Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận kiến an, thành phố hải phòng

108 14 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:42

... Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP QUẬN 1.1 Ngân sách Nhà nước ngân sách Nhà nước cấp quận. .. Bài học rút cho công tác quản lý NSNN quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 27 2.1 Đặc... sở lý luận NSNN sở pháp lý quản lý NSNN cấp quận Chương 2: Thực trạng công tác quản lý NSNN Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN Quận
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận kiến an, thành phố hải phòng , Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận kiến an, thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay