Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận kiến an, thành phố hải phòng

108 5 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2008 VŨ HỮU ĐƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hải Phòng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG VŨ HỮU ĐƯƠNG BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đào Văn Hiệp ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu sử dụng tính tốn luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Luận văn sử dụng nhiều nguồn thông tin liên quan khác để phục vụ cho việc nghiên cứu, nguồn thông tin xử lý trích dẫn rõ nguồn tài liệu tham khảo theo quy định Mọi giúp đỡ cho việc thực đề tài cảm ơn./ Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả Luận văn Vũ Hữu Đương iii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tác giả thầy, truyền đạt nhiều kiến thức, giúp đỡ tơi hồn thành khố học đào tạo thạc sĩ Trong thời gian học tập nghiên cứu, tác giả nhận quan tâm giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân nhà trường Đến tác giả hoàn thành chương trình mơn học luận văn thạc sĩ khoa học Lời tác giả xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ thầy, cô ngồi Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, thầy cô trực tiếp giảng dạy suốt thời gian học tập trường, hướng dẫn giúp đỡ thầy giáo PGS.TS Đào Văn Hiệp giành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ để tác giả nghiên cứu hoàn thành luận văn Thạc sĩ khoa học Đồng thời tác giả xin chân thành cảm ơn tới lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Kiến An, lãnh đạo, chuyên viên phòng Phòng Tài - Kế hoạch Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng tạo điều kiện giúp đỡ để tiếp cận, thu thập hồ sơ, tài liệu để có liệu hồn thành luận văn Lời cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè, người động viên tinh thần vật chất, sát cánh tạo điều kiện cho tơi nhồn thành khóa học Trong q trình nghiên cứu thân tác giả có nhiều cố gắng hồn thiện luận văn kiến thức vốn kinh nghiệm sẵn có Tuy nhiên khơng thể tránh khỏi khiếm khuyết, Kính mong nhận tham gia đóng góp ý kiến q thầy cơ, tồn thể bạn Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả Luận văn Vũ Hữu Đương iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x DANH MỤC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP QUẬN 10 1.1 Ngân sách Nhà nước ngân sách Nhà nước cấp quận 10 1.1.1 Tổng quan ngân sách Nhà nước 10 1.1.1.1 Khái niệm Ngân sách Nhà nước 10 1.1.1.2 Đặc điểm ngân sách Nhà nước 12 1.1.1.3 Chức năng, vai trò ngân sách Nhà nước 14 1.1.2 Hệ thống NSNN phân cấp quản lý NSNN 15 1.1.2.1 Hệ thống NSNN Việt Nam 15 1.1.2.2 Phân cấp quản lý NSNN 16 1.1.3 Ngân sách Nhà nước quận hệ thống NSNN 18 1.1.3.1 Khái niệm NSNN cấp quận 18 v 1.1.3.2 Vai trò NSNN cấp quận 18 1.1.3.3 Nguồn thu nhiệm vụ chi NSNN cấp quận 18 1.2 Quản lý ngân sách Nhà nước cấp quận 20 1.2.1 Khái niệm quản lý NSNN 20 1.2.2 Nội dung quản lý NSNN cấp quận 20 1.2.2.1 Công tác lập dự toán NSNN cấp quận 20 1.2.2.2 Công tác chấp hành dự toán NSNN cấp quận 21 1.2.2.3 Cơng tác tốn NSNN cấp quận 22 1.2.2.4 Công tác kiểm tra NSNN quận 23 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý NSNN 23 1.3 Kinh nghiệm quản lý NSNN cấp quận 24 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý NSNN huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 24 1.3.2 Kinh nghiệm quản lý NSNN quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 25 1.3.3 Bài học rút cho cơng tác quản lý NSNN quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 27 2.1 Đặc điểm tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội quận Kiến An 27 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 27 2.1.2 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội quận Kiến An 29 2.1.2.1 Về kinh tế 29 2.1.2.2 Về xã hội 30 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn q trình phát triển kinh tế 31 2.1.3.1 Các tiềm năng, lợi so sánh hội 31 2.1.3.2 Khó khăn, thách thức 33 2.2 Tình hình thu - chi ngân sách công tác quản lý NSNN quận Kiến An thời kỳ 2012-2016 36 2.2.1 Tình hình thu ngân sách Nhà nước quận Kiến An 36 2.2.2 Tình hình thực chi ngân sách Nhà nước quận Kiến An 49 vi 2.2.3 Tình hình cân đối thu - chi ngân sách quận Kiến An 61 2.2.4 Công tác quản lý NSNN quận Kiến An 63 2.2.4.1 Quản lý công tác lập dự toán NSNN quận Kiến An 64 2.2.4.2 Quản lý công tác chấp hành dự toán NSNN quận Kiến An 66 2.2.4.3 Quản lý cơng tác tốn, tốn NSNN quận Kiến An 69 2.2.4.4 Quản lý công tác kiểm tra, tra NSNN quận Kiến An 69 2.3 Đánh giá công tác quản lý NSNN quận Kiến An 70 2.3.1 Những kết đạt 70 2.3.2 Những hạn chế tồn 75 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NSNN TẠI QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 79 3.1 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng 79 3.1.1 Mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2020 79 3.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quận Kiến An đến năm 2020 79 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản lý NSNN quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 81 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán 81 3.2.1 Nâng cao cơng tác chấp hành thực dự tốn NSNN 84 3.2.3 Cơng tác tốn NSNN 88 3.2.4 Công tác kiểm tra NSNN 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa HĐND Hội đồng nhân dân UBND Uỷ ban nhân dân NSNN Ngân sách nhà nước KBNN Kho bạc nhà nước NXB Nhà xuất NSĐP Ngân sách địa phương NSTW Ngân sách Trung ương ĐVSDNS Đơn vị sử dụng ngân sách XDCB Xây dựng TSNN Tài sản nhà nước viii DANH MỤC BẢNG Bảng Nội dung Trang 2.1 Tình hình thực dự toán thu NSNN Quận Kiến An 37 2012 – 2016 2.2 Cơ cấu nguồn thu NSNN địa bàn Quận Kiến An 2012- 38 2016 2.3 Chi tiết tình hình thu cân đối ngân sách Quận Kiến An qua 40 năm 2012 - 2016 2.4 Tình hình thực chi NSNN Quận Kiến An qua năm 50 2012 – 2016 2.5 Chi tiết tình hình chi cân đối ngân sách (chi thường 51 xuyên) Quận Kiến An năm 2012 - 2016 2.6 Bảng cân đối thu - chi ngân sách Quận Kiến An qua 63 năm 2012 – 2016 2.7 Tình hình dự tốn thu chi NSNN quận Kiến An 64 2.8 Tình hình chấp hành dự tốn thu NSNN quận Kiến An 67 2.9 Tình hình chấp hành dự toán chi NSNN quận Kiến An 68 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Nội dung Trang 2.1 Tình hình thực Thu NSNN Quận Kiến An thời kỳ 38 2012 – 2016 2.2 Cơ cấu nguồn thu NSNN địa bàn Quận Kiến An thời 39 kỳ 2012 – 2016 2.3 Tình hình Thu từ thuế địa bàn Quận Kiến An qua 39 năm 2012 – 2016 2.4 Tình hình thực chi NSNN Quận Kiến An 2012 – 52 2016 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Nội dung Sơ đồ tổ chức hệ thống NSNN Việt Nam x Trang 15 Thực nghiêm chế độ trách nhiệm người đứng đầu Thực nghiêm túc chế độ cơng khai tài chính; mua sắm, sửa chữa tài sản theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ Nhà nước Nâng cao hiệu công tác quản lý quy hoạch Thực chi bổ sung dự toán rà soát, điều chỉnh đảm bảo đủ nguồn Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi qua kho bạc: Toàn khoản chi từ ngân sách quận phải kiểm soát qua Kho bạc nhà nước quận, phải có dự tốn ngân sách cấp có thẩm quyền giao Tập trung đổi công tác lập dự toán, xây dựng định mức chi phù hợp, tăng cường vai trò trách nhiệm cấp sở, chuẩn bị cho giai đoạn ổn định ngân sách cần tập trung rà soát tất nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực 3.2.1 Nâng cao công tác chấp hành thực dự toán NSNN - Chấp hành dự toán thu Xác định nhiệm vụ trọng tâm quận thu ngân sách Thực nghiêm túc văn đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở tài thành phố quản lý thu chi NSNN cấp quận hàng năm Triển khai kịp thời cơng tác giao dự tốn thu chi NSNN cho cấp, ngành, doanh nghiệp, đơn vị địa bàn quận, khối Ủy ban nhân dân phường Đẩy mạnh đa dạng hoá hình thức tun truyền phương tiện thơng tin đại chúng quận, để tổ chức, cá nhân nâng cao việc chấp hành pháp luật việc thực nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; xử lý nghiêm hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không thực tốt nghĩa vụ thuế, tạo đồng thuận ủng hộ nhân dân công tác chống trốn lậu thuế Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế, thực đơn giản hố thủ tục hành theo hướng rõ ràng, minh bạch Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thực dịch vụ công trực tuyến 84 Tổ chức thực tốt Luật thuế nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị Quốc hội, Chính phủ đề ra, kịp thời tháo gỡ, giải khó khăn, vướng mắc sản xuất kinh doanh Tăng cường quản lý thu NSNN; chống thất thu; tập trung thu nợ đọng thuế, nợ tiền đất của doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn quận Sớm tập trung nguồn thu tiền sử dụng đất từ đầu năm để tạo nguồn thu cho đầu tư xây dựng Xây dựng kế hoạch sử dụng đất đề xuất khung giá đất hợp lý, đồng thời có biện pháp kiểm sốt chống đầu cơ, kinh doanh trái phép đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng Xây dựng dự án đầu tư sở hạ tầng, phát triển quỹ đất khu đô thị để phục vụ cho đầu tư phát triển Chú trọng biện pháp khai thác hiệu sử dụng quỹ đất có nhanh chóng quy hoạch khu vực theo yêu cầu phát triển đô thị, xây dựng biện pháp để tạo vốn xây dựng sở hạ tầng Khai thác hiệu cụm cơng nghiệp có Quan tâm nguồn thu từ việc cho thuê mặt đất, mặt nước dần phải quy hoạch nguồn thu tương lai; Kịp thời xử lý vướng mắc việc cho thuê đất hay giao đất theo giá thị trường, thời điểm, cần tạo điều kiện cấp kinh phí nhằm giới hóa nơng nghiệp, tăng suất tạo nguồn thu cao ổn định hoa lợi cơng sản Nghiên cứu sách thơng thống hoạt động mua sắm tài sàn dân cư Rà soát đối tượng kinh doanh chưa kê khai nộp thuế để đưa vào diện quản lý thu thuế, chống thất thu đối tượng nộp thuế Điều tra, xem xét loại hình kinh doanh: môi giới mua bán nhà đất, môi giới kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn để đưa vào diện quản lý thu thuế Tăng cường chống thất thu thông qua biện pháp kiểm tra nắm nguồn thu, đối tượng phải thu có liên quan đến nhà đất, tài sản 85 Thực biện pháp động viên, tuyên truyền công khai phương tiện thông tin đại chúng nợ thuế biểu dương tổ chức, đơn vị đạt tiến độ nộp thuế nhà nước theo quy định Tập trung đổi cơng tác lập dự tốn, xây dựng định mức chi phù hợp, tăng cường vai trò trách nhiệm cấp sở, chuẩn bị cho giai đoạn ổn định ngân sách cần tập trung rà soát tất nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực Rà soát, đánh giá tất nguồn thu phát sinh địa bàn, dự báo, đánh giá mức tăng trưởng ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; xác định nguồn hụt thu, nguồn có khả thu để có giải pháp cụ thể triển khai đôn đốc phục vụ cho việc lập kế hoạch dự toán thu năm sau hiệu - Chấp hành thực dự toán chi ngân sách quận Tiếp tục đạo thực nghiêm túc Luật đầu tư công, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ Ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, tăng cường quản lý chi ngân sách, tiếp tục thực biện pháp tiết kiệm chi ngân sách, giảm chi tiêu công đảm bảo điều hành nhiệm vụ chi ngân sách bám sát Nghị Hội đồng nhân dân quận giao Thực nghiêm túc việc quản lý mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 Thủ tướng Chính phủ Hạn chế mua sắm trang thiết bị đắt tiền Đảm bảo tiêu ngân sách địa phương chặt chẽ, tiết kiệm, sử dụng hiệu nguồn lực, ưu tiên vốn trả nợ xây dựng cho cơng trình tồn tại; chủ động xếp bố trí phạm vi dự tốn giao, khơng xử lý khoản chi đột xuất chưa cần thiết (ngoại trừ trường hợp bổ sung tiền lương, phụ cấp, sách an sinh xã hội khoản chi 86 cấp bách) Trong q trình phát sinh chi thường xun có tích chất đột xuất yêu cầu đơn vị dự tốn xếp, sử dụng nguồn bố trí dự tốn Khi khó khăn nguồn ngân sách quận xem xét bổ sung giải thấy cần thiết Trước hết, nguyên tắc sử dụng ngân sách tiết kiệm chống lãng phí đặt lên hàng đầu, rà sốt tính tốn khoa học đề nghị thành phố điều chỉnh định mức chi phù hợp tinh thần phải tiết kiệm, vừa đảm bảo hoạt động vừa yêu cầu địa phương thủ trưởng đơn vị nghiệp tích cực khai thác thêm nguồn thu để đảm bảo hoạt động, chống tư tưởng nhà nước phải đảm bảo 100% chi hoạt động Thắt chặt kỷ luật tài xử lý kiên nghiêm khắc trường hợp tham nhũng, cần làm rõ nguyên nhân gây thua lỗ doanh nghiệp, dự án khơng có hiệu Mặt khác, phải thực tiếp tục cấu lại chi ngân sách theo hướng lựa chọn trọng điểm chi phục vụ có hiệu chiến lược phát triển kinh tế xã hội Cụ thể : Trong điều kiện khả ngân sách có hạn cần phải xếp thứ tự ưu tiên đặc biệt sử dụng ngân sách có tác dụng nguồn vốn “mới” tạo tiền đề để huy động thêm nguồn lực khác xã hội Tăng chi thường xuyên mức hợp lý, đảm bảo hoạt động máy quản lý Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa tất lĩnh vực để huy động thêm đóng góp tồn xã hội, thực khốn chi hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí Thực nghiêm túc quy chế chi tiêu nội đề Ưu tiên tập trung đầu tư sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cẩu kinh tế, cấu lao động, đầu tư cho việc thực cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, phát triển nơng thơn, xóa đói giảm nghèo, tăng mức chi cho giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ 87 Trong chi đầu tư phát triển cần sớm khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải khiến cho cơng trình chậm đưa vào sử dụng, chống thất thoát chi đầu tư XDCB nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng từ nguồn ngân sách 3.2.3 Cơng tác tốn NSNN Quyết tốn NSNN phải thể tính tn thủ việc thu, chi ngân sách Các phòng, ban, đơn vị tốn phải giải trình việc quản lý thu, chi ngân sách năm có tuân thủ quy định pháp luật đạt yêu cầu mà UBND quận đề định ngân sách hàng năm Đẩy mạnh tiến độ xây dựng bản, tăng cường thực tốt nhiệm vụ thẩm định tốn xây dựng hồn thành Các chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm hồn thiện hồ sơ tốn cơng trình hồn thành theo quy định để thẩm tra toán giải ngân tạm ứng vốn xây dựng nhằm giảm dần cơng trình dỡ dang địa bàn quận Thực nghiêm quy định Pháp luật đấu thầu, đấu giá, thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn NSNN Cơng khai tài biện pháp thiếu hoạt động NSNN nhằm tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát quan, đoàn thể, tổ chức xã hội nhân dân phân bổ sử dụng NSNN cấp, góp phần thực sách tiết kiệm, chống lãng phí, phát ngăn ngừa kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài Việc cơng khai ngân sách bao gồm nội dung Cơng khai chế độ, sách ngân sách, công khai quyền hạn trách nhiệm quan tài chính, quan đơn vị sử dụng ngân sách Công khai số liệu, tài liệu liên quan đến dự toán toán NSNN cấp hàng năm Trong trình phân bổ ngân sách phải thực quy chế dân 88 chủ theo Chỉ thị số 30 Bộ Chính trị khóa XII, đảm bảo sở chuyển đổi cấu kinh tế, phát triển kinh tế mà phân bổ ngân sách hợp lý, có hiệu 3.2.4 Cơng tác kiểm tra NSNN Thơng qua cơng tác kiểm tra, tài để nắm bắt nhu cầu thực tế; đáp ứng kịp thời nhu cầu bách, đảm bảo ưu tiên cho người, cho nhiệm vụ cấp bách phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, dịch bệnh, trồng, vật nuôi, an sinh xã hội an ninh quốc phòng Tiến hành rà sốt phân cơng, phân cấp trách nhiệm quản lý điều hành thu - chi NSNN cấp ngân sách từ phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền thực Đảm bảo quan điểm phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền thực vừa đảm bảo đồng bộ, dân chủ, vừa tăng cường chế độ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách Tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật quản lý điều hành, quản lý thu - chi NSNN toàn địa bàn Cần tăng cường nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, đạo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trưởng phòng Tài - Kế hoạch cấp quận; Giám đốc, Thủ trưởng, kế toán trưởng ngành, đơn vị thụ hưởng ngân sách Quản lý chặt chẽ, luật khu vực phụ trách, bảo đảm tuân thủ Luật ngân sách, tuân thủ dự toán Hội đồng nhân dân quận giao Đồng thời chủ động linh hoạt áp dụng chế điều hành cho phù hợp thực tế đặt nhu cầu tiết kiệm chi tiêu Nâng cao chất lượng tham mưu, ý thức tinh thần trách nhiệm Lãnh đạo cấp, ngành, đội ngũ cán tham mưu quản lý tài ngân sách cấp Đảm bảo kịp thời, tích cực, chủ động giải chế độ sách cho người, cho an sinh xã hội, cho đầu tư hỗ trợ nhiệm vụ trị địa phương Nâng cao lực hiệu quà công tác giám sát tài chính, tài sản cơng, thường xun kiểm tra, hướng dẫn việc thực chế độ kế tốn, kiểm tốn, 89 ưa tài chính, chế độ báo cáo thông tin, bảo đảm hoạt động chi tiêu công khai minh bạch, định mức, chế độ qui định Tập trung rà soát lại văn chế độ khơng phù hợp để đề xuất xây dựng văn Cơ chế xây dựng cần phải thể công khai minh bạch, công rõ ràng, không chồng chéo Các đơn vị sử dụng ngân sách phần lớn quan hành Nhà nước đơn vị nghiệp có hoạt động gắn liền với chức máy Nhà nước Một “đầu vào” quan trọng quan khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước “đầu ra” dịch vụ cơng nhằm đáp ứng nhu cầu có tính chất chung cho tồn xã hội Việc xác định chế tài cho đơn vị sử dụng ngân sách: Thời gian qua, làm tương đối tốt việc khốn chi phí cho quan hành nhà nước giao quyền tự chủ tài cho đơn vị nghiệp, theo Luật NSNN Việt Nam (2002) Luật NSNN ( 2015), Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ thơng qua ngày 26/06/2015 Cần tiếp tục quan tâm, tăng nguồn đầu tư từ ngân sách, đảm bảo chất lượng số lượng dịch vụ cơng cung cấp miễn phí đồng cho người dân nhằm thực công tiến xã hội Quy mô dịch vụ cơng ngày táng thể tính bền vững tăng trường kinh tế xã hội Mở rộng quyền tự chủ tài cho quan quản lý hành Nhà nước đơn vị nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ cơng thiết yếu chế “khốn” để tạo động lực, nâng cao suất lao động hiệu sử dụng nguồn nhân lực tài giao, đồng thời, có tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá số lượng chất lượng dịch vụ công mà quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp; gắn chặt chế chi ngân sách với việc “mua” dịch vụ công dành cho người dân, đặc biệt dành cho phận dân cư có thu nhập thấp 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận NSNN nói chung ngân sách Quận Kiến An nói riêng cơng cụ sách tài nhà nước có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế, trị, xã hội, an ninh, quốc phòng Thơng qua ngân sách, Nhà nước huy động nguồn lực xã hội, phân phối sử dụng cho nhu cầu phát triển kinh tế, thực sách xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước Quận Kiến An nói riêng thời kỳ Trên sở vấn đề lý luận thực tiễn trình bày luận văn, tác giả xin rút kết luận sau: Lập dự toán NSNN: Giai đoạn 2012 – 2016 việc lập dự toán đảm bảo sát với thực tế, quy định Tuy nhiên giai đoạn đến năm 2020 việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN cần phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH quận UBND phường hơn, phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi theo quy định Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện; Chế độ, định mức chi NSNN, bảo đảm đủ nguồn lực thực chế độ, sách Trung ương ban hành theo quy định Luật NSNN Chấp hành dự toán NSNN: Việc lập chấp hành dự toán đảm bảo thu – chi, khơng bội chi, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội quận Tuy nhiên cần tiếp tục thực dự toán chi NSNN giao, phòng, ban, ngành, UBND phường cần chủ động lập Kế hoạch thực dự toán chi NSNN q (trong đó: dự tốn chi khơng thường xuyên, không thực tự chủ lập kế hoạch chi tiết tổ chức thiết kế theo nội dung, danh mục dự toán duyệt; dự kiến khả thực dự toán quý nội dung, nhiệm vụ) để đăng ký với đơn vị dự toán cấp trực tiếp làm giám sát, đôn đốc thực Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp phải 91 thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đạo, hướng dẫn đơn vị dự toán cấp dưới, tổ chức thực Kế hoạch thực dự toán chi NSNN quý đăng ký Trường hợp cần thiết thực kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho đơn vị để thực Kế hoạch thực dự toán chi NSNN quý phát việc thực dự tốn chi NSNN khơng có khả chi hết dự tốn năm kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền Thủ trưởng đơn vị (theo thẩm quyền) định điều chỉnh tổng mức dự toán nhiệm vụ chi chi tiết nhiệm vụ chi cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh dự tốn quy định Cơng tác thanh, tốn: Trong năm qua, toán quan tài cấp lập gửi quan tài cấp đảm bảo kịp thời, nội dung kèm theo thuyết minh rõ ràng, minh bạch, phân tích cụ thể tiêu, phản ánh số liệu báo cáo tốn Cơng tác kiểm tra, tra NSNN: Phòng Tài – Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định báo cáo toán phường trực thuộc cấp quản lý, kiểm tra tính xác, đầy đủ, khớp số liệu toán phường lập số toán qua Kho bạc Nhà nước lập Trong năm vừa qua triển khai cơng tác thẩm tra dự án hồn thành quận chậm báo cáo tốn chủ đầu tư lập tồn sai sót Sau Phòng Tài - Kế hoạch quận có trách nhiệm thẩm định tốn phòng, ban, đơn vị nghiệp công lập UBND phường địa bàn quận Q I hàng năm, Phòng Tài - Kế hoạch có đồn kiểm tra, xét duyệt tốn đơn vị, kiểm tra tính đầy đủ, xác, khớp số liệu toán gửi lên Phòng Tài – Kế hoạch quận với số liệu qua Kho bạc nhà nước quận Nếu phát có sai sót mặt kỹ thuật u cầu phải sửa chữa hoàn chỉnh kịp thời điểm đảm bảo tốn xác ngun tắc 92 Kiến nghị Qua nghiên cứu lý luận, sở thực trạng quản lý NSNN Quận Kiến An kiến thức, kinh nghiệm mà học viên thu nhận thời gian học công tác quận, tác giả xin mạnh dạn nêu lên số kiến nghị thành phố Hải Phòng vấn đề liên quan nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN Quận Kiến An Nâng cao chất lượng công tác xây dựng lập dự toán, giao kế hoạch thu - chi ngân sách sát với tình hình thực tế địa phương Đẩy mạnh việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho quËn, lĩnh vực chi đầu tư xây dựng địa bàn Khi xây dựng ban hành định mức chi thời kì ổn định ngân sách cần bám sát với nhu cầu thực tiễn, chế độ sách tiền lương người nhiệm vụ thực tế phát sinh Đầu tư sở vật chất công nghệ thông tin để đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý ngân sách tầm, tạo đồng bộ, thống nhanh số liệu thu, chi ngành Tài - Kho bạc Thuế đáp ứng theo yêu cầu cấp có thẩm quyền phục vụ cân đối ngân sách địa bàn quận Thành phố cần tăng cường hướng dẫn, định kỳ kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn sách, chế độ cán làm cơng tác quản lý tài quận, phường để đánh giá công tác quản lý ngân sách tồn thành phố, để từ có hướng dẫn, mở lớp bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý ngân sách cách hiệu 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quốc Anh (2015) Quản lý ngân sách nhà nước huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012) Giáo trình Kinh tế học vĩ mơ Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ Tài (2003), Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/3/2003 hướng dẫn thực Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2006) Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006 Hướng dẫn thực Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc quan cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Bộ Tài (2006) Thơng tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 Hướng dẫn thực Quy chế quản lý tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập, ban hành kèm theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài (2007) Thơng tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 Hướng dẫn thực Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài (2008) Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Bộ Tài (2009) Thơng tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009 Hướng dẫn mẫu biểu thực công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà 94 nước báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước Bộ Tài (2009) Công văn số 9300/BTC-QLCS ngày 30/6/2009 việc hướng dẫn việc mua sắm, trang bị, thay sửa chữa tài sản quan, đơn vị, tổ chức 10 Nguyễn Thị Cành (2014) Tài cơng NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 11.Nguyễn Thị Chiến (2015) Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội 12 Phan Thu Cúc (2012) Đổi chế quản lý tài đơn vị hành nghiệp hưởng thụ nguồn ngân sách nhà nước Nxb Tài chính, Hà Nội 13 Chi cục thuế quận Kiến An (2012) Báo cáo tình hình thực cơng tác thu thuế năm 2012 14 Chi cục thuế quận Kiến An (2013) Báo cáo tình hình thực cơng tác thu thuế năm 2013 15 Chi cục thuế quận Kiến An (2014) Báo cáo tình hình thực công tác thu thuế năm 2014 16 Chi cục thuế quận Kiến An (2015) Báo cáo tình hình thực công tác thu thuế năm 2015 17 Chi cục thuế quận Kiến An (2016) Báo cáo tình hình thực công tác thu thuế năm 2016 18 Dương Đăng Chinh, Phạm Văn Khoan (2009) Quản lý tài cơng NXB Tài chính, Hà Nội 19 Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, NXB Tài 95 chính, Hà Nội 20 Trịnh Tiến Dũng (2011).Về phương pháp lập phân bổ ngân sách nước ta NXB Tài 21 Đàm Thị Hệ (2013) Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện thị - trường hợp nghiên cứu điển hình thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nơng Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp số – 2013 22 Học viện Tài (2005) Ngân sách nhà nước NXB Tài chính, Hà Nội 23 Phạm Đức Hồng (2012) Hồn thiện chế phân cấp ngân sách cấp quyền địa phương Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện tài chính, Hà Nội 24 Vũ Thành Nam (2014) Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách cấp huyện tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế - Đaị học Quốc gia Hà Nội 25 Tào Hữu Phùng (2006) Về định hướng giải pháp cơng tác Tài ngân sách - Ngân sách nhà nước giai đoạn 2006 -2010 Tạp chí Cộng sản, Hà Nội 26 Nguyễn Xuân Quảng (2010) Giáo trình Thuế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nxb Tài chính, Hà Nội 27 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002) Luật NSNN Việt Nam 2002 28 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015) Luật NSNN Việt Nam 2015 29 Sở Tài Hải Phòng (2003) Cơng văn số 293/TC-VG ngày 06/3/2003 triển khai pháp lệnh giá 30 Đặng Văn Thanh (2005) Phát triển tài Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005 định hướng giai đoạn 2006 – 2010 Tạp chí Cộng sản, Hà Nội 96 31 Lê Toàn Thắng (2013) Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ quản lý hành cơng, Học viện Chính trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 32 Thủ tướng Chính phủ (2005) Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phi quản lý hành quan nhà nước 33 Thủ tướng Chính phủ (2006) Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 34 Thủ tướng Chính phủ (2007) Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 Quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng phương tiện lại quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, công ty nhà nước 35 Thủ tướng Chính phủ (2007) Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007 sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 36 Thủ tướng Chính phủ (2008) Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 Về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 37 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (1998) Giáo trình quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế NXB Giáo dục, Hà Nội 38 UBND quận Kiến An (2012) Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012 39 UBND quận Kiến An (2012) Báo cáo toán chi ngân sách quận Kiến An năm 2012 97 40 UBND quận Kiến An (2013) Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 41 UBND quận Kiến An (2013) Báo cáo toán chi ngân sách quận Kiến An năm 2013 42 UBND quận Kiến An (2014) Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014 43 UBND quận Kiến An (2014) Báo cáo toán chi ngân sách quận Kiến An năm 2014 44 UBND quận Kiến An (2015) Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 45 UBND quận Kiến An (2015) Báo cáo toán chi ngân sách quận Kiến An năm 2015 46 UBND quận Kiến An (2016) Báo cáo kết thực kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 47 UBND quận Kiến An (2016) Báo cáo toán chi ngân sách quận Kiến An năm 2016 48 UBND thành phố Hải Phòng (2012) Chỉ thị số 22/CT - UBND ngày 04/9/2012 tăng cường biện pháp quản lý ngân sách nhà nước 98 ... Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP QUẬN 1.1 Ngân sách Nhà nước ngân sách Nhà nước cấp quận. .. Bài học rút cho công tác quản lý NSNN quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 27 2.1 Đặc... sở lý luận NSNN sở pháp lý quản lý NSNN cấp quận Chương 2: Thực trạng công tác quản lý NSNN Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN Quận
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận kiến an, thành phố hải phòng , Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận kiến an, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay