơ lược trình hình thành thủ tục hải quan điện tử Việt Nam .44 2.2.2 Cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử Việt Nam 48 2.2.3 Quá trình thực thủ tục hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 49 v 2.2.4 Kết thực thủ tục hải quan điện tử Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 52 2.3 Đánh giá kết thực thủ tục hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cục Hải quan TP Hải Phòng 56 2.3.1 Những ưu điểm 56 2.3.2 Những nhược điểm, hạn chế tồn nguyên nhân 59 Kết luận Chương .62 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TRONG THƠNG QUAN HÀNG HĨA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 63 3.1 Định hướng phát triển thực thủ tục hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cục Hải quan Hải Phòng giai đoạn 2015 – 2020 63 3.1.1 Định hướng 63 3.1.2 Mục tiêu 66 3.2 Giải pháp đẩy mạnh việc thực thủ tục hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 66 3.2.1 Phát triển hạ tầng viễn thông - ứng dụng công nghệ công tin đáp ứng yêu cầu thực thủ tục hải quan điện tử theo chuẩn mực hải quan đại 66 3.2.2 Đẩy mạnh kết nối, trao đổi với ngân hàng toán điện tử 70 3.2.3 Tiếp tục triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào tất mặt công tác nghiệp vụ ngành 71 3.2.4 Biện pháp xây dựng phát triển nguồn nhân lực 72 3.3 Một số kiến nghị .75 3.3.1 Đối với quan quản lý Nhà nước 75 3.3.2 Đối với ngành Hải quan 78 3.3.3 Đối với doanh nghiệp 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích CNTT Cơng nghệ thơng tin HQĐT Hải quan điện tử HS Hồ sơ QLRR Quản lý rủi ro XNK Bảo hiểm y tế WTO Tổ chức thương mại giới WCO Tổ chức Hải quan giới vii DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Số hiệu Bảng 1.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Hình 2.1 Tên bảng Một số tiêu chí đánh giá mức độ áp dụng chuẩn mực HQĐT thực thủ tục HQĐT Tình hình nhân Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng Một số kết hoạt động Cục Hải quan TP Hải Phòng giai đoạn (2014 – 2016) Tình hình thực thủ tục Hải quan (2012 – 2016) Kết kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu Cục Hải quan TP Hải Phòng năm 2012-2016 Thống kê thời gian trung bình thực thủ tục hải quan để thơng quan hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015 Mơ hình tổ chức Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng viii Trang 20 42 44 53 55 57 43 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày 11/01/2007, Việt Nam thức gia nhập thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới (WTO), ngày đánh dấu mốc quan trọng việc hội nhập kinh tế quốc tế đất nước thể thông qua hiệp định song phương đa phương thương mại quốc tế mà Chính phủ Việt Nam kí kết với nước giới tổ chức hải quan giới (WCO) Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới phát triển nhanh kinh tế nhiệm vụ ngành Hải quan Việt Nam ngày trở nên phức tạp vấn đề liên quan đến hàng rào kĩ thuật, buôn lậu, gian lận thương mại,… Đứng trước nhiệm vụ khó khăn thách thức đó, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đại hóa hải quan trở nên cấp bách hết Và thực tế, qua nhiều năm cải cách thủ tục hành đại hóa hải quan ln nhiệm vụ hàng đầu ngành hải quan Việt Nam Triển khai ứng dụng hải quan điện tử (HQĐT) chiến lược cải cách đại hóa hải quan Thủ tục HQĐT giúp ngành Hải quan chuyển từ quản lý giao dịch trực tiếp sang giao dịch gián tiếp; từ xử lý thủ công giấy tờ sang xử lý máy tính, cơng tác lưu trữ hồ sơ giấy giảm đáng kể, tiết kiệm chi phí Mặt khác, thủ tục HQĐT thực tảng quản lý rủi ro, kiểm tra trọng tâm, trọng điểm nên tập trung nhiều nguồn lực vào trường hợp nghi ngờ có gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu… Đối với doanh nghiệp, áp dụng thủ tục HQĐT tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí giao dịch Qua doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm Việc thực thủ tục HQĐT góp phần quan trọng hình thành mơi trường thương mại điện tử; thúc đẩu thành phần kinh tế tham gia Chính phủ xây dựng cung cấp dịch vụ gia tăng thương mại điện tử Thủ tục HQĐT tạo động lực cho quan bộ, ngành đẩy nhanh tốc độ cải cách đại hóa, điện tử hóa thủ tục hành lĩnh vực quản lý, góp phần thực mục tiêu đại hóa chung đất nước Thủ tục HQĐT khẳng định ưu việt phương pháp quản lý đại, giải pháp để đảm bảo cho an ninh an toàn hệ thống Thứ nhất, an ninh an toàn cho hệ thống phần mềm, cần thực hiện: - Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức bảo mật thông tin cho cán hải quan người khai hải quan phải thực thao tác, quy trình việc mã hóa thơng tin bí mật nhà nước trình xử lý, lưu trữ phản hồi thông tin cho doanh nghiệp phần mềm khai báo tiếp nhận - Thực cài đặt thiết lập lớp firewall ở hệ thống đầu tiếp nhận bên đầu xử lý phân luồng hồ sơ hải quan để chống lại công từ môi trường bên hacker, virus, spam….bảo vệ hệ thống giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu từ bên - Đẩy mạnh áp dụng chữ ký số, chữ ký điện tử vào tất khâu nghiệp vụ dây chuyền thủ tục hai quan điện tử đăng nhập xử lý liệu của quan hải quan hệ thống khai báo quản trị doanh nghiệp Đồng thời triển khai giải pháp liên thông hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ Ban Cơ yếu đảm nhiệm với hệ thống chứng thực điện tử công cộng Bộ Thông tin truyền thông cấp phép quản lý - Triển khai đồng thời xây dựng sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực đầu tư cho an nin an tồn bảo mật thơng tin tương xứng với mức độ quan trọng hệ thống Thứ hai, việc bảo đảm an ninh an toàn cho hệ thống phần cứng cần thực giải pháp: - Thiết lập chế lớp an ninh firewall bảo vệ hệ thống máy chủ (serverfarm) internal firewall, xây dựng phân hệ tường lửa nội (internal firewall) Đây cửa ngõ kiểm soát trước vào khu vực xử lý nghiệp vụ hải quan cho hàng hóa thuế, trị giá, xuất xứ khu vực máy chủ trung tâm - Thiết lập chế ngăn chặn cơng từ mơi trường bên ngồi xâm nhập vào hệ thống, thiết bị tường lửa phải phân tích truy cập từ mạng LAN, lọc ngăn chặn công xuất phát từ nội 69 - Hạn chế kết nối vào hệ thống (kết nối vật lý) vị trí khơng phép thơng qua tính port security, VLAN access control list thiết bị mạng - Phân vùng VLAN hạn chế liệu vơ ích (Broadcast, ARP signal…) tràn ngập từ khu vực qua khu vực khác, tận dụng tối đa băng thông cho thơng tin có ích hệ thống 3.2.2 Đẩy mạnh kết nối, trao đổi với ngân hàng toán điện tử Hiện nay, Tổng cục Hải quan thực kết nối, trao đổi thông tin với 19 ngân hàng thương mại, tổng số tiền thuế thực qua hình thức tốn điện tử chiếm tỷ lệ 59,71% tổng số thu ngành Hải quan 100% cục hải quan chi cục hải quan thực chấp nhận toán điện tử Bắt đầu từ tháng 11/2017, tồn ngành Hải quan thực thí điểm trao đổi thông tin triển khai mở rộng phạm vi toàn quốc đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu thông quan 24/7” với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người nộp tiền thuế lúc, nơi, phương tiện, hạn chế tối đa việc toán tiền mặt, đảm bảo thông tin nộp tiền khoản thuế kịp thời, xác, giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thơng quan hàng hóa sau nộp thuế, qua rút ngắn thời gian hồn thành thủ tục hải quan hàng hóa XNK DN xuống mức trung bình nhóm nước ASEAN-4 theo đạo Chính phủ Đề án cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp Cổng toán điện tử Hải quan lúc, nơi, phương tiện có kết nối với internet ngân hàng xác nhận kết giao dịch nộp thuế thành công sau nhận yêu cầu chuyển tiền nộp thuế thực thông quan hàng hóa Việc quan Hải quan triển khai nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu thông quan 24/7 để khắc phục vướng mắc việc nộp thuế điện tử thời gian qua để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thơng quan hàng hóa, giảm thời gian chi phí cho quan Hải quan DN, tạo 70 thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần làm giảm thời gian hồn thành thủ tục XK, NK DN Việc triển khai đảm bảo khơng phát sinh thêm thủ tục hành đồng thời hỗ trợ người nộp thuế thêm phương thức nộp thuế mà theo người nộp thuế lựa chọn thời gian, hình thức, địa điểm nộp tiền thuế, khơng giới hạn thời gian làm việc Ngân hàng thương mại hay giới hạn việc ngân hàng thương mại có hệ thống Internet banking hay chưa Với hình thức đảm bảo thơng tin nộp thuế người nộp thuế tồn vẹn, khơng lộ bí mật thơng tin q trình trao đổi hệ thống, đặc biệt khắc phục hạn chế giới hạn trường thông tin nộp tiền trao đổi nhiều giấy nộp tiền toán qua liên ngân hàng, khắc phục hạn chế thời gian giao dịch Ngân hàng thương mại Riêng quan Hải quan đảm bảo an toàn cơng tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế, trừ nợ xác khoản nợ thuế kịp thời sau DN nộp thuế, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền Và với ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, hình thức thu thuế giúp ngân hàng phát triển nâng cao dịch vụ toán cho khách hàng, thu hút thêm khách hàng tiền năng, hạn chế sai sót thơng tin 3.2.3 Tiếp tục triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào tất mặt công tác nghiệp vụ ngành Ngày 11/12, trụ sở Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan tổ chức Lễ công bố “Hệ thống quản lý hải quan tự động cảng biển-VASSCM" “Hệ thống quản lý hải quan tự động cảng biển-VASSCM" giúp thay đổi phương thức quản lý, giám sát hàng hóa XNK cảng biển Giúp cải cách, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan, đảm bảo yêu cầu quản lý “Hệ thống quản lý hải quan tự động cảng biển-VASSCM" hợp thực quy trình theo chế độ cửa quy trình quan Hải quan DN kinh doanh cảng, kho, bãi 71 Việc bố trí vị trí làm việc quan Hải quan DN cảng địa điểm để giải thủ tục lấy hàng cho DN điều kiện thuận lợi cho DN cảng cung cấp thông tin phối hợp với quan Hải quan việc theo dõi, kiểm tra hàng hóa ra, vào, lưu giữ khu vực cảng, kho, bãi theo khoản điều 41 Luật Hải quan; đồng thời giúp cho người khai hải quan di chuyển qua lại Hải quan DN cảng để làm thủ tục lấy hàng 3.2.4 Biện pháp xây dựng phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực cho ngành Hải quan bao gồm số lượng, chất lượng đội ngũ phải đặc biệt coi trọng mặt chất lượng để làm tảng phát triển tính chun nghiệp cao đạo đức cơng vụ tốt Nguồn nhân lực Hải quan Việt Nam trường đại học, cao đẳng lĩnh vực kinh tế, ngoại thương, thương mại, tài chính, an ninh, biên phòng, bách khoa đào tạo bản, tuyển vào ngành bồi dưỡng lớp nghiệp vụ ngắn hạn từ đến tháng Mặc dù kiến thức nghiệp vụ hải quan rộng sâu, cán hải quan phải nắm bắt rõ tác nghiệp được, thời lượng đào tạo chiếm so với thời gian học tập ở cấp đại học cao đẳng từ đến năm Do đó, hầu hết cán hải quan làm việc sử dụng kiến thức đại học kiến thức đồng nghiệp bảo thực theo, thực trạng đặt yêu cầu lớn phải xây dựng chiến lược, nội dung đào tạo dài hạn cho cán hải quan đội ngũ chuyên gia trình độ cao để khắc phục trạng đáp ứng thực phương thức quản lý đại thủ tục HQĐT 3.2.2.1 Xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ chuyên gia từ đến 2020 Trong kế hoạch đào tạo cán công chức ngành hải quan dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn hàng năm kế hoạch trung hạn, chưa có chiến lược đào đạo dài hạn xây dựng cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm thực Do vậy, giai đoan từ đến năm 2020 cần phải xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ, công chức hải quan mà trọng tâm tập trung đào tạo chuyên gia giỏi số lĩnh vực mũi nhọn, chủ chốt ngành 72 như: trị giá hải quan, mã HS, thuế, phân loại hàng hóa, quản lý rủi ro, tình báo hải quan, kiểm tra sau thơng quan, kiểm sốt hải quan, quản trị hệ thống công nghệ thông tin, luật pháp quốc tế Đồng thời, chiến lược cần xây dựng phân lớp đào tạo cho đối tượng cán tuyển dụng vào ngành, cán có thời gian cơng tác từ đến 10 năm cán công tác từ 10 đến 15 năm, với trình độ chuyên sâu khác Thứ nhất, cán vào ngành cần giao nhiệm vụ cho trường Hải quan Việt Nam đào tạo, với mục đích “cầm tay việc” rèn luyện kỹ cho cán thừa hành nhiệm vụ lĩnh vực Mục tiêu phải đạt 100% công chức hải quan đào tạo bản, với thời gian 01 năm, thời gian phù hợp để công chức trang bị đầy đủ nghiệp vụ hải quan để sau đào tạo làm việc độc lập Thứ hai, cán có thời gian công tác từ đến 10 cần tiến hành gửi sở học viện đào tạo cán hải quan Tổ chức Hải quan giới (WCO) đặt số nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia Phạm vi nội dung cần xác định đào tạo chuyên sâu theo lĩnh vực nghiệp vụ về: trị giá hải quan, mã HS, thuế, phân loại hàng hóa, quản lý rủi ro, tình báo hải quan, kiểm tra sau thơng quan, kiểm sốt hải quan, quản trị hệ thống công nghệ thông tin, luật pháp quốc tế với thời gian học tập năm tương đương trình độ thạc sỹ hải quan Thứ ba, đào tạo cho đội ngũ cán có thời gian cơng tác ngành từ 10 đến 15 năm, tiếp tục thực gửi đào tạo học viện, đại học đào tạo chuyên gia cấp cao Tổ chức Hải quan giới ủy quyền Mỹ, Anh, Pháp, Bỉ, Australia Phạm vi nội dung đào tạo trình độ chun sâu đào tạo kiến thức chuyên gia lĩnh vực: xây dựng chiến lược phát triển hải quan, quản trị chiến lược phát triển hải quan, xây dựng sách pháp luật hải quan, xây dựng sách hội nhập thực thi cam kết quốc tế thương mại với thời gian học tập năm tương đương cấp trình độ tiến sĩ hải quan 3.2.2.2 Tập trung nguồn tài cho đào tạo đội ngũ chuyên gia Hiện nay, bình quân ngân sách nhà nước chi cho giáo dục vào đào tạo trung 73 bình xấp xỉ 20% GDP, nhiên mức kinh phí dành cho đào tạo cán bộ, cơng chức ngành hải quan hàng năm chiếm số khiêm tốn từ 2% đến % tổng chi phí thường xuyên ngành, thấp nhiều toàn xã hội Con người chìa khóa thành cơng vấn đề, đặc biệt chất lượng nguồn nhân lực thực thi công vụ nhà nước lĩnh vực hải quan Đặc thù cán hải quan phải tiếp xúc với hàng hóa, tiền hàng ngày, khơng có đủ trình độ chun mơn sâu thực thủ tục quan cho doanh nghiệp dễ bị làm sai gây thất thoát cho ngân sách nhà nước thiệt hại cho doanh nghiệp với định sai trái Để thực thành công chiến lược đào tạo chun gia hải quan có trình độ cao từ đến năm 2020 yêu cầu đặt cần nâng lên mức tài dành cho đào tạo từ 20% đến 25% tổng chi phí thường xuyên hàng năm ngành hải quan Do hệ thống đào tạo giáo dục Việt Nam chuyên ngành hải quan dừng lại ở bậc đại học ở Học viện Tài chính, cao đẳng ở trường cao đẳng Tài Hải quan, vây để đào tạo chun gia hải quan có trình độ cao đạt trình độ quốc tế phải gửi nước ngồi đào tạo nên mức kinh phí tài đòi hỏi phải tương xứng 3.2.2.3 Xác định phạm vi nội dung cần đào tạo trình độ cao nhằm đáp ứng thực thủ tục hải quan điện tử theo chuẩn mực hải quan đại Trong lĩnh vực hải quan có 35 nghiệp vụ bản, nhiên từ đến năm 2020 ngành hải quan lựa chọn số nghiệp vụ trọng tâm, cốt lõi có sức ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước hải quan mà gần gũi phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao thực thủ tục HQĐT theo chuẩn mực hải quan đại Những lĩnh vực nghiệp vụ cần tập trung đào tạo ở trình độ chuyên gia giỏi gồm: kỹ thuật QLRR, quản lý tuân thủ, kiểm soát rủi ro, CNTT, quản lý đảm bảo hệ thống, giao dịch thông tin điện tử, quản lý an ninh thơng tin, thu thập xử lý thơng tin tình báo, kiểm sốt chống bn lậu, kiểm sốt bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giám quản lý hàng hóa XNK, giám quản phương tiện xuất nhập cảnh, kiểm tra trị giá hải quan, kiểm tra mã số, thuế suất hàng hóa XNK, kiểm tra sau thơng quan hàng hóa 74 XNK, kiểm tra sách thương mại, hợp tác hội nhập quốc tế, xây dựng sách pháp luật, phân tích phân loại hàng hóa XNK, xây dựng chiến lược đại hóa hải quan, quản lý đánh giá hiệu hoạt động hải quan Trong nghiệp vụ cần phân loại để đào tạo ở cấp độ; với cấp độ đào tạo chuyên trách (thời gian đào 01 năm) tất lĩnh vực nghiệp vụ; đào tạo chuyên gia trình độ thạc sĩ hải quan (02 năm ) tập trung vào lĩnh vực nghiệp vụ trị giá hải quan, mã HS, thuế, phân loại hàng hóa, quản lý rủi ro, tình báo hải quan, kiểm tra sau thơng quan, kiểm sốt hải quan, quản trị hệ thống CNTT, luật pháp quốc tế; cấp độ đào tạo chuyên gia cao cấp trình độ tiến sĩ hải quan (03 năm) tập trung đào tạo lĩnh vực xây dựng chiến lược phát triển hải quan, quản trị chiến lược phát triển hải quan, xây dựng sách pháp luật hải quan, xây dựng sách hội nhập thực thi cam kết quốc tế thương mại, QLRR, trị giá hải quan 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với quan quản lý Nhà nước Cần phải rà soát văn quy phạm pháp luật Hải quan Đây công việc tưởng chừng quen thuộc quan Nhà nước năm gần có vai trò định bởi qua công việc này, quan nhà nước nói chung định hướng xây dựng hệ thống pháp luật, có Luật hải quan văn quy phạm pháp luật khác phù hợp với yêu cầu đại hoá, hội nhập quốc tế đất nước Cần rà soát, đối chiếu quy định pháp luật Hải quan hành với văn quy phạm pháp luật, điều ước tổ chức quốc tế có liên quan đến hoạt động Hải quan (WCO, ASEAN, APEC, Hiệp định thương mại ViệtMỹ ), đối chiếu với yêu cầu quản lý thực tế để kiến nghị sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ cho phù hợp Đặc biệt phải đối chiếu quy trình thủ tục HQĐT, tờ khai HQĐT, hồ sơ hải quan, phương pháp xác định trị giá tính thuế, áp mã thuế hàng hố, phương thức tính thuế, thu thuế hành với Công ước HS, Hiệp định trị giá GATT/WTO, Hiệp định TRIPS, Công ước Kyoto sửa đổi chuẩn mực, thông lệ quốc tế hải quan, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 75 Ban hành văn pháp lý để thủ tục HQĐT phát triển diện rộng quy mô, loại hình XNK địa bàn nghị định thủ tục HQĐT, CNTT, đầu tư, sở hữu trí tuệ v.v Trong đó, trọng đến nghị định thủ tục HQĐT sở quan trọng để thực phát triển thủ tục HQĐT Ngoài ra, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, tránh nóng vội nhằm tạo “sức sống” cho văn pháp quy, hạn chế thay đổi nhanh hệ thống pháp luật, sách quản lý Khơng nên lạm dụng nguyên tắc “sai sửa” ban hành văn quy phạm pháp luật dẫn đến tuỳ tiện, dễ thay đổi, văn pháp luật ban hành không giải triệt để vấn đề thực tiễn, có nội dung khơng rõ ràng, gây nhiều cách hiểu khác Hiện tượng tạo không lành mạnh, khách quan hệ thống văn quy phạm pháp luật thiếu tin tưởng vào luật pháp đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh Mục tiêu cải cách, đơn giản hoá quy trình thủ tục hải quan phần chiến lược cải cách hành Chính phủ Các kết đạt q trình đại hố ngành hải quan kết chương trình cải cách hành Vì vậy, để thành công, bên cạnh nỗ lực nhà quản lý, nhà chiến lược thân cá nhân ngành hải quan, có vai trò quan trọng khơng thể thiếu Chính phủ Một mặt, quan hải quan tiến hành cải cách thủ tục hành nói chung theo quy trình cửa với thủ tục đơn giản, thuận lợi, cần quan nhà nước khác có chế cấp phép đơn giản hơn, giảm bớt giấy phép hoạt động ngành hải quan có liên quan đến nhiều quan nhà nước, nhiều lĩnh vực khác quan Bộ chủ quản, quan quản lý chuyên ngành, quan thuế nội địa, Kho bạc Nhà nước, hệ thống ngân hàng, tổ chức tài Nếu có quan hải quan tiến hành cải cách thủ tục hành chính, mà khơng có phối hợp đồng quan khác khơng thể đạt hiệu cao cho toàn xã hội Do vậy, Nhà nước, cụ thể Chính phủ cần đóng vai trò điều hành, đạo khuyến khích quan quản lý máy nhà nước tiến hành cải cách thủ tục hành cách thống đồng 76 Ngồi ra, cần có hệ thống cung cấp thông tin thông suốt đối thượng tham gia XNK quan Tổng cục Hải quan - Tổng cụ Thuế - Kho bạc Nhà nước - Ngân hàng Hiện nay, có quy chế phối hợp cung cấp thông tin đơn vị, chưa phát huy hết tác dụng việc cung cấp thông tin chủ yếu thực hình thức văn khơng thường xun, tuỳ thuộc vào yêu cầu thực tế phát sinh Nên chăng, cần xây dựng hệ thống mạng liên ngành, cho phép tra cứu thông tin cần thiết doanh nghiệp XNK để đánh giá nhanh, xác rủi ro doanh nghiệp Tất nhiên số thông tin doanh nghiệp cung cấp dạng thông tin mật có u cầu, thơng tin khác tình trạng hoạt động kinh doanh, tình hình nộp thuế vào ngân sách nhà nước hay số dư tài khoản tiền gửi doanh nghiệp Nếu tra cứu mạng tiết kiệm thời gian giảm bớt thủ tục luân chuyển công văn, giấy tờ quan Triển khai thực Chính phủ điện tử, phát triển thương mại điện tử, thực hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO quan nhà nước Trước mắt, Nhà nước nên triển khai Chính phủ điện tử số Bộ ngành Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Công An, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ, ngành có liên quan mật thiết với ngành hải quan Nhanh chóng cải cách sách tiền lương đội ngũ cán công chức, đảm bảo thực chất tiền lương: lương phải đủ sống phù hợp với công việc đặc thù Bên cạnh việc cải cách sách tiền lương, nhà nước cân xây dựng quỹ 115 dưỡng liêm cho phép ngành hảu quan thực khoản thu lệ phí hợp lý trình làm thủ tục hải quan để hỗ trợ cho cán công chức hải quan cách minh bạch, cơng khai, có chế độ đãi ngộ cơng lao, đóng góp cán công chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực Đầu tư trang thiết bị, phục vụ cho việc kiểm tra kiểm sốt, đại hóa ngành hải quan máy soi container, tàu thuyền phục vụ cho việc phòng chống bn lậu, phương tiện thơng tin liên lạc đại v.v 77 Cải tổ hệ thống thuế nội địa, đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách, chống thất thu để thay ho nguồn thu thuế XNK ngày giảm dần ảnh hưởng q trình hội nhập Thay đổi sách quản lý điều hành XNK theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa để người dễ thực hiện, nên quản lý theo mặt hàng cấm, không nên quản lý theo mặt hàng cho phép, tạo điều kiện cho ngành gây phiền hà cho DN 3.3.2 Đối với ngành Hải quan Phối hợp với bộ, ngành để chuẩn hóa mặt hàng theo danh mục HS tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực thuận lợi quản lý ngành hải quan (đưa vào hệ thống xử lý liệu thông quan điện tử để thực việc phân luồng tự động) Hoàn thiện văn hướng dẫn thuế XNK, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt loại thuế khác theo hướng kích thích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh Tổ chức triển khai thực trao đổi liệu tồn ngành Tài quan thành viên Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc, ngân hàng, làm tảng cho Bộ ngành khác kết nối vào hệ thống Trước mắt, triển khai việc nối mạng kho bạc, ngân hàng quan hải quan để khắc phục tình trạng cưỡng chế nhầm, quản lý việc thu nộp ngân sách, toán doanh nghiệp qua hệ thống kho bạc ngân hàng Nghiên cứu, đề xuất với Nhà nước thay đổi sách thuế để bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Tiến hành cải tổ hệ thống thuế nội địa, đảm bảo thu đúng, thu đủ, khơng lạm thu, tận thu Có sách chi tiêu hợp lý tránh lãng phí việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước Dự trù ngân sách chi ngân sách cho việc thực dự án phát triển thương mại điện tử, cải cách hành chính, cải cách tiền lương, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho công tác quản lý dự án đại hóa ngành hải quan, ngành Thuế, kho bạc Nhà nước Ngân hàng Thay đổi chế quản lý chi tiêu mua sắm trang thiết bị cho đơn vị sở, phân cấp theo hạn mức (không ôm đồm nhiều), 78 tạo điều kiện cho đơn vị chủ động việc trang bị sở vật chất phục vụ cho công tác 3.3.3 Đối với doanh nghiệp Khi bắt đầu triển khai quy trình thủ tục hải quan điện tử, nhiều văn pháp luật có liên quan phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu Các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK cần phải nắm bắt kịp thời văn để chủ động, không bị bỡ ngỡ khai báo làm thủ tục hải quan Hiện nay, website thức Tổng cục Hải quan Cục Hải quan Tp Hải Phòng ln cập nhật văn quy phạm pháp luật thủ tục HQĐT, sách thuế XNK, chế điều hành hoạt động XNK để doanh nghiệp tiện tra cứu theo dõi Với doanh nghiệp nắm bắt hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm họ khai báo thủ tục hải quan, quan hải quan nhiều thời gian để hướng dẫn thủ tục, giải đáp vướng mắc phát sinh, tránh hiểu lầm hai bên Khi đăng ký thủ tục hải quan, doanh nghiệp tuân thủ có lợi ích tài thực tế nhờ thơng quan hiệu nhanh chóng quan hải quan chuyển từ kiểm soát giao dịch, lô hàng cụ thể sang môi trường hoạt động QLRR phân tích Tuy khơng phải hình thức khuyến khích tài trực tiếp cho doanh nghiệp giảm thuế, miễn thuế hay thường XK, khuyến khích doanh nghiệp thơng qua chi phí gián tiếp tiết kiệm chi phí thủ tục hậu cần, chi phí bất hợp lý phát sinh thời gian thông quan bị kéo dài Mức tiết kiệm nhỏ, ở nước phát triển Việt Nam Theo khảo sát gần chi phí tuân thủ quy định hải quan Croatia- đất nước bước đầu thực quản lý tuân thủ cho thấy tổng chi phí phát sinh làm thủ tục hải quan doanh nghiệp chiếm 0,6% GDP, tương đương với 30% tổng nguồn thu hải quan, cao gấp lần so với mức chi phí quốc gia phát triển, nơi áp dụng quản lý tuân thủ thay hồn tồn phương pháp kiểm sốt hải quan truyền thống Ngồi ra, giảm thời gian thơng quan hàng hố khiến doanh nghiệp chủ động thực kinh doanh “kịp thời”, tức họ cần lưu kho lượng hàng vừa 79 đủ cho kinh doanh vào thời điểm, không cần phải tốn chi phí để lưu trữ hàng tồn kho, tồn đọng vốn, gây tổn phí làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp tn thủ tốt có hội quay vòng vốn nhanh, thu lợi nhuận cao chi phí giảm Với lợi ích vậy, doanh nghiệp cần phải nắm vững hiểu rõ áp dụng quy định luật pháp cách cần trọng, khai báo chi tiết thông tin, liệu hàng hoá XNK theo yêu cầu quan hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác thơng tin cung cấp Tích cực thực thủ tục hải quan điện tử, tham gia hệ thống cửa quốc gia 80 KẾT LUẬN Triển khai ứng dụng hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu coi nhiệm vụ hàng đầu chiến lược cải cách đại hóa ngành hải quan Việc áp dụng CNTT ngành Hải quan thực toàn diện, đem lại hiệu nhiều mặt Đối với công tác quản lý, CNTT giúp xây dựng sở liệu khoa học, an tồn phục vụ cơng tác quản lý, định người lãnh đạo Nhờ ứng dụng CNTT khâu quản lý mà ngành đảm bảo tính liêm chuyên nghiệp cao, xây dựng quy chế dân chủ sở bền vững, tạo sức mạnh nội lực Đối với doanh nghiệp tổ chức xã hội người dân, ngành ứng dụng tốt CNTT để xây dựng kênh thơng tin tun truyền (báo chí, website, cổng thông tin điện tử tư vấn trực tuyến…), thực chức cầu nối quan quản lý với người sử dụng; xây dựng áp dụng hệ thống thơng quan tiên tiến, giảm giấy tờ, chi phí, thời gian, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; triển khai chế cửa, hình thành mối quan hệ tương tác hai chiều doanh nghiệp với quan qua dịch vụ hành cơng Từ kết nghiên cứu đề tài tác giả hệ thống hoá vấn đề lý luận, sở pháp lý HQĐT, làm rõ khác biệt thủ tục hải quan theo phương thức thủ công HQĐT, nghiên cứu kinh nghiệm thực HQĐT số nước Luận văn đề xuất định hướng biện pháp tăng cường thực HQĐT thơng quan hàng hóa Cục Hải quan TP Hải Phòng dựa quan điểm Đảng nhà nước để nâng cao hiệu quản lý nhà nước hải quan thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Do điều kiện thời gian nghiên cứu hạn hẹp hạn chế định khách quan lẫn chủ quan, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, tác giả mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp chân thành nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quý Thầy, Cô giáo bạn đồng nghiệp, với hy vọng đóng góp đợc số biện pháp nhằm tăng cường ứng dụng HQĐT thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu Cục Hải quan TP Hải Phòng Qua góp phần đảm bảo q trình hoạt động xuất nhập khẩu, phục vụ ngày tốt cộng đồng doanh nghiệp góp phần vào nghiệp phát triển kinh tếxã hội đất nước 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2001): Luật Hải quan, NXB Chính trị quốc gia năm 2001 Quốc hội (2006): Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan, NXB Chính trị quốc gia năm 2001 Chính phủ (2011): Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 25/03/2011 việc phê duyệt Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 Chính phủ (2011): Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 việc thí điểm thực Cơ chế hải quan cửa Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 26/6/2013 hướng dẫn thực Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 Chính phủ việc thí điểm thực Cơ chế hải quan cửa Chính phủ (2005): Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 việc thực thí điểm hải quan điện tử Chính phủ (2013): Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 thương mại điện tử Chính phủ (2012): Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định chi tiết số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại Quốc hội (2014): Luật Hải quan Số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 10 Chính phủ (2015), Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 11 Bộ Tài Chính (2011): Kế hoạch cải cách, phát triển đại hóa ngành Hải Quan giai đoạn 2011-2015 12 Bộ Tái Chính (2011): Thơng tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại 13 Tổng cục Hải quan (2009): Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 việc ban hành quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại 14 Tổng cục Hải quan (2014): Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 82 quy trình thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại 15 Cục Hải quan Hải Phòng (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 16 Cục Hải quan Hải Phòng (2011), Kế hoạch cải cách Cục HQHP giai đoạn 2011-2015 17 Tổ chức Hải quan giới (1999), Cơng ước quốc tế hài hòa hóa đơn giản hóa thủ tục hải quan (KYOTO) 18 Nguyễn Cơng Bình (chủ nhiệm đề tài - 2005): “Nghiên cứu xây dựng mơ hình hệ thống cơng nghệ thơng tin thực thủ tục HQĐT” 19 Nguyễn Thanh Long (2006): “Thực thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất khẩu, nhập Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực trạng giải pháp”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế 20 Võ Quang Đông (2014): “Thủ tục hải quan điện tử hàng hóa xuất nhập Cục Hải quan thành phố Hà Nội – thực trạng giải pháp”, Luận văn thạc sĩ luật học 21 Nguyễn Tường Linh (2005): “Quản lý rủi ro lĩnh vực Hải quan”, Luận văn thạc sĩ 22 Lê Huy Thành (2016): “Một số biện pháp hoàn thiện quản lý rủi ro thực thủ tục hải quan điện tử Cục hải quan Hải Phòng”, Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế 23 Website Bộ Tài chính, www.mof.gov.vn 24 Website Tổng cục Hải quan, www.customs.gov.vn 25 Website Thành phố Hải Phòng, www.haiphong.gov.vn 26 Website báo hải quan, www.baohaiquan.vn 83 ... ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TRONG THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 63 3.1 Định hướng phát triển thực thủ tục hải quan điện tử thông. .. thiện thực thủ tục hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cục Hải quan Hải Phòng CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TRONG THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP... đoạn Xuất phát từ tầm quan trọng thực tế khách quan việc thực thủ tục HQĐT Cục Hải quan Hải Phòng nên tác giả chọn vấn đề Đẩy mạnh thực hải quan điện tử thơng quan hàng hóa xuất khẩu, nhập Cục Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan hải phòng , Đẩy mạnh thực hiện hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay