Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình hải phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế

107 25 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:42

... Hải Phòng 1.2 Mơ hình tổ chức quản lý Đài Phát truyền hình Hải Phòng 10 1.3 Yêu cầu tin học hóa xây dựng hệ thống quản lý liệu video Chương 2: CÔNG NGHỆ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MẪU... tin học hóa tồn vấn đề quản lý Từ yêu cầu đề tài Xây dựng hệ thống quản lý liệu Video Đài Phát - Truyền hình Hải Phòng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế lựa chọn làm đề tài... nhập hệ thống 72 Hình 3.10: Mơ hình thiết kê lớp vật lý hệ thống “Xâydựng chương trình” 75 Hình 3.11: Mơ hình thiết kê lớp vật lý hệ thống Quản lý sử dụng dụng liệu 80 Hình 3.12: Áp dụng mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình hải phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế , Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại đài phát thanh và truyền hình hải phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay