ĐỒ án môn học thiết kế cầu

50 73 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:06

C¸c sè liÖu thiÕt kÕ: ThiÕt kÕ dÇm cÇu bª t«ng cèt thÐp nhÞp gi¶n ®¬n víi c¸c sè liÖu sau:•ChiÒu dµi toµn dÇm L=33m•T¶i träng thiÕt kÕ: Ho¹t t¶i HL93•Khæ cÇu B=8.8 m•C«ng nghÖ thi c«ng :Cèt thÐp dù øng lùc (D¦L) thi c«ng b»ng ph­¬¬ng ph¸p c¨ng sau •Lo¹i cèt thÐp dù øng lùc 15,2mm• Bª t«ng dÇm chñ M¸c 450 =30MPa•Cã dÇm ngang•Lo¹i dÇm chñ : ch÷ I liªn hîp b¶n bª t«ng I.thiÕt kÕ cÊu t¹o c¸c bé phËn cña kÕt cÊu nhÞp:1.ChiÒu dµi tÝnh to¸n:ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña dÇm cÇu gi¶n ®¬n lµ : =L2aTrong ®ã a lµ kho¶ng c¸ch tõ ®Çu dÇm ®Õn tim gèi, víi dÇm 33m th× chän a=0,3m =332.0,3=32,4 m2.Sè l­îng vµ kho¶ng c¸ch c¸c dÇm chñ: a.X¸c ®Þnh chiÒu réng toµn cÇu : Trong ®ã : chiÒu réng phÇn xe ch¹y(m) = 7.8 m :ChiÒu réng gê ch¾n b¸nh ph©n c¸ch phÇn xe ch¹y vµ phÇn lÒ ®i bé chän =0m : ChiÒu réng phÇn ng­êi ®i bé = 0 m :ChiÒu réng lan can =0,5mChiÒu réng toµn cÇu = 8.8mb.Chän sè l­îng dÇm chñ Dùa vµo chiÒu réng toµn cÇu B=8.8mKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm chñ S víi cÇu «t« nªn lÊy S=1,8 2,5mChiÒu réng c¸nh hÉng nªn lÊy Sè l­îng dÇm chñ nªn chän lµ sè ch½n do sè dÇm lÎ th× dÇm chÝnh gi÷a th­êng kh«ng ph¸t huy hÕt t¸c dông trªn c¬ së ®ã ta chän S=2,2m; =1.1m vµ = 4 dÇm. 3.B¶n mÆt cÇu:LÒ ng­êi ®i ®ång møc víi mÆt ®­êng xe ch¹y vµ ng¨n c¸ch víi nhau b»ng v¹ch s¬nBè trÝ dÇm ngang t¹i c¸c vÞ trÝ: gèi cÇu, Sè l­îng dÇm ngang: 15 dÇm ngangChiÒu dÇy cña b¶n: quy ®Þnh ë quy tr×nh 9.7.11 chiÒu dµy tèi thiÓu b¶n mÆt bª t«ng kh«ng bao gåm bÊt kú líp dù phßng hay ch«ng mµi mßn nµo lµ 175mmTa chän chiÒu dµy b¶n bª t«ng lµ =200mmBÒ dµy líp bª t«ng Asphan lµ =70mmBÒ dµy líp phßng nø¬c =4mm 4.ThiÕt kÕ dÇm chñ:•ChiÒu cao dÇm chñ quy ®Þnh t¹i b¶ng 2.5.26.3.1 quy trinh:ChiÒu cao tèi thiÓu bao gåm c¶ b¶n mÆt cÇu ®èi víi dÇm I ®óc s½n dù øng lùc gi¶n ®¬n lµ 0,045L=0,045.33=1,485mVËy chän chiÒu cao dÇm chñ lµ H=1,650m •ChiÒu cao bÇu d­íi a = 25cm•ChiÒu cao vót d­íi b =20cm•ChiÒu cao sõ¬n c = 89 cm•ChiÒu cao vót trªn d=11cm•ChiÒu cao gê trªn e=12cm•ChiÒu cao gê trªn cïng f = 8 cm•BÒ réng s­ên dÇm. m CÇu «t« chän m =16 20cm ë ®©y c«ng nghÖ kÐo sau nªn chän bÒ réng s­ßn dÇm m = 20 cm•BÒ réng bÇu dÇm chÝnh n =65 cm•BÒ réng b¶n c¸nh trªn k = 85 cm•BÒ réng gê trªn cïng j = 65 cm•ChiÒu cao dÇm liªn hîp =1,65 +0,2=1,85 m 5.CÊu t¹o dÇm ngang:ChiÒu cao dÇm ngang 20+89+11+12 =132 cmBÒ réng dÇm ngang =20cmChiÒu dµi dÇm ngang II.TÝnh to¸n ®Æc tr­ng h×nh häc dÇm ch÷ I, hÖ sè ph©n b« t¶I träng:1.TÝnh c¸c ®Æc tr­ng h×nh häc dÇm I ch­a liªn hîp:XÐt t¹i 5 mÆt c¾t ®Æc tr­ng•MÆt c¾t gèi •MÆt c¾t c¸ch gèi 0,72h ( kiÓm tra lùc c¾t) •MÆt c¾t thay ®æi tiÕt diÖn =1,5m•MÆt c¾t •MÆt c¾t TÝnh c¸c ®Æc tr­ng h×nh häc theo c¸c c«ng thøc sauDiÖn tÝch mÆt c¾t M« men tÜnh ®èi víi trôc X To¹ ®é träng t©m mÆt c¾t M« men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc trung hoµ KÕt qu¶ tæng hîp trong b¶ng sau: A( )Y ( )S ( )I ( )I ( )X=01.10330.84360.93081.04190.2567X=0,72.h0.78950.83770.66140.77930.2252X=1,5m0.63730.82670.52680.64910.2136X=8,1m0.63730.82670.52680.64910.2136X=16,2m0.63730.82670.52680.64910.21362.®Æc tr­ng h×nh häc dÇm i liªn hîpDiÖn tÝch mÆt c¾t To¹ ®é träng t©m mÆt c¾t M« men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc trung hoµ KÕt qu¶ tæng hîp trong b¶ng sau: A( )Y0 ( )S ( )I ( )X=01.32120.83320.93080.4322X=0,72.m0.98780.83010.66140.4029X=1,5m0.84750.81970.52680.4012X=8,1m0.82430.80110.52680.4012X=16,2m0.81290.72820.52680.40123.TÝnh hÖ sè lµn: Sè lµn thiÕt kÕ nÕu 7m =2 nÕu =1 nÕu 6më ®©y khæ ®­êng cho xe ch¹y nªn 2lµnHÖ sè lµn 1,2 nÕu 1 =1 nÕu 2 =0,85 nÕu 3VËy hÖ sè lµn lµ m=14.HÖ sè ph©n b« ho¹t t¶I theo lµn ®èi víi m«men:a.HÖ sè ph©n b« ho¹t t¶i ®èi víi m« men trong c¸c dÇm gi÷a:Víi sè dÇm chñ 4 dÇm th× hÖ sè ph©n b« ngang víi c¸c dÇm gi÷a tÝnh theo c«ng thøc: •Khi cÇu thiÕt kÕ mét lµn chÞu t¶i : •Khi thiÕt kÕ cho nhiÒu lµn chÞu t¶i: Trong ®ã S: lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm chñ tho· m·n 1100 S=2200
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án môn học thiết kế cầu, ĐỒ án môn học thiết kế cầu, h./Tổng cộng tĩnh tải tác dụng lên các dầm dọc chủ:, a. Mômen do hoạt tải tác dụng lên dầm chủ:, Bố trí cốt thép:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay