Kinh nghiệm thập chỉ đạo trong y học cổ truyền

91 18 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 16:04

Kinh nghiệm chữa bệnh Thập đạo Là người từ lâu quan tâm đến môn bấm huy ệt châm c ứu không dùng thu ốc, đ ược ti ếp cân v ới môn bấm huyệt thời gian gần đây, tơi thấy ểm trùng h ợp v ới cách ch ữa b ệnh c minh Tôi muốn đưa vài nhận xét kinh nghi ệm ch ữa b ệnh c cho m ọi ng ười tham khảo Mơn bấm huyệt Thập đạo mục đích l ưu thơng khí huy ết Đ ể làm đ ược ều người ta cần tác động lực vào hệ bắp, gân hệ thần kinh D ưới s ự chuy ển đ ộng c h ệ bắp, tác động hệ thần kinh ( mang tính gián tiếp) làm khí huy ết l ưu thông m ạch máu Mạch máu ống truyền máu hi ểu g ồm đ ộng m ạch, tĩnh m ạch , mao mạch Bộ môn Thập đạo khác với môn bấm huyệt cổ truy ền dùng huy ệt khóa Huy ệt khóa nh ằm mục đích khí huyết lưu thơng mạnh hơn, theo hướng định đ ến m ột ch ỗ nh ất đ ịnh Người ta xác định nhóm huyệt khóa tác d ụng làm khí huy ết l ưu thông đ ến m ột vùng Ngun tắc khóa huyệt ta hiểu gi ống sợi dây đàn đ ược khóa nh ững ểm khác nhau, gẩy cho âm khác Trong th ực t ế nhi ều cách khóa huy ệt tác dụng khác Tơi xin diễn t ả theo ki ểu hình h ọc, cách th ể làm m ọi người khó hiểu SƠ ĐỒ TÁC DỤNG HUYỆT 1 × (a) _2 _(b) _ _ (c) _× _(d) _ 4_× 5×(e) Đoạn 1: Khi khóa huyệt điểm bấm huyệt X khí huyết chạy tới điểm (a) Đoạn 2: Khi khóa huyệt điểm bấm huyệt X khí huyết chạy tới điểm (b) Đoạn 3: Khi khóa huyệt điểm bấm huyệt X khí huyết chạy tới điểm (c) Đoạn 4: Khi khóa huyệt điểm bấm huyệt X khí huyết chạy tới điểm (d) Đoạn 5: Khi khóa huyệt điểm bấm huyệt X khí huyết chạy tới điểm (e) – Lúc điểm 5, X, (e) trùng vào ểm nghĩa khơng khóa b ấm đâu huy ệt tác dụng Như khơng phải lúc ta dùng huyệt khóa Khi xác đ ịnh huy ệt gây b ệnh khơng khóa tác dụng Trong thực tế bấm huyệt Thập đạo xác định huy ệt b ệnh quan tr ọng nh ất Huyệt bệnh ấn vào thường cảm giác đau sâu vào thịt tính ch ất lan t ỏa Tuy nhiên lúc huyệt bệnh cũung xuất ngay, ểm đau th ường tính ch ất di đ ộng, nhiều huyệt khơng thấy đau, ph ải qua vài ểm đau ph ụ khác r ồi m ới trở huyệt Huyệt bệnh loại: Huyệt tả thường c ứng đau, lo ại day m ạnh th ường tác dụng Huyệt bổ ấn vào thường mềm nhũn, loại b ấm tác d ụng ch ậm ho ặc phản tác dụng Tốt ta tìm huyệt tả thường đối xứng với huy ệt b ấm vào khí chạy đến huyệt bổ nhanh nhiều ( Khi huy ệt b ổ, th ường d ễ huy ệt t ả đ ối x ứng kèm theo) Cách cảm nhận huyệt cảm giác đau khó, b ấm huy ệt cho b ệnh nhân m ột cách xác định xác huyệt bệnh, làm b ấm huy ệt không ph ải dùng đ ến huy ệt khóa Bảo bệnh nhân nhắm mắt tập trung trí não thiền Khi b ấm huy ệt Th ập ch ỉ đ ạo b ảo bệnh nhân hít mạnh lên não, điểm mà cảm thấy đau nh ức lan t ỏa c b ắp nhi ều h ơn, đồng thời luồng khí hít lên não mạnh huiyệt bệnh Cách day huyệt Thập đạo: Khi day huyệt cần l ực định, ngón tay day ấn sát vào khối bắp thịt, gân cơ, day theo hướng mà c ảm thấy khí lan t ỏa m ạnh nh ất đau nh ức nh ất ( thường hướng điểm bị bệnh) Nếu day huyệt Thập đạo sau ngừng day huy ệt tác dụng lên thể khoảng thời gian Khơng nên dùng huy ệt gi ải c Thập đạo sau bấm, làm tác dụng huy ệt bấm tr ước Dùng huy ệt gi ải việc bấm huyệt tác dụng mạnh lên bệnh nhân sau b ấm, làm b ệnh nhân đau t ức khó chịu, lúc ta dùng huuyệt giải làm giảm bớt tác d ụing bấm huy ệt làm cân b ằng khí c thể Khi bấm huyệt Thập đạo dù hay sai dễ gây cảm giác kh ỏi b ệnh, làm m ạnh tay cảm giác khỏi bệnh nhiều Khi bấm huy ệt theo cách đ ều làm thay đ ổi đ ường khí huyết thể khỏa thời gian Nh ưng sau th ời gian c th ể t ự ều chỉnh trạng thái bệnh tật lại trở về, lúc ta nghi ệm xem khỏi b ệnh hay khơng Vì bấm huyệt Thập đạo cảm giác khỏi bệnh nhanh rõ ràng, sau b ệnh tái phát cũing khơng nặng lúc ban đầu Trong việc chữa bệnh mãn tính thường nghe thấy bệnh nhân kh ỏi đ ến m ột m ức ngưng lại, bệnh cũ khơng khỏi hồn toàn đ ược Lý đ ối v ới b ệnh mãn tính lâu ngày c thể người bệnh hình thành nên cân đối vai lệch m ột bên, mi ệng méo m ột phía hay mặt gần liệt cảm giác thể phận bên ta khơng nhìn th đ ược Để trở lại trạng thái bình thường bấm huyệt Thập đạo tay khơng đ ủ, lúc ta c ần k ết hợp với kim nhọn day huyệt hay châm huyệt Huyệt thường tồn t ại gần ểm b ị b ệnh hay ngồi thể, ví dụ mồm, lỗ tai, lỗ mũi vv… Chúng ta nên nh b ất c ứ ểm thể huyệt bệnh, tác dụng kim châm ( vật nhọn kim loại) huy ệt tập trung hơn, tác dụng mạnh Nếu ta biết vận dụng khí cơng khả chữa bệnh mãn tính lớn Học lý thuyết thấy chữa bệnh thật đơn giản Nhưng ch ữa bệnh th ực t ế vi ệc ch ữa kh ỏi bệnh lại vơ khó khăn Cũng hai bàn tay cụ Lịch ch ữa cho r ất nhi ều ng ười kh ỏi b ệnh, người khác lại không làm được, rõ ràng kinh nghi ệm ngh ệ thu ật b ấm huy ệt Th ập ch ỉ đ ạo mang tính định Nếu điều kiện thực hành nhi ều bạn rút đ ược nhi ều kinh nghi ệm tìm cách thức bấm huyệt riêng Chúc bạn thành công công việc chữa bệnh cho thân cho người Thập Chỉ Đạo khai thơng kinh khí (Phần 2) NGŨ BỘI VÀ TAM TINH Hướng vận hành: Từ đầu ngón tay, chân hướng lên ngực đầu Tác dụng: Ngũ bội: Tính dương đặc tính hưng phấn, kích thích Chủ gân, Tam tinh: Tính âm, mang tính ức chế Chủ huyết Tỉnh huyệt: nơi xuất phát đường kinh KHAI THƠNG KINH KHÍ Khai thơng tay: Khai thơng kinh khí: ngón út, làm theo lu ật t ương sinh : Th ận, Can, Tâm, Tỳ, Ph ế Làm 15 – 20 giây ngón Bên phải làm trước sau chuy ển sang bên trái Chú ý: Đ ẩy lóng tác d ụng m ạnh * Với người nhậy cảm: – Đẩy lóng ( Khơng cần khóa móng) * Với người thường: – Khóa móng + đẩy lóng * Với người đẩy lóng khơng tác dụng: Kích móng ( Bấm kích lên chỗ khóa móng) · Khai thơng nội tạng: – Khóa Hộ + đẩy lóng – Hoặc Khóa HK + kích móng (Đối với ngón thuộc tâm ta đẩy lóng kích móng nhẹ ) KHĨA HỔ KHẨU Vị trí: Chỗ lõm mỏm trâm trụ trâm quay KHĨA NHÂN TAM Nhân Tam: điểm lưng cổ & cẳng tay – Nhân Tam 1: Chỗ lõm cổ & mu tay – ngang mỏm trâm quay trâm trụ – Nhân Tam 2: Trên Nhân Tam khoảng khoát, khe xương quay xương trụ – Nhân tam 3: Trên Nhân Tam khoảng khốt Khai thơng chân · Khai thơng kinh khí: – Khóa móng + đẩy lóng – Hoặc Kích móng · Khai thơng nội tạng: – Khóa KK3 + đỡ Achile + đẩy lóng – Khóa KK3 + đỡ Achile + kích móng Chân phải: Khơ Khốc vùng mắt cá chân ngồi Chân trái: Khơ Khốc vùng mắt cá chân Vị trí: Đỉnh mắt cá chân ngồi Vị trí: Sát dọc bờ ngồi bờ gân Achille Móc Achile khoảng dài, gần sát lực mạnh GIẢI HUYỆT – Lấy tay đỡ thái dương, bấm huyệt mắt, huyệt bật lần, bật lên – Lấy tay đỡ sau gáy, bật ngang huyệt số (5 lần) – Lấy tay đỡ sau gáy bật ngang huyệt số (5 lần) – Đặt tay bờ xương cổ từ gáy xuống cuối bờ vai, chia làm đoạn, đoạn bóp phía sau lần Ngũ tam tinh Thập Chỉ Đạo(Phần 3) Hướng vận hành: Từ đầu ngón tay, chân hướng lên ngực đầu Tác dụng: Ngũ bội: Tính dương đặc tính hưng phấn, kích thích Chủ gân, Tam tinh: Tính âm, mang tính ức chế Chủ huyết Tỉnh huyệt: nơi xuất phát đường kinh Thập đạo khai thơng tay Khai thơng tay: Khai thơng kinh khí: ngón út, làm theo lu ật t ương sinh : Th ận, Can, Tâm, Tỳ, Ph ế Làm 15 – 20 giây ngón Bên phải làm trước sau chuy ển sang bên trái Chú ý: Đ ẩy lóng tác d ụng m ạnh * Với người nhậy cảm: – Đẩy lóng ( Khơng cần khóa móng) * Với người thường: – Khóa móng + đẩy lóng * Với người đẩy lóng khơng tác dụng: Kích móng ( Bấm kích lên chỗ khóa móng) · Khai thơng nội tạng: – Khóa Hộ + đẩy lóng – Hoặc Khóa HK + kích móng (Đối với ngón thuộc tâm ta đẩy lóng kích móng nhẹ ) KHĨA HỔ KHẨU Vị trí: Chỗ lõm mỏm trâm trụ trâm quay Khóa hổ Nhân Tam: điểm lưng cổ & cẳng tay – Nhân Tam 1: Chỗ lõm cổ & mu tay – ngang mỏm trâm quay trâm trụ – Nhân Tam 2: Trên Nhân Tam khoảng khoát, khe xương quay xương trụ – Nhân tam 3: Trên Nhân Tam khoảng khốt Khóa nhân tam Khai thơng chân · Khai thơng kinh khí: – Khóa móng + đẩy lóng – Hoặc Kích móng · Khai thơng nội tạng: – Khóa KK3 + đỡ Achile + đẩy lóng – Khóa KK3 + đỡ Achile + kích móng Chân phải: Khơ Khốc vùng mắt cá chân ngồi Chân trái: Khô Khốc vùng mắt cá chân Vị trí: Đỉnh mắt cá chân ngồi Vị trí: Sát dọc bờ ngồi bờ gân Achille Móc Achile khoảng dài, gần sát lực mạnh GIẢI HUYỆT: 12 huyệt Thập đạo – Lấy tay đỡ thái dương, bấm huyệt mắt, huyệt bật lần, bật lên – Lấy tay đỡ sau gáy, bật ngang huyệt số (5 lần) – Lấy tay đỡ sau gáy bật ngang huyệt số (5 lần) – Đặt tay bờ xương cổ từ gáy xuống cuối bờ vai, chia làm đoạn, đoạn bóp phía sau lần Thập Chỉ Đạo Ổn định tim mạch, thần kinh, chữa ngất (Phần 4) Các bước bơm máu lên mặt, đầu, chân, tay Thập Chỉ Đạo (Phần 5) • Khóa HK + bấm Ấn tinh ( Hoặc Khóa NB + Bấm Ấn tinh để lên cụ thể khiếu) Khóa HK + bấm Hồng ngưu BƠM MÁU LÊN ĐẦU 1.Khai thơng kinh khí :- Khóa móng + Đẩy lóng Bơm máu lên đầu – Khóa HK + bấm Chí 4,5 – Khóa HK + Bấm Đoạt ( Khư nai) * Thêm huyệt đặc trị – Khóa HK + bấm Nhật bách – Khóa HK + bấm Ấn suốt – Khóa HK + bấm Thái lâu THẬP CHỈ ĐẠO: BƠM MÁU XUỐNG TAY -Khai thơng kinh khí:Khóa móng+ đẩy lóng Bơm máu xuống tay – Khóa HK + Bấm Thái lâu – Bóp Tứ tay – Khóa HK + bật Dương hữu – Khóa HK + bật Khô lạc BƠM MÁU Ở CHÂN 1.Khai thông kinh khí: – Khóa móng + đẩy lóng Bơm máu: – Khóa KK + Bấm/đẩy Bí huyền 7-8 –Bóp Tứ chân – Bấm/đẩy Đắc quan – Khóa KK3 (ngoài trong) + Achile + day Định tử 4-5 Khóa Khơ khốc + day Định tử 4,5 Khóa Khơ khốc + day Định tử 4,5 Khóa Khơ khốc 1+ day Định tử 4,5 Dẫn máu lên vùng háng Dẫn máu lên vùng đầu gối Dẫn máu lên vùng cổ chân, bàn chân • Khóa Hổ Khẩu + bấm Ngũ Bội 2(khai thơng kinh khí) • Khóa Khơ Khốc bấm Ngũ Bội 2(khai thơng kinh khí) • Bấm Tam phi , Kim quy ( 2huyệt đặc hiệu) • Thêm Vị trường điểm, Vị thốn, Khô Khốc3 + Mạnh túc, Khô Khốc3 + Tinh ngheo Ghi chú: Tam phi – Kim quylà cặp giúp tiêu hơi, cải thiện cho em bé bị “bụng ỏng đít • beo” Day thường xun huyệt giúp em bé ăn ngon, tiêu hóa tốt + Khóa Bàn tay ơm phía sau sườn + Day Tam phi: day tròn theo chiều kim đồng hồ hất lên + Khóa Khơ Khốc3 +Day Kim quy DẠ DÀY ĐAU.Đau bụng ( vùng trấn thủy) vùng thượng vị , từ xích sang tay phải mà thấy đau đau tá chàng, chữa giống Ăn xong mà đau bụng đau dày, ăn xong mà tiếng sau đau đau tá tràng Phác đồ điều trị Thập đạo: Chữa dày dùng huyệt Dĩ mạch, Mạnh túc, Tinh ngheo huyệt chữa đau Vị trí huyệt Thập đạo khác Bụng chia làm phần Phần thứ nhất Thượng vị ( rốn) từ huyệt Dĩ mạch đổ lên vùng trấn ức Vùng trấn thủy lỗ rốn ta gọi Trung vị Dưới rốn hạ vị Trước tiên đau vùng thượng vị bụng ( vùng trấn thủy), từ xích sang tay phải mà thấy đau đau tá chàng, chữa giống Ăn xong mà đau bụng đau dày, ăn xong mà tiếng sau đau đau tá tràng.Bệnh liên hệ đến đường kinh Ngũ Bội Phác đồ điều trị Thập đạo • Khai thơng • Khóa Hổ Khẩu bấm Ngũ Bội (sơ thơng kinh khí) • Khóa Khơ Khốc bấm Ngũ Bội (sơ thơng kinh khí) • Thêm Vị trường điểm (huyệt đặc hiệu điều chỉnh kinh khí dày, ruột) • + Đau vùng Thượng vị:Dĩ mạnh (day Dĩ mạnh) • + Đau vùng Trung vị:Mạnh túc(Khóa Khơ Khốc3+ day Mạnh túc) • + Đau vùng Hạ vị:Tinh ngheo (Khóa Khơ Khốc3 + day Tinh ngheo) • + Đau tức sườn Phải Trái:Vị thốn (Chung cho vùng) – đau bên day mạnh bên (Khóa Bàn tay ơm phía sau sườn + day Vị thốn) TAM PHI – Vị trí huyệt Thập đạo : Trên đầu sụn sườn 9, bên Phải – TD : Làm duỗi bị co rút, trị bụng đầy hơi, làm chân duỗi – CB : ngón tay bóp chặt phía sau lưng, ngón tay đè vào huyệt, cho ngón tay sờ đụng vào kẽ sườn, bấm móc vào khe sườn – GC :Huyệt giúp trẻ nhỏ kích thích tiêu hóa, ăn được, ngủ sau lần bấm KIM QUY – Vị trí huyệt Thập đạo : Từ khớp ngón chân thứ đo lên phía mu chân 1cm, chếch phía ngồi ngón – TD : Trị bụng đầy – CB : Khóa Khơ Khốc + Bấm chếch phía ngón chân – GC : Không bấm mạnh nhiều chân trái .Trong trường hợp kích thích huyệt nhiều làm cho người bệnh thấy mệt, bóp Trụ cột hồi sinh để giải VỊ TRƯỜNG ĐIỂM – VT : Tại điểm rãnh mơ ngón tay đường thẳng từ chỗ lõm nhất nếp cổ tay kéo xuống Hoặc từ nếp cổ tay xuống khoát, chếch phía ngón tay – TD : Trị dầy đau, bụng đầy, ăn không tiêu, ruột đầy hơi, ruột sơi kêu – CB : Dùng ngón tay trỏ đè lên xương quay, ngón nắm ngón tay người bệnh, ngón ấn thẳng vào huyệt + day lên, xuống nhẹ nhàng MẠNH TÚC – VT : Khe ngón chân (1) ngón chân kéo thẳng xuống lòng (gan) bàn chân khốt – TD : Trị dầy bị rối loạn (ợ hơi, ợ chua) + Đau vùng thượng vị: dùng huyệt Dĩ mạch + Đau vùng trung vị: dùng huyệt Mạnh túc, Vị thốn + Đau vùng hạ vị: dùng huyệt Tinh ngheo Còn huyệt Vị thốn dùng dày đau bất kể vùng (thượng, trung hạ vị) – CB : Bấm chếch ngón tay phía ngón chân DĨ MẠCH – VT : Tại điểm đường nối lỗ rốn chấn thủy (ức) Hoặc từ giữ lỗ rốn đo lên [hướng ngực] thốn ( ngang ngón tay) – TD : Trị đau dày (vùng thượng vị), nôn mửa, nấc – CB : Vừa ấn vào vừa day VỊ THỐN – VT : Trên đường ngang qua lỗ rốn, cách lỗ rốn khoảng khoát Hoặc lấy đường thẳng từ hố nách xuống chạm vào đường ngang từ rỗ rốn kéo ra, từ đo vào phía rốn khoát – TD : Trị dày đau, bụng đau + Đau vùng thượng vị: dùng huyệt Dĩ mạch + Đau vùng trung vị : dùng huyệt Mạnh túc + Đau vùng hạ vị : dùng huyệt Tinh ngheo Còn huyệt Vị thốn dùng dày đau bất kể vùng (thượng, trung hạ vị) CB : Day – ấn TINH NGHEO – VT : Khe ngón chân xuống phía lòng bàn chân khốt – TD : Trị bụng đầy hơi, vùng dầy bị lạnh, vùng hạ vị đau – CB : Bấm chếch ngón tay phía ngón chân Thập đạo chữa nơn mửa, ợ hơi, ợ chua (Phần 41) NÔN MỬA Ngộ độc dẫn đến khả nôn mửa cao nhất, nôn hết độc tố dễ chịu Trường hợp thứ khơng nơn người uống rượu, bụng lình xình mà khơng ói Sẽ trường hợp: Bấm để ói nơn mửa bấm để khơng ói Phác đồ điều trị Thập đạo • Khai thơng • Khóa Hổ Khẩu + bấm Ngũ Bội 2(khai thơng kinh khí) • Khóa Khô Khốc + bấm Ngũ Bội 2(khai thông kinh khí) • Chống Nơn mửa:Cầm lại buồn nơn cho người tàu xe + Day Vị trường điểm: day thật mạnh + Khóa Khơ Khốc3 + day Mạnh túc + Khóa Hổ Khẩu + day Nội quan – vùng cổ tay đường gân cách lằn cổ tay ngang ngón tay Giúp nơn được:Giúp người bị lình sình bụng buồn ói mà ói khơng được, người thống ngộ độc • thức ăn bứt rứt muốn đào thải + Day Vị trường điểm: day thật mạnh + Khóa Khơ Khốc3 + day Mạnh túc + Day Dĩ mạnh: ấn mạnh vào, day tròn hất lên Chú ý: Vị trường điểm Mạnh túc day nhẹ tác dụng ngừng ói Khi day mạnh tác dụng ói hết Ợ HƠI, Ợ CHUA Ợ hơi: muốn đưa lên dễ tạo bệnh nấc làm co thắt hồnh, trường hợp sị bị nấc liên tục thành bệnh Hoặc ợ lên nhiều lần dẫn đến tình trạng trào ngược dày, làm chất chua, a xít dày đưa lên họng lại xuống làm loét thực quản, ung thư thực quản Phác đồ điều trị Thập đạo • Khai thơng • Khóa Hổ Khẩu + bấm Ngũ Bội tay(khai thông kinh khí) • Khóa Khơ Khốc + bấm Ngũ Bội chân(khai thơng kinh khí) • Day ấn huyệt Vị trường điểm(huyệt đặc hiệu trị nơn mửa) • Thêm huyệt: Mạnh túc, Dĩ mạch, Vị thốn, Tinh ngheo…(Tinh ngheo dung ợ chua nhiều) VỊ TRƯỜNG ĐIỂM – Vị trí huyệt Thập đạo : Tại điểm rãnh mơ ngón tay đường thẳng từ chỗ lõm nhất nếp cổ tay kéo xuống Hoặc từ nếp cổ tay xuống khoát, chếch phía ngón tay – TD : Trị dầy đau, bụng đầy, ăn không tiêu, ruột đầy hơi, ruột sơi kêu – CB : Dùng ngón tay trỏ đè lên xương quay, ngón nắm ngón tay người bệnh, ngón ấn thẳng vào huyệt + day lên,xuống nhẹ nhàng MẠNH TÚC – VT: Khe ngón chân (1) ngón chân kéo thẳng xuống lòng (gan) bàn chân khốt – TD : Trị dầy bị rối loạn (ợ hơi, ợ chua) + Đau vùng thượng vị: dùng huyệt Dĩ mạch + Đau vùng trung vị: dùng huyệt Mạnh túc, Vị thốn + Đau vùng hạ vị: dùng huyệt Tinh ngheo Còn huyệt Vị thốn dùng dày đau vùng (thượng, trung hạ vị) – CB : Bấm chếch ngón tay phía ngón chân DĨ MẠCH – VT : Tại điểm đường nối lỗ rốn chấn thủy (ức) Hoặc từ giữ lỗ rốn đo lên [hướng ngực] thốn ( ngang ngón tay) – TD : Trị đau dày (vùng thượng vị), nôn mửa, nấc – CB : Vừa ấn vào vừa day VỊ THỐN – VT : Trên đường ngang qua lỗ rốn, cách lỗ rốn khoảng khoát Hoặc lấy đường thẳng từ hố nách xuống chạm vào đường ngang từ rỗ rốn kéo ra, từ đo vào phía rốn khoát – TD : Trị dày đau, bụng đau + Đau vùng thượng vị: dùng huyệt Dĩ mạch + Đau vùng trung vị : dùng huyệt Mạnh túc + Đau vùng hạ vị : dùng huyệt Tinh ngheo Còn huyệt Vị thốn dùng dày đau bất kể vùng (thượng, trung hạ vị) – CB : Day – ấn TINH NGHEO – VT : Khe ngón chân xuống phía lòng bàn chân khốt – TD : Trị bụng đầy hơi, vùng dầy bị lạnh, vùng hạ vị đau – CB : Bấm chếch ngón tay phía ngón chân Thập đạo chữa băng huyết, khí hư, kinh nguyệt không (Phần 42) BĂNG HUYẾT Theo Đơng y, việc quản lý huyết, liên quan đến tạng: Can: ‘Can tàng huyết’ Tỳ: ‘ Tỳ nhiếp huyết” Thận: ‘Thận tàng tinh, tinh sinh huyết’ Hướng điều trị: Điều chỉnh kinh khí Ngũ Bội (Tỳ), Ngũ Bội (Can), Ngũ Bội Thận) Phác đồ điều trị Thập đạo Khai thơng kinh lạc Khóa Khơ Khốc 3, trọng bấm Ngũ Bội 2, 4, (ngón nhiều hơn) Băng huyết nhẹ: Khóa Khơ Khốc + bấm Giác khí, Hữu mơn (để ngón tay ngón trỏ vào huyệt trên, day nhẹ đều) Khơng khóa Khơ Khốc nữa, dùng ngón tay đặt vào huyệt, day tròn Băng huyết vừa: Khóa Khơ Khốc + bấm huyệt Mạch kinh Băng huyết nặng: Khóa Khơ Khốc + bấm huyệt Án dương Các huyệt Giác khí – Hữu mơn, Mạch kinh Án dương huyệt đặc hiệu để trị băng huyết, rong kinh Tùy mức độ nặng nhẹ mà chọn huyệt cho thích hợp Ghi chú: Băng huyết trạng thái cần cấp cứu ngay, chậm chút gây nguy hiểm cho bệnh nhân phút đó, phác đồ áp dụng cho rong kinh, rong huyết Còn trường hợp băng huyết bấm mà không thấy kết quả, cần cho bệnh nhân chuyển viện để cấp cứu kịp thời HUYẾT TRẮNG – KHÍ HƯ Chứng trạng rõ nhất chất dịch tiết từ âm đạo Gặp nhiều bệnh viêm nhiễm âm đạo, nhiễm trùng, nấm… Nếu thể, nên kết hợp dùng thuốc ngâm rửa chỗ hiệu tốt Bệnh quan hệ với đường kinh Ngũ Bội (theo đường vận hành) Ngũ Bội 4,5 (theo lý luận Đông y) Phác đồ điều trị Thập đạo Khai thơng Khóa Khơ Khốc 3, bấm Ngũ Bội 4, (khai thơng kinh khí) Thêm huyệt Giác khí, Hữu mơn (móc gân Achile + xoay tròn, vuốt đẩy ngược lên) (huyệt đặc hiệu) KINH NGUYỆT KHƠNG ĐỀU Kinh nguyệt đến khơng chu kỳ Phụ nữ mãn kinh đa số khoảng 48 -49 Trước mãn kinh trường hợp kinh trước, sau không nhất định Dùng huyệt Án tọa Mạch kinh huyệt đặc hiệu để trị kinh nguyệt không (do bất kể nguyên nhân nào) Nếu không tìm ngun nhân, việc điều trị hiệu Vì vậy, cần phối hợp với biện chứng y lý để tìm phương điều trị cho thích hợp Đơng y tập trung vào Can Thận, vậy, cần đến đường kinh Ngũ Bội Phác đồ điều trị Thập đạo Khai thơng Khóa Khơ Khốc 3, bấm Ngũ Bội 4, (khai thơng kinh khí) Thêm Án tọa, Mạch kinh (Day nhẹ + đẩy lên) (huyệt đặc hiệu) GIÁC KHÍ – Vị trí huyệt Thập đạo : Đỉnh mắt cá chân lên 1,5 thốn (2 khoát), chếch vào sát bờ xương chầy (đối diện với huyệt Hữu mơn mặt ngồi cẳng chân) – TD : Trị huyết trắng (đái hạ), Sa tử cung Trong điều trị băng huyết: Băng huyết nhẹ: Dùng huyệt Ø Giác khí, Hữu mơn Băng huyết vừa: Dùng huyệt Mạch kinh Ø Băng huyết nặng: Dùng huyệt Án dương Ø – CB : Trị đái hạ : ngón tay để vào huyệt Giác khí Hữu mơn lúc xoay tròn – vuốt đẩy ngược lên, kết hợp với móc gân Achille Bệnh nhẹ : 5-7 lần Bệnh nặng : 10 lần Nếu đái hạ nấm gây nên (chất đái hạ đục, ngứa…), thêm huyệt Khu phong (để trừ thấp nhiệt) Trị sa tử cung: 1- Bàn tay trái thày thuốc đỡ lấy gót chân bên phải người bệnh, khố Ngũ Bội + Xoay tròn – Vuốt ngược gân Achille từ lên 2- Hai ngón tay để vào huyệt Giác khí Hữu mơn lúc xoay tròn khoảng phút Sau đó, dùng ngón ta y đặt vào Vị trí huyệt Thập đạo Ngũ Bội chân, nhiên, dùng ngón tay trỏ day Ngũ Bội mà thơi (các ngón khác đè vào, khơng bấm) Sau cùng, dùng ngón tay để vào bên gân Achille, khóa (đè chặt bên) bên vuốt ngước từ gót lên khoảng chừng khốt tay Làm ngược lại, khóa bên gân Achille bên này, vuốt phía bên kia… – GC : + Thường phối hợp với huyệt Hữu mơn + Khơng bấm thai, hành kinh, vừa kinh sinh tháng HỮU MƠN – Vị trí huyệt Thập đạo : Đỉnh mắt cá chân lên 1,5 thốn (2 khốt), bờ trước ngồi đầu xương mác, chếch vào sát bờ xương mác (đối diện với huyệt Giác khí mặt cẳng chân) MẠCH KINH – VT : Đỉnh mắt cá chân lên 1,5 thốn (2 khoát), xương chầy, chânTrái – CB : Day + Đẩy lên Trị kinh nguyệt khơng đều: Khóa Khơ khốc + huyệt Mạch kinh (day tròn day đẩy lên 〈) Trị băng huyết: Khóa Khơ khốc + Mạch kinh (day đẩy lên 〈) ÁN DƯƠNG – VT : Đỉnh mắt cá chân ngồi lên thốn (4 khốt), lùi phía sau khốt, khe mác ngắn dép – TD : Trị rong huyết, rong kinh, băng huyết nhiều – CB : Day nhẹ – GC : Chỉ nên kích thích chân bên Phải Trị băng huyết nhiều, ấn vào đẩy lên ÁN TỌA – VT : Đỉnh – trước mắt cá chân ngồi lên khốt, ấn vào thấy ê tức – CB : Bấm – day Trị kinh nguyệt không : Day nhẹ + đẩy lên KHĨA KHƠ KHỐC – VT : vị trí khóa Khơ khốc : Nếu coi mắt cá chân hình vng cạnh đối song song với mặt đất xác định huyệt khóa Khơ khốc sau : Khơ khốc : Ở góc – sau mắt cá chân (thẳng đỉnh mắt cá chân xuống) Khơ khốc : Ở góc – trước mắt cá chân, chỗ lõm thẳng với khe ngón chân – Khơ khốc : Tại góc – trước mắt cá chân, chỗ lõm ngang lằn nếp cổ chân Thập đạo điều trị bệnh sa tử cung (Phần 43) Sa tử cung hội chứng bệnh tử cung bị sa xuống Vị trí huyệt Thập đạo bình thường Còn gọi Sa sinh dục Trên lâm sang người ta chia Sa sinh dục làm độ – Độ I : Cổ tử cung nằm âm đạo, chưa sa ngồi cảm giác nặng, vướng, lao động mệt nhọc thấy vướng rõ hơn, nghỉ ngơi đỡ – Độ II : Cổ tử cung thập thò cửa âm hộ, thành trước thành sau âm đạo sa xuống Nằm nghỉ cổ tử cung co lên, lại nhiều lao động nặng sa xuống nhiều – Độ III : Cổ tử cung lòi hẳn ngồi âm hộ, thành trước thành sau âm đạo sa xuống nhiều kéo theo bàng quang trực tràng sa xuống cổ tử cung sưng to, lở lt tiểu khơng hết, đại tiện khó đi, bụng cảm thấy nặng, nằm không co lên Phác đồ điều trị Thập đạo Khai thơng Khóa móc Khơ Khốc bấm Ngũ Bội 4, 5, (khai thơng kinh khí) Móc Khơ Khốc lẫn ngồi xuống phía dưới, chân ( Móc Khơ Khốc nghĩa mắt cá lẫn ngoài, giống bật ngang Khô Khốc lúc, lần cái, tác dụng thẳng lên tử cung ) Sau Ngũ Bội khóa Khơ Khốc1 + bấm lóng 1, Khóa Khơ Khốc2 + bấm lóng 2, Khóa Khơ Khốc3 + bấm lóng ( lóng sát với bàn chân) Từ rốn xuống tử cung chia làm phần Nếu tử cung lòi ngồi thành cục to nghĩa tương ứng với độ 3, lúc khóa Khơ Khốc3 + bấm lóng làm ( bấm đốt sát bàn chân), đau phần ( khóa Khơ Khốc2 + bấm đốt 2), đau ( tử cung nhú ít) Khóa Khơ Khốc + bấm đốt ( gần móng chân) Cuối sử dụng huyệt Hữu mơn Giác khí, huyệt đối xừng chân, dùng ngón tay đặt vào xoay theo chiều kim đồng hồ hất lên cái, làm nhất lần, nặng 5, 7, lần, ngón ơm lấy gân Achille Xoay thấy nóng tử cung Chú ý : lồi nhiều trở thành ổ nhiễm trùng dễ dẫn tới nhiễm trùng máu, dẫn đến tử vong Lồi nhiều phải diệt khuẩn trước tụt vào bên ( vừa diệt khuẩn vừa làm cho co lại) Dùng Hoa thiên lý giã nát, cho muối vắt lấy nước thấm vào gạt đắp lên, ngày tử cung kéo lên hết, cho dấm chua vào nhanh nữa, dấm chua vào can Ngoài thường dung THẬP CHỈ ĐẠO – BÀI thuốc Bổ trung ích khí để chữa GIÁC KHÍ – Vị trí huyệt Thập đạo : Đỉnh mắt cá chân lên 1,5 thốn (2 khoát), chếch vào sát bờ xương chầy (đối diện với huyệt Hữu mơn mặt ngồi cẳng chân) – TD : Trị huyết trắng (đái hạ), Sa tử cung Trong điều trị băng huyết: Băng huyết nhẹ: Dùng huyệt Ø Giác khí, Hữu mơn Băng huyết vừa: Dùng huyệt Mạch kinh Ø Băng huyết nặng: Dùng huyệt Án dương Ø – CB : Trị đái hạ : ngón tay để vào huyệt Giác khí Hữu mơn lúc xoay tròn – vuốt đẩy ngược lên, kết hợp với móc gân Achille Bệnh nhẹ : 5-7 lần Bệnh nặng : 10 lần Nếu đái hạ nấm gây nên (chất đái hạ đục, ngứa…), thêm huyệt Khu phong (để trừ thấp nhiệt) Trị sa tử cung: 1- Bàn tay trái thày thuốc đỡ lấy gót chân bên phải người bệnh, khoá Ngũ Bội + Xoay tròn – Vuốt ngược gân Achille từ lên 2- Hai ngón tay để vào huyệt Giác khí Hữu mơn lúc xoay tròn khoảng phút Sau đó, dùng ngón tay đặt vào Vị trí huyệt Thập đạo Ngũ Bội chân, nhiên, dùng ngón tay trỏ day Ngũ Bội mà thơi (các ngón khác đè vào, khơng bấm) Sau cùng, dùng ngón tay để vào bên gân Achille, khóa (đè chặt bên) bên vuốt ngước từ gót lên khoảng chừng khốt tay Làm ngược lại, khóa bên gân Achille bên này, vuốt phía bên kia… – GC : + Thường phối hợp với huyệt Hữu môn + Khơng bấm thai, hành kinh, vừa kinh sinh tháng HỮU MÔN – Vị trí huyệt Thập đạo : Đỉnh mắt cá chân ngồi lên 1,5 thốn (2 khốt), bờ trước đầu xương mác, chếch vào sát bờ xương mác (đối diện với huyệt Giác khí mặt cẳng chân) MẠCH KINH – VT : Đỉnh mắt cá chân lên 1,5 thốn (2 khoát), xương chầy, chânTrái – CB : Day + Đẩy lên Trị kinh nguyệt khơng đều: Khóa Khơ khốc + huyệt Mạch kinh (day tròn day đẩy lên) Trị băng huyết: Khóa Khơ khốc + Mạch kinh (day đẩy lên ) ÁN DƯƠNG – VT : Đỉnh mắt cá chân lên thốn (4 khốt), lùi phía sau khốt, khe mác ngắn dép – TD : Trị rong huyết, rong kinh, băng huyết nhiều – CB : Day nhẹ – GC : Chỉ nên kích thích chân bên Phải Trị băng huyết nhiều, ấn vào đẩy lên KHĨA KHƠ KHỐC – VT : vị trí khóa Khơ khốc : Nếu coi mắt cá chân hình vng cạnh đối song song với mặt đất xác định huyệt khóa Khơ khốc sau : Khơ khốc : Ở góc – sau mắt cá chân (thẳng đỉnh mắt cá chân xuống) Khơ khốc : Ở góc – trước mắt cá chân, chỗ lõm thẳng với khe ngón chân – Khơ khốc : Tại góc – trước mắt cá chân, chỗ lõm ngang lằn nếp cổ chân Sơ đồ huyệt vị Thập đạo (Phần 44) HUYỆT VỊ THẬP CHỈ ĐẠO TỔNG QUÁT – MẶT TRƯỚC HUYỆT VỊ THẬP CHỈ ĐẠO TỔNG QUÁT – MẶT SAU HUYỆT VỊ THẬP CHỈ ĐẠO TỔNG QUÁT – MẶT NGANG ... mạnh GIẢI HUYỆT: 12 huyệt Thập đạo – L y tay đỡ thái dương, bấm huyệt mắt, huyệt bật lần, bật lên – L y tay đỡ sau g y, bật ngang huyệt số (5 lần) – L y tay đỡ sau g y bật ngang huyệt số (5 lần)... GIẢI HUYỆT – L y tay đỡ thái dương, bấm huyệt mắt, huyệt bật lần, bật lên – L y tay đỡ sau g y, bật ngang huyệt số (5 lần) – L y tay đỡ sau g y bật ngang huyệt số (5 lần) – Đặt tay bờ xương cổ từ... tay bờ xương cổ từ g y xuống cuối bờ vai, chia làm đoạn, đoạn bóp phía sau lần Thập Chỉ Đạo Ổn định tim mạch, thần kinh, chữa ngất (Phần 4) Các bước bơm máu lên mặt, đầu, chân, tay Thập Chỉ Đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm thập chỉ đạo trong y học cổ truyền , Kinh nghiệm thập chỉ đạo trong y học cổ truyền , Tác dụng: Ngũ bội: Tính dương có đặc tính hưng phấn, kích thích. Chủ về gân, cơ, GIẢI HUYỆT: 12 huyệt căn bản của Thập chỉ đạo

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay