Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (NCKH)

92 8 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 15:02

Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu LongBiến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long M CL C L U DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C B NG BI U .8 A PH N M U 11 B N I DUNG NGHIÊN C U .17 LÍ LU N VÀ TH C TI N C A BI I KHÍ H U 17 lí lu n 17 i khí h u 17 1.1.1 Khái ni m bi 1.1.2 Các d u hi u nh n bi t bi i khí h u 17 ho ng c a bi i khí h u.26 th c ti n .32 1.2.1 Bi i khí h u tồn c u .32 1.2.2 Bi i khí h u Vi t Nam 36 I KHÍ H NG B NG SƠNG C U LONG .43 2.1 Khái quát v ng b ng sông C 43 m t nhiên 44 52 2.1.2 Kinh t - xã h i2.2 Di n bi n c a bi 2.3 i khí h u ng c a bi i khí h u 70 2.3.1 n t nhiên 70 2.3.2 n kinh t , xã h i .72 I PHÁP BI ng B ng sông C u Long 57 I KHÍ H NG PHĨ VÀ GI M THI NG C A BÁO BI I KHÍ H U 75 3.1 Gi i pháp t m th i 75 3.2 Gi i pháp lâu dài 76 3.3 D báo v bi 3.1.1 D báo bi 79 i khí h u c i khí h u 3.3.2 K ch b n v khô h n v ch b n bi i khí h u .79 khác 85 C K T LU N VÀ KI N NGH 89 D TÀI LI U THAM KH O 90 -08 tích 40.000 k - - Phân tích v - - Ph - - - - - , Long khu L U Cu c s ng ngày n c a kinh t , khoa h c công ngh Các qu c gia, vùng lãnh th th gi t c c mình, yy m nh phát tri n kinh nhi u qu c gia không ng i tàn phá, i r t nhi u th mà m d n b phá h y suy thối cl ng tiêu c c n chúng ta, m t nh ng u mà ta có th th y rõ nh t hi n i khí h u ng khí th ho t c c th i t ho ng kinh t , s n xu t sinh u ng nhà kính v i s m lên tồn c u c a nó, m t nh ng y u t c a bi d n phá h y b u khí quy n c tinh c i khí h u di n ngày m nh m t m t cách nhanh chóng, làm nhi lên r ng th i s xu t hi n c a hi h uc u ng b ng sông C v a lúa l n nh t, cung c p kh u, v ng c a bi b t h u ngày có nhi u di n bi n ph c t p : m t mùa, m c i khí c xu t c quy n kinh t có nhi u i khí h u theo th i gian ngày ng b ng sông C u Long ch u nhi u t n th t n ng n t, d ch b nh, h n hán, h n m y vi c c p thi t hi n làm th c nh i nghiên c u, tìm hi u, th o lu n v bi b ov ng b ng sông ng n ng n trên, c n có cu c i khí h u ng x lí, bi n pháp phòng tránh h is t n u bi c, th c ph m cho nhu c ng b bi n m nh m ph c t p s i khí h u V i di ngành kinh t bi n phát tri n Cho nên bi C u Long ng khí khó có th ki m sốt d Vi t Nam m t qu c bi hành ng m b o cho ng c a nh s n xu t DANH M C CÁC T VI T T T Bi 1 Bi th hi n s th gi i t 2000 18 Bi Bi th hi n s khí Cacbon dioxit tồn c u t ppm 20 Bi Bi th hi n s c bi n th gi i t 1995 2015, mm 21 Bi Bi th hi n ngu n cacbon dioxit toàn c u th i t vi c s d ng nguyên nhiên li u hóa th ch t Bi Di n bi n c a m Bi m n 2010 .30 c bi n t i tr m h u .41 61 Bi B ng 1 S .69 trung bình c a m t s t nh 37 B ng S C so v 1990) 38 B ng Di t, s n 2005-2014 52 B ng Các k ch b n v 80 B ng Di n bi n m a lý theo k ch b c dâng 65cm 81 B ng 3 Di n bi n m a lý theo k ch b c dâng 75cm 82 B ng Di n bi n m a lý theo k ch b c dâng 100cm 83 B ng M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i th p (B1) 85 B ng M t i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i trung bình (B2) 85 B ng M trung i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i cao (A2) 86 B ng M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i th p (B1) 86 B ng M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát trung bình (B2) 86 B ng 10 M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i cao (A2) .87 B ng 11 Xu th i khí h u thiên tai khác pk t i [2] 87 i khí h u th gi i 23 Hình Hình nh ho nhi t 23 ng c a xoáy thu n nhi i, t p i 25 Hình nh minh h a trình hình thành hi u t ng b ng Sông C u Long 44 phân b Hình B y vùng sinh thái c Hình Xâm nh p m th hi dâng t .32 t .49 ng b ng Sông C u Long 50 62 p cho s c bi n ng b ng sông C u Long .67 ng th n phòng ch ng tình tr t l n bi i khí h u gây - i lo i tr ng, hoa màu khác thay cho tr c lai, tìm ki m lo i v t ni m i có kh a s di n tích i dân sinh s ng b ng vi c tr c c cho vi c tr ng tr n t n r t nhi u ng tình tr ng ki t c h n m i gi ng tr ng ch u h n c n phát tri n M t s vùng tình tr ng xâm nh p m n n ng có th thay b ng vi cl - mb c c a khu v c c c v lâu dài, tránh tình tr ng kh ng ho nh ng n - Gi m thi ng phát th i khí nhà kính thích nghi v i khí h , nâng cao hi u bi t v bi cách ng c a bi n i khí h u giúp m u tiên vô quan tr i nh n th c v chu n b cho nh ng th có th x y - Phát tri n ngu gió ng tái t n gió t i t nh B c Liêu ) th y tri s d ng ti t ki m, hi u qu ng m ng ng m t tr ng ng Gi m vi c s d ng ngu n nhiên li u hóa th ch - Ch ng ng phó v i thiên tai giám sát khí h u v i vi c hi th ng quan tr c công ngh d s m hi ng th m c nh báo, d báo ng th i ti t, khí h u c ng quy ho ch phát tri n, quy chu n xây d u ki i hóa h ng xuyên b thiên tai phù h p v i i khí h u Nghiên c ng phó tích c c v báo m c bi n dâng phù h p vùng d b t ng tính d b t c bi n dâng t i c, khu v c c o ng phó v i bi i khí h ng; b o v phát tri n vùng h i c bi c bi - C n tuyên truy n l ng ghép v tr ng c a vào giáo d c bi i khí h u, nh ng th c ng xã h i, qua kênh thông tin sách báo, truy i dân hi u ti p c n i khí h u, xây d ng ý th c bào v c v i di n bi n c a bi n ng - Chú tr ng vi ng khoa h t, phát minh sáng ch sáng ki n vào th c ti n nh m ng phó v Nên nhanh chóng thúc ng vào th c t tránh tình tr ng nghiên c u xong l i khơng s d ng, áp dung gây lãng phí v kinh t l n tri th c -C bi ph m vi qu n v i qu c t hay gian ti p ch u ch i khí h c bi t qu ng c ng c a bi c ta c ti p chung tay ng phó h n i khí h u không ch t i Vi t Nam mà c ph m vi toàn c u - Nghiên c ho ch, ho vi c b o t n thiên nhiên, b o v nh sách lâu dài ng hi n t i ng th i phòng ch ng, h n ch 3.3 D báo v bi mb i s ng kinh t ng c a bi i khí h u c i khí h u i ng m nh m u v n trì ho hi n t có k ch b n v 3.1.1 D báo bi i khí h u D a vào k ch b n bi gian qua có k ch b ng s n xu t sinh ho sau ch b n bi i khí h u c a y ban liên ph v i khí h u i c bi n dâng khác nhau: th p 65cm; trung bình 75cm, cao Bi i khí h u K ch b n ng c bi n dâng Mô t k ch b n A0 u ki n hi n t i A1 c bi n dâng 65cm A2 c bi n dâng 75cm A3 c bi n dâng 100cm B ng Các k ch b n v u ki n hi n t i (A0), vùng ven ch hai th y tri u, bán nh t tri u bi h c ng t, tr t tri u bi n Tây Di n tích l i c h th ng sông l n h th ng kênh r ch ch ng ch t Trong th i kì mùa khơ, di x px ng b i ch m n xâm nh m t canh tác c a t nh Cà Mau, Kiên Giang, H u Giang, B x p x 45% di t canh c a c ng b tm m vào tháng 4, tháng h Th y tri nh tri u cao, k t h p v xâm nh p m n vào n th c bi t d y t ven bi m th ng kênh r ch ch ng ch nh p nhanh vào song l n xâm m D y Háp (t nh Cà Mau), sông Cái L Theo k t qu mô ph ng, m c tr i r ng bi Tây gi m d n vào n ng, th , n n i, cao ven bi m ng Vùng sông Ti n, sông H u, hay vùng khu t i n m vào sâu ng l ng a) K ch b n m c bi n dâng 65cm B ng Di n bi n m a lý theo k ch b c dâng 65cm Vùng ng b i H ng Ng - Cái Bè c Á khu ng bi n b i ven sông dâng Ti nsông 65cm h u i Tân Châung b ng b ng b ng ven bi n Gò Cơng ng l t h T giác N t Long Xuyên Á khu t l ng ng B c) i Tình tr ng Khơng Khơng c- C Khơng ng b i B n Tre không ng b ng ven bi n Không ng b ng ven bi n Trà Vinh Không ng b ng ven bi n B n Tre Khơng ng b ng ven bi n Gò Công không ng l t h i T nh Biên- Th t Khơng ng l t h Ơ Mơn- Ph ng Hi p Ng p ng l t h Hà Tiên- Ng p t ng l t phèn (Tràm Chim- ng l t phù sa V m C Vùng th m c Sa Rài- p Không c Hu ng ng b ng ven bi i Hà Tiên b ng ven bi n xen b i Hà Vùng ven bi i Hòn Chơng TiênR ch Giá ng b ng ven bi tR ch Giá Á khu bán ng b ng ven bi n An Biênc o Cà Mau ng p Cà Mau ng b ng ven bi n B c Liêu o o Phú Qu c qu o Kiên h i- Phú Vùng qu o Kiên H i Qu c Không Không Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Không Không Khi m c bi n dâng 65cm di ng p t ng di n tích 5133km2 chi m 12,8% t ng di n tích t nhiên c a vùng N m t giá tr l n nh t vào tahsng 4, tháng v i giá tr 28g/l Trong mùa khơ, kho ng 22% di n tích có m kho ng 33% M c 1,2- n tích chi m c bi ng p sâu 30- n tích có m c t 1,2- n s m rút ch a không ph i ch l ng r t ng t nhiên b) K ch b i v c a vùng c dâng 75cm B ng 3 Di n bi n m a lý theo k ch b c dâng Vùng c ng Vùng bi n b i ven sông dâng Ti nsông 65cm h u ng b ng ven bi n Gò Cơng ng l t h T giác N t Long Xuyên Á khu t l ng ng B c) i Tình tr ng Khơng ng b i H ng Ng - Cái Bè i Tân Châung b ng b Không c- C Không ng b i B n Tre không ng b ng ven bi n Ng p ng b ng ven bi n Trà Vinh Ng p ng b ng ven bi n B n Tre Ng p ng b ng ven bi n Gò Cơng Ng p ng l t h Khơng i T nh Biên- Th t ng l t h Ô Môn- Ph ng Hi p Ng p ng l t h Hà Tiên- Ng p t ng l t phèn (Tràm Chim- ng l t phù sa V m C Vùng th m c Sa Rài- c Hu p Không Không Không ng ng b ng ven bi i Hà Tiên b ng ven bi n xen b i Hà Vùng ven bi i Hòn Chơng TiênR ch Giá ng b ng ven bi tR ch Giá Á khu bán ng b ng ven bi n An Biênc o Cà Mau p Cà Mau ng b ng ven bi n B c Liêu o o Phú Qu c qu o Kiên h i- Phú Vùng qu o Kiên H i Qu c Khi m Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Không Không b ng p 7580km2, chi m 19% c bi n dâng 75cm, di t ng di n tích t nhiên c a vùng c) K ch b n m c bi n dâng 100cm B ng Di n bi n m c ng bi n b i ven sông dâng Ti nsông 65cm h u ng b ng ven bi n Gò Cơng ng l t h T giác Long Xuyên a lý theo k ch b Vùng ng b i H ng Ng - Cái Bè Tình tr ng Khơng i Tân Châung b ng b c dâng Ng p c- C Không ng b i B n Tre Ng p ng b ng ven bi n Ng p ng b ng ven bi n Trà Vinh Ng p ng b ng ven bi n B n Tre Ng p ng b ng ven bi n Gò Cơng Ng p ng l t h Khơng i T nh Biên- Th t N t ng l t h Ơ Mơn- Ph ng Hi p Ng p ng l t h Hà Tiên- Ng p t Á khu t l ng ng i ng l t phèn (Tràm Chim- p B c) Ng p ng l t phù sa V m C Ng p Vùng th m c Sa Rài- c Hu Ng p ng ng b ng ven bi i Hà Tiên b ng ven bi n xen b i Hà Vùng ven bi i Hòn Chơng TiênR ch Giá ng b ng ven bi t- R ch Giá Á khu bán ng b ng ven bi n An Biênc o Cà Mau p Cà Mau Vùng ng b ng ven bi n B c Liêu o o Phú Qu c qu o Kiên h i- Phú Vùng qu o Kiên H i Qu c M Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Ng p Không Không c bi n dâng lên 1m, di n tích ng p m n c chi m 37,8 % t ng di n tích t nhiên, 902% di m n Các vùng b ng t nông nghi p b nhi m c bi n vào sâu 100km (s ti nC n n nay, có th y c bi n dâng, di n tích b im ng b i m n có n ng c bi n hi n t i, tri u bi nguyên nhân làm m n xân nh p m nh vào n mà ngu , nh tri u cao c bi t khu ven bi c ng t c c kì khan hi m Th c ch t, khu v m t th c bi n trung bình n u c bi n dâng theo k ch b n khác Trong th c t c bi n dâng, c n ph n i ro c a ng c a th y tri c biern dâng nguyên nhân khác nhu gió mùa, bão, song l ng r t m nh c a th y tri u v ng, sóng l u nh th y tri u t i m t s c dâng m nh i 4m 3.3.2 K ch b n v khô h n v khác Các k ch b n phát th b n bi c ch tính tốn xây d ng k ch i khí h u cho Vi t Nam k ch b n phát th i th p (B1), k ch b n phát th i trung bình c a nhóm k ch b n phát th i trung bình (B2) k ch b n phát th i trung bình c a nhóm k ch b n phát th i cao (A2) Các k ch b n v k 21 có th c tóm t sau: + V nhi Theo k ch b n phát th i th p (B1) B ng M i th i kì 1980 k ch b n phát th i th p (B1) ( Ngu n: B Vùng 1999 theo ng ) Các m c th i gian c a th k 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 Theo k ch b n phát th i trung bình (B2) B ng M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i trung bình (B2) ( Ngu n : B Vùng ng ) Các m c th i gian c a th k 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 Theo k ch b n phát th i cao (A2) B ng M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i cao (A2) ( Ngu n: B Vùng ng ) Các m c th i gian c a th k 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 +v gi m h u h t vùng khí h c bi t vùng khí h u phía Nam tang c ta, ng t t c vùng khí h u Theo k ch b n phát th i th p (B1) B ng M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i th p (B1) ( Ngu n: B Vùng ng ) Các m c th i gian c a th k 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 Theo k ch b n phát th i trung bình (B2) B ng M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát trung bình (B2) ( Ngu n: B Vùng ng ) Các m c th i gian c a th k 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 Theo k ch b n phát th i cao (A2) B ng 10 M i th i kì 1980 1999 theo k ch b n phát th i cao (A2) ( Ngu n: B Vùng ng ) Các m c th i gian c a th k 21 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 0,3 0,4 0,6 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 + Xu th i khí h u thiên tai khác pk t i: B ng 11 Xu th i khí h u thiên tai khác p k t i [2] Y u t khí h u Nhi Xu thê Khu v c b cao nh t th p ng ch y u ng Tháp, Long An, nh t, trung bình mùa khô C S Các vùng giáp biên gi i v i ngày n ng nóng 35°C mùa khơ Campuchia, vùng Tây sông H u u mùa Gi m ( tháng 5, 6, ) i mùa Các vùng ven bi (tháng 8, ,10) L c xốy gió l n, sét nb Các vùng ven bi n, h ng ( 100mm/ ngày) Áp th p nhi Các vùng ven bi vùng gi a song Ti n sông H u i bão ven bi n Các vùng ven bi o Cà Mau, vùng gi a song Ti n sông H u t ( di n tích ng p Vùng t giác Long Xuyên s ngày ng p ) Hà i, gi a sông Ti n sông H u c bi n dâng o Cà Mau, xâm Các t nh ven bi n nh p m n S tl Các t nh ven bi n, vùng gi a sông Ti n sông H u ng c a tri S ng ic am c Gi m ng m ng phù sa b ***Theo d 30- p Gi m ng phù sa c gi a s gi m sút kho vòng ng phù sa toàn vùng Theo k ch b n xu th m tv ng bi i i khí h u gây Vào mùa khô thi tr ng gây h p l t s t l , tình tr ng thiên tai khác ngày m m t h i r t l n v t nhiên, i s ng sinh ho t s n xu c c a c i dân vùng nghiêm tr ng nh t c ta Và có th m t th i gian n a b xóa s , nh n chìm m bi ng c a bi n u ki n t nhiên c n cho cu c s ng ngày suy gi kinh t , c tr m c m t lâu dài c bi n n u khơng có C K T LU N VÀ KI N NGH u m t thu n l tri xã h c ta, m n cho s phát i thiên nhiên trù phú, s sinh h ng khí h ng ng n ng n t bi trên, s nóng lên tồn c nt m i t ng b ng màu m tr thành m t khu v c khô c n nhi u khơng có s ng phó kh c ph c k p th i Bài nghiên c u khoa h c c a v i mong mu n s m t cu n c m nang tham kh o, m t th ng kê, v i s giúp m i hi c khái ni nh ng di n bi n th c tr có nh c n d ti p c n d hi n c a bi i hi m i i khí h u i t c m nh n c kh c ph c b o v ngu n tài nguyên quý giá c Vi t Nam nh ng gi i pháp kh c ph c, mong mu n c ph có nhi u h tr u c a nhà khoa h c, c n áp d ng vào th c ti n nhanh chóng, c n có ti ng nói ng m nh m cb ov ng D TÀI LI U THAM KH O Tài li u sách ng Duy L i c Hùng, Giáo trình bi i khí h ih c m HN Nguy n Kim H ng Nguy n Th bi ng b ng sông C u Long i khí h Tr c i ( 2005 ), M t s tr ih m TPHCM n hình phân vùng ng p l t ng b ng sông C u Long, Tuy n t Tr nh Phi Hoành (2013), Nghiên c u nhi - t ng th i ti ng b ng sông C u Long, T p Chí khoa h P TPHCM Tài li u m ng thông tin Bi n i khí h u, ngu n: https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%95i_k h%C3%AD_h%E1%BA%ADu ng b ng sơng C u Long nguy ng p chìm i bi n, ngu n: theo Thông t n xã Vi t Nam (TTXVN ) http://khoahoc.tv/dong-bang-song-cuu-longnguy-co-ngap-chim-duoi-bien-51651, ngày 21/01/2014 ng b ng sông C u Long, ngu n: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng _s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long ng b ng sông C u Long: ng c n i lo khơng mùa c n i! Ngu n: 10 GS.TS Lê Quang Trí ( 2016 ), Tác xu t nông nghi p ng c a bi n i khí h u iv is n ng b ng sơng C u Long, ngu n : http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/khcn-trung-uong/13122-tac-dongcua-bien-doi-khi-hau-doi-voi-san-xuat-nong-nghiep-o-dong-bang-song-cuulong.html, ngày 29/08/2016 11 Hoàng Linh Theo Reuters, NASA: M c báo ng, ngu n : c bi n toàn c u dâng nhanh http://baochinhphu.vn/Tin-nganh/Dong-bang-song-Cuu-Long-Dung-truocnoi-lo-khong-con-mua-nuoc-noi/44091.vgp, ngày 26/10/2010 http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Khoa-hoc/795647/nasa-muc-nuoc-bientoan-cau-dang-nhanh-dang-bao-dong, ngày 27/08/2015 12 Ng c Bách /TTXVN, Bi n i khí h u: có k ho ch chi ti t ng phó, ngu n : http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/biendoikhihau/Pages/Bi%E1%BA%BFn%C4%91%E1%BB%95i-kh%C3%AD-h%E1%BA%ADu%C4%90%C3%A3-c%C3%B3-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-chiti%E1%BA%BFt-%E1%BB%A9ng-ph%C3%B3.aspx, ngày 13/4/2017 13 Nguy n Ng c Anh ( 2016 ), H n - m n l ch s 2016 ng b ng sông C u Long: h c kinh nghi m nh ng gi i pháp ng phó Ngu n : http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/khcn-trung-uong/13123-han-manlich-su-2016-o-dong-bang-song-cuu-long-bai-hoc-kinh-nghiem-va-nhunggiai-phap-ung-pho.html, ngày 29/08/2016 14 PGS.TS Hồng Minh Tuy n ( 2016 ) Vi n khoa h c khí bi n i khí h u, Tình hình th y h ng th y sông Mê Công mùa khô 2015-2016 ngu n : http://www.imh.ac.vn/tin-tuc/cat15/378/Tinh-hinh-thuyvan-ha-luu-song-Me-Cong-mua-kho-nam 15 Qu c Trung ( 2016 ), ng b ng sông C u Long bi n d ng, ngu n : http://daidoanket.vn/xa-hoi/dong-bang-song-cuu-long-dang-bien dang/118623 , ngày 31/08/2016 16 S suy gi m ôzôn, ngu n : https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_suy_gi%E1%BA%A3m_%C3 %B4z%C3%B4n 17 Thanh Tùng ( 2016 ), V ng khôn ng b ng sông C u Long s g p ih a ng, ngu n : http://baovinhlong.com.vn/thoi-su/201609/vang-lu- dong-bang-song-cuu-long-se-gap-dai-hoa-khon-luong2734344/#.WQvPasKg_IU, ngày 13/09/2016 18 T nh Cà Mau có th bi n m t vài th p k t i, ngu n theo Thông t n xã Vi t Nam (TTXVN ) http://khoahoc.tv/tinh-ca-mau-co-the-bien-mat-trongvai-thap-ky-toi-47171, ngày 29/03/2016 M TS TRANG WED THAM KH O: c Báo Dân Trí online http://dantri.com.vn/ Báo Tu i tr online http://tuoitre.vn/ http://khoahoc.tv/ Tài li u vi t nam http://tailieu.vn/ T p chí khoa h c cơng ngh Vi t Nam http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/ M https://www.nasa.gov/ ng nguyên t qu c t https://www.iaea.org/ Global climate change, ngu n NASA https://climate.nasa.gov/vitalsigns/carbon-dioxide/ T ng c c th ng kê http://gso.gov.vn/ ng th Vi n khoa h C c qu http://www.noaa.gov/ t nông nghi p mi n Nam http://iasvn.org/ n qu c gia M ... i khí i khí h u - Phân tích n bi n c a bi i khí h u ng b ng Sông C u Long thu th p s li u ch ng minh tình hình ngày khó ki m sốt c a bi i khí h u - ng c a bi u ki n t nhiên ng b ng Sông C u Long. .. t ng b ng Sông C u Long 44 phân b Hình B y vùng sinh thái c Hình Xâm nh p m th hi dâng t .32 t .49 ng b ng Sông C u Long 50 62 p cho s c bi n ng b ng sông C u Long ... ng : Bi i khí h u khu v ng b ng sông C u Long không ch bi khí h u c a ch vùng mà mang tính ch t Nam m t ph n c a h th ng nh ng bi bi i khí h nc a h th ng nh y nghiên c tìm hi c Vi t i khí h u tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (NCKH), Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (NCKH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay