Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh thừa thiên huế tt

27 7 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 15:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÀM THỊ HIỀN ĐẦU HÌNH THÀNH CẤU KINH TẾ HIỆN ĐẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 62 31 01 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học: GS TS NGÔ THẮNG LỢI TS TRẦN HỒNG QUANG Phản biện 1: GS.TSKH Lê Du Phong Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Tuệ Anh Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Phản biện 3: PGS.TS Vũ Thanh Sơn Ban Tổ Chức Trung ương Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp Viện Chiến lược phát triển Vào hồi: Ngày tháng năm 2018 thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Viện Chiến lược phát triển MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài a) Về mặt lý luận Hiện đại hóa phương thức để phát triển kinh tế nhanh, bền vững đạt tới giàu Đối với hệ thống kinh tế, cấu kinh tế thuộc tính hệ thống Bản chất đại hóa kinh tế xây dựng cấu kinh tế với ngành nghề đại Vì thế, đầu phát triển (ĐTPT) hình thành cấu kinh tế đại nhu cầu cấp bách Việt Nam nói chung tỉnh nước ta nói riêng Tuy nhiên, thực tế cho thấy Việt Nam chưa cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề đầu hình thành cấu kinh tế đại cấp tỉnh b) Về mặt thực tiễn Thừa Thiên Huế tỉnh nhiều tiềm để phát triển kinh tế với quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh Song thực tế cho thấy công phát triển kinh tế chưa phát huy hiệu tiềm sẵn tỉnh Theo cách tiếp cận từ phương diện đại hóa ngun nhân tình trạng cấu kinh tế tỉnh chủ yếu tình trạng mang nặng dấu ấn truyền thống, việc hình thành phát triển cấu kinh tế đại chưa quan tâm đúng mức Xuất phát từ lý nêu trên, tác giả chọn vấn đề: “Đầu hình thành cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng sở lý luận đầu hình thành cấu kinh tế đại Đề xuất định hướng giải pháp đầu hình thành cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế Những đóng góp luận án a) Về mặt lý luận - Luận án làm rõ nội hàm vấn đề cấu kinh tế đại mà biểu tỷ trọng sản phẩm, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, sản phẩm chủ lực tổng GRDP tỷ trọng sản phẩm hàm lượng cơng nghệ cao tổng giá trị sản phẩm xuất Đồng thời rõ, đại hóa phương thức phát triển sống để thịnh vượng kinh tế tỉnh Từ đó, rõ nội dung, chất việc đầu hình thành cấu kinh tế đại Đó đầu phát triển lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng kết cấu hạ tầng tiên tiến đồng phát triển nhân lực chất lượng cao đầu xây dựng sách phát triển lợi cho phát triển kinh tế nhanh, hiệu bền vững - Luận án yếu tố ảnh hưởng đến đầu hình thành cấu kinh tế đại: Quản lý nhà nước thể chế kinh tế; Tồn cầu hóa thị trường; Đội ngũ doanh nghiệp; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhân lực chất lượng cao; Ảnh hưởng vùng kinh tế lớn nước đến đầu phát triển cấu kinh tế tỉnh - Luận án xác định 12 tiêu sử dụng để đánh giá đầu hình thành cấu kinh tế đại b) Về mặt thực tiễn - Chỉ nguyên nhân làm cho kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế chưa cấu đại, hiệu phát triển thấp Đó là: (1) cấu đầu chưa hợp lý, chưa đầu cho lĩnh vực, sản phẩm công nghệ cao đầu chưa đủ mức để xây dựng kết cấu hạ tầng tiên tiến đồng bộ; (2) Quản lý Nhà nước bộc lộ nhiều bất cập, chưa biện pháp để phát triển đội ngũ doanh nghiệp lớn, mạnh - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đầu hình thành cấu kinh tế đại, nhấn mạnh đổi cấu đầu theo hướng ưu tiên đủ mức cho phát triển lĩnh vực cơng nghệ cao sản phẩm chủ lực mang tính đặc thù địa phương Đối tượng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu Đầu hình thành cấu kinh tế đại đối tượng nghiên cứu luận án b) Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu mặt lý luận thực tiễn trạng tương lai đầu hình thành cấu kinh tế ngành đại tỉnh Thừa Thiên Huế Giả thuyết khoa học khung lý thuyết nghiên cứu Khi luận án hoàn thành, số vấn đề lý luận đầu hình thành cấu kinh tế đại làm tường minh Nếu không nghiên cứu thỏa đáng vấn đề đầu hình thành cấu kinh tế đại khơng sở khoa học để tỉnh Thừa Thiên Huế đề sách đúng đắn việc hình thành phát triển cấu kinh tế đại nhằm phát huy tốt tiềm năng, mạnh, lợi so sánh mà tỉnh Để làm rõ vấn đề đầu hình thành cấu kinh tế đại, tác giả tiến hành làm rõ câu hỏi khoa học lớn: (1) Đầu hình thành cấu kinh tế đại gì? Yếu tố ảnh hưởng tới đầu hình thành cấu kinh tế đại sao? tiêu đánh giá cấu kinh tế đại gì? (2) Thực trạng đầu hình thành cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế nào? Định hướng đầu hình thành cấu kinh tế đại biện pháp đảm bảo đầu hình thành cấu kinh tế đại thời gian tới gì? người chịu trách nhiệm cao việc này? Phương pháp tiếp cận phương pháp nghiên cứu a) Phương pháp tiếp cận nghiên cứu Tác giả tiếp cận đề tài theo cách thức chủ yếu như: tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn, tiếp cận từ vĩ mô đến vi mô, tiếp cận liên ngành - liên vùng, tiếp cận từ nguyên nhân đến kết ngược lại b) Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp phân tích thống kê, phương pháp dự báo, phương pháp chuyên gia, phương pháp sơ đồ, đồ, biểu đồ, phương pháp phân tích sách, phương pháp so sánh Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, luận án kết cấu thành chương Cụ thể là: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU HÌNH THÀNH CẤU KINH TẾ HIỆN ĐẠI 1.1 Tổng quan cấu kinh tế 12 cơng trình tài liệu nước đề cập đến vấn đề cấu kinh tế Qua tác giả đồng tình với quan điểm cho kinh tế xem hệ thống kinh tế mang tính kinh tế - xã hội cấu thuộc tính quan trọng - Khi nói tới vận động phát triển kinh tế, tác giả tổng quan 19 tài liệu nước tài liệu nước ngồi, tác giả đồng tình kinh tế vận động khơng ngừng, để phát triển vững chắc, hiệu kinh tế cần phải quản lý cần điều khiển - Về cấu kinh tế, tác giả tổng quan 42 tài liệu nước tài liệu nước đề cập tới vấn đề cấu kinh tế, qua vấn đề cấu kinh tế quan hệ đầu phát triển với hình thành cấu kinh tế nghiên cứu rõ nét - Về chuyển dịch cấu kinh tế tác giả tổng quan 15 tài liệu nước tài liệu nước ngồi, qua tác giả đồng tình rằng, chuyển dịch cấu kinh tế việc chuyển kinh tế từ trạng thái sang trạng thái khác với đặc tính cấu kinh tế tốt hơn, đem lại hiệu cao 1.2 Tổng quan đầu phát triển theo đuổi mục đích hình thành cấu kinh tế hiệu Tác giả tổng quan 27 tài liệu nước tài liệu nước ngồi Trong gồm tổng quan tài liệu đầu phát triển, đầu hình thành cấu kinh tế, quan hệ đầu phát triển hình thành cấu kinh tế - Về cấu đầu phát triển, tác giả tổng quan 26 tài liệu liên quan, qua tác giả tâm đắc với cách nhiều học giả cho rằng, cấu đầu ảnh hưởng lớn đến hình thành phát triển cấu kinh tế Tuy nhiên học giả lại chưa đưa cấu đầu phải nên để kinh tế đại - Về yếu tố ảnh hưởng tới đầu phát triển hình thành cấu kinh tế, tác giả tổng quan 21 tài liệu nước tài liệu nước ngoài, tài liệu rõ rằng: Nhà nước/chính quyền sách đầu tư, thị trường tồn cầu hóa ảnh hưởng tới đầu phát triển hình thành cấu kinh tế CHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU HÌNH THÀNH CẤU KINH TẾ HIỆN ĐẠI 2.1 sở lý luận 2.1.1 Nền kinh tế cấu kinh tế tỉnh 2.1.1.1 Nền kinh tế tỉnh Vùng kinh tế - hành tỉnh thực thể kinh tế - xã hội, phân hệ cấu thành nên kinh tế quốc dân nước ta Nền kinh tế nước kinh tế tỉnh vận động theo quy luật kinh tế thị trường 2.1.1.2 cấu kinh tế đại tỉnh Trong luận án này, tác giả sâu nghiên cứu vấn đề cấu kinh tế đại bối cảnh Việt Nam xin trình bày số điểm then chốt Đó là: (1) Hiện đại hóa Để xem xét vấn đề cấu kinh tế đại, tác giả thấy cần phải làm rõ vấn đề “hiện đại hóa” (2) cấu kinh tế đại: Nhận thức quan niệm cấu kinh tế đại thực thể tất yếu thời kỳ kinh tế công nghiệp, kinh tế tri thức bối cảnh tồn cầu hóa, hệ trực tiếp ĐTPT theo hướng đại Các biểu cấu kinh tế đại: - Tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao phần lại; Tỷ trọng sản phẩm chủ lực phần lại; Tỷ trọng sản phẩm hàm lượng công nghệ cao tổng giá trị xuất - Xét theo biểu cụ thể: Tỷ trọng khối ngành phi nông nghiệp vượt ngưỡng tiên tiến; Doanh nghiệp quy mơ lớn sử dụng cơng nghệ đại chiếm giữ vai trò chủ yếu cấu kinh tế; Lĩnh vực dịch vụ (tư vấn phân phối, tiêu thụ sản phẩm) chiếm tỷ trọng lớn kinh tế “Cao lớn”là biểu quan trọng cấu kinh tế; Đóng góp suất lao động vào tăng trưởng kinh tế ngày lớn (3) Các giai đoạn phát triển cấu kinh tế đại cấu kinh tế đại Việt Nam phát triển qua số giai đoạn đại thấp, đại trung bình đại cao Mỗi mức độ đạt cần thời gian định 2.1.2 Đầu hình thành cấu kinh tế đại 2.1.2.1 Đầu hình thành cấu kinh tế đại a) Nhận thức đầu hình thành cấu kinh tế đại: Hình thức biểu cấu kinh tế tỷ trọng phận cấu thành cấu kinh tế Vì thế, nội dung hay chất cấu kinh tế đại quan hệ phận cấu thành hệ thống kinh tế phải đại b) Quan niệm đầu hình thành cấu kinh tế đại: Tác giả xin nhấn mạnh số điểm: + Đầu hình thành cấu kinh tế đại việc đầu hình thành lĩnh vực chủ lực, sản phẩm chủ yếu hàm lượng cơng nghệ cao suất, chất lượng cao, đầu phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đại; đầu phát triển nhân lực chất lượng cao + Đầu hình thành cấu kinh tế đại phải công việc tự giác, tính tốn, cân nhắc lựa chọn cách khoa học, gắn chặt chẽ với đầu bảo vệ mơi trường 2.1.2.2 Hình thái đầu phát triển theo quan điểm đại hóa Hình thái đầu phát triển theo quan điểm đại hóa thể hình thái: đầu theo chiều sâu, theo lĩnh vực công nghệ cao; xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đại phát triển nhân lực chất lượng cao 2.1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến đầu hình thành cấu kinh tế đại Quản lý nhà nước thể chế kinh tế; Yếu tố tồn cầu hóa thị trường; Yếu tố doanh nghiệp; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhân lực chất lượng cao; Ảnh hưởng vùng kinh tế lớn nước đến đầu phát triển cấu kinh tế tỉnh 2.1.4 Hệ thống tiêu phân tích đánh giá cấu kinh tế đại 2.1.4.1 Nhóm tiêu đánh giá cấu kinh tế đại Đối với tỉnh, nhóm tiêu chia làm hai nhóm nhỏ: a) Các tiêu chủ yếu (1) Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao tổng GRDP (Tcnc) Tcnc = (GTGTcnc : GRDP).100 (%) Trong đó: + GTGTcnc: Giá trị tăng thêm lĩnh vực (hoặc khối ngành) công nghệ cao + GRDP: tổng sản phẩm nội địa (2) Tỷ trọng sản phẩm chủ lực kinh tế (Tcl) Tcl = (GRDPspcl : GRDP) 100 (%) Trong đó: GRDPspcl: Giá trị gia tăng sản phẩm xuất hàm lượng công nghệ cao (hay sản xuất công nghệ cao) GRDP: Tổng sản phẩm quốc nội Một kinh tế coi cấu kinh tế đại tỷ trọng sản phẩm chủ lực phải mức cao; cao tốt theo tác giả phải vượt mức khoảng 60 - 70% tổng GRDP kinh tế (3) Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao tổng giá trị xuất (Tx) Tx = (Xc: X).100 (%) Trong đó: Xc: Giá trị xuất sản phẩm hàm lượng cơng nghệ cao X: Tổng giá trị xuất tỉnh Tx lớn chứng tỏ kinh tế cơng nghệ cao ngược lại b) Các tiêu bổ trợ (1) Năng suất lao động (Ns) Đây tiêu tổng hợp nói lên hiệu phát triển kinh tế nói chung phát triển cấu kinh tế nói riêng Nó tính biểu thức: Ns = (GRDP : L) (triệu đồng) Trong đó: + L: tổng lao động làm việc ngành kinh tế quốc dân + GRDP: Tổng sản phẩm nội địa kinh tế (2) Tỷ lệ đóng góp suất lao động vào tăng trưởng kinh tế tỉnh (Tlđ) Tlđ = [ 1- (TL : Tgrdp) ] 100 (%) Trong đó: TL: Tốc độ tăng số lao động làm việc ngành kinh tế quốc dân Tgrdp : Tốc độ tăng GRDP tỉnh Tỷ lệ đóng góp suất lao động vào tăng trưởng kinh tế cao chứng tỏ cấu kinh tế đại (3) Tỷ trọng khối phi nông nghiệp tổng GRDP (Tpn) Tpn = (GRDPpn : GRDP).100 (%) Trong đó: GRDPpn: Giá trị sản phẩm khối ngành phi nông nghiệp 11 Bảng 3.2: Vốn đầu phát triển cộng dồn theo giai đoạn thời kỳ 2006-2016 (tính theo giá 2010) Đơn vị: Tỷ đồng Lĩnh vực 2006 - 2010 2011 - 2016 2006 - 2016 Tổng vốn đầu xã hội 54.125 124.258 178.383 - Nông nghiệp 7.956 15.905 23.861 - Công nghiệp 14.397 37.029 51.426 - Dịch vụ kết cấu hạ tầng 30.772 71.324 103.096 Nguồn: [16] xử lý tác giả 3.2.2 Thực trạng cấu đầu phát triển - cấu đầu theo ngành, lĩnh vực chưa tạo đổi phân công lao động xã hội để hình thành cấu kinh tế hiệu (đầu sản xuất vật chất chiếm khoảng 42,2% đầu phát triển dịch vụ, kết cấu hạ tầng chiếm khoảng 57,8%) - cấu đầu theo lĩnh vực cơng nghệ cao phần lại chưa tạo nhân tố để đại hóa kinh tế - cấu đầu theo sản phẩm chủ lực phần lại chưa phát huy hiệu tiềm năng, mạnh lợi so sánh - Việc huy động nguồn vốn để đầu phát triển chưa đáp ứng nhu cầu phát triển 3.2.3 Hiệu suất đầu phát triển Hiệu suất đầu tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian vừa qua thấp, số ICOR cao (khoảng 6,8 trung bình thời kỳ 2006 - 2016) gấp 1,14 lần ICOR nước Phân tích thời kỳ 2006 - 2016 cho thấy, tỷ trọng đầu cho lĩnh vực công nghệ cao chiếm 11,3% so với tổng đầu xã hội tỷ trọng giá trị gia tăng lĩnh vực công nghệ cao chiếm 14,4% GRDP; tỷ trọng đầu cho phát triển sản phẩm chủ lực chiếm khoảng 19,8% giá trị gia tăng sản phẩm chủ lực chiếm khoảng 17,2% tổng GRDP 3.2.4 Nguyên nhân hạn chế yếu đầu 12 Đầu hình thành cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2016 hiệu thấp, đầu chưa đủ mức nguyên nhân tình trạng là: Tổng quy mơ đầu đáp ứng 60% nhu cầu mà dự án quy hoạch tính tốn cấu đầu chưa hợp lý Biểu rõ đầu cho kết cấu hạ tầng nhiều (khoảng 50% tổng đầu xã hội); đầu cho lĩnh vực sử dụng cơng nghệ cao (chỉ khoảng 11% tổng đầu xã hội); tỷ trọng đầu cho sản phẩm chủ lực chưa tương xứng với tiềm mạnh tỉnh (chỉ khoảng 1415% tổng đầu xã hội); Thu hút FDI chưa nhiều (chỉ chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu xã hội) 3.3.Thực trạng phát triển cấu kinh tế xét theo quan điểm đại 3.3.1 Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội Thừa Thiên Huế chưa thuộc nhóm tỉnh đứng đầu quy mô kinh tế Theo số liệu thống kê tỉnh nước, dân số chiếm khoảng 1,3% GRDP chiếm khoảng 1,1% so với nước Nếu so với nước, tỉnh Thừa Thiên Huế chiếm khoảng 1,3% dân số chiếm tới 3% khách du lịch Đồng thời, so với mức trung bình nước khoảng 89% GRDP/người, khoảng 86% suất lao động 3.3.2 Thực trạng cấu kinh tế xét theo quan điểm đại - Phân công lao động xã hội tiến chậm - cấu kinh tế tiến chưa đại: Mức độ đại đạt cấu kinh tế Tỷ trọng lĩnh vực, sản phẩm cơng nghệ cao thấp, chưa tạo trụ cột để kinh tế bứt tốc phát triển hiệu Tỷ trọng sản phẩm chủ lực thấp Tỷ trọng sản phẩm cơng nghệ cao tổng giá trị xuất mức hạn chế Đóng góp suất lao động vào tăng trưởng GRDP hạn chế 3.3.3 Thực trạng hiệu phát triển cấu kinh tế 13 a) Năng suất lao động GRDP/người còn thấp: Năng suất lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tăng qua năm với tốc độ tăng cao mức trung bình nước chút (bằng khoảng 1,03 lần, thấp so với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ngang với mức Thanh Hóa) b) Đóng góp ngành vào tăng trưởng kinh tế: Các ngành công nghiệp dịch vụ đóng góp tới 97% gia tăng GRDP suất lao động thấp nên chưa tạo nhân tố định làm gia tăng giá trị tăng thêm GRDP c) Tổng hợp hiệu phát triển cấu kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế Trong giai đoạn 2006 - 2016 kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển biến tiến chậm, chí chậm so với mức tiến nước Các tiêu hiệu tăng chưa tương xứng với tiềm Tốc độ tăng GRDP đạt mức cao vào năm 2007 (12,58%) giảm liên tục từ 2010 đến năm 2016 (năm 2016 khoảng 90% so với năm 2007) Trong dịch vụ chiếm già nửa GRDP, đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế hoạt động lại chưa hiệu nên dẫn tới hiệu phát triển chung hạn chế Bảng 3.16: Một số tiêu hiệu phát triển chủ yếu Chỉ tiêu 1- Tốc độ tăng trưởng GRDP 2- Năng suất lao động, (giá 2010) 3- GRDP/người (giá 2010) 4- Tỷ lệ thất nghiệp 5- Tỷ lệ nghèo 6- Kwh/1USD GRDP Đơn vị 2005 2010 2015 2016 % Tr.đ Tr.đ % % Kwh 10,52 22,1 9,2 8,7 17,8 1,19 12,49 31,3 17,6 6,6 12,8 1,09 11,99 45,1 31,4 4,9 4,7 0,99 11,34 52,5 44,2 3,8 4,1 0,98 Nguồn: [16] xử lý tác giả 3.3.4 Tổng hợp quan hệ đầu phát triển thay đổi cấu kinh tế theo quan điểm đại 14 Qua việc phân tích số liệu giai đoạn 2005 - 2016 cho thấy, tăng 1% tỷ trọng vốn đầu lĩnh vực công nghệ đại tổng vốn đầu xã hội gia tăng khoảng 1,13% tỷ trọng giá trị lĩnh vực sản phẩm sử dụng công nghệ cao tổng GRDP Bảng 3.17: So sánh cấu đầu thay đổi cấu kinh tế theo quan điểm đại Mức tăng Lĩnh vực so sánh Về đầu phát triển + Tỷ trọng đầu cho phát triển lĩnh vực công nghệ cao tổng vốn đầu xã hội, % + Tỷ trọng đầu cho phát triển sản phẩm chủ lực tổng vốn đầu xã hội, % Về cấu kinh tế + Tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao kinh tế, % + Tỷ trọng sản phẩm chủ lực kinh tế, % 2005 2016 10,3 15,4 5,1 15,2 20,6 5,4 8,6 14,4 5,8 9,8 17,2 7,4 2016 so với 2005 Nguồn: [16] xử lý tác giả 3.4 Những nguyên nhân (ngoài việc đầu tư) làm cho phát triển cấu kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2016 hiệu thấp Bất cập việc quản lý nhà nước đầu phát triển cấu kinh tế: lực quản lý Chính quyền địa phương nhiều hạn chế Chính sách kinh tế chưa hấp dẫn Quản lý nhà nước đầu công chưa hiệu Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật vừa thiếu vừa chất lượng Đội ngũ doanh nghiệp yếu chưa đủ sức tạo nhân tố bứt tốc; phối hợp liên kết tỉnh nhiều hạn chế 15 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẦU HÌNH THÀNH CẤU KINH TẾ HIỆN ĐẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030 4.1 Bối ảnh nước quốc tế ảnh hưởng tới phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế Mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội Việt Nam đến 2020 “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia” ảnh hưởng lớn đến chủ trương phát triển kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế Sự cạnh tranh gay gắt thu hút vốn đầu tư, cơng nghệ cao, nhân lực trình độ cao, khách du lịch cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm Vùng Duyên hải miền Trung xu hướng quốc tế hóa, tồn cầu hóa, cách mạng 4.0 ảnh hưởng lớn đến đầu hình thành cấu kinh tế đại tỉnh Ngoài ra, biến đổi khí hậu thời kỳ 2020 - 2050 ảnh hưởng đến phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2030 năm sau 4.2 Định hướng phát triển cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 4.1.1 Định hướng phát triển chung tưởng xuyên suốt coi trọng đại hóa Coi đại hóa phương cách phát triển hiệu quả, xanh, bền vững ngắn, trung dài hạn Bảng 4.3: Dự báo số tiêu chủ yếu Dân số Chỉ tiêu Đơn vị 1000 người Khách du lịch đến Thừa Thiên Huế 1000 lượt Tốc độ tăng trưởng GRDP bình qn giai đoạn tính tốn (2017-2020; 2021-2030) Tốc độ tăng suất lao động bình quân giai đoạn tính tốn (2017-2020; 2021-2030) Tỷ lệ người nghèo vào năm mốc Mức giảm tiêu tốn điện để tạo đơn vị GRDP bình quân năm giai đoạn tính tốn 2030 1.410 % 2020 1.36 3.79 11,0 % 7,5 8,0 % % 3,8 1,7 1,5 2,5-3,0 8.250 11,5 16 Nguồn: Đề xuất tác giả 4.1.2 Định hướng phát triển cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 Hình thành phát triển cấu kinh tế đại Đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế lấy kinh tế biển (cảng, vận tải, công nghiệp), kinh tế hàng không du lịch làm ba trụ cột để bứt tốc kinh tế Bảng 4.4: Dự báo tỷ trọng hợp phần cấu kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế Đơn vị: % Chỉ tiêu Tổng GRDP (tỷ đồng, giá 2010) - Nông nghiệp - Phi nông nghiệp - Sản xuất sản phẩm vật chất - Sản xuất sản phẩm dịch vụ - Ngành sử dụng công nghệ cao - Phần ngành lại - Sản phẩm chủ lực - Phần lại 2016 2020 49.441 62.295 Phương diện 7,1 92,9 94 Phương diện 46,4 42 53,6 58 Phương diện 14,4 15,5 85,6 84,5 Phương diện 17,2 18,5 82,8 81,5 PA 202.270 2030 PA 2* 211.180 PA 221.102 96 97 97 40 60 39 61 38 62 18 82 30 70 35 65 22 78 35 65 40 60 Nguồn: [16] đề xuất tác giả Ghi chú: * phương án chọn 4.1.2.1 Định hướng chuyển dịch cấu kinh tế theo giai đoạn thích hợp Từ năm 2017 đến năm 2030 phải tạo phát triển thay đổi chất bước bứt tốc nhanh dựa tảng suất lao động cao Bảng 4.5: Các giai đoạn phát triển cấu kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 17 Yêu cầu Nội dung cấu kinh tế Tỷ trọng khối ngành phi nông nghiệp,% Tỷ trọng ngành công nghệ cao, % Sản phẩm chủ lực Giai đoạn (2017-2020) Hiện đại hóa chủ yếu dựa vào cơng nghệ nước ngồi (100%) 90-92 Giai đoạn (2021-2025) Hiện đại hóa sở dựa vào cơng nghệ nước ngồi (80%) bắt đầu dựa vào công nghệ nước (20%) 95 Giai đoạn (2026-2030) Hiện đại hóa dựa vào cơng nghệ nước ngồi (60%) dựa vào công nghệ nước (40%) 99 20-25 30-35 45-50 - Sửa chữa tàu biển; máy móc thiết bị xây dựng, dệt may - Vận tải biển hàng không - Hải sản nuôi trồng đánh bắt - Du lịch sản phẩm văn hóa - Lúa gạo, ăn - Đóng tàu, sửa chữa tàu biển - Sản xuất ôtô - Máy nâng đỡ - Vận tải biển, hàng không Lôgistic - Hải sản nuôi trồng đánh bắt - Du lịch sản phẩm văn hóa - Lúa gạo, ăn quả, rau xanh chất lượng cao - Sản xuất hàng điện tử dân dụng công nghiệp - Sản xuất thiết bị lãnh - Sản xuất ôtô - Máy nâng đỡ - Vận tải biển, hàng không Lôgistic - Hải sản nuôi trồng đánh bắt - Công nghiệp sản xuất sản phẩm văn hóa - Du lịch - Lúa gạo chất lượng cao, ăn quả, rau xanh chất lượng cao Nguồn: Đề xuất tác giả 4.1.2.2 Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu đến năm 2030 a) Định hướng phát triển lĩnh vực dịch vụ Phát triển du lịch trở thành lĩnh vực kinh tế đột phá; Phát triển mạnh kinh tế hàng hải lôgistic; Phát triển dịch vụ hàng không, vận tải hành khách b) Định hướng phát triển công nghiệp 18 (1) Ngành cơng nghiệp khí phục vụ cảng tận dụng lợi cảng biển cảng hàng không coi hướng mũi nhọn kinh tế tỉnh (2) Ngành công nghiệp điện - điện tử: Trong năm tới tận dụng lợi khu công nghiệp (KCN) tỉnh khu kinh tế để tập trung phát triển mạnh công nghiệp điện - điện tử (3) Công nghiệp dệt may da giầy, nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm c) Định hướng phát triển nông lâm nghiệp thủy sản Thực chủ trương phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao gắn với phát triển du lịch để tạo nhiều giá trị kinh tế cho công thịnh vượng tỉnh Thừa Thiên Huế d) Định hướng phát triển y tế đào tạo - Về y tế: từ 2020 đưa số giường bệnh bệnh viện Huế lên khoảng 2700 - 3500 giường bệnh Mở rộng hợp tác quốc tế để thăm khám, chẩn trị theo chuẩn quốc tế - Về giáo dục: phát triển giáo dục, đào tạo theo hướng chuyên sâu dựa vào mạnh Huế, phát huy vai trò trung tâm đào tạo đại học, cao đẳng dạy nghề cho khu vực miền Trung cung cấp nhân lực cho nước e) Định hướng phát triển đô thị khu kinh tế ven biển Phát triển đô thị trung tâm hướng tạo lãnh thổ đầu tàu để lôi kéo phát triển kinh tế tỉnh 4.2 Định hướng đầu để hình thành cấu kinh tế đại 4.2.1 Tăng cường quy mô vốn đầu Quy mô vốn đầu giai đoạn 2017 - 2030 vào khoảng 415 nghìn tỷ đồng, gấp khoảng 2,33 lần quy mô vốn đầu giai đoạn 2011-2016 (178 nghìn tỷ đồng), đạt tốc độ tăng trung bình khoảng 9-10% (xem bảng 4.8) 4.2.2 Đổi cấu đầu theo mục tiêu đại hóa 19 a) Đổi đầu theo ba khối ngành lĩnh vực truyền thống Luận án tính tốn nhu cầu đầu (theo phương pháp thông qua mục tiêu tăng trưởng GRDP số ICOR) cho giai đoạn 2017 - 2030 Tác giả cho rằng, năm số ICOR giảm 0,5-0,7% tiến so với giai đoạn 2006 - 2016 (4,8 so 6,67) tính tốn nhu cầu vốn đầu thơng qua việc phân tích quan hệ tỷ lệ tỷ trọng đầu xã hội GRDP với tốc độ tăng trưởng kinh tế đựợc dự báo (theo kết dự báo, tổng GRDP vào năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế vào khoảng 200 - 220 nghìn tỷ đồng tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 11%/năm) Bảng 4.8: Dự báo quy mô cấu vốn đầu cho giai đoạn theo ngành lĩnh vực Đơn vị: 1000 tỷ đồng, % Lĩnh vực Tổng nhu cầu - Nông nghiệp % so với tổng số - Công nghiệp xây dựng % so với tổng số - Dịch vụ kết cấu hạ tầng kỹ thuật % so với tổng số 2006-2016 178 24 13,5 51 28,6 103 57,9 2017-2030 415 25 137 35,0 253 59,0 Nguồn: [16] đề xuất tác giả b) Định hướng đầu cho lĩnh vực trọng điểm để tạo nhân tố bứt phá - Đầu phát triển lĩnh vực công nghệ cao hướng ưu tiên đặc biệt Đưa tỷ trọng đầu cho lĩnh vực sử dụng công nghệ cao từ 16,6% lên khoảng 27,5%; đồng thời đưa tỷ trọng đầu hình thành sản phẩm chủ lực từ mức 17,8% lên khoảng 28% Thừa Thiên Huế nên cần dành khoảng 48% tổng đầu phát triển để phát triển khu kinh tế đô thị - Đưa tỷ trọng đầu cho phát triển nhân lực khoa học công nghệ từ mức 6,2% giai đoạn 2011 - 2016 lên khoảng 12% giai đoạn 2017 - 2030 - Đầu phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật ưu tiên giảm dần tỷ trọng tăng số tuyệt đối theo phương thức đồng bộ, đại, thiết thực Bảng 4.9: Tổng hợp dự báo cấu vốn đầu giai đoạn 2017 – 2030 20 Đơn vị: 1000 tỷ đồng, % Tổng nhu cầu a) Chia theo lĩnh vực công nghệ cao 1- Lĩnh vực công nghệ cao Phần lại b) Chia theo lĩnh vực sản phẩm chủ lực 1- Phát triển sản phẩm chủ lực Phần lại c) Chia theo lĩnh vực phát triển 1- Phát triển nhân lực khoa học công nghệ 2- Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật 3- Phát triển sản xuất kinh doanh d) Chia theo lãnh thổ phát triển 1-Phát triển đô thị khu kinh tế 2- Phần lại 2011 - 2016 178 100,0 2017 - 2030 415 100,0 29,6 148,4 16,6 83,4 93 322 27,5 72,5 31,8 146,2 17,8 82,2 116 299 28 82 11,0 61 106 6,2 34,3 59,5 49 116 250 12 28 60 74 104 40 60 199 216 48 52 Nguồn: [16] đề xuất tác giả c) Đổi cấu huy động vốn đầu theo hướng đa dạng hóa tăng cường vốn đầu khơng phải nhà nước Giảm tỷ trọng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ 50,7% xuống khoảng 38,5% Tăng tỷ trọng nhân nước từ 36,8% lên khoảng 40%; đồng thời tăng nguồn vốn FDI từ mức 12,5% lên khoảng 21,5% Nếu giai đoạn 2006 - 2016 số tương quan tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao tổng đầu xã hội tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao tổng GRDP 1: 1,3 giai đoạn 2017 - 2030 tương ứng 1: 1,25 Điều nói lên rằng, việc đầu để hình thành cấu kinh tế đại đạt mức cao rõ rệt năm 2017 - 2030 Bảng 4.10: Dự báo nguồn vốn đầu cho giai đoạn 2017 – 2030 Đơn vị: 1000 tỷ đồng, % Nguồn vốn Tổng nhu cầu - Vốn ngân sách nhà nước - Vốn nhân nước - Vốn đầu trực tiếp nước 2011-2016 178 100 90,3 50,7 65,6 36,8 22,1 12,5 2017 - 2030 415 100 160 38,5 166 40,0 89 21,5 Nguồn: [16] đề xuất tác giả 21 4.3 Biện pháp hỗ trợ để việc đầu hình thành cấu kinh tế đại thành công Đề xuất giải pháp (ngồi biện pháp đầu trình bày trên) để nâng cao hiệu đầu hình thành cấu kinh tế đại, nhấn mạnh đổi cấu đầu theo hướng ưu tiên đủ mức cho phát triển lĩnh vực công nghệ cao sản phẩm chủ lực mang tính đặc thù địa phương 4.4 Đánh giá khả hiệu việc đại hóa cấu kinh tế Thừa Thiên Huế đến 2030 Bảng 4.13: Khung tính tốn phương án hiệu phát triển Yếu tố xem xét Vốn đầu Nhân lực chất lượng cao Ý chí tâm quyền Chính sách ưu đãi thể thiện chí phát triển Xúc tiến đầu Cảng biển, cảng hàng không hệ thống đường kết nối Các nhân tố phát triển du lịch Khả Khả Đảm bảo 85% Đáp ứng 90% Quyết tâm cao Hấp dẫn Đảm bảo 100% Đáp ứng 100% Quyết tâm cao Rất hấp dẫn Tốt Tương đối hoàn chỉnh Rất tốt Hoàn chỉnh Tương đối hoàn thiện theo đề xuất tác giả Hoàn thiện theo đề xuất tác giả Nguồn: Đề xuất tác giả Thực thành công khả giải pháp mà luận án đề xuất dù tính toán sơ cho thấy kinh tế Thừa Thiên Huế bước bứt phá nhờ đại hóa cấu kinh tế sở đổi định hướng cấu đầu Theo cơng thức tiêu trình bày chương số dự báo tác giả tính tốn tiêu phản ánh hiệu phát triển cấu kinh tế đại Nhìn chung tiêu hiệu đạt mức so với 2016 tăng lên đáng kể GRDP/người gấp 2,2 lần, suất lao động gấp lần, độ mở gấp 1,5 lần tỷ lệ người nghèo giảm 6,1%; tỷ lệ thất nghiệp đưa mức thất nghiệp tự nhiên (mức thất nghiệp mà phát triển cho phép) 22 Bảng 4.14: Một số tiêu hiệu phát triển cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2020 Tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao GRDP Tỷ trọng sản phẩm chủ lực Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao giá trị xuất Năng suất lao động GRDP/người, giá 2010 KWh/1 USD GRDP Tỷ lệ thất nghiệp Độ mở kinh tế Tỷ lệ đóng góp suất lao động vào tăng trưởng GRDP 10 ICOR trung bình 10 năm (2010-2020 2021-2030) % 14,4 % % 2030 15,5 PA1 18 PA2 30 17,2 39,1 18,5 45,2 22 60 35 70 Triệu đ Triệu đ Kwh % % % 52,5 44,2 0,98 3,8 66,8 78,5 67 50 0,85 3,2 90 89 113 86 0,7 2,5* 100 90 120 95 0,68 1,5* 115 92 Lần - 6,0 4,8 4,5 Nguồn: [16] đề xuất tác giả Ghi chú:* mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên So sánh thay đổi cấu kinh tế đại thay đổi hiệu phát triển thấy số đạt tiến rõ thực thành cơng định hướng đầu theo hướng hình thành cấu kinh tế đại tác giả kiến nghị Bảng 4.15: So sánh số tiêu cấu kinh tế đại hiệu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế hai giai đoạn 2006 - 2016 2020 - 2030 Chỉ tiêu Tỷ lệ lĩnh vực công nghệ cao cấu GRDP,% + Nông nghiệp công nghệ cao + Công nghiệp công nghệ cao + Dịch vụ công nghệ cao Tỷ trọng sản phẩm chủ lực cấu GRDP,% Năng suất lao động, lần KWh/GRDP KWh Mức tăng 2016 so 2006 + 5,3 + 0,7 + 1,9 + 2,7 + 8,4 3,24 - 0,11 Mức tăng 2030 so 2020 + 15,6 - 0,5 + 10,1 + 6,0 + 16,5 4,97 - 0,30 Nguồn: [16] đề xuất tác giả 23 Mặt khác, so sánh thay đổi đầu thay đổi cấu kinh tế theo quan điểm đại thấy thay đổi tiến rõ Đầu cho lĩnh vực công nghệ cao cho phát triển sản phẩm chủ lực cao gấp khoảng 1,39 lần tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao sản phẩm chủ lực kinh tế cao gấp khoảng 1,81 lần Đó mức phản ánh hiệu đầu giai đoạn 2017 - 2030 cao hẳn giai đoạn 2011 - 2016 Bảng 4.16: So sánh cấu đầu thay đổi cấu kinh tế theo quan điểm đại Lĩnh vực so sánh Về đầu phát triển + Tỷ trọng đầu cho phát triển lĩnh vực công nghệ cao tổng vốn đầu xã hội, % + Tỷ trọng đầu cho phát triển sản phẩm chủ lực tổng vốn đầu xã hội, % Về cấu kinh tế + Tỷ trọng lĩnh vực công nghệ cao kinh tế, % + Tỷ trọng sản phẩm chủ lực kinh tế, % Mức tăng 2016 so với 2006 Mức tăng 2030 so với 2020 Chênh lệch hai giai đoạn, % 5,1 6,8 + 1,7 5,4 8,1 + 2,7 5,8 14,5 + 8,7 7,4 16,5 + 9,1 Nguồn: [16] đề xuất tác giả Dù tính tốn sơ số so sánh hai giai đoạn cho thấy đầu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2030 hiệu nhờ việc hình thành cấu kinh tế đại Nếu giai đoạn 2011 - 2016 tăng tỷ trọng vốn đầu vào lĩnh vực công nghệ cao 1% tổng vốn đầu xã hội gia tăng 1,13% tỷ trọng giá trị lĩnh vực sản phẩm sử dụng công nghệ cao tổng GRDP; giai đoạn 2017 - 2030 tăng tỷ trọng vốn đầu cho lĩnh vực công nghệ cao 1% tổng đầu xã hội gia tăng khoảng 1,5% tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao tổng GRDP tỉnh KẾT LUẬN 24 Cho tới nay, chưa tác giả triển khai nghiên cứu vấn đề cấu kinh tế đại vấn đề đầu theo hướng hình thành cấu kinh tế đại cấp địa phương Tác giả làm rõ vấn đề lý luận chủ yếu cấu kinh tế đại biểu nó; đầu hình thành cấu kinh tế đại; quan hệ cấu kinh tế đại chất lượng phát triển kinh tế (hiệu bền vững), yếu tố ảnh hưởng tới đầu để hình thành cấu kinh tế đại; đồng thời tác giả kiến nghị hệ thống 12 tiêu phân tích, đánh giá cấu kinh tế đại điều kiện Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều tiềm năng, lợi để phát triển kinh tế tổng hợp với thương hiệu địa phương Đến nay, nhìn chung tiềm năng, mạnh tỉnh chưa phát huy cách hiệu quả; nhìn chung kinh tế tỉnh phát triển hiệu thấp, chưa tương xứng với tiềm Từ vấn đề lý luận thực tiễn phát triển kinh tế làm rõ từ việc phân tích vấn đề đặt từ tương lai phát triển tỉnh đầu hình thành cấu kinh tế đại, tác giả đề xuất định hướng đầu tư, định hướng hình thành cấu kinh tế đại với lĩnh vực chủ lực, ba trụ cột kinh tế cần phát triển kiến nghị giải pháp lớn, chủ yếu đảm bảo đầu hình thành cấu kinh tế đại (đó nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước; phát triển đội ngũ doanh nghiệp mạnh, phát triển nhân lực chất lượng cao xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đại) Đồng thời, tác giả dự báo kết quả, hiệu đem lại phát triển cấu kinh tế đại sở đổi đầu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tới năm 2030 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Đàm Thị Hiền (2011), “Định hướng giải pháp thu hút đầu nước Việt Nam giai đoạn 2011-2015”, Tạp chí Kinh tế dự báo, số (16) Đàm Thị Hiền (2014), “Đầu trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế: Tồn hướng khắc phục”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương Đàm Thị Hiền (2014), “Tỉnh Thừa Thiên Huế: Tái cấu kinh tế để đột phá phát triển”, Tạp chí Khu cơng nghiệp Việt Nam, số 165 Đàm Thị Hiền (2017), “Nhận thức thực tiễn cấu kinh tế đại kinh tế tri thức”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2, tháng Đàm Thị Hiền (2017),“Đầu phát triển Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2015 số kiến nghị”, Tạp chí Tài chính, Kỳ 2, tháng ... 2.1.2 Đầu tư hình thành cấu kinh tế đại 2.1.2.1 Đầu tư hình thành cấu kinh tế đại a) Nhận thức đầu tư hình thành cấu kinh tế đại: Hình thức biểu cấu kinh tế tỷ trọng phận cấu thành cấu kinh tế Vì... giá cấu kinh tế đại gì? (2) Thực trạng đầu tư hình thành cấu kinh tế đại tỉnh Thừa Thiên Huế nào? Định hướng đầu tư hình thành cấu kinh tế đại biện pháp đảm bảo đầu tư hình thành cấu kinh tế đại. .. hình thành cấu kinh tế CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ HÌNH THÀNH CƠ CẤU KINH TẾ HIỆN ĐẠI 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Nền kinh tế cấu kinh tế tỉnh 2.1.1.1 Nền kinh tế tỉnh Vùng kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh thừa thiên huế tt , Đầu tư hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại ở tỉnh thừa thiên huế tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay