Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH)

102 12 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2018, 14:53

Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lựcXây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực u c a Các s li u, k t qu tài nghiên c u trung th c cơng b b t kì cơng trình khác Thành ph H Nguy n Th Sáng L IC Chúng tơi xin chân thành c phòng qu n khoa h i h c Sài Gòn, i h c Sài Gòn quý th u ki n t chúng tơi su t q trình nghiên c u C m khoa h c t nhiên ih th c hi i h c Sài c ti ng d chúng tơi su t q trình tài nghiên c u Tác gi Nguy n Th Sáng DANH SÁCH CÁC CH CH VI T T T VI T T T THPT Trung h c ph thông NXB Nhà xu t b n SGK Sách giáo khoa HS H c sinh GV Giáo viên HD ng d n K N T C n s d ng ki n th c V t lí Nhóm n th c nghi m c tìm ki i thơng tin c cá th DANH SÁCH CÁC B NG PH N I: M U Xây d ng phát tri c r t nhi c th gi i nói chung Vi t Nam quan tâm nghiên c u Hi n v i s phát tri n c a n n khoa h c trình giáo d cc ah c t hi ng n i dung khơng phù h p n d ng n i dung tr n trang b i h c h th ng tri th c khoa h c khách quan v nhi d ng tri th n vi c áp c vào tình hu ng th c ti n Hi c ph c th c hi n v i m c tiêu m i hình thành phát tri n nh ng ph m ch t t t c c n thi h c sinh tr ng thích nghi v i hồn c nh s ng, h c t p làm vi c ln bi nói chung d y h c nói riêng c c m c tiêu trên, giáo d c nh c th c c n rèn luy n cho h c sinh Trên th gi p t c nghiên c ng ts n c th c, Ph n Lan Vi t Nam nh t quan tâm t i v qua nhi c th hi n t giáo d c s 38 ng l n th XI, chi d c phát tri n giáo d c 2011 th giáo c ph thông t ng th B giáo d ki ih i u t p hu ng phát tri ng d n d y h c c h c sinh THPT c ph thơng HS ph i h c r t nhi u môn h c M i môn h c s nh m riêng c a mơn h sinh hình thành phát tri t c nh góp ph n hình thành phát tri giúp HS s ng t t xã h i, nh ng theo b n tr c t giáo d c c kh nh mình; H xã h i dành cho giáo d y m i môn h c s giúp h c c chung c a HS c HS hình n s n ph m giáo d bi t; H chung s c nh làm; H p v i mong mu n c a o nh nghiên c u ch n nghiên c u n Vì v y ng h th ng t p V t lí ph c-L ng phát tri Th nh t, giáo d i sau ng phát tri Th hai, nh c tr ng phát tri tv th c ti n n vi c giáo d nh c Th ba, trình d y h c t p m t công c không th thi u c i h c thông qua nh ng t p c th thành phát tri c cá nhân c a b n thân Th tài s giúp h c h ng Th n th áp d ng sau tài s tài li u tham kh o cho b h tài giúp b n th ti p c n v ng phát tri c Vì v th ng t p V t lí ph m, ng giáo d n nghiên c c L nh tài Xây d ng h ng phát tri l Xây d ng h th ng t p V t lí ph phát tri c-L ng c góp ph n hình thành phát tri c cho HS nghiên c u nghiên c tài này, ti n hành s d u lu n: Tham kh o tài li tri u n vi c phát c h c sinh u th c ti n: Tìm hi u h th ng t p ph ng phát tri cl p c ng, ph m vi nghiên c u th i gian th c hi n 4.1 H th ng t p V t lí ph c-l ng phát tri n c 4.2 tài kh o sát h th ng t p V t lí ph c l p 10 THPT PH N II: N I DUNG LU N V V NGHIÊN C U 1.1 HPT 1.1.1 u nhà khoa h c nghiên c mv c, ch ng h - c s ng t ng h p ki n th ng thú, ni c nh nh c tính cá th c hi n m t lo i công vi c m t b i nh [2] - m c a cá nhân th hi n m th c hi n m t cách thành th c ch c ch n thông th o t c th m t hay m t s d ng ho [3] - Là m t l i thu c tính v i s m r c tính b m sinh mà c nh rèn luy n c - a t bao hàm không ch c tính hình thành phát tri n nh trình h c t p, i [4] c (Competence) c a HS kh n d ng t ng h p ki n th c, vào gi i quy t tình hu ng h c t p th c ti ph m c th , th c [5] - c s k t h p ph c t p c a ki n th phép m t i th hi - c nh ng s n cho ng hi u qu c a h cu c s ng [6] T ng nh c kh n d ng nh ng ki n th c, k vi c gi i quy t tình hu 1.1.2 Phân lo k x o c a cá nhân vào c k t qu ch c n [9] 1.1.2.1 c chung nh lu t b ng: Ch n chi u (+) chi u c a a) V (1) c chi u xe ch y Chi u (1) lên chi c: Mv0 mv01 M m V V Mv0 mv01 M m 0, 6m / s b) V t bay chi u xe ch y Chi u (1) lên chi c : Mv0 c) V mv01 M m V V Mv0 mv01 M m 1,3m / s ng vng góc v i chi u xe ch y Chi u (1) lên chi c : Mv0 Bài (K-T-C) M i mu M mV nh kh V Mv0 M m 38 40 0,95m / s ng c a m t chi c xu ng mà i làm th n u tay ch m t s i dây th ng t s cân n ng c a mình? Em mơ t l i cách làm c a mình? Bài (K1-2, C1) a m t v t ph thu c vào nh ng y u t nào? V y bi u th c toán h c th hi n rõ m i quan h trên? Bài ( K1-2) M t viên n kh ng 10 g bay ngang v i v n t c 300 m/s xuyên qua t m g dày cm Sau xuyên g g tác d n v n t c v2 = 100 m/s tính l c c n trung bình c a t m n? : Áp d Ango i l c = W W Suy : Fc.d = ½ m (v22 v1 ) Fc 5.10-2 = ½ 10-2 (1002 3002) Suy Fc = - 8000 N Bài (K1-2-3) Ghép n i dung c t bên trái v i n ng c t bên ph c m t câu n Khi ngo i l c tác d ng lên v t sinh Khi ngo i l c tác d ng lên v t sinh cơng âm a) g i a v t gi m Khi v t chuy ng th D u av t v chuy c av i ng Khi v t chuy u a v i Bài (K1-2) Kh t m 600 v góc ng t ng c ng m1 = 7,5 t n, nòng súng h p ng n m ngang Khi b n m gi n kh ng m2 = 20kg, súng i v n t c v1 = 1m/s Tính v n t n lúc r i nòng súng B qua ma sát H kh n Ngo i l c tác d ng lên h : ng, b ng c a xe l c ng ta có: nh lu t b m2 v2 x m1v1 theo ng c a h b ngang Ch n tr c Ox n m ngang Vì kh m1v1x ph n l c m2 v2 cos v2 m1v1 m2 cos t nhi u kh ng 750m / s Bài (K, T, C, N) Em tìm hi u trình bày l i ích c a vi c s d ng ng gió? Bài (K-T-C-N) N u th t bi thép lên phi ng s n y lên m t s l m t nh ng l n n y lên l mà t i ta th nv o lu n nhóm tìm cách Gi i thích? nh lu t b Bài 10(K1-2) Ném m t v t kh i Khi ch ch t, v t n t V n t A v0 cao gh :D Bài 11 (K1-2) ng hay không? ng m t cao h cao h ng th ng xu ng h B qua m ng u ph i giá tr : B v0 gh C v0 gh D M th v y cát kh t c treo b ng s u g n m O Khi b n kh 20 g bay t i xuyên vào h y h p cát chuy ng ng theo m t cung tròn, làm cho tr ng tâm c a h p cát nâng cao thêm 0,2 m so v i v trí cân b ng c a B qua l c c n, l c ma sát, kh nh v n t c c c xuyên vào h p cát L y g = 9,8 m/s2 mv m M V T (1) (2): V mv m M m M gh gh 20.10 2,5 2.9,8.0, 20.10 m M m v Bài 12 (T1-2) Em tìm ki m thông tin xem nh V 2 gh 504 m / s c cao nh t th gi i c cao l i cho nhà máy th Thác Thiên th n (Angel Falls) m M V2 Venezuela, ch y t n? cao 979 m Bài 13 (C-K-T) Em s p x p ki n th áp d nh lu t: b c tr l i xem Trong nh u ki n nên ng, b o toàn Bài 14 (K1-2) M c kh c kéo cho chuy cao 5m kho ng th i gian phút 40 giây (L y g = 10 m/s2) Cơng su t trung bình c a l c kéo là: A 0,5 W B 5W C 50W D 500 W B Bài 15 (K1-2) không ph i A J.s B W công su t? C N.m/s D HP A Bài 16 (K1-2) M n kh xuyên vào m t t m g a) iv nt ng h p: n chui sâu 4cm vào t m g dày n trung bình c a g i 200 m/s t nh l c c n N u t m g ch b) nh v n t c c n v a bay kh i t m g Áp d ng công th c v mv bi FC l c c n trung bình, s xuyên sâu c n n m g : v =0: a) b) Khi v mv02 m mv02 2s FC mv0 A FC s n vào g 50.10 3.2002 2.4.10 25.000 N , l c c n c a g FC FC s v0 s s 200 141 m / s Bài 17 (K1-2) Ch n phát bi ng c a v t liên h ch t ch v i A v n t c B th c D công su t A Bài 18 (K1-2) M t viên bi th nt u t i A m t ph ng nghiêng AB = 20cm, h p v i m t ph ng ngang góc n B r i ti p t t ph ng nghiêng 100 L y g = 10m/s2 B qua ma sát BC h p v i m t ph ng ngang góc c b)Tìm v n t c viên bi t i B a) WA WC mgAB sin mgBC sin b) WA WB mgAB sin mvB B BC vB AB sin150 sin100 gAB sin150 29,8 cm 1, 017 m / s = 1,017 m/s Bài 19 (K1-2) V t chuy kéo h pv ng th ng chuy u m t ph ng ngang v i v n t c v = 7,2km/h nh l c ng góc 600 l n F = 40N Tính cơng c a l c th i gian 10 phút ng v c 10 phút: s = vt = 2.600 = 1200 m Công c a l c : Bài 20 (K-T-C) Dùng ki n th c V t lí gi i thích câu t c ng am ng cơng m t l c m t khái ni l c tác d s c giá tr ph thu c vào d i c a v t Trong câu t c ng công khái ni th c hi n m n s tiêu hao s c l c tinh th n, hao phí v s c lao ng Bài 21 (K1-2) M t v t kh u c a lo xo c i ng m g um nh Khi lò xo b nén l i m c ng k, n l ( l < 0) th h i b ng: A Wt k l k ( l ) B Wt k.( l ) C Wt D Wt k l :B Bài 22 (K1-2; T) Hãy tính cơng c a h p l c c a m t v Khi v t chuy ng th ng th u v t chuy n d u? p l c tác d ng lên v t b ng khơng v y t ng công c a h p b ng không c kéo th c hi n c c n th c hi n công âm Bài 23 (K1-2) Ch Công th bi u th b ng tích c a ng kho ng th i gian B l c kho ng th i gian C l c quãng c D l c v n t c C Bài 24 (K1-2) a m t v t kh A Wd mv D Bài 25 (K1-2) B Wd ng m, chuy mv2 C Wd ng v i v n t c v : 2mv2 D Wd mv sai? av A chuy i v t ng th u C chuy B chuy u ng v i gia t D chuy i u :B Bài 26 (K1-2) Khi v n t c c a m t v A gia t c c a v p hai p hai av ng c a v p hai D th p hai av p hai B Bài 27 (K, C): M t v m ng t m t m t kho i ta quan sát th y v m A cách tv iv nt l n b ng 12 m/s Cho g=10m/s² nh v n t c c a v b) N u v ch cao c c ném th ng xu i mà v t th t c i v i v n t c b ng 4m/s v n t c c a v t t b ng bao nhiêu? HD: a) cao c i c a v t so v i m Ch n g c th im iv t hmax = v2/2g = 122/20 = 7,2m t áp d nh lu t b i v trí v ta cao c i mgh + 0,5mvo2 = mghmax => vo = 8m/s b) iv im t mgh + 0,5mvo2 = 0,5mv2 => v = 12m/s Bài 28 (K, C): V t kh c ném th Tính th a) Lúc b av t u ném b) Khi v t lên cao nh t c) 3s sau ném d) Khi v t v a ch t ng t i lên v i vo = 20m/s HD: Ch n g c th i v trí ném Wt = 0; W = 0,5mv2 = W = 20J; W = 0=> Wt= W = 20J v = v0 - = 0,5mv2 = 5J => Wt= W Khi v t v a ch W = 15J t Wt =0; v = v0 => W = W = 20J Bài 29 (K,C): M t thang máy kh ng m=800kg chuy 10m Tính cơng c ng th ng lên cao i: u u v i gia t c 1m/s2 L y g=10m/s2 HD: Ch n chi u chuy a thang máy u => FK = P=m.g=800.10=8000 (N) AK = F.s=8000.10=80000 (J) n u: FK - P=ma=> FK = P + ma=8800 (N) AK = F.s=8.800.10=88000(J) 2.3 CÁC BI N PHÁP S NG PHÁT TRI D NG H TH NG BÀI T NH C TRONG D Y H C V T LÍ Tùy vào tình hình l p h c mà giáo vi n ch n nh ng t p phù h p Bi n pháp 1: S d ng t ki n th c m i) b c THPT, v tv m kh n tốn h c nhìn chung phát tri n, n u s d ng t p m t cách khéo léo th d n h hi d nd ng m i ho c xây d ng khái ni m m n nh ng suy gi i thích hi ng m i mà t p phát hi n Bi n pháp 2: Xây d ng ki n th c m i th t p thi t k d ng c t t p th c nghi m, gi i quy t ph n m Nhóm ho c cá nhân h c sinh trình ti n hành yêu c u c u t phát hi n quy lu t, bi u th c c nh lu n, s ó, t p xây d ng ki n th c m giúp h c sinh ph ng mà nhà V t lí Bi n pháp 3: Ôn t p t n xây d ng ki n th c, h c nh ng chung, khái quát c a khái ni m nh lu trình gi i t p, h c sinh ph i v n d ng nh ng ki n th ng h p c th ng T c sinh n ng c bi u hi n c th th c t , hay nói cách khác q trình gi i ơn t p giúp h c sinh ti p t c v n d ng nh ng khái ni nh lu t V t lí vào th c t Ngồi t p ơn t p giúp h c sinh th y c s liên k t gi a ki n th c, th c b c tranh chung c a chúng t nhiên Bi n pháp 4: Ki n m v ng ki n th c c a h c sinh Bài t p v n m t công c h u hi u giúp giáo viên d dàng th n m v ng ki n th c c a h c sinh, t cm u ch nh, b sung t p cho phù h p v i tình hình chung c a l p 2.4 M TS GIÁO ÁN t k minh h c b ng m t giáo án chuy n d ng t p h th ng t p ng tròn n c p I M c tiêu: Ki n th c Phát bi Vi c a chuy c công th l n c a v n t c dài trình n t c c a chuy ng u Phát bi góc chuy u c cơng th c av nt c c công th a chu u Phát bi kì t n s Vi c cơng th c liên h gi a v n t c dài v n t c góc ng c a gia t c chuy c a gia t u vi ng tâm K Gi c t n v chuy u c bi u th c Gi c m t s ví d th c t v chuy u c t u n v chuy II Chu n b Giáo viên: H c sinh: III Ti n trình d y h c Ho ng (3 phút): Ki Qu o m V ng tròn c nh ng b ng nh ng kho ng th i gian b ng b t kì n t c c a v t chuy p n v u : ng tròn qu o, ch ng theo chi u chuy n ng l n v = s/ t V n t c góc là: = / t góc mà bán kính n i t gian t l n c a v n t c dài v i v n t c góc : v = r ng (15 phút): Gi i th y (cô) giáo giao c c c nh ng kho ng th i v n t c rad/s Công th c liên h gi Ho n v t c liên quan Ho ng c a giáo Ho ng c a viên h c sinh D a vào t p ghi D b ng em N b n a vào nh ng M c em s gi i mn m ns d ng xung phong lên b ng cánh qu t làm t p ki n th c Gi i: chi u dài 30cm r=30cm=0,3m; T=0,2s chuy ng Gi i uv i chu k quay nh Th y (cô) s cho câu h i n câu tr l i sau: Chuy ng c av chuy D p t dài t góc c a nh t câu B Chuy ng c a v t u? chuy ng u? A Chuy c ng u van bánh chuy ch m d B Chuy ng th ng u ng quay c t quanh M t Tr i C Chuy c ng u cánh qu t tr n n nh D Chuy c ng u cánh qu t v a t t n c V y bây gi m t th c c th ng v y nghi m ng d n: D v y bây gi chúng em ph i k Làm th M t qu c u m t v ch ng kính c a m t t bi t qu qu c b ng m t chi c vòng m t ph ng t1 c tr n m t vòng s c c ng th ng? cm t ng ng chu vi vòng tròn l n c a Ho ng 3: (20 phút ) Th ng d n h c sinh áp d ng h tr l i câu h i th c t thông vi c th o lu n nhóm c c Ho ng c a giáo t c i viên ng c a D chuy n lu n nhóm trao ng Và s c b n M t tàu th y neo c i ý ki n v i chuy ng c a tr l i câu h i tàu th ng sau: c N h c sinh Các em th o thông tin, cá nhân, Ho m m ng xích tròn ng d n Chu kì em th c Tàu neo c nghi m không chuy v nh t c t mà tr c quay c a t tàu th y chuy n t l i quay tròn, lúc tàu s chuy iv i không bi t ng so nh t i ng không? Chuy ng u u quay quanh nào? N u tr c c a v i chu k chu k c a riêng, chu k c a nó bao b ng v i chu k c a tàu nhiêu? K t lu n: Không riêng tàu th y t t c t c a c ng tròn u theo chu k quay c n s x t tùy ng h p t, tr m c c B c c c Nam c t M t máy ti n Cho h c sinh nhìn hình t ng, tr c c a máy ti n quay r t nhanh, ch m vào s t s t o tia l a nb th nào? ng d n gi i thích V n t c dài p n v i qu qua hi o V y, ng ta i ng v n t c chuy ng tròn u IV Rút kinh nghi m ti t d y 2.5 K T LU N VÀ KI N NGH sau: THPT Trong c thù n ngh nghiên c t qu u ph n th c tr ng c a h th ng t p ng Chúng mong mu n r c ti p t c nghiên c u v v m t cách hoàn ch nh tài nghiên c u ti p theo s b sung vào ph n nghiên c u c a TÀI LI U THAM KH O [1] B Giáo d o D th c ph thông t ng th , 7/2015 [2] B Giáo d im o 2015 d c ph thông, ban hành theo quy a Th ng Chính ph ; Trang [3] T n bách khoa Vi t Nam, 2002, t p 3, NXB T n bách khoa Hà N i c, T [4] Hồng Hòa Bình ih m TPHCM, s 6, 2015, trang 71 [7] Bernd Meier, Nguy m c tiêu, n ng, 2014, Lí lu n d y h c hi yh c ih im i m Hà N i [8] Fred Paas & Tamara van Gog & John Sweller, 2010 Pre-and In-service Preschool Educational Research Review, Vol 11 (14), trang 1344-1350 [9] Tài li u t p hu tri ng d n d y h c ki c c p THPT mơn V t lí, B giáo d ng phát o, Hà N 2014 [10] Sách giáo khoa V n nâng cao NXB B giáo d o ... nghiên c c L nh tài Xây d ng h ng phát tri l Xây d ng h th ng t p V t lí ph phát tri c-L ng c góp ph n hình thành phát tri c cho HS nghiên c u nghiên c tài này, ti n hành s d u lý lu n: Tham kh... chúng tơi ch n nghiên c u n Vì v y ng h th ng t p V t lí ph c-L ng phát tri Th nh t, giáo d i lý sau ng phát tri Th hai, nh c tr ng phát tri tv th c ti n n vi c giáo d nh c Th ba, trình d y h c t... V i cách xây d d y, có th nh n mong mu n c a B Giáo o Vi V t lí phát tri c chung cho HS, nh nh n s n ph m giáo d bi t; H b c h c THPT, hình thành m b o HS có th s ng t t xã h i, ng theo b n tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH), Xây dựng hệ thống bài tập vật lý phần cơ học lớp 10 THPT theo định hướng phát triển năng lực (NCKH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay